อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ-กษิต ภิรมย์เพื่อมุสลิมเปิดงานอีหม่ามอาเซียน ยิ่งใหญ่ ประทับใจ 3ก.พ 54

 

นายกฯเปิดงานอีหม่ามอาเซียน ยิ่งใหญ่ ประทับใจ
มุสลิมไทยดอทคอม : 3 กพ. 54 1:03:10        
สำนักข่าวมุสลิมไทย       สภาอาเซียน มีชื่อเต็มว่า สภามัสยิดอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความร่วมมือและความสำเร็จ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้แทนผู้บริหารมัสยิดจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ได้จัดประชุมก่อตั้งสภามัสยิดอาเซียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏษคม 2549 ณ. กรุงบันดาร์อาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Mr. Muhammad Hasan Basry เป็นเลขาธิการ

อีหม่ามอาเซียน  forsmimas 2011 bangkok thailand

     หลังจากนั้น ได้จัดให้มีการประชุมหมุนเวียนตามเมืองและประเทศต่างๆ กล่าวคือ การประชุมผู้บริหารมัสยิดอาเซียนครั้งที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2550 ณ.รัฐซาบาฮ์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีองค์การศาสนาอิสลามแห่งรัฐซาบาฮ์ เป็นเจ้าภาพ

      ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2551 ณ.กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีศูนย์กลางอิสลามแห่งจาการ์ต้า เป็นเจ้าภาพ

       ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2552 ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามัสยิดอาเซียน ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมครั้งที่ 5 ในประเทศไทย

forsimas 2011 bangkok thailand

        โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรประสานการจัดประชุม และมีองค์กรร่วม ประกอบด้วย สำนักงานจุฬาราชมนตรี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทสไทย โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียนครั้งที่ 5

       คุณสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมการการจัดประชุมสัมมนา กล่าวกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่า สำหรับการประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียนในครั้งที่ 5 นี้ คณะกรรมการจัดประชุมฯ ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง มัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน

      โดยได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน สังคมอาเซียนกำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญ อาทิเช่น ปัญหาการรับแนวคิดของตะวันตก ความฟุ้งเฟ้อ และกระแสเศรษฐกิจระบบเสรีนิยม รวมถึงอบายมุขต่างๆ

       การจัดประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ 2-4กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

forsimas 2011 bangkok thailand

     โดยนอกจากการประชุมวิชาการศาสนาแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมงาน จะได้มีโอกาสพบปะชมชนพหุวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการเยี่ยมชมกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อีกด้วย

    ทั้งนี้ในวันที่สอง จะมีประเด่นสำคัญดังเช่น การปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง อนาคตของประชาคมมุสลิมอาเซียน และประกาศปฏิญญาประเทศไทยว่าด้วยการบริหารมัสยิดอาเซียน

    สำหรับวันที่สาม จะการเดินทางไปทัศนะศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุทธา และพบปะมุสลิมในจังหวัด พร้อมทั้งการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

forsimas 2011 bangkok thailand

ปิดฉากเรียบร้อย พร้อมปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน

สำนักข่าวมุสลิมไทย ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

            ปิดฉากเรียบร้อย สำหรับการจัดประชุมสัมมนาครั้งสำคัญในประเทศไทย และนี้เป็นการจัดประชุมสัมมนาครั้งแรก ที่มีการจัดขึ้นในประเทศที่มุสลิมไม่ได้เป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ

            พร้อมกันนั้นได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

 ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
จากการประชมผู้บริหารมัสยิดอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมพาพันธ์ 2554 ณ.ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียตริ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติให้ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน ดังต่อไปนี้
1. มัสยิดเป็นศูนย์การศึกษา เป็นคลังแห่งวิชาการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
2. มัสยิดเป็นศูนย์กลางของประชาคมมุสลิมในชุมชน เป็นแหล่งศึกษาอบรม และเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม
3. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ การฝึกฝนอาชีพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความสันติสุข และความจำเริญรุ่งเรืองของชุมชน
5. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต้องมีความสะอาด ความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมในการเชิญชวนมนุษยชาติสู่การเข้าใจอิสลาม
7. กิจกรรมของมัสยิดควรเป็นการสร้างความเป็นมิตร ทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมที่อาศัยอยู่รอบมัสยิด
8. ผู้บริหารมัสยิดควรรู้จักมักคุ้นสัปปุรุษให้ครอบคลุมทั้งชาย หญิง ผู้อาวุโสและเยาวชนเพื่อให้กิจกรรมมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติ
9. เราต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้สภามัสยิดอาเซียนจัดการประชุมผู้นำมุสลิม ผู้บริหารมัสยิดเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ และส่งเสริมการเยี่ยมเยียนชุมชนมุสลิมในกลุ่มอาเซียน ตามโอกาสอันควร
10. เราต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารมัสยิดในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมุสลิมให้มีศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสัมคมโลก

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

สุดประทับใจ อีหม่ามอาเซียนล่องแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศสุดยอด อาหารสุดอร่อย บนเรืออังสนา 65ล้านบาท

สำนักข่าวมุสลิมไทย สุดประทับใจ อีหม่ามอาเซียนล่องแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศสุดยอด อาหารสุดอร่อย บนเรืออังสนา

บริการอาหารโดย ห้องอาหารโซเฟียบนเรืออังสนา… เป็นเรือรับรองพิเศษของกองทัพเรือ ที่นอกจากใช้รับรองแขกระดับวี.ไอ.พี. เรืออังสนาเป็นเรือที่มีระบบการเดินเรือที่ทันสมัยและปลอดภัย ด้วยขนาดตัวเรือยาว ๔๙ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ ๒๕๐ คน นำท่านล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาได้ตามเส้นทางที่ต้องการ

เรือ “อังสนา”  เรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างเสด็จฯทางชลมารค จากท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เพื่อทรงทำพิธีเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประเแดง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

กองทัพเรือต่อเรือ “อังสนา” เมื่อปี 2545 เพื่อ ใช้รับรองพระราชอาคันตุกะ, ประมุขของประเทศต่างๆ, แขกระดับสูงของรัฐบาล ขนาดตัวเรือยาว 49 เมตร กว้าง 10 เมตร รองรับผู้โดยสารประมาณ 250 คน ใช้เครื่องยนต์เรือจากประเทศเยอรมนี มีขนาด 591 แรงม้า 2 เครื่องยนต์ มีเครื่องไฟฟ้า 237 แรงม้า 2 เครื่อง ความเร็วสูงสุด 12 น็อต ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ณ ห้องศาลาริมน้ำ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมทั้งระบบความปลอดภัยสูงสุด

    ทั้งนี้กัปตันเรือ เผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่า เรือลำดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 65ล้านบาท

ไฮไลของการล่องเรือในค่ำคืนนี้ คือการปฐกถาสุดพิเศษ จากเลขาธิการอาเซียน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นการกาล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของมุสลิม ที่ต้องเตรียมการ เตรียมตัว ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการพัฒนาสังคมโลก ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทุกๆคนอย่างทั่วหน้า รายละเอียด ทางสำนักข่าวมุสลิมไทยจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป – เวปมุสลิม
ข้อมูลเรืออังสนา จากเว็บไซต์หอประชุมกองทัพเรือ

ประมวลภาพ

มัสยิดอาเซียน บนเรืออังสนา

มัสยิดอาเซียน บนเรืออังสนา

มัสยิดอาเซียน บนเรืออังสนา

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s