ธรรมมะต้านภัยหนาว ,กสิณ10 ,จักระ7

ที่จริงจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องธรรมมะเท่าไหร่ เนื่องจากว่า มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่เห็นภัยอากาศทำให้พระสงฆ์เคร่งวินัย ได้ละสังขารไป ก็คงต้องเอาประสพการณ์ การใช้ธรรมมะโอสถ มารักษา ดังนี้

  ร่างกาย

1)รับประทานอาหารอ่อนๆๆ โจ๊กร้อนๆๆ ก๋วยเตี๋ยว เเกงจืดผัดฟักทองใส่หมูใส่ไข่ แกงเลียง แกงต่างๆๆ กิมจิ ข้าวสวยร้อนๆๆ  ไข่เจียว ไข่ต้ม ปลาอ่อนๆๆ ลวก ต้ม แกง ผัด อาหารโปรตีนสูง ขนมปัง ข้าวกล้อง  ผัดบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ไข่เยี่ยวม้า น้ำชา กาแฟ น้ำขิง น้ำร้อน พระสงฆ์ไม่ทราบนะค่ะอาหาร แบบไหน ต้องให้ ฝ่ายเถระสมาคม ประดิษฐูพลิกแพงนะค่ะ

2) น้ำสีแดง น้ำมะเขือเทศ เเครอท ทับทิม กระเจี๊ยบ สีแดง สีส้ม

3) เสื้อผ้าอุ่นๆๆ ถุงมือ ถุงเท้า หมวก เสื้อกันหนาว

ฝ่ายจิต

1) เปิดโคมไฟสีส้ม แทนไฟนีออน เบ่งกสิณ เอาแสงไฟเข้าร่างกาย เช้าๆๆเพ่งพระอาทิตย์ สวดมนต์ อติปิโส ระรึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอ่ยพระนามด้วยความน้อมน้อม

2) บ่ายๆๆทำสมาธิ ยืน เดิน นั่ง นอนแล้วแต่ถนัด พระนั่งวิปัสนา ปิดบ้าน กุฏิ ห้ามรบกวน ปิดโทรศัพท์ ทีวี วิทยุ เข้าณานฝึกกสิณ ไล่จากล่างขึ้นบน ก้นกบ -หัวเหน่า- สะดือ หน้าท้องระดับกระเพาะอาหาร – ลิ้นปี่ -อก – หัวใจ -คอ -หน้าผาก กระหม่อม เพ่งเทียนไข หลอดไฟสีส้ม ไล่ลมโดยกระสิณ ฝึกเอาจิตลื่นไหลไปจนทะลุกระหม่อม

ต่อมาน้อมนำพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าที่คุ้นเคยและรักมาใส่ในฌาน ให้พระองค์สอนการฝึกกสิณเพื่อนิพพาน ดับกิเลส และเพื่อรักษาร่างกายให้อุ่นดุจลูกพระอาทิตย์(ต้องบูชาแสง)เตโช วาโย(กสิณ10)

3) ปรารถศีลวันนี้ เราทำดีไหม ขาดข้อใด ตึงรึหย่อน ก็จะปรับปรุงตน คิดความดี ที่ทำ กับตน ครอบครัว พ่อ แม่ ครู เพื่อน สัตว์ต่างๆๆ พระรัตนตรัย หากทำผิดก็ขออภัย สวด์อิติปิโส108 แล้ว แผ่ส่วนกุศล วิตก(ปัญหา) วิจารณ์ตนเอง แก้ไข วิธี แก้ได้ในอดีต มาปิติในผลดีเสวยผล ปลื้มสุขใจในการทำดีของเรา ทำไม่ดีจะแก้ในอนาคต

จิตเรา ละไปเรื่อยๆๆ

4) เอ่ยพระนามพระพุทธเจ้า28องค์ รึ7องค์และ1พระศรีอาริย์ อนาคตวงค์ ด้วยศัรทธาแรงกล้าในพระคุณ ลาภสักการะที่ตนได้รับจากการเป็นพุทธมามะกะ (บุญทำไม่ดีไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยหลอก ที่นี่ให้ทำบุญเสริมบารมีง่ายๆๆหลายรูปแบบตามอัธยาศัย)

5)ว่างๆๆมาใช้จิตไปตาม

 บทสวดมนต์ยอดพระกรณ์ไตรปิฏก

บทแรก-2 น้อมนมัสการพระพุทธองค์

บทที่3 ดูสิ ขนาดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน ของพระศาสดายังไม่เที่ยง บารมีมากขนาดนั้น

บทที่4พระองค์ถึงพร้อมญาน ธาตุ ดิน น้ำ  ไฟ  ลม (ปะฐะวี อาโป  เตโช วาโย ) อากาศ วิญญาน จักกะวาฬะ

บทที่5พระองค์ถึงพร้อมญาน ชั้น จาตุมมะหาราชิกา ดาวดิงส์ ยามา ดุสิต นิมมานะระดี ปะระนิมมิตวัตตี  ชั้นกามทั้งหลาย ละลายรูป อรูป โลกุตระ

บทที่6 พระองค์ถึงพร้อมฌาน ปฐม ทุติยะ ตติยะ จตุตถะ ปัญจะมะ

บทที่7พระองค์ถึงพร้อมญาน อากาศ วิญญาน อกิญจัญญา เนวะสัญญา  นาสัญญา

บทที่8พระองค์ถึงพร้อมญานโสดาปัตติมรรค สะกิทาคามีมรรค  อะนาคามีมรรค  อะระหัตตะมรรค เสวยผลญานและ ละ

บทที่9-12เป็นพุทธคาถา

บทที่9 กุสะละ ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล อิติปิ โส ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ชมภูทิปัญจะอิสสะโร พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอิสระแห่งชมภูทวีป
กุสะลา ธัมมา ธรรมฝ่ายกุศล
นะโม พุทธายะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
นะโม ธัมมายะ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
นะโม สังฆายะ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
ปัจจะ พุทธา นะมามิหัง ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์
อา ปา มะ จุ ปะ หัวใจพระวินัยปิฎก ที มะ สัง อัง ขุ หัวใจพระสุตตันตปิฎก สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ หัวใจพระอภิธรรมปิฎก
อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ (มนต์คาถา)
โส โสสะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ หัวใจมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว หัวใจพระเจ้าสิบชาติแสดงการบำเพ็ญบารมีสิบ
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ หัวใจพระพุทธคุณเก้า (นวหรคุณ)
อิ สะวา สุ สุ สะวา อิ หัวใจพระไตรรัตนคุณ กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล จิตติวิอัตถิ มีนัยวิจิตรพิสดาร
. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สา โพธิ ปัญจะ อิสะโร ธัมมา (มนต์คาถา)
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
นันทะวิวังโก (มนต์คาถา)
อิติ สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วแล
สุ คะ ลา โน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
บทที่10 จาตุมะหาราชิกา เทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา อิสสะโร อิสระ
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน พระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ
อุ อุ ยาวะ ชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ตาวะติงสา สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อิสสะโร อิสระ
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จไปดีแล้ว ผู้รู้แจ้งโลก
มะหาเอโอยาวะชีวังพุทธังสะระณังคัจฉามิ ข้าพจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ยามา สวรรค์ชั้นยามา อิสสะโร อิสระ
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
พรหมมาสัททะ เสียงพรหม
ปัญจะ สัตตะ พระโพธิสัตว์ห้า
สัตตาปาระมี บารมีของพระโพธิสัตว์ อะนุตตะโร ยอดเยี่ยม
ยะมะกะขะ (มนต์คาถา)
ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
. ตุสิตา สวรรค์ชั้นดุสิต อิสสะโร อิสระ
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
ปุ ยะ ปะ กะ (มนต์คาถา)
ปุริสะธัมมะสาระถิ พระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ
ยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
. นิมมานะระติ สวรรค์ชั้นนิมมารดี อิสสะโร อิสระ
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
เหตุโปวะ (มนต์คาถา)
สัตถาเทวะมาะนุสสานัง พระองค์ผู้เป็นศาสดาขอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ตะถะยาวะชีวัง พุทธังสะระณังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
. ปาระนิมิตตะ สวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัสดี อิสสะโร อิสระ
กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
สังขาระขันโธ สังขารขันธ์
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข็ มิใช่ตัวตนของเราจริง
รูปะขันโธ พุทธะปะผะ รูปชันธ์ของพระพุทธเจ้า
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
พรหมมา พรหมโลก อิสสะโร อิสระ กุสะลา ธัมมา ธรรมะฝ่ายกุศล
นัจจิปัญจะยา วินะปัญจะ ภะคะวาตายาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
นะโมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
นะโมธัมมัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
นะโมสังฆัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา (มนต์คาถา)
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ (มนต์คาถา)
บทที่11. นะโมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
นะโมธัมมัสสะ ขอนอบน้อมแดพระธรรมเจ้า
นะโมสังฆัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ (มนต์คาถา)
อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิโหนตุ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ (มนต์คาถา)
อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมมะสาวัง
มะหาพรหมมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง
มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง
มะหาเทวาสาวัง อิสิสาวัง
มะหาอิสิสาวัง มุนีสาวัง
มะหามุนีสาวัง สัปปุริสาวัง
มะหาสัปปุริสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธสาวัง
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิ วิชาธะรานังสาวัง
สัพพะโลกา
คาถาพระมหาทิพมนตร์
อิริยานังสาวัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุฯ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
. สาวังคุณณัง วะชะพะลังเตชังวิริยังสิทธิกัมมัง นิพพานนังโมกขังคุย หะกัง
(มนต์คาถา)
ถานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง สิริรูปัง จะตุวิสะติเสนัง เอเตนะ สัจเจนะ
(มนต์คาถา) ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด
บทที่12. นะโม พุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
นะโม ธัมมัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
นะโม สังฆัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มิใช่ตัวตน ของเราจริง
นะโม อิติปิ โส ภะคะวา ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
นะโม พุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
นะโม สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม ขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
นะโม ธัมมัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
นะโม สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม ขอนอบน้อมพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว
นะโม ธัมมัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้า
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วัญญาณะขันโธ
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
นะโม สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว
นะโม สังฆัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้า
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง
ขอนอบน้อมพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว
นะโม พุทธายะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
มะอะอุ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
ยาวะ ตัสสะ หาโย (มนต์คาถา)
นะโม อุอะมะ ขอนอบน้อมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
อุ อะมะ อาวันทา ขอกราบไหว้พระพุทธ พระธรรม พระ สงฆ์
นะโม พุทธายะ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า
นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ (มนต์คาถา)
อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ (มนต์คาถา)
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ตัวตนของเราจริง
วิปัสสิต

สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วินาสสันตุ

รับรองธาตุในร่างกายจะปรับตนได้ ร้อน เมื่ออากาศหนาว ฝนตกก็เย็นสบายไม่เป็นหวัด ร้อนก็สบายมีลมพัดตลอด นั่งไหนก็เหมือนมีแอร์ยามร้อน ฮีตเตอร์ให้เมื่อหนาว

การฝึกเตโช(เพ่งไฟ) และวาโย (ลม) จึงควรทำ หากเก่งชำนาญละทุกอย่างหมดแล้วฝึกทั้งหมด กำเนิดรูปนาม สวรรค์ต่างๆๆ ละหมดไม่เอา ขอเข้าฝั่งนิพพาน

ก่อนฝึกกสิณ เราต้องปูพื้น พ่อแม่ มีใครดูแลไหม ไม่มีก็หา ทรัพย์ โรงพยาบาล วัดไปทำบุญ พี่น้องคนใดดูแลท่าน ระหว่างนี้ พี่น้องให้ยืนได้ด้วยตนเอง สอนวิธีครองตน ทราบอดีต วิธีเมตตา จากคนอื่นตนด้วย ทำบุญเสริม ลาภ ความสุขที่ขาดเติม วิธีเพิ่มทรัพย์ สุข ปิติทำดีและดูแลตน ครอบครัว ชุมชน ชาติ

เช็คดูมีห่วงไหม บุตรสอนดูแลตน ทำเอง เรียนไปเอง อาหารดีๆๆ มีปิยะมิตร ดูแล การเรียน อบรม การกิน คุณธรรมตน ครอบครัว สังคม

คู่ครอง บอกกล่าวกการเข้าฌาน ฝึกพรหมจรรย์ ตามบรรพบุรุษอบรมสั่งสอนมา ให้ดูแลอาหาร ปัจจัย4และเคารพให้เกียรติ เพราะวิชาพุทธศาสนามิใช่ไสยศาสตร์ รู้เห็นอะไรพูดบอกตามจริง

วิปัสสนาเกี่ยวกับตัวเราและผู้เกี่ยวข้อง เท่านั้น ไม่ยุ่งเรื่องใคร หากช่วยก็ควรรู้ผลคนไม่อยากขึ้น ก็ปล่อย อย่าฝืน

บอกกล่าวเล่า เพื่อคนฝึกตามได้ทำถูกวิธี

—  ผลแห่งการเพ่งกสิณ    – kasina

หากเราละไม่ยึดติด ไล่กสิณให้ลมออกกระหม่อม ปัญหาทุกอย่างแก้ แนะนำแล้ว ลาคนอื่นๆๆทั้งโลกจักรวาล แล้วเรียน โลกุตระ สุดท้าย อินทรีย์เบา ช่วยคนอื่นทุกดวงวิญญานต่อไป เอาพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างนำทาง

ละคือสิ่งแท้ จักระเรียนฝึกไว้ช่วยคน ตนผ่านแล้ว ต่อไปก็สบาย …โล่ง งานใด อยากมีอยากได้ไม่มีเราก็พ้นแล้วละ กลับมาทำหน้าที่ต่อหากไม่ตาย เราอริยะจะไม่พบ คนวงค์นอกอีกต่อไป ภัยไม่มี ไปไหนเทวดาดูแล สงบ สันติ ลาภ ยศ เงินหมื่น แสน นำไปให้คนอื่นๆๆได้เรามีทรัพย์แล้ว …โลกและจักรวาลบ้านของเรา โถงใหญ่ให้ทุกคนอยู่ได้

ทำได้นะ ประเทศไทยอริยะมากมาย ทำตามนี้แหละดีแน่นอน ทางตรงไม่รกชัด เถรวาท รูป)จะตรึงต้องบวกมหายาน(นาม) ประสานกัน พระอาทิตย์พระจันทร์ หยินหยาง จึงสำเร็จ ชายก็อ่อนหวานแบบสตรี สตรีก็องอาจแบบบุรุษ เนี่คือทางผ่าน ชาวดุสิต เป้นเช่นนี้เเล พร้อมเมื่อไหร่มา ครูจะสอน แนะนำ จ้า …

— คาถาปลุกจักระ  – mind-power

— ตำแหน่งจักระ7จุด -jomvet

วันหลังจะแนะนำอาหารแก้จักระ7จุด เสื่ยมให้สุขภาพแข็งแรงกันนะค่ะ หากใครหยุดตรงไหนจะเป็นโรค หากละจะพ่นออกตรงกม่อม รึเอาตำราดูพระพุทธรูปมาแก้ทางโลกียะแล้วก้างสู่โลกุตระด้วย สัมมาอริยะมรรค 8 ธรรมของพระอริยะ ทำได้แล้วจะเด็ดขาดมากในโลกียะ มีที่พุทธศาสนาที่เดียว ละๆๆๆ… แต่ไม่เฉย ต่อโลกและจักรวาล หากไม่ตายทำงานจนลมหายใจสุดท้าย …ระหว่างรอตายจะสบายปูด้วยกลีบกุหลาบ แต่เราก็เลี่ยงอบายด้วยนะมิใช่วิ่งหา…

หากเลี่ยงไม่ได้ทน ทนไม่ได้บอกคนอื่นๆๆว่าเราถือศีล5… แม้พ่อแม่ด่าเราก็ยอม ไม่ทำ ใครฆ่าก็ตายเลยไปดีแน่ …เด็ดขาดจริงๆๆ…ละชั้นสุดยอดวิชา

ความลับของจักระทั้ง 7 ในร่างกายมนุษย์     –  pungprakarn

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร