ธรรมค้ำจุนโลก

  พลิกวิกฤตเป็นโอกาส  เก็บอริยทรัพย์ ตนพ้นทุกข์และมาช่วยประชาราษฏร์
  น้ำท่วมอ่วมอรทัย มากมาย เมื่อผู้ครองเมือง มีอธรรม ธรรมชาติก็รวน
มนุษย์ก็ลำบากเช่นนี้เเล จึงต้องฝึกตนเองให้มีศีลธรรม นำตน
การเมืองกับศาสนา ประชาชนจึงไปด้วยกัน
เหมือนพุทธกาล ไม่มีขัดแย้ง เพราะจะปฏิบัติธรรมไม่ได้ 
หากบ้านเมืองไม่สงบ  
ข้อปฏิบัติในการบรรลุธรรม7ข้อ
มีศรัทธาใน
1)พระพุทธ
2) พระธรรม
3)พระสงฆ์
4)มีหิริโอตัปปะ(ละอายต่อบาป)
5)มีพหุสูตร(จำธรรมที่ได้มาแล้ว)
6)ปรารถนาความเพียรในธรรม
7)มีปัญญารู้จัก ขันธ์5(รู้การเกิดอย่างไรและดับอย่างไร) 
  
จึงต้องหาทางนิพพาน(พ้นทุกข์) โดยใช้อิทธิบาท4 มรรค8
และโพธิชงค์7เป็นวิธีทางแก้ไข
ดำรง สัจธรรม การทำบุญ ได้พบ พุทธศาสนา เป็นสิ่งวิเศษสุดที่ได้เกิดมา
เมื่อพบนิพพาน(ขณะมีชีวิตอยู่)
จะเป็นคน เต็ม มีความสุขสมบรูณ์อยู่ในโลกมนุษย์
ได้ตราบนานเท่านาน ตามที่ตนต้องการอยู่
นั่งมองโลกนี้คือละคร ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนแตกต่างกัน ใช้พรหมวิหาร4
มีศีล สมาธิ ปัญญา(ปฏิปัตติรึไตรสิกขา)
เข้าสู่ปฏิเวช(โลกุตตรธรรม) มรรค ผล นิพพาน
ส่วนพระสงฆ์รึอริยสงฆ์ จะศึกษาปริยัท(ไตรปฏิก) วินัย สุตตะ อภิธรรม
 สัมมาทิฐิ แบบอริยมรรค
จะต้องเป็นคนตรง ว่าง่าย ไม่มีมารยา ทำความคิดตรง(สัมมาทิฐิ คือขันธ์5ทำให้ทุกข์)
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น(เจริญ พรหมวิหาร4)
 
เเล้วมาตั้งสติ ที่พระศาสดา ลงลึกไปที่
1)พระพุทธเจ้าคือใคร (ศึกษาพุทธประวัติ)
2)ใจคอเรามั่นคง ในการจะศึกษาธรรมไหม
3)ข้อปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นอย่างไร
4)พุทธกิจ ของพระศาสดาพระองค์ทำอย่างไร จึง ตรัสรู้ จนปรินิพพาน
พระองค์ดำรงตนอย่างไร พระอรหันต์ แต่ละองค์รักษาธรรม
ได้อย่างไร จนดับขันธ์ปรินิพพาน
5)พระธรรม ที่พระองค์บอกกล่าว มีอะไรบ้าง ทรงสอนอะไร ตรัสรู้อย่างไร
(ตรัสรู้ อริยสัท4 อัญวญาน  ปจเอกขณะญาน
น้อมไปหาพระพุทธเจ้าที่มีแล้วในอดีต)
คำว่า น้อมไปในพระพุทธเจ้าในอดีต
(ที่พระองค์พบ มาแล้ว เช่น วิปัสสี สิขี เวชภู กกุสันธะ
โกนาคมณะ พระกัสปะ และน้อมตนเอง รักในตนเอง
จึงยินดีปรีดา ที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่
 คือ กำเนิดพระศรีอริยเมตตรัย)
 
ธรรมจักร กัปปะวัตตะนะสูตร เล่าเริ่มฝึกธรรม ทางสายกลาง มรรค8
ละลายขันธ์5 และธรรมสัจจะ อนิตจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง
ต่อมา สวรรค์ชั้นต่างๆๆ จนถึง เนว นาวสัญญา ซึ่งก็คือ การเลือกบ้าน
รึอีกบทในบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก  ก็กล่าวไว้
 และก็ละ…ด้วย สมาบัติ รึนิโรธสมาบัติ (การเข้าฌาน9)
1ปฐมฌาน (เจริญวิตก วิจาร์ณ ปิติ สุข )
2)ทุติยฌาน (มี วิจาร์ณ ปิติ สุข ละ วิตก)
3)ตติยฌาน( มีปิติ สุข ละ วิตก วิจาร์ณ)
4)จตุยฌาน(มีแต่สุข สุขหนอ  ละ3อย่าง วิตก วิจารณ์ ปิติ)
5)ปัจจมะฌาน(ละทั้งหมด วิตก วิจาร์ณ ปิติ สุข)
6)อกาสานัญจฌาน เป็นอรูปพรหม 1(ใช้อากาศ เป็นอารมย์ ลมหายใจ เข้าออก ) 
7)วิญญานนัญจาฌาน เป็นอรูปพรหม2(ปลดปล่อย วิญญาน ตามไป
ชั้นนี้จะได้รับเชิญ ไปที่ต่างๆๆ และดึงจิตกลับ
8)อกิญจัญญาฌาน อรูปพรหม3… กราบพระอ. อาฬารดาบส
9)เนวสัญญา ชั้นอรูปพรหม 4 …กราบพระอ.อุทกดาบส
 เเรลลี่ ฝึกฌาน1-5 บุญกุศลอะไรหนอให้พบพระพุทธศาสนาเราทำบุญรึทานอะไรมาบ้าง (วิตก)
ผลบุญ ทานนั้นๆๆ (วิจารณ์)มีปิติ (ทราบซึ้ง)ขนลุก  สุขหนอ ละทั้งหมด 
ธรรมนี้เลิศหนอ ดีหนอ ฝึกไปทุกเรื่องที่จิตเราติดใจ สังสัย จนชำนาญ ได้ทุกแบบ ทุกกรณี จนจิตขาวรอบ
เจริญ1-9เเละไล่ลงมาตามลำดับ 9-1แล้ว 1-4 และหยุดที่ ปัจจมะฌาน (5)
ละทั้งหมด และนิพพาน คิอการปรินิพพาน การฝึกตายเป็น
 
ของพระพุทธองค์ ซึ่งสอนพระอานนท์ ให้ ฝึกทุกลมหายใจ เข้าออก
จึงเปล่ง วาจา พุทโธ (เห็นคุณ พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆๆ ครูอ.ที่สั่งสอนมา )
พระพุทธเจ้า ทุกๆๆพระองค์ ทรงทำเหมือนกัน การเจริญฌาน
จนตรัสรู้พ้นทุกข์ได้ คือ ละ วิตก(โสดาบัน) วิจาร์ณ(สกทาคามี)
ปิติ (อนาคามี) สุข(อรหันต์ ชั้นบัญฑิต16)
ก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าคือใคร ก็เอาภาพพระพุทธรูปมาเพ่ง
ชอบพระพุทธรูปองค์ไหนแล้วรู้พุทธประวัติ เช่น
 1)วิปัสสี เสด็จปู่ใหญ่ ที่โบสถ์ วัดสระเกศภูเขาทอง
2) สิขี พระสิหิงส์ เชียงใหม่
3) เวชภู(คันธาราฐ) วัยรุ่น16ปีไม่แก่ ที่วิหารซ้ายมือ ของ
พระพุทธนิมิตพิชิตมาร(พระสนณโคดม) วัด พระเมรุ อยุธยา
4) กกุสันธะ (พระไพรีพินาศ) ที่วัดบวร
5)โกนาคมนะ(พระพุทธโสธร) ฉะเชิงเทรา
6)พระกัสปะ (พระพุทธชินราช) พิษณุโลก
7)พระสมณโคดม (วัดสุทัศน์)
8)พระศรีอริยเมตตรัยสถิต ที่บนภูเขาทอง
   คือเป็นอุบาย ให้จำได้หมายรู้ เรารักพระพุทธรูป
(เฉลย ที่มาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น) ปิติ ปลื้มน้ำตาไหล
 จำได้เคยเกิดร่วมในสมัยพระองค์ รึองค์ก่อนๆๆอื่นๆๆ จะเร็วขึ้น มีสังกัด
จึงต้องรัก มีความรัก ในสักคน สักอย่าง เป้นที่ผึ่ง ตามบารมี
 เช่นรักปู่โต มั่น ฝั่น พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ที่เรารัก
เอาพระองค์เป็นครู นี้คือทางนิพพาน ที่ต้องฝึกการเป็น
 พุทธบุตร
1)รักษาศีล(5 8 10 200(พระ) อุบาสก อุบาสิกา มากกว่า1000
เพราะดูแลทุกอย่าง ศีลตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ศาสนา โลกนานาประเทศ
 ไร้พรมแดน สำเร็จพ้นโลกแล้วดูแล ดาวทุกดวง จักวาลนี้ จักวาลอื่น
2  )โพธ์ชงค์7
3)มงคล38
4)ทาน10 ทัศ(ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา อุเบกขา)
5)เห็นอริยสัจ4
6)เจริญมรรค8
7)ละลายขันธ์5
8)ละนิวรณ์5
9)ละกุศลบท10
10)ละโลกธรรม8
11)ละสังโยชน์10
12)อรหันตมรรค(ประหารมรรค8 รึ บรรลุ แจ้ง)รึเผาตนเอง
ใช้จิตเผากิเลส บริหารกสิณ 10จนออกกระหม่อม พ้นทุกข์
 นึกตามไล่ลมในร่างกาย จะเริ่มสบาย ยิ้มมุมปาก
13)เข้านิโรธสมาบัติ ( ปัจจุบันไม่หยุดหายใจ
 มีพระพุทธองค์และพระอรหันต์บางองค์เท่านั้นทำได้ เหมือนเหาะ ปฏิหาร)
: ซึ่งคือหลักวิปัสสนา ทางเเห่ง นิพพาน
ดับทุกข์ ตายเป็นแล้ว
ต่อไป สวดบทถวายพรพระระลึกคุณ (อติปิโสภควา บาลี)
14) สุดท้าย แผ่ เมตตาให้ไพศาล
อุบาสก อุบาสิกา พระเสขะทำที่บ้าน รักษาธรรมดังนี้
มีการสวดมนต์ (บูชาพระรัตนไตร ชุมนุมเทวดา พระประจำวันเกิด ปีเกิด
บทถวายพรพระ พาหุง พุทธชัยมงคล ชินบัญชร แผ่เมตตา นั่งสมาธิ
 กรวดน้ำ กราบพระ เสร์จพิธี)
อริยะสงฆ์ อรหัง สัมมา สั้นๆๆ รึอิติปิโส สั้น ยาว เต็ม ได้หมด
บางครั้งนิ่งๆๆ เพราะทุกลมหายใจ
 ตายทุกเมื่อเเล้ว ทำได้ฉาดฉาน หยิบธรรม ได้ทุกบทมาใช้
 เพราะความรู้แน่น แต่ก็ยิ่งเรียนยิ่งลึก แต่สุข เย็น สบาย
สาธุ…ขอให้พระธรรม ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วนี้นั้น
 สานุศิษท์ได้นำไปปฏิบัติ พบหนทาง พ้นทุกข์ ได้โดยง่ายเถิด …
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา คถาคต
 
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร