สัจจะคืออะไร

  สัจจะคือ ความจริงใจ พูดจริง ทำจริง มีความซื่อตรง มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนปรารถนา สะสมความดีอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างสูงสุด เรียกว่าสัจจะ บารมี มี2ประเภท ในใจและพูดออกเสียง

 ประโยชน์ของการบำเพ็ญสัจจะบารมี

1) เป็นคนหนักแน่นมั่นคง

2) มีความเจริญก้าวหน้า

3) การงานที่ทำนั้นได้ผลดีพิเศษ

4)มีคนยอมรับนับถือและยำเกรง

5)ครอบครัวมีความมั่นคง

6)ทำดีได้โดยไม่ท้อถอย

โทษของการเสียสัจจะ

1) เป็นคนเหลวไหลไร้สาระ

2) ชีวิตตกต่ำมีแต่ความล้มเหลว

3) มีคนเหยียดหยามไม่ยอมรับนับถือ

4) หาความเจริญได้ยาก

5) หาความสุขในครอบครัวได้ยาก

สรุปง่ายๆๆ สัจจะคือ การตั้งใจแน่วแน่ในการทำพูดคิด ในสิ่งดีๆๆที่ตนปรารถนา โดยทั่วไปนิยมตั้งสัจจะอธิษฐาน ต่อจากการไหว้พระ ทำบุญ สวดมนต์ เจริญวิปัสสนา แผ่ส่วนบุญกุศลให้สรรพสัตว์

ขอผลบุญนี้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า….(คำขอ)

ต่างจากโลกียะตรงที่…

พวกขอหลายที่ให้สินบนเทวดา (แบบไม่มีทรัพย์ขอๆๆแบบชูชก)เวลาแก้บนจำไม่ได้ ลืมแก้ก็เป็นเปรตนะค่ะ

แต่ชาวพุทธแท้ๆๆไม่ได้บนบาน เทวดาผู้ให้ก็มีโทษด้วยเห้นแก่อามิตรสินจ้าง

เราทำดีรู้หลักผลบุญที่ได้รับคืออะไรและเราสมควรได้รับ เหมือนเราไปเบิกทรัพย์จากธนาคารบุญประเมิณผลด้วยอย่างไร แล้วบอกต่อสอนคนอื่นต่อไป…

พระอริยะบุคคลหากไม่ไหวจริงๆๆ ก็จึงขอ ปกติเป้นแต่ผู้ให้ เว้นเจียนตัวไม่อยากทำบาป คิดไรไม่ออก ใช้ป้องกันไฟ โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะ ของผัสสะที่มาจากผู้อื่นแก่เรา ดังคาถา นกคุ้ม ของพระศาสดา 

วัฏฏกชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์  เมื่อครั้งถือกำเนิดเป็นลูกนกคุ่มแล้วทำปริตรป้องกันตนเองจากไฟป่า

วัฏฏกปริตรเป็นพระปริตรที่กล่าวอ้างคุณคือศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และสัจจะของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย  แล้วน้อมเอาพระพุทธคุณดังกล่าวมาบังเกิดเป็นพุทธานุภาพปกป้อง   คุ้มครองอันตรายอันจะเกิดจากไฟทั้งหลาย ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิต                        การสวดนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟ   (ป้องกันอัคคีภัย)  งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  งานเปิดสถานที่ เปิดโรงงาน เปิดสำนักงาน พระท่านนิยมสวดวัฏฏกปริตรนี้

 พระสุตตันตปิฏก จริยาปิฎก, วัฏฏกชาดก  อรรถกถาชาดก

วัฏฏกปริตร

ตั้งนะโม 3จบ

อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ                     สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา

เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ                   สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง                   สะริตวา  ปุพพะเก  ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสายะ                     สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา                 สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา

มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา               ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ

สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง               มะหาปัชชะลิโต  สิขี

วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ               อุทะกัง  ปัตวา  ยะถาสิขี

สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถิ                เอสา  เม  สัจจะปาระมีติฯ

คำแปล

คุณคือศีล  สัจจะ  ชีวิตที่สะอาด  และความเอื้ออาทรมีอยู่ในโลก  ด้วยความสัตย์นั้น  ข้าพเจ้าจักกระทำสัจกิริยาอย่างยอดเยี่ยม

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพลานุภาพแห่งพระสัทธรรม             น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมารในอดีต  ได้กระทำสัจกิริยา       ยึดมั่นในกำลังแห่งสัจจะที่ข้าพเจ้ามีอยู่  จึงขอทำสัจกิริยาว่า

ปีกทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่  แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินได้  เท้าทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่  แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้  พ่อแม่ก็พากันบินหนีไฟออกไปเสียแล้ว  พระเพลิงเอ๋ย  ขอท่านจงดับเสียเถิด

พร้อมกับเมื่อข้าพเจ้ากระทำสัจกิริยา  เปลวเพลิงที่ลุกโชนรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงนัก  ก็กลับเว้นที่ไว้  ๑๖  กรีส  เหมือนเปลวไฟตกถึงน้ำแล้วมอดดับ  ฉะนั้น

ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยสัจจะของข้าพเจ้า  นี้คือสัจบารมีของข้าพเจ้าฯ

 สาธุ…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร