รักษาธำรงธรรม

 
        เมื่อเล่าเรียนและเคารพธรรม ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนในพุทธศาสนาแล้ว
พุทธบุตรก็ต้อง คิดกุศโลบายในการธำรงด์รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
 สืบทอดเจตนารมย์ของพระชินณสีร์เจ้า  จากการศึกษากำเนิดศาสนา
 ลำดับแรก ฮินดู ศาสนาพุทธ คริตส์ มุสลิม
       ลำดับสูงสุด ศาสนาพุทธ หลุดพ้นจากวัฏสังสาร เข้าสู่ยุคขาลง คริตส์ ห่ำหั่น
 จนมุสลิมฆ่าแบบไร้อารมย์ธรรม ปะปน
      ส่วนพระพุทธเจ้าลำดับต่อไป ก็ต้องเป็นศานดาคริตส์จักร และโดนฆ่าตาย
ยุคต่อมา เกิดเปอร์เซีย ต้นสกุลอิเหนา ทั้งหลาย ยุคนี้จะเริ่มมีเมียเยอะ
แต่มี4ชายาหลักๆๆ ละหมาด5เวลา ส่วนสนมก็มากมาย
ต่อมาก็จักวาลแตกดับ ฮินดู คริตส์ มุสลิมห่ำหั่นด้วยขีปนาวุธ
 
      กำเหนิดจักวาลใหม่ เข้าสู่ฮินดู ต่อมาพุทธศาสนา มี4เมียแบบ พระอินทร์ นำธรรมราชามาใช้
     ที่ต้องเรียนพุทธชาดก พุทธประวัติ เพราะจะได้จดจำ ลักษณะการบำเพ็ญเพียร
 เเละไม่หลงทิศ เพราะทำเหมือนๆๆกัน แบบวนิดารีเทินร์ แต่เปลี่ยนคนแสดง
    
    ส่วนพระโพธิ์สัตว์ กวนอิม ก็นำคำสอนมาที่จีน เผยเเพร่ธรรมตามแบบมหายาน(เเม่บ้านพุทธธรรม)
พี่นางราชวงค์จีนไปเป็นชายาเมืองต่างๆๆ เกาหลี จีน อาหรับ ตะวันตก
 ก็เก็บคำสอนไม่ครบ เป็นระดับ นาม จิต วิญญาน ให้ผ่องใส
รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ชี้แนะคำสอนที่ตรงตามพระพุทธธรรม  
หากนำหลักที่บอกทางตรงละลายรูป นามก้สำเร็จได้
     การศึกษารูป นาม จะมีวิตก วิจาร์ณ ปิติ สุข   และละทั้งหมด
 เพื่อเข้าสู่ชั้นอรูปพรหม และหัดละไล่ลงมาด้วยนิโรธสมาบัติ
ไล่ขึ้น วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข และดับขันธ์ นิพพาน
 ช่วงนี้จะมีผลการฝึกฌาน ตามวาสนาบุคคล เรียก อภิญญาฌาน

อภิญญา แปลว่า ความรู้ยิ่ง หมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ

เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน

อภิญญาในคำวัดหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของพระอริยบุคคล

ซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ มี 6 อย่าง คือ

  1. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหนได้ เหาะได้ ดำดินได้
  2. ทิพพโสต มีหูทิพย์
  3. เจโตปริยญาณ กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้
  4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้
  5. ทิพพจักขุ มีตาทิพย์
  6. อาสวักขยญาณ รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป

อภิญญา 5 ข้อแรกเป็นของสาธารณะ (โลกียญาน)ให้ละทิ้งไป ข้อ 6 มีเฉพาะในพระอรหันต์ เท่านั้น

ซึ่งข้อ4จะฝึกเฉพาะเรื่องตนเองก่อน ตรวจเจตสิกเราแล้วละ 

ชำระต่างๆๆที่จิตติดค้างทำไปจนจิตผ่องเเผ้ว ละได้หมดจด

พระอรหันต์ในพุทธการ ท่านจาริกไป ใช้อภิญญา ช่วยเทวดาและมนุษย์

  พระพุทธองค์เวลาสอนอะไร ตรัสแล้วมนุษย์ ชาติ ภาษาใดก็แปลได้ตรงกัน เทพเทวดาจะจดจำไว้

  

พระคาถาชินบัญชร หลวงปู่โตท่านประพันธ์จากนิมิตร พระพรหมรูปหนึ่ง

ซึ่งโดนหญิงสาวทำให้เสียพระทัย ซึ่งจริงๆๆแล้วเป็นกุศโลบายว่า

ผู้หญิงทำลายสงฆ์มามากให้ระวัง สตรี สตางค์ สติ

ในบทประพันธ์ หากเข้าใจกุศโลบายแล้วคือการเคารพครูบาอาจารย์ พระพุทธองค์

 พระอรหันต์ ใช้พระคาถา ต่างๆๆคุ้มครองภัยนะ และทรงอวยพร สุข สวัสดิ์

 เฉลยว่า พระชินบัญชรนั้นคือพระพุทธเจ้าเรานะเอง อดีตเคยพบกับพลวงปู่โต

 พระเเม่กวนอิมโพธิสัตว์ ในยุคฮินดู ตรีมูรติ (พระพรหม นารายณ์ พระศิวะ)

ตำนานกล่าวไว่ว่า ทั้ง3มหาเทพได้ข่าวว่ามีผู้หญิงบำเพ็ญเพียร จึงไปทำลายเสีย

 แต่พระแม่กวนอิมสาปให้เป็นทารก และเลี้ยงดูดุจลูกในอก

3มหาเทพ เลยเคารพพระเเม่ นี้ตัวอย่างในตำนาน รบด้วยไมตรี พรหมวิหาร4

พระศาสดาองค์สมณะโคดม  สนับสนุนให้ปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏฏะสังสาร ฝึกตน อย่ารีรอ

ในจักรวาลนี้ยังมีสานุศิษท์ของอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิปัสสี สิขี เวชภู กกุสันธะ  โกนาคมณ กัสสปะ

อีกรวมศิษท์พระอรหันต์ของพระสมณะโคดม ที่จะต้องมาฝึกตนในโลกมนุษย์

จึงเป้นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ต้องดูแลให้บรรลุตามประสงค์ขององค์พระศาสดา

 ที่เคารพยิ่ง ร่วมกับทุกศาสนาบนโลกนี้ร่วมกัน เทพเทวดา อินทร์ พรหมณ์ต้องดูแลให้ ได้รับความสุขสวัสดี

จะเห็นว่า โลกป่วนขนาดไหน ด้วย โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะ

หากไม่ฝึกให้ชนหมู่มากลด ละ เลิก 

 

มนุษย์ในศาสนาอันวิเศษในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ควรเป้นต้นแบบที่ฝึกตนให้คู่ควรแก่การเกิดมาพบศาสนาที่ถึงพร้อมในประเทศไทย

 หากปชชรักพระพุทธองค์ ด้วยการปฏิบัติตามคำสอน ไม่รีรอ ยึดตนฝึกตน 

เคารพธรรมวินัย ปริยัท ปฏิเวช ก็จะเข้ามรรค ผล นิพพานได้ง่าย

ซึ่งเป็นผลแห่งปิติธรรม สุขในการทำดี รักและหวังดีต่อศาสนามรดกธรรม 

—อาริยบุคคล ใช้ธรรมมารมย์ เป้นอารมย์ จะเป้นบุคคลน่ารัก น่าเคารพ น่าเข้าใกล้

มีความระลึกในธรรมตลอด ทุกอริยบท ฟ้งเพลง ดูหนัง

ทุกนิกายทั้งหมดต้องปรับให้อยู่ในโลกนี้ได้ทุกสถานะ  ด้วยกุศโลบายต่างๆๆ

เพราะอาริยพุทธธรรม เหล่านี้คิดโน้มไปในองค์พระศาสดา ในพระธรรมคำสอน

ด้วยบทเพลง ฟังแบบชาวโลกแต่คิดแบบ โลกกุตระ

เพราะต้องปรับตนเข้ากับประเทศนั้นๆๆ กฏหมาย บุคคล สิ่งแวดล้อม

 และป้องกันตนเองจากหมู่มาร อย่างร่าเริง แจ่มใส อ่อนวัยด้วยธรรม

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s