ความหมายของพระยูไล

พระยูไล ภาษาจีนแปลคำว่า ตถาคต ว่า ยูหลาย ตามรูปศัพท์ แปลว่า ผู้มาแล้ว

คนไทยรู้จักในสำเนียงว่า ยูไลพระยูไล เป็นชื่อเรียกพระพุทธเจ้าองค์ ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน คำว่า”ยูไล” โดยทั่วๆไป ไม่ได้หมายความเจาะจงว่า พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่มี …

ตัวอย่างเช่น…นำมอตอเปายีไล นำมอเปาเซงยีไล นำมอเมียวเสกเซงยีไล นำมอกวงผักเซงยีไล นำมอลีปูไวยีไล นำมอกำโลววังยีไล นำมอออมีทอยีไล (นำมอ = นโม)

สรุปว่า… พระยูไล คือ พระพุทธเจ้า แต่เป็นพระองค์ไหนนั้น ต้องมีชื่อตาม หรือนำ แต่ถ้าไม่มี ก็จะเหมาว่าเป็น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระมหาสมณะโคดม หรือ พระศรีศากยมุนีโคตมะ .

พระพุทธเจ้าในอนาคต

โดยในแต่ละกัลป์(กัป) จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ดังนี้

(นับแต่กัปซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้า ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ )
– สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ ตัณหังกร, เมธังกร, สรณังกร, ทีปังกร
– สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ โกณทัญญญะ
– สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ มังคละ, สุมนะ, เรวัตะ, โสภิตะ
– วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ อโนมทัสสสี, ปทุม, นารทะ
– สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ ปทุมุตระ
– มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ สุเมมธะ, สุชาตะ
– วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ ปิยะทัสสสี, อรรถทัสสี, ธรรมทัสสี
– สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ สิตธัตตถะ
– มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ ติสสะะ, ปุสสะ
– สารกัลป์ มี ๑ พระองค์คือ วิปัสสี
– มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์คือ สิขี, เวสสภู
– ภัทรกัลป์ (กัลป์ปัจจุบัน) มี ๕ พระองค์คือ กกุสนธะ, โกนาคมน์, กัสสปะ, โคดม(ปัจจุบัน)

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s