Thailand’s first female PM…Yingluck Shinawatra

5-8-2011

และแล้วตามคาดหมาย  ประชาชนชาวไทยก็ได้ นายกรัฐมนตรีคนที่28 ของประเทศไทย…    ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Thailand’s first female PM…Yingluck Shinawatra 

8-8-2011

พิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

พิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2554

 

9-8-2011

   ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้น
บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ              เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง   เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ                เป้นรองนายกรัฐมนตรี
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง            เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์
นายชุมพล ศิลปอาชา           เป้นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์          เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์    เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล     เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์                เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายสันติ พร้อมพัฒน์      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายธีระ วงศ์สมุทร          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ          เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรทัต   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก           เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพิชัย นริพทะพันธุ์                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายภูมิ สาระผล                         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์                 เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย
นายฐานิสร์ เทียนทอง                  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์               เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นางสุกุมล คุณปลื้ม                        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายปลอดประสพ สุรัสวดี              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญรื่น ศรีธเรศ                        เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล               เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา บุรณศิริ                           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น                   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล                  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554
เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

10-8-2011

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรี หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ ร พ ศิริราช

 

หวังว่าประชากรไทยและแฟนคลับทั่วโลกจะได้ชมภาพประทับใจของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แปลตรงจากธงชาติไทยมี3สี ชัดเจน การปกครองประเทศไทย คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพิธีต่อไปของประเทศไทยคือ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไทย อันเป็นขนบธรรมเนียมของประเทศไทย

รัฐบาลอภิสิทธิ์ ผิดหลักจารีตประเพณีไทย สมควรที่คนไทยทั้งชาติจะตำหนิติเตียนและออกมาเรียกร้อง ทักท้วง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเป็นผู้มีวุฒิภาวะคือการรู้จักจารีตประเพณีชนชาติไทย ทำตามกฏระเบียบวินัย กติกาการเลือกตั้งแบบมีประชาธิปไตยคือ การโชว์ศักยภาพตนเองคือเป้นคนดีตามหลักศีลธรรมไหม ซึ่งเป็นสากล มิใช่เเบบหลักกู พวกกู ตามที่ผ่านๆๆมา2ปีอภิสิทธ์ไม่ทำงานทำการโกยเเงินจากคลังหลวงและพวกร่วมโกย โกงและคอรับชั่น ข้าวของแพง ฮอลิปคอปเตอร์โปรยแกส์น้ำตา ทำฝนเทียมใส่ประชาชนไทยเสื้อแดง

ซึ่งปชชก้แสดงวุฒิภาวะปชชรักชาติพร้อมเสียเลือดเนื้อปกป้องชาติไทย จากการผลาญงบประมาณเข้ากระเป๋าพวกตน การฆ่าปชชของศอฉ. การให้พธม สนธิลิ้ม จัดฉากวีระ ราตรีรวมmou43นายชวน หลีกภัย และมรว สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ตามมาด้วยการปักดินแดนของสุรยุทธ์ จุลนานนท์ รวมภาคใต้ป่วนไม่เลิกฆ่าปชชไทยตายทุกวัน และอื่นๆๆอีกมาก ที่ประชาชนไทยเจ้าของแผ่นดินต้องช่วยปกป้องรัฐบาลไทยยุคปั้นกับมือนี้ให้ทำงานได้ และองค์กรคมชอิสระ รวมศาลระเบิดเวลา ทาสอำมาตย์นั้นยังมีเป้นระเบิดในทุกองค์กร ที่ปชชนักรบร่วมใจ นั้นไม่เปลี่ยนแปลง ยังทำงานรับใช้ชาติแบบเป้นภาระหน้าที่ ทำดี ได้ดี นั้นต้องกลับมา

และเป็นการขายหน้าที่สุดในโลก ตราบาปที่ กกตและศาลรธน ให้พรรคปชปอยู่ต่อ ลูกที่กกต คัดสรรมาก็ต้องรับผิดชอบ เนอะ!!!ก็ให้กลับมาทำลายชาติไทยต่อไป ทั้งที่พรรคอื่นๆๆยุบไปหมดแล้ว นานาชาติเอาคุณธรรมมาก่อนให้ผู้แทนลงสมัครเลือกตั้ง แต่กกตไทยนึกว่าตนทำถูกปชตไม่รู้แบบนี้เสียเงินจ้างชะมัดเลย ทำตามนายสั่งชิมิแถมให้นายชูวิทย์ มาเฟียเสี่ยอาบอดนวด บ่อนเถื่อน น้ำมันเถื่อน หวยเถื่อนและยาเสพติด ทั้งทหารตำรวจมาเฟียขนยาเสพติด ไม่มีอะไรทำร้ายพวกทำลายชาติเช่นพรรคปชปด้วยหอกเเห่งความจริง ให้เปิดเผยออกมาน้ำลดตอผุด จะพบความชั่วที่ปิดบังไว้มากว่า60ปี ไม่มีอะไรซะใจเท่าเห้น คนชั่วทำอะไรก้ชั่วแต่ไม่ยอมลงรู ดันมาแก้ผ้าโชว์ร่างกายอันน่ารังเกียจให้โลกได้ชมอีกแล้ว… กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนอง

ตราบาปที่คนลงคะแนนให้พรรคปชปทุกคะแนนเสียงจะต้องรับผิดชอบ ประเทศไทยคือ95%เป็นชาวพุทธ ที่ได้สาปเเช่งคนรักปชตแต่ไม่ใส่ใจคุณธรรมคืออะไร…โลกธรรม8ได้ประทับตราบาปแห่งเกรียรติยศที่ท่านต้องร่วมแบก ไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ทำไมจะทำมาหากินไม่ขึ้น จงก้มหน้ารับกรรมร่วมสร้าง อยากเป็นอเมริกา แต่ไม่มีคุณธรรมเช่นอเมริกา นั้นคือบทลงโทษ..ชัดเจน แผ่นดินแยก น้ำท่วม ฝนมาก พายุถล่ม ใจปชชแตกแล้ว…แผ่นดินจะประสานได้ไหม??? สะใจพอรึยัง???? ถนัดก่อปัญหาแต่ไม่ถนัดแก้ ดีแต่พุดๆๆ …ต่อไปให้คนทำความสะอาดให้ งานถนัดพวกท่านชิมิ…

ยากที่จะให้คนรักพรรคปชปที่ใส่ผ้าบางใสซีทรูเเนบเนื้อในนั้นสำนึก ในการใช้หลักปชตแบบคุณธรรมไทย วางระบบการปกครองไทย เพราะพวกเขาคิดว่าการโชว์ร่างกายอันไม่งามนั้นเป็นศิลปชิ้นเลิศ หุหุหุ… โอ้ย)))) ตาเเฉะหมดแล้วไม่ยากดู ใส้กี่ขดๆๆก็เห้นโหมดดดดดดด…ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆขำกลิ้ง ผีเปรตเดินดิน….หุ หุ หุ

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ชวนดูหนัง…Easy A

วันนี้ชวนดูหนังวัยรุ่นกระชากวัยกัน…อิอิ

เรื่องย่อ ชื่อ Easy A (2010)

นักแสดง : Emma Stone, Penn Badgley, Lisa Kudrow, Thomas Haden Church, Amanda Bynes, Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Cam Gigandet, Alyson Michalka ทีมงาน : Will Gluck

โอลีฟ เพนเดอร์แกสท์ (เอ็มมา สโตน) เป็นเด็กสาวไฮสคูลชาวอเมริกันธรรมดาๆ คนหนึ่ง จนกระทั่งเธอตัดสินใจที่จะ ไม่ ธรรมดา ด้วยการโกหก ริแอนนอน (เอลี มิชัลก้า) เพื่อนซี้สุดป๊อป เกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของเธอ ว่าใช้เวลาสุดเหวี่ยงกับหนุ่มรุ่นพี่ แต่ความจริงเธอนั้นทำกิจกรรมที่บ้านตนเองคนเดียวอย่างแสนสุข ทั้งๆๆที่ครอบครัว เธอประกอบไปด้วยพ่อ แม่และน้องบุญธรรมผิวสี

แต่การอัพเดทตนเองในการเนียนแบบมีxxxแล้วตามสังคมวัยรุ่นอเมริกันฮิตกัน นั้นกลับไปกันใหญ่เมื่อ มารีแอนน์ (อแมนดา ไบน์) เจ้า กรมข่าวลือประจำโอไจ ไฮสคูล แอบได้ยินคำพูดของโอลีฟ ในห้องน้ำ และข่าวลือเกี่ยวกับความแร๊งงงงส์  ของโอลีฟก็ถูกพัดกระพือไปใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆ ภายในเวลาอันรวดเร็ว

ภายในเวลาไม่กี่นาที นักเรียนทุกคนต่างก็โพสต์ลงทวิตเตอร์ ส่งลิงค์และเผยแพร่ข่าวสารบนหน้า facebook โทรศัพท์ อินเตอร์เนตและทุกช่องทางการสื่อสาร เกี่ยวกับความแร๊งงส์ของเธอ (อันเป็นเท็จ) จนเธอกลายเป็นจุดสนใจ โอลีฟตัดสินใจที่จะไม่ปฏิเสธข่าวลือนี้ จริงๆ แล้ว เธอต้องการพิสูทธิ์การข่าวต่างจากความจริงเป็นเช่นไร แถมเธอยังทำให้สมจริงด้วยการเปลี่ยนลุคส์กลายเป็นสาวเซ็กซี่ ที่มีทัศนคติแก่นเซี้ยวท้าทายอีกต่างหาก เพราะยังไงซะ ตัวเธอเองก็รู้ความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามคำลือ  แถมพ่อแม่ที่อบอุ่น น่ารัก ยินดีรับฟังปัญหาวัยรุ่นเช่นเธอทุกเรื่อง (สแตนลีย์ ตุชชี, แพทริเซีย คลาร์คสัน) และก็เชื่อใจเธอจะแก้ปัญหาตนเองได้อีกด้วย เเละเธอคิดว่ามิได้ทำร้ายใคร…

แต่คำลือในทางไม่ดีของเธอก็มีผลกระทบเหมือนกันกับครูมิสเตอร์กริฟฟิธ (โธมัส เฮเดน เชิร์ช) ครู สอนภาษาอังกฤษคนโปรด ที่ในฐานะครูคนโปรดต้องตักเตือนเธอด้วยความหวังดีตามมาตราฐานครูที่ดี แถมภรรยาของครูเองเเป็นครูแนะแนวด้วย (ลิซา คุดโรว์) ซึ่งให้คำแนะนำกับเธอเรื่องการป้องกันการมีxxxอย่างปลอดภัยในแบบของครูเอง ก็คือให้โอลีฟพกถุงยางอนามัย ซึ่งเธอก็อะอักกระอ่วนใจในคำแนะนำเช่นนี้ แต่ก็เอาถุงยางทิ้งถังขยะ เพราะเธอไม่ได้มีxxxตามข่าวลือนั้นเลย

การได้รับความสนใจครูแนะแนวเรียกพบ ครูใหญ่ ครูคนโปรดแบบนี้ก็ทำให้โอลีฟยิ่งประดิษฐ์คำพูดโต้ตอบเพื่อนๆๆที่พุ่งตรงแรงมาใส่เธอไม่หยุด   จนครูใหญ่กักบริเวณและให้เธอทำความสะอาดห้องน้ำ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โทษฐานใช้คำพูดไม่เหมาะสม ยังไม่หมดแค่นั้นเธอยังคิดหาวิธีกิ๊บเก๋ในการใช้ชื่อเสียงใหม่ของเธอช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ต่ำต้อย ซึ่งก็รวมถึงแบรนดอน (แดน เบิร์ด) ที่เป็นเกย์และเข้ากับใครไม่ได้ ให้เข้าสังคมได้ในแบบชายแท้ มีxxxกับสาวฮอตเช่นเธอ ในงานสุดสัปดาห์บ้านเพื่อนสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการผิดพราดครั้งใหญ่ในชีวิต แทนที่โอลีฟจะแนะนำให้เเบรนดอน เป็นเกย์ตามตัวตนของเขา แค่เป็นเพื่อนที่ดีก็เพียงพอ  กลับช่วยปกป้องให้เป็นอีแอบ. (สุดท้ายก็แบนดอนก็หนีออกจากบ้านไปเป็นเกย์ตามใจเรียกร้อง.)

เมื่อเรื่องราวของเธอเริ่มแพร่กระจายออกไปชนิดหยุดไม่อยู่ โอลีฟก็อดไม่ได้ที่จะมองเห็นตัวเองว่าเหมือนกับเฮสเตอร์ พรินน์ ตัวละครคลาสสิกจากนิยายเรื่อง The Scarlet Letter ซึ่งบังเอิญเป็นหนังสือที่เธอได้เรียนในชั้นเรียนของมิสเตอร์กริฟฟิธพอดิบพอ ดี แต่เมื่อโอลีฟเริ่มไม่อาจควบคุมข่าวลือที่โหมกระพือนี้ได้ เธอก็พบว่าการสยบข่าวลือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซักนิด แต่ถ้าเธอไม่สร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นล่ะก็ มันก็จะทำให้คนอื่นๆ ต้องเดือดร้อนหนักเชียวล่ะ

เมื่อช่วยคนต่ำต้อยให้มีคุณค่าในตัวตนได้ โดยการใช้xxx(ซึ่งแกล้งทำให้ลือเช่นนั้น)ทำให้เธอมีฉายาใหม่ หมูสกปรก ฟันไม่เลือก เธอเริ่มทุเรศตนเอง และเริ่มจะแก้ภาพลักษณ์ที่แท้จริงให้เพื่อนๆๆรู้ ก่อนอื่นไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนต่ำต้อย คนแรกแบนดอน ก็หนีไปแล้วกับเกย์สมใจอยากแรกเริ่มของเขา   ไปหานายหมูสกปรกแต่ได้รับคำปฏิเสธที่จะไม่พูดความจริงให้เพื่อนคนอื่นๆๆรู้และปฏิเสธช่วยเธอแก้ไขความจริงให้ปรากฏ  ประกอบกับเพื่อนในกลุ่มเวอร์จิ้นติดเชื้อทางเเพศเข้าโรงพยาบาลและใส่ร้ายโอลีฟว่าเธอมีเชื้อทางเพศสัมพันธุ์ ชายหนุ่มแฟนมาลีแอน บุตรีบาทหลวงเคร่งศาสนา โทรมาหาครูแนะแนวซึ่งเป็นภรรยาครูกริฟฟริน..ว่าติดเชื้อจากครูและได้บอกผู้ปกครอง ว่าได้ใส่ร้ายโอลีฟแทน ไม่กล้าให้ครูเสียชื่อเสียง.

โอลีฟจึงไปหาครูให้ช่วยครูขอโทษที่โอลีฟถูกใส่ร้ายเช่นนี้ เพื่อนๆๆต่างเดินขบวนขับไล่โอลีฟจากการสำส่อนxxx แต่ครูแนะแนวได้บอกโอลีฟว่าช่วยโอลีฟไม่ได้ไม่เช่นนั้นครูจะเสียชื่อทั้งงานและครอบครัว และครูไม่หยุดมีxxxกับเด็กหนุ่มๆๆตามคำขอของโอลีฟให้ครูหยุดพฤติกรรมลับนี้ซะเพื่อครูกริฟฟรินสามีที่แสนดี

เมื่อเธอได้รับคำปฏิเสธต่อใครๆๆเช่นนี้ ก็ต้องทำด้วยตนเองกู้ชื่อเสียงกลับมาเพื่อสั่งสอนครูแนะแนวให้หยุดฮิตทีเรีย…เธอจึงไปบอกความจริงแก่ครูกริฟฟริท เรื่องภรรยาสำส่อน…นางฟ้าในคราบซาตาน. เพื่อช่วยครูให้ไม่งมงาย อีกต่อไป… บังเอิญมีหนุ่มแฟนของรีแอนนอนอดีตเพื่อนสนิทมาขอนัดเดท กับโอลีฟ  เธอเลยตกลงทดลองดูแบบไม่ทันคิด  เพื่อหวังผลอาจจะได้พบรักโรเเมนติดแบบในนิยายประโลมโลกตามความใฝ่ฝัน  อาจใช่เขาคนนั้น รักฉันจริงประมาณนี้   เมื่อเธอไปพบคู่เดทที่ร้านอาหาร แต่บังเอิญเธอพบคุ่ปรับรีแอนนอน ในร้านเข้าพอดี  เธอจึงขอตัวกลับทันทีว้าว)))) เธอล้ำเส้นอดีตเพื่อนสนิทไปซะแล้ว และแล้วเธอเห็นธาตุแท้ชายหนุ่มคู่เดทคนนั้นกลับให้เงินเธอ  แลกกลับการจูบและขอเธอมีxxxตามข่าวลือที่เธอสร้างขึ้น  จนเธอเอือมระอาสุดเซ็งผู้ชายสมันนี้อย่างมาก คิดเเต่เรื่องอย่างว่าxxxเพราะเขาแค่อยากลองตามข่าวลือไม่ได้รักเธอจริง..เธอจึงไล่ชายหนุ่มคนนั้นไป.

และแล้วได้พบพระเอกขี่ม้าขาว โอ๊ะ…ขี่รถตัดหญ้ามาพยายามจีบ…ซึ่งคืออดีตเพื่อนวัยเด็กของโอลีฟ ที่ทำงานที่ร้านอาหารนี้พอดี เขาสุภาพมากและไปส่งเธอที่บ้านได้โดยไม่ต้องบอกโอลีฟสงสัยรู้จักบ้านเธอได้ไง เขาก็อำนิดๆๆถึงเด็กชายคนหนึ่งในวัยเด็กเธอก็กุเรื่องแบบทุกวันนี้ ให้เขาคนนั้นมาแล้วในอดีตเช่นกัน และขอบใจเธอที่ไม่หักหน้าเด็กน้อยคนนั้น ทำให้เขาไม่่อับอาย และอยู่ในสังคมได้เพราะการช่วยเหลือของโอลีฟ โอลีฟเหนื่อยเกินไปจะใส่ใจ เลยขอให้เขาช่วย งานเเก้ไขตนเอง เขาก็ตกลง…

และสุดท้าย ทั้งโอลีฟและ แฟนก็เป็นแค่เด็กธรรมดา ที่ต้องการความรักแบบวัยรุ่นรักกันมีความรัก ความรู้ และพร้อมกับปัญหาต่างๆๆเผชิญไปด้วยกัน ไปเที่ยว เรียนดูหนังฟังเพลง และจีบกันรักกัน อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ ที่รักเธอและเข้าใจ รับฟัง บังเอิญโอลีฟมีครอบครัวที่ลงเสาเข็มแน่น ครอบครัวดูหนังพ่อแม่ลูก กินอาหารร่วมกันเช้าเย์น มีสิทธิ์เสรีภาพ ได้ชอปปิ้งอย่างเสรี  ได้รับความรู้จากอินเตอร์เน็ต และได้คำแนะนำโอบอุ้มจากครอบครัว ไปหาผู้รู้ ขอคำแนะนำ หากผู้ใหญ่ให้ไม่ตรงก็แสวงหาจนพบทางออก ทางแก้ด้วยตนเอง   นับว่าเธอโชคดีจริงๆๆ แฮปปี้ทั้งรัก เรียนและครอบครัว จบ

ปล.เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…อย่าโกหกเป้นอันขาดมันจะวัวพันหลัก แก้ไขได้ยาก แถมเกี่ยวพันทำความเดือดร้อนให้หลายๆๆคน และเป้นตนเองในทางถูกต้องดีที่สุด

โพสท์ใน ความบันเทิง

การป้องกัน…โรคมะเร็งปากมดลูก (Cancer of Cervix)

เนื่องจากว่า…รัฐบาลมาร์คได้วางระเบิดเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่19ก.ย49 ชนิดจะเอาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ โดยไม่สนใจอะไรนอกจากโพเดียมอ่านสคริปตามมือมองไม่เห็น จนละเลยการทำหน้าที่ของพวกพรรคปชป…ในกระทรวงกรมกองต่างๆๆโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ก่อให้เกิด

บุรุษสำส่อน สูบบุหรี่เสรี มีกิ็ก มีเมียหลายคน สวิงกิ้งทั้งในและรับจ๊อบร่วมต่างประเทศ  เเพร่ภาพอินเตอร์เน็ตส่งเสริม การซื้อกินของสาวไซด์ไลท์ ผู้มีอำนาจทั้งดารา นักร้อง ลูกน้องข้าราชการสาวไม่สาวโดนชายไทย กระทำย่ำยี ก่อให้เกิดปัญหาทางเพศ ที่อับอายไม่ยอมบอกใคร จนอยากจะแก้ไข

สาเหตุ

การหยุดที่ตรงเป้าของโรคนี้คือ

1)ชายไทยหยุดสำส่อน ถุงยางไม่ช่วยอะไรป้องกันไม่ได้100%

การมีเพศสัมพันธ์แล้วกินยาคุมนานๆๆ อยู่ก่อนแต่ง ดารานักร้องมั่วแฟนคลับ และมีองค์กรส่งดาราสังเวยผู้มีอำนาจ การซื้อกินโสเภณี สาวไซด์ไลท์ กิ๊ก  อยู่ก่อนแต่ง อวัยวะเพศไม่สะอาดติดเชื้อ ชายไทยไม่ขลิบ อวัยวะเพศ.มักหมมเชื้อโรคหากมีเพศสำพันธ์หลายคน.

2)กินยาคุมกำเนิด มานานกว่า60ปี ประเทศไทยหลงเป็นทาสฝรั่งสั่งซื้อยาคุมกำเนิด นอกจากก่อให้เกิดสารมะเร็ง แล้วยังส่งเสริมการมีxxx ทั้งมิจฉาทิฐิ และเต็มใจ

3)อาหารสารเร่งโตในสัตว์ คนรวยในประเทศผูกขาด ทั้งผลไม้ควบคุมจากบริษัทผู้มีอำนาจ ปุ๋ย…รับประทานปลา เนื้อสัตว์น้อยๆๆ พักมากๆๆ ดื่มชาเขียวล้างสิ่งตกค้าง ไวท์เล็กน้อยเคครื่องดื่มหมักดองเหล้าเบียร์พอเหมาะสมตามสังคม ไม่ดื่มหัวราน้ำ. น้ำสะอาด น้ำแร่

4)หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ทั้งสูบเองและได้รับจากคนใกล้เคียง

5)เชื่อHPV(Human Papilloma Virus)

6)ติดเชื้อ Chlamydia ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

7)มีบุตรหลายคน รึมีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธุ์อายุยังน้อยเกินไป

8)ได้ยา Diethylstilbestrol (DES) เพื่อป้องกันแท้ง

9)จากการติดเชื้อโรคเอดส์ รึภาวะภูมิคุ้มกันพกพร่อง

10)พันธุกรรม

11)การขาดสารอาหารรึภาวะเศรษฐกิจต่ำทำให้กินอาหารด้อยคุณภาพ รึไม่มีการศึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีแก่ปชช

อาการ โรค มะเร็งปากมดลูก

พบในผู้หญิงอายุ 35 – 60 ปี ตกเลือดทางช่องคลอด เป็นอาการที่พบได้มากที่สุดประมาณร้อยละ 80 – 90  ของผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก ลักษณะเลือดที่ออกอาจจะเป็นเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน มีตกขาวผิดปกติ กลิ่นเหม็น มีเลือดปน หรือมีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ ถ้าเป็นมากและมะเร็งลุกลามออกไปด้านข้าง หรือลุกลามไปที่อุ้งเชิงกรานก็จะมีอาการปวดหลังได้ เพราะไปกดทับเส้นประสาท

โรค มะเร็งปากมดลูก แบ่งเป็น 0-4 ระยะ ดังนี้

ระยะ 0  คือ เซลล์มะเร็งยังไม่กระจาย วิธีรักษา  คือ ผ่าตัดเล็ก ซึ่งใช้เวลาเพียง 15 นาที และตรวจติดตามอาการ การรักษาระยะนี้ได้ผลเกือบ 100%

ระยะที่ 1 เซลล์มะเร็งอยู่ที่ปากมดลูก การรักษา  คือผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดมดลูก เลาะต่อมน้ำเหลืองในเชิงกราน ซึ่งได้ผลดีถึง 80%

 ระยะที่ 2 เซลล์มะเร็งกระจายออกจากปากมดลูก  การรักษา คือ การฉายรังสี และการให้เคมีบำบัด  (คีโม) ได้ผลราว 60%

 ระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งกระจายชิดเชิงกราน การรักษา  คือใช้รังสีรักษา และการให้เคมีบำบัด การรักษาระยะนี้ได้ผลประมาณ 20-30%

ระยะที่ 4 เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายทั่วร่างกาย การรักษา  คือการให้คีโม และรักษาตามอาการ ได้ผลเพียง 5-10% และโอกาสรอดน้อยมาก แต่ บางรายสามารถอยู่ต่อได้นานถึง 1-2 ปี จึงเสียชีวิต

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรค มะเร็งปากมดลูก

            การผ่าตัด ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่อาจเกิดได้ ได้แก่ การตกเลือด การติดเชื้อ อันตรายต่ออวัยวะใกล้เคียง
การฉายแสง (ระยะเวลา 1-2 เดือน) ผลข้างเคียง คือ ผิวแห้ง ปัสสาวะมีเลือดปน อ่อนเพลีย
ยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงคือ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง มือเท้าชา ซึ่งขึ้นกับยาแต่ละชนิดที่เลือกใช้

ที่สหรัฐอเมริกา เด็กและหญิงสาวที่อายุต่ำกว่า 26 ปี ซึ่งไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน สามารถรับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเอชพีวี ส่วนหญิงสาวที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ควรตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก หรือแพปสเมียร์เสียก่อน เพราะเป็นไปได้ว่าอาจพบการติดเชื้อ หรือมีความผิดปกติ ซึ่งจะต้องทำการรักษาให้หายเสียก่อน จึงจะรับการฉีดวัคซีนได้ในเวลาต่อมา ส่วนวัยที่ควรเริ่มฉีดวัคซีนชนิดนี้คือ 9 ปีขึ้นไป และการใช้วัคซีนในผู้หญิงวัย 9 – 26 ปี จะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  สำหรับประเทศไทยการป้องกันตนจากโรคภัยต่างๆๆ มะเร็งจากการด่าคนดี ด่าดะ  การคอรัปชั่นโกง กินบ้านเมือง ก่อเกิดสำส่อนทางเพศ เอาศาสนาอื่นๆๆเช่นคริตส์-มุสลิม-ฮินดู พราหมณ์ รึไม่มีศาสนา มาใช้ในสังคมไทย ทำให้มั่วหลักชีวิตที่สมควรจะได้ดีเพราะทำดี.

วัยเรียนตั้งใจเรียน เป้นชาวพุทธ เรียน รักแท้้กับแฟน รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทำงานรักมีแฟน มีเพื่อนกัลยาณมิตร ไม่ด่าว่าไร้เหตุผล กินก็รู้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกาย มีน้ำใจต่อปชกทั่วไป คิดดี ทำดี ได้ดี มีแฟน รัก แต่งงาน สร้างครอบครัว มีเพื่อนชุมชนสังคมช่วยการเงิน งาน จิตใจ มีอะไรปรึกษาผู้ที่เมตตาเรา…สรุปมีศีลธรรม คิดดี ทำดี พูดดี กตัญญู พบ บัณฑิต   ไม่คบคนพาล… ฝึกตนตามมงคล38.

การป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามหลักวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่อายุ 20-40 ปี ขึ้นไปลดโอกาสเป็นมะเร็ง ดังนี้

สำหรับสาวๆๆแรกรุ่น

รับประทานผักผลไม้ เนื้อสัตว์น้อยๆๆพอเหมาะ ปลา ให้มากไข่โปรตีนสูง ออกกำลังกาย อย่าสำส่อนทางเพศ ใช้ถุงยางอนามัย อย่าใช้ยาคุมกำเนิด เลือกคู่รักจริงหวังแต่ง ชายไทยไม่มีนิสัยมั่วแบบมุสลิม ฟันไม่เลือกฟันแล้วทิ้ง นักมีกิ๊กแลัวไม่มีอะไรผูกพันธ์ หากมีเพศสัมพันธ์หญิงอื่นมิใช่ภรรยา ซื้อกิน ไซด์ไลท์ อาบอบนวด ควรบอกภรรยา มิใช่ให้เธอป่วยไร้ความรับผิดชอบ

หากภรรยารับได้ก็ใส่ถุงยาง คลิปอวัยวะเพศ มีศีลธรรมการครองเรือน สตรีเร่สวาท ก็ควรหลีกหนี บอกกล่าวแฟนรึภรรยา

หากเป็นหูดในอวัยวะเพศสตรีและเพศชายให้ทำการรักษา เป้นเอดส์ หนองในควรบอกคู่นอนรึป้องกันถุงยาง…ตามหลักการถุงยางป้องกันได้แค่70% โทษมีชัย มาร์ครณรงค์ตามก้นฝรั่งแทนการให้การศึกษาป้องกัน

สำหรับคนมีเพศสัมพันธุ์แล้ว

1)ตรวจแปปสเมียร์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก

2)การฉีดวัคซีนเอชพีวี  16 และ 18 ซึ่งสาเหตุ 70% ของมะเร็งปากมดลูก

อาหารต้านมะเร็ง

อาหารเปี่ยมคุณค่าเหล่านี้ไม่เพียงช่วยยับยั้งมะเร็ง ยังรักษาน้ำหนักให้คงที่และทำให้หัวใจแข็งแรง
ขนมปังโฮลวีท
ขนมปังสองแผ่นมีไฟเบอร์เกือบ 4 กรัม ช่วยให้ระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนคงที่ (การมีเอสโทรเจนสูงเกินไปอาจก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมได้) ทั้งยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
ยังพบมากใน: ถั่วเลนทิล ลูกแพร์ ถั่วอัลมอนด์
บรอกโคลี
ติดอาวุธป้องกันมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยการเติมบรอกโคลีในสลัดมีสารซัลโฟราเฟน (Sulforaphane) ช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็ง
ยังพบมากใน: ดอกกะหล่ำ กะหล่ำปลี คะน้า กวางตุ้ง
แครอท
เต็มไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่ปากมดลูก รังไข่ ปอด หลอดอาหาร กล่องเสียง และ
มะเร็งปาก หนึ่งถ้วยครึ่งเท่ากับปริมาณที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันเกือบสามหน่วย
ยังพบมากใน: ฟักทอง แตงโม แคนตาลูป
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองเป็นแหล่งสำคัญของสารไฟโตเอสโทรเจน(phytoestrogen) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งปอด
ยังพบมากใน: เต้าหู้ แครอท ผักโขม
กีวี
อัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซี (ผลขนาดกลางสองผล หรือหนึ่งหน่วยบริโภคมีวิตามินซีประมาณ 137 มิลลิกรัม) ช่วยปกป้องดีเอ็นเอไม่ให้เปลี่ยนรูป ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดมะเร็ง
ยังพบมากใน: เกรปฟรุตมะละกอ พริกไทย
อะโวคาโด
ในอะโวคาโดมีโฟเลตอยู่เต็มเปี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในหนึ่งถ้วยครึ่ง มีโฟเลตประมาณ 45 ไมโครกรัม เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวัน
ยังพบมากใน: ผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง
โพสท์ใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์

Mount Etna volcano on the island of Sicily, southern Italy, started erupting again

Mon, 01 Aug 2011

Mount Etna volcano on the island of Sicily, southern Italy, started erupting again at the weekend.

It sent flames and sparks shooting 250 metres into the air, and flows of lava down its slopes.

There were concerns that the ash could block flights out of nearby Catania airport, but the winds were blowing the ash away from the airport east towards the Ionian Sea and no flights had been cancelled or delayed.

The volcanic activity started on Saturday morning and continued through the day and overnight into Sunday, according to the Italian Institute of Volcanology.

This is the fourth and the biggest eruption in July, after six months of calm, with lava fountains as high as 500 metres.

No casualties or damage to property have been reported.

Etna is one of the most active volcanoes in the world, and in the last few decades eruptions have been very frequent and lava flows have often threatened the villages surrounding the crater.

โพสท์ใน Uncategorized

ตาสว่างรุ่น…เสียงจากประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์จริง ทหารศอฉ.ซุ้มฆ่าปชช…ราชประสงค์และพฤษติกรรมสสปชปชลบุรี…

ทหารซ้มยิงปชชนั้นปชชแถบรอบๆๆปิดล้อมราชประสงค์ทุกๆๆด้าน ปชชห่วงใยและต้องออกมาซื้ออาหาร ทำงาน และเดินกลับบ้านแต่ทหารก็ยิงปชชดะ ตายเป้นอันมาก รวมซ.หมอเหล็งของนายชวน หลีกภัย ซึ่งปชชน่าจะไล่ออกจากซอยด้วยซ้ำ การปิดล้อมปชชและเสียงนายอภิสิทธิ์จริง ปชชตายจริง ทหารเก็บศพไร้ร่องรอยจริง และโกหกตอเเหลตลอด จนวินาทีไปหาเสียงที่ราชประสงค์

มันเหยียบหัวใจปชช…กระอัก!!!มันไม่รู้หาคำใดมาด่า คนๆๆนี้…จริงๆๆ ไม่มีอะไรให้อภัยพวกมือมองไม่เห้นที่ป่านนี้ยังขังปชช และรังแก ขบวนการใส่ร้าย ศาลรังแก และปิด กกต พิมพ์บัตรเกิน เพื่อเพิ่มปชก รวมบัตรลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคใต้และกทม ได้พรรคปชป …และสกัดกั้นพรรคเพื่อไทยของปชชทุกๆๆทาง..นั้นเอง…

รบกับปชชนั้นมั่นใจฆ่าแล้วหมดจริงรึ..ท่าน…

คลิปสุดท้าย…หน.พรรคปชปอภิสิทธิ์ให้ใส่ร้ายปชชหมิ่นในหลวง แต่สสปชปชลบุรี ธนโรจน์ โรจนกุลเศรษฐ์ เสื้อสีชมพู ทำตัวหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซะเอง ปชชและข้าราชการตำหนิทักท้วง ทั้งในสภาก็อภิปายไม่สมควร แทนที่จะสำนึกปรับตนเอง สสพรรคปชปเกือบทั้งหมดและแฟนคคลับกับปกป้อง จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคนลงคะแนนเพราะชอบ

ที่นี่มิใช่อเมริกา ยุโรป…ปชตในประเทศไทยมี3สถาบันและขนบธรรมเนียมปฎิบัติเป็นอย่างไร ชอบไม่ชอบไม่อยากทำเด็กแว้น พ่อแม่ปกป้อง ก็ไม่ควรจะมีอำนาจหน้าที่ แย่งภาษีปชชให้สิ้นเปลืองจ้างมาเข้าทำงานแทนปชช.. จึงกรรมร่วมกระทำแบบจงใจปกป้องให้คนชั่วรวมชูวิทย? อภิสิทธิ์2สัญชาติ อภิลักษณ์ยูเครน ซึ่งต้องสิ้นเปลืองเลือกใหม่ หากมีคดีต่างๆๆ

กกต ผิดเต็มๆๆที่ให้คนมีตำหนิเข้าสภา อนุญาตให้ชูวิทย์ เข้าสภา ขนาดขายเหล้า เบียร์จำลองยังต้าน ตอนนี้ทำไมจำลองไม่ต้าน  ทั้งพันทิวา โพไซดอน จะเห็นว่าคุณธรรมบกพร่อง เหลือไว้ให้ทราบว่าเป็นองค์กรคนของใครบางคนที่ส่งมาพิทักษ์ผลประโยชน์ตนเองมิใช่เพื่อประเทศชาตินะเอง ซึ่งแบบนี้ร้ายแรงต่อการปกครองระบอบปชตอย่างยิ่ง มั่วหลักปชตชัดเจน   เพราะก่อนให้ลงสมัครกกตที่ดีตามหลักปชตสากลต้องคัดสรรคุณสมบัติตามหลักนิติศาสตร์แล้ว ต้องดูอาชีพผิดหลักศีล5ของปชชไทย95%ด้วยมิใช่สะใจ ให้มาผสมพัธุ์ สกัดสภาดีๆๆที่ปชชเลือกมิให้ทำงาน

อีกทั้งสวสรรหา รธน50ที่ยังเป้นปัญหา  รพจุฬาให้นายตุลย์ ไม่ทำงานทำการเสือกยุ่งการรเมือง ให้ไปทำคลีนิคส่วนตัวจะดีกว่า ครูแย่ๆๆฉีกบัตรผมยาว และนศ.นิสิตจุฬาใส่ชุดใส่ร้ายปชชทำไปได้ไง ให้ทหารซุ้มยิงปชชให้ที่พักหน่วยสังหาร จัดฉากร่วมใส่ร้ายปชช ทำไปได้ไง….

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ตาสว่าง…รุ่นใครเผาเซ็นทรัลเวริดิ์

จาก19พ.ค53 ทั้งโลกได้ดูพร้อมๆๆกัน สำหรับคนที่ปิดใจรึไม่ได้ดูได้รู้และตรองดูอีกครั้ง นี้ไม่ใช่ความฝัน คือความจริงของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่โดนใส่ร้ายป้ายสีจากรัฐบาลอภิสิทธิ์และคณะ

เรียนดาราบ้าปชปสุดโต่งและแฟนคลับพรคปชป ทราบแค่…ขอโทษปชชเสื้อแดง…ทำได้ไหม???สำหรับคนใจด้านชา …เช่นพวกคุณ???

กรุณาเปิดใจรับความจริงจากเหตุการณ์จริง ที่บันทึกไว้ เซนทรัลเวิลดิ์โดนเผาจากจากทหารไทยชุดศอฉ.ของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุวรรณ และพวกมือมองไม่เห็น

ท่านยังจะสนับสนุนและไม่ขอโทษปชช..ยินดีสะใจกับให้ทหารกลุ่มนี้ทำร้ายประเทศไทยและจัดฉากฆ่าปชชไทยซ้ำซากเชียวรึ

ถามใจท่านด้วยนะค่ะว่า…ท่านใจร้ายไปไหม กับการแร้งน้ำใจ ในวลี “เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมือง “และ “เสื้อแดงยิงกันเอง”

คนในเหตุการณ์โดนยิงจริง มีคนตายจริงๆๆเห็นกับตาและมีภาพมีคลิปแบบนี้ ปชชราชประสงค์และบ่อนไก่ สวนลุม เจ็บแค้นแทนยิ่งนัก..ปชชโดนกระทำจากทหารแต่พวกท่านที่มีกินอาชีพจากเงินปชชมาเหยียบย้ำ ในคุณค่าชีวิต เฉกเช่นนี้…เจ็บลึก???จริงๆๆเลย

พวกท่านหัวใจทำด้วยอะไร???

ได้โปรดหยุดส่งเสริมขบวนการณ์นี้ ด้วยการเห็นใจปชชเสื้อแดงที่ ช่วยพิทักษ์ปกป้องชี้แนะประเทศไทย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ที่ควรเป้นประเทศไทย เช่นเดิม มีการรักและเห้นใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแพ่  มีมิตรจิตมิตรใจ ในการโดนกระทำ รังแกใส่ร้ายป้านสี จากพวกที่ทำร้ายประเทศไทยมากว่า60ปี เช่นพรรคปชปและพวก…

ได้โปรด????? ตาสว่าง …พร้อมคนทั้งโลก….ชัดเจน

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA )

Enjoy the wonders of South Africa 

โพสท์ใน ความบันเทิง