พุทธาวุธ พุทธานุภาพปราบมาร

         หลังจากสื่อความจริงของโลก ที่พระศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงนำมาเปิดเผยซึ่งเคยมีมาแต่เดิม แต่พระองค์ทรงปัญญา นำมาบอกเล่าให้พุทธศานิกชน ได้รับรู้และฝึกตนออกจากกองทุกข์ ซึ่งแน่นอน ปชกโลกที่ได้ฟังคำสอนอันยอดเยื่ยมนี้ มีแค่ยิบมือเดียว ขณะที่ตะวันออก ตกและที่อื่นๆๆ ยังมัวเมาด้วยอบาย กองทุกข์ต่างๆๆ อันเป็นความจริงของโลก คือโลกธรรม8 ให้มัวเมา เพื่อกำจัดสิ่งเกิดทุกข์ออกไป ด้วยละ โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะ
         แม้บุญบาป ไม่ให้ผล ใช่ว่าจะรอดจากกฏแห่งกรรม ผู้พ้นโลกด้วยพุทธธรรม นั้นหากมีชีวิตอยู่ก็คือ ชนหมู่อาริยะ ที่ต้องทำงาน ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ บอกกล่าวทางเข้าบ้านให้ชนหมู่อื่นได้ไปอยู่อาศัยตาม เหมือนอดีตพระมหากัสปะ เคยเกิดเป็นเทวดาชั้น จตุมหาราชิกา รึเรียก เทพารักษ์ ช่วยกัณหา ชาลี   ไม่มีคนอย่าง นางมัทรี ที่ไปหาอาหาร ให้ฤษี ไม่มีพระอินทร์รุ่นพระอนุรุจน์ แล้ว เราคงไม่มี พระเวสสันดร และล่าสุดองค์พระศาสดา เกิดขึ้นในโลก
—พระพุทธคุณ ธรรมคุณ   
        เราพุทธบุตร ลูกที่ดีย่อมทำให้พ่อชื่นใจ คำกล่าวในหูเวลา ศึกษาพุทธประวัติ พุทธชาดก และสอดส่องธรรม เอ๊ะมีเราบ้างรึเปล่า ในตอนนี้ ขอระลึกได้ทีเถอะ พระองค์ตรัสรู้ธรรมใด ขอตรัสรู้ตามเพื่อนำพา จิตใจให้หึกเหิม  …สุรเสียงเราเองคถาคต มันปลื้มยิ่งกว่าปลื้ม ซึ่งมีพุทธบุตรไม่ตกคำสอนจะตดับรับฟัง ให้เงียบ สดับโสต ไปทางตรงแลเล่าให้ใครฟังจะจี๊ดไม่จริง(เพราะไม่ได้รับกรุณา)ในเนปาลจึงไม่สงสัยเลย ที่มีคนกราบและล้มตัวนอน ยืนกราบ นั่งกราบ นอนกราบ จนขึ้นเขาเพื่อบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิ์สัตว์ แม้ไม่รู้อะไร แต่ความปลื้มที่เคยมีคนทำในยุคพุทธกาลมาแล้ว เพื่อเป้นคนหนึ่งที่จะช่วยทำงานสืบทอด เจตนารมย์พระพุทธศาสนา ให้ชนหมู่เหล่าแตกต่างในโลก ได้น้อมนำพระธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ สักวันได้มาพบพุทธศาสดา องค์ต่อไปที่จะตรัสรู้ จะได้มีจริตรักในพระศาสดา องค์ปัจจุบัน ย้อนความงดงามของอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วปลื้มใจที่เป้นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมทำงานรับใช้
      ศรัทธาไม่มี ธรรมมะไม่เกิด ไม่รักหัวหน้าพุทธรรมทุกระดับชั้นแล้วจะร่วมงานบุญได้ไง ยุคอนาคต ไม่เข้าลักษณะของพระศรีอริย์ คุณสมบัติ วิริยปัญญาคุณ  ซึ่งกล่าวว่า ผู้ชายก้หล่อ ผู้หญิงก้สวย ก็ มาจากสวรรค์ จะไม่เลิศ ทั้งสวย รวย เหมาะแก่ การบรรลุธรรมแล้ว คงไม่เข้าสู่ร่วมพุทธธรรมได้เลย เทวดาก็กันออก ยินก็ไม่ได้ยิน ตาไม่ได้ดู มันชักน่าสงสารไหม ศาสนาพุทธมีแต่คนเบิกบาน ผุ้ดีด้วย กาย วาจา ใจ ไม่มีหน้าตาเศร้าหมอง บางคนคิดฆ่าสามี รึจ้างวานคนฆ่าก้มาฟังธรรมก้มี กลบความชั่วต่างๆๆนาๆๆเทวดารู้นะ แต่กรรมใครกรรมมันเด้อ…
     อาริยพุทธรรม หากลงมาสะสมบุญ เเทบไม่เจอสงฆ์ ที่ไม่รักท่านเหล่านั้น เกิดมานั้นเหมือนเทพเทวดาร่วมใจบันจงสร้าง อำนวยการแสดง
ทั้งพ่อ แม่ ญาติ ครู เหมือนมีโรงเรียน วัด โรงพยาบาล เกิดแก่ เจ็บตาย ล้วนมีคุณลุง คุณป้า ปิยมิตร เห้นหน้าแล้ว ประทับตราผ่าน อะว่ามาต้องการอะไร… จัดให้เทพนิมิตรเลย
    หากไม่มีเมตตา กรุณา คงไม่ได้พบท่านเหล่านี้ เหมือนชิ นะ ปัญจระ ปริต ตัง มัง สัมปะติ ฉัตรเเก้วกั้นเกตุ เหมือนกินรีบนสรวงสวรรค์ หากไม่มีนายพรานไปนำมาให้ท้าวสุธนแล้ว มนุษย์คงไม่รู้จัก ฉันนั้นหากไม่เป็นอริยบุคคล กาย วาจาใจ ไม่สะอาด จะพบเสวนากะเหล่า เทพบุตร เทพธิดาได้อย่างไร
    หากพบคุณเธอเหล่านั้น ท่านคงไม่สนใจใคร ก็ขันธ์5นั้น มีตัวตนด้วยรึ พระสงฆ์ ต่อไปนี้ จะต้องสำรวมอินทร์ย์ ละลาย รูปนาม ให้มองเป็นเรือนเปล่า เพราะเทพธิดา เทพบุตร ที่มาเกิดนั้น รูปงาม สดชื่นด้วยศีล สมาธิ  ปัญญา   เสวยวิมุตติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ไม่มีเคริ้มหลงไหล เพราะเห้นวัฏฏะสังสารมาอย่างช่ำชอง การทำบุญยุคหน้า จะหลากหลาย ให้นิ่ง และรับการทาน ได้อย่างมีสตินิ่ง ประมวลศีล แล้วรับเพื่อเป้นพุทธบูชา แด่องค์พระศาสดาชินสีร์เจ้า
   คำสอนนั้นชื่อเรียกพระพุทธองค์นั้น ควรนำมาใช้ให้หลากหลาย เพราะยุคมารครองเมือง จะจี๊ดหากเอ่ยคำ พระพุทธเจ้า หากซ้ำๆๆมารก็จะ ว่าเอาได้ว่า พุทธธรรมที่ประกาศโดยพระศาสดานั้นเป้น เวชมนต์คาถา
  และพุทธบุตร พุทธธิดา ที่จำอดีต ปัจจุบัน อนาคตรู้ตนเองและผู้อื่น นั้น มีอยู่ในโลกไม่ขาดสาย มีมากกว่า1000ขึ้นไปหากเผยคำสอนบอกทางสวรรค์ สุคติ แล้ว ก็มีมากมายซึ่งต้องช่วยยินดีตาม สาธุตาม เพราะช่วยโลกให้สงบสุข ตามหลักพุทธบุตร หน้าที่จรรโลกโลกคือ หัวหน้า ผู้นำ ซึ่งหาได้ยาก เจอยาก แต่ใช่ไม่มี พอมี เจอ ก็ว่า นางทรง นางจริญญามาร  นางวิสาขาไม่เชื่อว่ามี ลูกหลานคงไม่มีใครสืบทอดรึกระไร คนดีจะเนรคุณบรรพบุรุษได้อย่างไร
 ก็ไปทำคุณไสย ใส่พระอาริย์ ที่บอกทางให้เดินถูกต้อง ตามพุทธองค์ทรงประทานคำสอน ก็กรรมเด้งคืนนะซิ ใช่ไหม ต่อไปผู้ตรวจการณ์สวรรค์นรกก็บันทึกไว้ทันที ช่วยไม่ได้ หนีเวรหนีกรรม มามากก็สมควรสะบ้าง เกิดมาก็ทำซ้ำๆๆ500ชาติฆ่าคนตลอด มีผู้มาบอกให้หยุด แต่ดันไปฆ่าพุทธพรหมณ์ ใจผ่องแผ้วตาย ก็อย่าได้โทษใคร นรกเป็นที่ตั้ง  ฟันธงแล้วพร้อมบริวาร สาธุ
 หากใครละอายชั่วกลัวบาป ซึ่งหาได้ยากในไทย เพราะศรีธนชวน มาแต่ใด โจ๊กตลก พระธรรมคำสอนก็สร้างแบบหูหนาตาเล่อ อิกคิวซัง เเอนิมิชั่น กันตนา นสพผู้จัดการ เนชั่น และสนพอื่นๆๆ จงสังวรว่า ผู้ตรวจการณ์สวรรค์ ได้ประทับตา ใช่เลย..ประเทศนี้ทำร้ายพุทธศาสนาอย่างสูงสุด
นอกจากตำรา คำสอน รูปไม่งาม หนังสือของเสถียรพงษ์ สุวรรณปรกราชบัณฑิตไทย บางเล่มใช้คำที่ไม่เคารพพระอรหันต์ แต่งหนังสือธรรมคำสอนแบบแซวๆๆอาริยในพุทธกาล  ไม่งามแล้ว คือเกิดไม่ทันก็อย่าได้ทำ ไม่งาม ทั้งพระพุทธองค์ พระสาวก พระอรหันต์ ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะองค์ ไม่อย่างนั้นคงตรัสรู้ตามไม่ได้หรอก ขั้นแรกไม่ศรัทธา ไม่เคารพแล้ว ก็จบ ประตูสวรรค์ก็ปิด
 
  การศึกษาบุคคลในพุทธกาลที่ท่านเหล่านั้นทำคุณงามความดี แม้เกิดเป็นอะไรก้ตั้งมั่นในกรรมดี และพัฒนาตนจนบรรลุธรรมตามนั้น เราควรเคารพท่านเหล่านั้นด้วย การปรารถนาที่ฝึกตาม ให้เป็นที่ผึ่งที่สารณะ และทำบุญเสริมบารมี ยิ่งๆขึ้นไปให้สมเกิดมาเป้นมนุษย์เจอคำสอนพุทธศาสนา
 รูปนามควรประสานกันละลาย หากเน้นเถรวาทไป ก็เครียด เอานามด้านจิตมาวิเคระห์ และตามอารมณ์ ปรึกษาครูเทพ พรหมณ์แล้ว เปิดใจ ไปไหนมาไหนก็บอก อธิษฐานต้องใช้ เราจะได้พบคำสอนดีๆๆ การได้ช่วยเทวดาและมนุษย์นั้น ตามญานทัศนะ ที่ง่าย ทำนอง ถามปุ๊บ ตอบปรั๊บ คนถามไม่รู้มาจากไหน ก็ไม่สนใจ เรียกมโนยิทธิ
 
ตราบใดไม่ตายก็รับใช้โลกและจักรวาล ไม่มีผู้นำธรรมคนใด นอนสบายเสวยบุญ มีแต่ปลื้มที่ได้ช่วยคน ยินดีปรีดา ร่าเริง ในการทำดีนั้น คืออาริยบุคคล ที่มีกำลังบริวาร 
ในวัดที่สอนศีล สมาธิ ปัญญา ปกติจะมีครู ไม่เฉพาะพระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี  มีลำดับเทพศาสนาฮินดู เทวดา เจ้าแม่กวนอิม เเม่ธรณี หลวงปู่  ที่ดับขันธ์ไปแล้ว มีทำไม ก็ต้องมีซิ เพื่อคุ้มครองภัย ทั้งมืดสว่าง และอื่นๆๆ ศาสนิกชนนั้นคือผู้ฉลาด ผู้นอบน้อม ผู้ที่ฝึกตนง่าย ควรแก่การงาน ชิมิ มืออ่อนตืนอ่อน นั้น ชาวพุทธ แต่ไม่ก้มหัวให้คนชั่ว อาจหาญ อหังการ  พลีชีพเพื่อพิทักษ์ธรรมนั้นมีแต่ใดมา
 หากไม่มี พระเเม่ยโสธารา ในสมัยพระพุทธองค์ เป้น จันทกุมาร ที่จะต้องประหารชีวิตจาก พระบิดาในการต่อต้านบูชายันต์ แล้ว คงไม่มีพระศาสดาเกิดขึ้นบำเพ็ญพุทธกิริยาต่อไปอีกหลายภพแล้ว จากภรรยาปกป้องสามี ทำนองจุดธูปฟ้องเทวดา…ผัวข้าใครอย่าแตะ อหังกา แบบนี้ ก็สมควร ที่ คณะเทพจะต้องให้พระนางมาเกิดเป็นพุทธมารดา ของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นการบำเพ็ญพุทธกิริยา แม่ที่ต้องรักปกป้องลูก ภรรยาก็ปกป้องสามีจากคนพาล ให้สามีตั้งมั่นในความดีเช่นพระโสดาบันนั้น มักทำบุญที่ตรงข้ามกับคนทั่วไป พระเเม่สุชาดาก็ถวายทานแด่องค์พระศาสดาก่อนตรัสรู้ ภรรยาหากไม่ทำอาหาร หุงหาอาหารเช่นแม่มัทรี เทพเทวดาไม่ช่วยกัน  แล้วเพื่อที่จะปรับมนุนย์  ให้น้อมสู้ความดี สามีรักภรรยา ก็จะผัวเดียวเมียเดียว ช่วยทำบุญอย่างเดียว ก็สบายเลย ประกันอนาคตแน่นอนหากทำตามพุทธคำสอน
หากชายรึ หญิงใด ช่วยปรับบริวารไม่ได้ ก็ขอตายดีกว่าจะอยู่อย่างไร้เกียรติ  พุทธธรรมไม่มีสไนเปอร์นะค่ะ มีเเต่พุทธนุภาพ มีทุกวิชา แต่คนไม่ดีครองเมืองก็ใช้ไม่ได้ผล  รึหากไม่พบรักแท้ในกัลยาณธรรม ที่ต้องช่วยสะสมบารมี ดูแลกายทิพย์ไม่มีใครเลยมองไม่เจอ  ทางญี่ปุ่น เกาหลี จีนนั้นมัน อัตวิบัติ ซึ่งไม่ดีเลย หากพบคำสอนชาวพุทธ แล้ว จะสดชื่นในชีวิตมนุษย์ ทำบุญ ทาน สร้างกุศล พบกัลยาณมิตร ก็จะมีสุขคติ ใครเรียกชื่อใหน นิกายใด ก็ไปก่อนเถอะ หากเช็คแล้วไปดีแน่นอน พระอรหันต์จึงต้องจาริกหลังออกพรรษา ด้วยเหตุนี้ เพื่อไปทดสอบวิชา ตราบใดไม่ตายก็เรียน ลด  ละ ธรรมใดไม่เคยรู้ขอให้ได้รู้
  พุทธชาดกนั้นแค่กำมือ เองนะค่ะ ชาวพุทธศึกษาธรรมก็กำมือเดียว เราควรทำความดีจนโดดเด่น รัศมีเกิด เจอหน้าตาก็ สงบ เย็น ใครใกล้ก็แทบเพ้อละเมอหา ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆ หล่อมากมาย คนอะไรกันเนี่ย ผู้หญิงก็สวยและเซ๊กซี่ อ๊ะพระเเม่สุรัสวดีท่านจะกุมหัวใจพระพรหม4กรได้ไงอะ ชิมิ ต้องสะสมบารมี กุลสตรีแบบแม่วิสาขาซิ ขันธ์5จึงต้องฝึก เทพบุตรเทพธิดา ไม่เกรงใจใคร มนุษย์ต้องเกรงใจท่าน และปรารถนาเป็นตามด้วยเคารพ เรียกรุ่นน้อง เคารพรุ่นพี่
  พระพุทธองค์ หากวิเคระห็ตรงๆพระองค์ก็สูง2เมตร สรีระงดงาม นั้น ไม่ต่างกลับชายในโลกสักเท่าไหร่นะค่ะ ให้มองพระองค์เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งทรงเห็นโทษภัยวัฏฏะสังสาร  แล้วก็ตรัสรู้สำเสร์จโพธิญานและทรงอบรม เผยเเพร่คำสอน อย่างไร ใช้กุสโลบายทุกๆๆวิชามาให้บุคคลใกล้ชิดและผู้สำควรบรรลุธรรมตามสำเร็จตามพระองค์ ต้องมีศรัทธานำหน้าก่อน พุทธรูปจึงต้องไม่มีเบลอๆๆ มีสรีระให้ระลึกถึงพระคุณ พระธรรมก็ไม่ท่องจำมาเทศน์ ต้องประมวลจากการอ่าน วิเคระห์สมองประมวลเป็นคำพูดๆๆก็ วาจาชอบ เพราะรักและเคารพเป็นที่ตั้ง
  บุคคลที่เห็นธรรมชาติ การเรียนรู้ หลักคำสอน ก็จะไปเร็ว เพราะเป็นธรรมชาติ ไม่มีแบบเบลอๆๆ ฟลุ๊ค ติต่างว่า สมมุติว่าหากคิดว่าพระองค์สูงส่งใครเเตะไม่ได้ พ่อย่อมรักลูกๆๆอยากเรียนตามพ่อ  เพื่อดูแลบริวารของพ่อ แล้ว มีพ่อคนไหนจะผลักลูกออกละ ใช่ไหม หากคิดว่า ธรรมคือธรรมชาติ คำสอนนั้นเราทำตาม ไม่ยึดบุคคล แล้ว เราจะได้อะไรเยอะ แต่ใช่ไม่เคารพพระพุทธองค์นะ บุคคลเหล่านี้ย่อมใกล้พระองค์ทั้งหู ตา เห็นด้วยมโนยิทธิ ที่ชำนาญการ มโน(นึกคิดถึง) ศึกษาพุทธธรรม นะเคารพยิ่งอย่างที่สุด นิ่ง เงียบ ลงมือทำ นี้คืออาริยะ
 เพราะมนุษย์ถนัดใช้ปาก ทำงาน น้ำคงต้องให้สังเคระห็หน่อย จากฟ้ามีมาก ก็ให้ตามประสงค์ หากอยากอยู่ในโลกมีสุขแล้ว ต้องเคารพโลกซิ อย่าทำลายบ้าน อย่าทำลายเพื่อน ปากนี้คือตัวกิเลส อย่าใช้น้ำลายฟูมปากมากนัก เทวดาก็จัดให้ ตามกฏแห่งกรรม อย่าได้โทษใคร ผู้นำไม่มีศีลเทพเทวดา ก็บายๆๆซิ กูจะได้ปิดทวารทั้ง5และเข้าฌานสมาบัติ เสวยสุขอันยอดเยี่ยมซะที
เทวดามาเกิดใช่อยากเกิด โลกนี้ไม่น่าภิรมย์
ขั้นธ์5แบบอริยขันธ์คือ แบบอุปปารมา คือ สัญญา ที่เขามีกับเรา พ่อ แม่ ภรรยา ครูมาเกิด ก็ห่วง มาเกิดตามเพื่อช่วยเหลือ
เทวดาเกิดง่ายเเค่หยุดหายใจ ก็100ปีในโลกมนุษย์แล้ว กลั้นหายใจ1วินาทีก้อายุ10ขวบก็มี หากไม่เห็นโทษภัยการเกิดแล้วก็จะสนุกสนาน หากได้อริยธรรมแล้ว จะมีหลักประกันชีวิต ต่อรองได้
 แต่ชั้นผู้ใหญ่เช่น อนาคตวงค์มาเกิด จะนำบริวารมาเกิดด้วย ทำนอง ไม่อยากมาก้ต้องมา คล้ายพวงองุ่น มาทั้งพวง คนระลึกได้ เรามาได้ไง ก็ยั้วมาก ก็หาทางออกคือรูปนามละลายให้ประจักษ์ บางทีสวรรค์ดาวดิงส์ ดอกปาริชาติ สีขาว เทวดาก็ทำสีแดงหลอกพระอาริยมาเกิดก้มี เพื่อสังเคราะห็แก่ชาวโลก ผู้ควรแก่การฝึก
 ขออาราธณาคุณพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้าทุกๆๆพระองค์ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต ได้ปกป้องให้พุทธสานิกชนได้ตรัสรู้ธรรมตามและสังเคระห็ชาวโลกรุ่นต่อๆๆไปๆๆ ด้วยเทอญ…สาธุๆๆๆ
— ในธรรมวินัยนั้นคงไม่มีพิธี ตักบาตรเที่ยงคืนหรอก ไม่ถุกต้อง  พธม  สันติอโศก  ธรรมยาตรา  อุชเชทิฐิ
คงพิธีที่ไม่ควรมากมาย ที่ประเทศไทยละเลย แต่ เทวดาไม่ละเลยลงโทษด้วยเช่นกัน ปชตทำบาปก้ปชตรับกรรม คนไม่ได้ทำก็ร่วมกันรับด้วยน้ำท่วม
—ผู้ว่าเชียงรายตักบาตร เที่ยงคืน(พม่า)
ภาคกลาง มีบรรหาร ชพน ภท(โสเภนีการเมือง) เพื่อไทยมีน้อยนักสู้ไม่ไหว บรรหารเนรคุณจนเจ้าแม่กวนอิมในฮวงจุ้ย บายๆๆๆมาแล้วเพราะทำชั่วต่อแผ่นดิน ตระกุลเนรคุณ คนสนับสนุนก็ย่อมรับกรรม
—เนรคุณแผ่นดิน เทพไม่รักษา เติ้ง “บรรหาร”พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร 
–ทัวว์คู่รัก สะสมกาม ดอยเเม่สลอง(แผ่นดินเเยกล่าสุดกลางเมือง) 
—ตราบใดที่มารครองเมือง ในอดีตพุทธกาลคนดีให้ช่วยกัน รู้ผลกรรมแต่ไม่ท้อในการต่อสู้กับธรรมชาติ  ในอดีตพระพุทธเจ้านามกัสปะ
พระราชาก็ประหารอำมาตย์ที่รักในพระพุทธเจ้าโดนประหารมาแล้วแต่ถวายตนเป้นพุทธบูชา บริวารนั้นเจ้าแม่กวนอิมห้อมล้อมไม่ให้ได้รับอันตราย ด้วยซากุระนำปชกนั้นให้ดุจลับแล พุทธศาสนิกชนจึงต้องเคารพ ในบารมีของต่างนิกาย และของศาสนาฮินดู เพราะเป็นครูของพระศาสนดา
  — วัดร่องขุน เชียงราย (วัดของพระยานาค)
— ทมยัตรี กับศาสนา(หากทำตามศาสนาก้อนุโทธนา หากออกนอกกรอบ คิดออกทาง เทวทัต ปัจเจกในนรกหากรักและ อุทิศให้ก้มาทำลายศาสนาได้ เปรตไม่มาหากไม่มีคนเรียกหา ) ให้ทำตามคำสอนสัมมาทิฐิแล้ว จะเป็นผลต่อตนเองและบริวาร หากรักในพระศาสดา องค์สมณโคดม แต่เชิดชูศัตรูท่านก็ ไม่ใช่วิสัยแล้ว หากละ ละเลิก ปรับทัศนคติจะดีมากเลย เพราะพุทธศาสนาพุทธกาลพระองค์ทรงนิ่ง แต่แม่ธรณีไม่นิ่งตามนะ (ปัจเจกพุทธนั้นไม่มีบริวารไม่มีใครทำให้ยกเว้นตนเองสื่อกับพระศาสดาเท่านั้น 2ต่อสองแบบพระองค์คุลีมาร)
—ขณะเดียวกันพระบรมธาตุดอยตุงต้าน กามราคะ อุชเชธรรมทิฐิ ไม่ไหว 
 
เจ้าแม่กวนอิมก็ลูกหลานศาสนาฮินดู และน้องหญิงของพระพุทธเจ้าหลายๆๆองค์มาก่อน ซึ่งเรื่องราวที่ไม่ทรงเปิดเผยมีมากมาย แต่หลังพุทธกาลอยากให้เปิดใจ มีกลางวันย่อมมีกลางคืน มีหยินก้มีหยาง มีพ่อบ้าน ย่อมมีบุตรนางวิสาขามาพิทักษ์โลก
  การทำงานสะสมบารมีของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่เคยพบคำสอนแล้วนำมาฝึก มาเปิดเผย มาบอกทาง เพื่อนำส่งสู่เเดนศิวิไลส์ ตามอัตภาพของบุคคลต่างๆๆ ถึงขั้นไหนรึไม่แค่ไหนไม่ใช่ประเด็นหากไม่มีศรัทธาต่อบุญบาป ไม่เคารพผู้มีอายุแล้ว ก็จะน่าเสียดาย ที่จะถึงฝั่งฝัน ข้ามมหาสมุทรไม่มีเรือนำส่ง ก้ไม่ได้  พระธุดง ในป่ารกชัด ลึกไม่มีคน แต่มีเทวดามาใส่บาตรให้อิ่มทิพย์นั้นก็มีปกติ พระสีวลี พระกัจจานะ(สังกจาย์) คุณสมบัติบุณในอดีตนั้น พุทธบุตรควรระลึกถึงและนำมาใช้ตาม ร่วมแรงกันดำรงค์ศาสนาให้มีแด่ชนรุ่นหลังต่อไป
  ขันธ์5นั้นเรือนเปล่า ต้องมองแบบตาเอ็กเรย์เห้นโครงกระดุก จะทำให้ไปเร็วในการศึกษาธรรม แต่ไม่ใช่ใจเฉยชา สวย หน้าตาดีก็รู้นะแต่ให้ละ เห้นอะไรก็อนิจจัง ทุกข์ขัง อนิตจา แต่ไม่ดูถูกคนนะค่ะ ต้องรักและเมตตา อภัยและฝึกตนยึ่งๆๆขึ้น เทอญ สาธุ….
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร