ต้นแบบคนดี

ในศาสนาที่ดีที่สุดของโลก…ยกให้ศาสนาพุทธ ความดีอยู่ที่การกระทำ ในหมู่ชาวพุทธนั้นส่วนรวมปชกในประเทศนั้นๆๆ จะเป็นคนมุ่งทำดี คิดดี ได้ดีเป็นส่วนใหญ่ มันแน่นอนหากได้มาฝึกตน เพราะพระศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆๆพระองค์และพุทธบริษัทที่จะมาตรัสรู้ พ้นทุกข์มีในเฉพาะบนโลกมนุษย์นี้เท่านั้น พระศาสดาโดยเฉพาะพระสมณโคดม มีเหล่าปริพาชก นอกศาสนาได้กล่าวว่า..พระองค์นั้นทอดทิ้งพระมเหสีและบุตรออกผนวช เป็นการไม่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ก่อนในฐานะสตรีคนหนึ่งดิฉันก็ ไม่ค่อยพอใจ ในฐานะมีระดับจิตแบบบุษบามาก่อน และไม่ค่อยได้เกิด มากนัก …ส่วนมากเป็นนางชีตามอุปนิสัย แต่พอได้วิปัสนาตามจิตพระองค์ซึ่งก็คืออ่านในพระไตรปิฏก ได้ฟังพระสงฆ์ไทยได้เล่าอย่างงดงามว่า…ก่อนผนวชพระองค์ได้พบกับฑูตเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งไม่เคยเห้นเลยในอุทธยาน จึงๆๆแล้วในราชอาณาจักร พระราชบิดาจะไม่ให้มีกลัวพระราชโอรส จะไปบวชตามคำทำนายของโหร… และพระองค์มีงานเลี้ยงสังสรรค์แบบเจ้าชายทั่วๆๆไป.

แบบทำเดิมๆๆ ครองราชย์เดิมๆๆต่อไปก็รบราฆ่าฟันปกป้องราชอาณาจักรเดิมๆๆ ชาติหน้าก็ทรงกลับมาแบบเดิมๆๆ ซึ่งพระองค์บวชตามจริง500ชาติ มาแล้วหาทางออกพ้นทุกข์คืออะไร  มเหสีคือพระนางพิมพาคือจินตราในอิเหนา ซึ่งพระองค์ก็รักมากรักแรกซะด้วยขนาดทิ้งคู่หมั้นไปแต่งงานกับพระนางและครองคู่ทุกข์คู่ยากมาก็หลายๆๆชาติมากกว่า500 และรักทุกชาติ แม้ชาติตอนก่อนนิพพานใต้ต้นสาละคู่มามากว่า500ชาติ ที่นี่ทำให้ทรงจำตอนพระนางมาขอให้กลับไปครองวัง อย่ามาอยู่แบบนี้เลย พระองค์ก็ไม่ทรงฟัง พระบริวารทหารกล้าช่วยดูแลบ้านเมืองให้พระชายาได้  ในชาตินี้พระองค์เจริณพรหมญาน ซึ่งทำมาโดยตลอด และกล่าวกับพระเทวีว่า มีสนม108 ก็ยุ่งแต่กับพระนางคนเดียว …

ชาติก่อนผนวช พระนามเจ้าชายสิทธัทะ นั้นก็เหมือนกัน ด้วยรักพระชายาและบริวาร ที่แท้จริง นั้นต้องมีทางเดียวคือตรัสรู้หาทางพ้นทุกข์ โพธิญาน ตามอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ….ซึ่งตัดใจได้พระองค์ก็เสด้จไปทันที ชนิดตัดโช๊ะ…ซึ่งพระราหุล นั้นเป็นบุตรที่ดีดูแลพระมารดา รักษาบ้านเมืองร่วมสมัยพระองค์มาตลอด บุตรชายที่ดีเฉกเช่นพระองค์ ซึ่งเป็นบุตรที่ดีพระราชบิดามาตลอดเช่นกัน กับพระราหุลเนี่ยมีชาติหนึ่งพระองค์ท่านนำไปด้วยแบบเป็นพระและเลี้ยงลูกไปด้วย แต่ไม่สำเร็จจึงต้องนำบุตรกลับไปให้พระเทวี และพระองค์มิให้ใครตามเสด็จเข้าป่าไป และสิ้นชีพใต้ต้นสาละคู่ตามอุปนิสัยและคุณสมบัติคนจะนิพพานทุกๆๆองค์ ต้องเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ สามีที่ดีรักภรรยา ครอบครัว เป็นพระอินทร์เหมือน พวกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต สส สว พวกนี้คือตำนานพระอินทร์ สร้างบ้านแปลงเมือง ขุดบ่อน้ำ กักเก็บน้ำกินน้ำใช้ ทำนา เก็บเสบียงคลังปัจจัย4 ให้พอเพียงแก่ครอบครัวและเอื้อเฟื้อแก่ชุมชน  ดูแลชุมชนครบวงจร เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกทั้งมีบริวารเป็นพ่อค้า  แบบมีสัมมาอาชีพ ที่สำคัญได้พบพระสงฆ์ ในอินเดียก็พราหมณ์ บางสมัยเชิดชูพระนารายณ์ พระพรหมณ์ พระศิวะ พระพิฆเฌศ และตามแต่ยุคสมัยจึงร่ำรวยได้ ยุคศาสนาพุทธกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาเร็วไปเร็ว เหล่าเทวดาจึงยินดีปรีดานักจึงต้องลงมาเกิดและฝึกตามเป็นอันมาก หากต้องการนิพพานไม่อยากเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งวิชานี้เป็นยอดมนุษย์เหนือมนุษย์ สินในโลกและจักรวาลเป็นของเรา หากได้ครองตำแหน่ง เพราะมันสากล แต่มนุษย์ในโลกจะไม่ทราบจุดนี้เพราะเป็นหน้าที่ของเทวดา.ที่จะต้องมาเป็นต้นแบบให้แก่ชาวโลกในรูปแบบต่างๆๆ เพื่อให้โลกและจักรวาลหมุนต่อไปได้ด้วยคุณธรรมนำชัยจึงรักษาแกนโลกที่หมุนรอบตัวให้สม่ำเสมอ  .

ฮินดูรู้จักพุทธศาสนา อุทกดาษสและอาฬารดาบส ท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อน ออกบวชพรหมณ์ทำนองฤษีดาบส ทำนองเกษีณ ให้บุตรดูแลบ้านเมืองเป็นความใผ่ฝันธรรมอันดีที่สุดในศาสนาฮินดู  เสด็จออกป่า จำได้ว่าบุตรรังแกพรหมณ์ผู้มีศีล พระนารายณ์(กายทิพย์)ไปหา2ดาบสที่ป่า จึงเสด็จมาห้ามบุตรอย่าทำร้ายผู้มีศีลแต่บุตรไม่ฟัง ทั้ง2ดาบสเลยหาทางพบพระนารายณ์ เรียนพรหมญานตาม  พรหมญานเป็นวิชาของพระพรหม พระนารายณ์ ต่อมาพระศิวะ รุ่นต่อมาพระเเม่อุมา ปัจจุบันเจ้าแม่กวนอิมและเหล่าชายา12องค์ เช่นแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี ท่านย่าอธิติ และอื่นๆๆ…ท่านดาบสทั้ง2จนได้ญานตามประสงค์รักในเหล่าพรหมญานแล้ว มีสุขที่พอใจ ลงตัวแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกเลย  ลูกหลานและมนุษย์ไม่งามเพราะทรงรังเกียจความไม่ดีต่างๆๆที่มนุษย์ทำตามดีไซส์ชีวิตด้วยมานะมาก  คนดีๆๆไม่ว่าจะอย่างไรจะชื่นชมคนดีมีศีลหอม และหาทางเหมาะสมสำหรับตนเอง

รุ่นหลังไปเรียนบนสวรรค์กับดาบสทั้งสองชั้นซึ่งยังอยู่  ซึ่งกรณีจะมีอนาคตวงค์ทราบว่าทั้ง2องค์ก็ต้องลงมาเป็นครูของศาสดาสอนการเข้าฌาน (แสดงบทเดิม)แต่ต้องมีคนไปบอกกล่าว อาราชธนาลงมาแสดง (ลงมาก็จะทำแบบเดิมๆๆจำอะไรไม่ได้เหมือน ระลึกในอดีต)และจองตัวแถมการันตีการใช้ชีวิต ทำนองตามประสงค์ทำไปแบบเดิมไม่ให้ผัสสะมากระทบ และกลับที่เดิม เป็นวิชาเฉพาะบุคคล หากล่วงเกินท่านก็ไม่ผ่านทุกคน..คนศาสนาพุทธหากไม่เคารพครูวิชาต่างๆๆก็ไม่ผ่าน มานะมากไปพระศาสดา ไม่ต้องมีใครมาปกป้องบางทีที่ดำเนินการต่อต้านและล่วงเกินพระศาสดาก็อาจเป็นเรื่องของพระองค์กับคู่เวร  เช่นพระเทวทัติหากเวียนเกิดก็ไม่วายทำแบบเดิมและกล่าวหาพระองค์ทอดทิ้งสตรีและอื่นๆๆที่ค้างคาใจ  ตามแบบฉบับเทวทัติ ต้องมีใครที่เขารักจริงๆๆสื่อได้ สอนเขา ศรัทธาต้องมาก่อน หากไม่มีก็พบคนใหม่ครูใหม่ไปเรื่อยๆๆน่ะเอง.แบบปชตคิดและทำ ทำกรรมแบบไหนก็ได้โทษไปตามกรรมเรื่อยๆๆจนกว่าจะสำนึกตนและปรับปรุงใหม่ไม่ทำแบบเดิมอีกเลย.

จึงแนะนำให้ทำตามสิ่งดีๆๆ ครูสอนตักศิลาสอน18วิชาในสำนักนี้ก็ยังอยู่และทำตามแบบเดิมๆๆ เรารุ่นหลังเคารพครูก็สำคัญเช่นพ่อ แม่ แต่หากครูสอนทำผิด แม้แต่พ่อแม่ตนเองให้ระวังและอย่าทำตาม  แม้จะโดนตี ด่า และอาจถูกฆ่าตาย เช่นพระองค์คุลีมาล นั้นเราอย่าทำตามท่านเพราะครูมารสอนผิดและมีเมียจันฑาลศัตรูให้มาใกล้ชิดและวางยาให้ตาย แต่บุญมากเลยรอดพ้นจนต้องอยู่คนเดียวศึกษาตามจิตมารสั่งการ  หากไม่มีกรรมดีพบพระศาสดาทรงไปโปรดท่านคงตรัสรู้ไม่ได้  เมื่อตรัสรู้แล้วพระองคุลีมาล ท่านก็ไม่ทำผิดอีกเลย แม้จะโดนกรรม เช่นตอนบิณบาตร อยู่ๆๆก็โดนหินจากไหนไม่รู้ปามาทางอากาศทำให้หัวแตก  แต่เเบบพิเศษนี้พระศาสดาเท่านั้นทรงทำได้พระองค์เดียว  สอนได้แบบตัวต่อตัว หลังพุทธกาลต้องตามแต่กำลัง ใครได้เท่าไหร่ทำไปก่อน ชาติใหม่เกิดมาก็ต้องหาบิดา มรรดา ครอบครัวดี มาส่งเสริมการต่อยอดทำดี  ด้วยเสบียงที่เตรียมตนในการทำบุญตามแบบต่างๆๆที่ศาสนาพุทธบันทึกไว้ สะสมไว้ในแต่ละชาตินะเอง ไม่ต้องรีบเร่ง หลังพุทธกาลต้องตามกำลังที่ทำได้  พระธรรมเถรีมีจริงแต่อาจมาจากสำนักเทวทัตก็ได้…จึงไม่ให้ยึดเครื่องแบบ ให้ยึดธรรมคำสอน บริษัท4นั้นทุกคนทำได้มีครูเทพทุกสายงานให้เรียนตาม…มิได้ว่างเว้นเลย…

จึงต้องให้ไปกราบในที่อยู่ของเทวดาทุกชั้นอ่อนน้อมถ่อมตน  ซึ่งรุ่นหลังมาฝึกตามเป็นบริษัท4การเคารพครูฮินดูนั้น เหล่ามหาบุรุษเราทอดทิ้งท่านไม่ได้ ล้วนต้องเคยพบกันในอดีตมาทั้งนั้น (เว้นพวกคนป่าไม่มีอารยชนไม่รู้อะไร)  ทั้งพระนารายณ์ ศิวะ พระพรหม และพระอินทร์ พระศาสดาของเราได้พรหมญานตอนเป็นนกคุ้ม เทวดาที่ช่วยไม่ให้ไฟไหม้คือพระนารายณ์ และบินหนีไปถ้ำหนึ่งที่หิมาลัย ได้เรียนพรมญานจากพระศิวะกับพระเเม่อุมา ทำศิวะราตรี.. จึงเกิดการเปลี่ยนพันธุ์ จากสัตว์เป้นมนุษย์ ด้วยพบเทพชั้นผู้ใหญ่ ได้รับการเรียนรู้รึได้ฟังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เมื่อได้วิชาอันสุดยอดในขณะนั้นแล้ว จึงต้องเป็นครูสอนด้านพรหมญานโดยเฉพาะ  เมื่อนกคุ้มหมดกรรมก็มาเกิดบนโลกมนุษย์ในวงค์พรหมณ์และเป็นพรหมณ์ตามสกุล ซึ่งต้องสืบสานสกุลโดยประเพณีฮินดู ครั้งเป็นครู สอนพรหมณ์ญาน พระพฤหัสบดีและเหล่าเจ้าแห่งดาวต่างๆๆมาเรียนตาม จนสำเร็จวิชาพรหมญานกันถ้วนหน้า.พระองค์จึงเมื่อตรัสรู้จึงเป็นเจ้าแห่งจักรวาลนะเองเพราะเป็นครูของคณะเทพ.

แต่ยุคสมัยนี้เจ้าแม่กวนอิมมาเกิดทำพรหมญาน และทำให้12ชายาแห่งคณะเทพ การกำเนิดของกวนอิมมัญชุศรี รึพันมือในอนาคตนี้กำเนิดจากการนำส่วนต่างๆๆเช่นฝุ่นรึขี้ไคลของเหล่าพระชายาคณะเทพฯต่างๆๆเช่นพระเเม่สุรัสวดี  ,ลักษมี,อุมา,อธิติ เป้นต้น นำมารวมกัน เว้นพระเเม่ธรณีที่ยังคลุกคลีกับมนุษย์ ซึ่งต่อไปคงจะได้ทำพรหมณ์ญานในอนาคต เเต่ต้องงดคลุกคลีคนบาป ต้องสั่งสอนคนไม่ดีซะบ้าง ตามกฏของโลก  สมัยเกิดในอียิปต์รุ่นแรกๆๆจักรวาลคือเทพไอซิส ที่รู้ความลับจักรวาล การก่อกำเนิดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก จากเทพเอมอนราพระบิดา และได้ทำบุญรวมร่างของเทพโอซิริส (เทพเจ้าสันติภาพ)จาก14แห่งมารวมกันเป็นมัมมี่ มาก่อน นิบุรุจึงต้องสาดเเสงมาช่วยเป็นดวงที่2 เพราะห่วงพระนางอันเป็นที่รัก นะเอง  นอกจากมีเทพอียิปต์แล้ว ยังมีเทพซูสกรีก โรมัน ซึ่งเคลื่อนจากจักรวาลของซีอุส มาคุ้มครองอาเธน่า(ไอซีส กวนอิมและโพคาฮอนทัส (พระจันทร์ร.4เป็นหัวหน้าเผ่า)วงแหวนแห่งไฟจึงวนเวียนของเทพในอดีตกาล ที่มนุษย์ยังศรัทธาอยู่นะเอง  แม้รัชกาลที่5ก็ทรงทำปิยามิดแห่งรัก ขึ้นด้วยทรงรู้ความลับสวรรค์ของการตามหานางอันเป้นที่รักได้วิธีไหน นะเอง.

ซึ่งในทุกรัชกาลราชวงค์จักรี จะมีพระชินวัตรนำทาง รู้ได้เฉพาะร.8ที่อิฐิได้บรรจุลง ร่วมกับอดีตราชวงค์  หากล่วงเกินชินวัตรหน้าเหลี่ยมที่ย้อนมาเกิดใหม่ ของอดีตปฐมกษัตริย์เท่ากับสิ้นชาติขาดวงศ์เป็นบททดสอบของร.1ที่สร้างไว้รองรับเหล่าปฐมกษัตริย์ และยังมีระหัสลับ ราชวงศ์อีกมากมาย ทดสอบคนเขลา  อันมีคณะเทพลงมาเกิดในตำเเหน่งต่างๆๆเพื่อทำงานสืบต่อๆๆกันโดยไม่มีใครรู้   เมื่อกวนอิมเทพผู้เกิดจากบัวได้บรรจุครรภ์นำส่งให้เกิดบนโลกมนุษย์ แบบเกิดที่ไหนก็เหมือนกัน  พ่อแม่ต้องเทพเเห่งดวงจันทร์ซึ่งต้องมีสระบัวสรางถวายเพื่อให้เป้นมนุษย์ได้ ไม่โดนคนฆ่าตายแบบเดิมๆๆ เพราะจะมีแต่เทพเทวาเท่านั้นที่รักและคุ้มครองกัน มนุษย์โลกนั้นจะเป้นลูกไก่ อหังการ มานะ โมหะสูง มักชอบฆ่าคนดีมาศึกษาและสั่งสอนทำ  เทวดาลงมาเกิดแบบนั่งทำสมาธิบนสวนสวรรค์  ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เหมือนฝันเท่านั้นเองมีวงแห่งม่านกั้นคนไม่ดี  โดยมีเทพารักษ์ปกป้อง ทำตามระเบียบกติกาชาวโลก ไม่มีกาลเวลา  มีแต่มืดสว่าง รู้จิตตนเองทำอะไรที่ไหนอย่างไร เข้าฌาน เนกขัมมะได้ปกติทุกเวลา  แต่การดูแลปชชนั้นอันนี้แบบมนุษย์ต้องฝึกหัดทำ ต่อยอดเสริมบารมีในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ ทำบุญแบบ ชานุโยค บารมีนี้ได้มาจากการทำกุศลให้แก่ บรรพบุรุษที่ให้กำเนิดจากเศษเสี้ยวหนึ่งของเหล่าพระชายาคณะเทพเทวดาทั้ง12องค์เข้าสู่ร่างกายและทำพรหมญานแทนพระมารดาทั้งหลายให้นั้น   แน่นอนแผ่นดินไหวสะเทือนเลือนลั่น เป็นธรรมดาๆๆ มหาเทพมาต่อยอดบารมีชั้นอุปบารมี….จึงต้องรู้ไว้นอกจากเจ้าแม่กวนอิมองค์ปัจจุบันนี้ กาลเวลาน๊้  อดีตเคยเป็นน้องของเหล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมาก่อน เช่นตอนหนึ่งได้เคยเป็นนกกระสาไปช่วยพี่ชายทั้ง7 หาก7 เจ้าชายเหล่านั้นคืออดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้ละก็ คนล่วงเกินจะบาปขนาดไหน เพราะวิชาบูชาพระพุทธเจ้า7องค์นั้นมีแต่พระญาติเท่านั้นจะบูชาอย่างสูงสุด .

เลือดของคนในครอบครัวย่อมข้นกว่าน้ำ  อีกทั้งได้เคยเกิดร่วมสมัยกับเหล่าพระอรหันต์หลายๆๆองค์ เหล่าเทวดาซูส พระยายม  เจ้าแห่งดาวต่างๆๆโพไซดอน ท่านแม่เจนีส และอื่นๆๆ  คือเป็นนางเอกตัวละครของโลกและจักรวาล ใครๆๆก็ย่อมรับรู้รับทราบจึงสามารถเรียกใช้ใครก็ได้  ในฝ่ายมหายานก็มีคณะเทพระดับใหญ่ ก็ร่วมในทีมรักษากฏสวรรค์ และจักรวาล อยากรุ้อะไรก็รู้ แต่จะทำเท่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตนเอง เพราะทรงเป็นผู้ตรวจการณ์สวรรค์ บริวารมากแถมได้ครอบครองกระจกแห่งอนาคตด้วย ซึ่งองค์ใหญ่สุดก็คือมาเกิดในไทยคือพระสุพรรณษากัลยาณี รึเจ้าแม่กวนอิม พระนางสุนันทาราชเทวี นั้นคือคนเดียวกัน  องค์หญิงแห่งจักรพรรดิ์โชมุ ญี่ปุ่น เมืองนาราสร้างวัดพุทธ อีกรอบ ไทโช 3เจ้าชายทวงแผ่นดินคืนรวมเป็นหนึ่ง จนปัจจุบันเป็นราชวงศ์เฮเซ  มีหลานย่าอคิโกะ…ซึ่งท่าทางจะสืบบันลังค์ต่อไป พี่น้องร่วมราชวงค์และขุนพลก็จะเป็นฐานค้ำบันลังค์ให้ซึ่งแยกย้ายกันไปตั่งถิ่นฐานอยู่ทั่วโลก ย้อนมาเกิดใหม่หากใจผูกพันธุ์ ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าบรรพบุรุษนะเอง จึงให้ใส่ใจในการทำบุญให้ท่าน หากลำบากจะได้ช่วยให้ท่านได้เสริมทรัพย์ นะเอง….และเจ้าหญิงไทโชหลบสงครามไปอาศัยญาติกษัตริย์ชิลลาเกาหลี ซึ่งเชื้อพระวงค์ชิลลาโดนขงจื้อทำสงคราม ยึดโชซอนแตกก็ไปอาศัยญี่ปุ่น  และต่อมาก็ควบ2อาณาจักรจนสงครามโลกครั้งที่2 โชวะ หน้าตาไทโช โชวะ ก็คือเจ้าชายร่วมก้วน10เจ้าชายของพระนางสุนันทาราชเทวี และรัชกาลที่5นะเอง …

ก็คนเดียวกันเกิดแล้วตายตายเเล้วเกิดปั๊บ เกิดที่ใดก็ไปกับคนรู้ใจทำให้งานสำเร็จ ปรารถนาสิ่งใดก็ได้ เพราะทำบุญกับเทพชั้นสูง ….( ข้อสังเกต…เจ้าหญิงญี่ปุ่นสายพุทธศาสนานี้…จะสวยงามดุจจันทร์ทราเทวี เบญจกัลยาณี ครบสูตร 32 ลักษณะเทพ  ถ้าอ้วนหน้าเหี่ยวย่นละก็ไม่ใช่สายนี้  สายนี้ยิ้มโลกสว่าง มองแล้วต้องมองซ้ำ อะสวย !!! …ต้องประมาณ จะ50ยังเเจ๋ว ผิวกายสดใสเต่งตึงเหมือนอายุ23 ประมาณนี้ ตามลักษณะบุษบา เทพโพธิสัตว์จะไม่ชราภาพ)สมรสกับกษัตริย์ โครคยอ (มี3อาณาจักร เหนือ กลาง ใต้)องค์แรกแห่งโชซอน สร้างวัดพุทธไว้ สุดท้าย อำมาตย์ขงจื้อ มาชิงบันลังค์ ตั้งตนเป้นกษัตริย์โชซอน ทำลายหลักฐานการเผยแพร่พุทธศาสนาในเกาหลีลง เหลือไว้แค่ความทรงจำ จนปัจจุบัน เกาหลีเป็นคริตจักร ส่วนใหญ่ วิญญานวนเวียนทางตะวันออกและวงแหวนแห่งไฟ องค์เดียวที่ไปเหยียบแผ่นดินเกาะมาเก๊า ฮ่องกง ตอบแทนชาวประมง2ตายาย จนที่นั้นอยู่ดีมีสุข มีกติกาสังคม ไม่เคร่งศาสนาและการเมือง มีคาสิโนและการบันเทิง อาหาร สมบรูณ์ตอบแทน  .

บิดามาเกิด ร.4(พระจัทราเทพ) ,จักรพรรดิ์โนบุ. 2พี่น้องโชกุล มินาโมโตะ โยริโทโมะ นามว่า มินาโมโตะ โยริซึเนะ รึเจงกิสข่าน ผู้โด่งดัง จนครอบครองแผ่นดินจรดตะวันตกเพื่อตามหาดาบแห่งสายฟ้า แต่ไม่พบ ต่อมาเป็นสมุนเอกของอเลคซานเดอร์ คือพระยามิลิน ก็สร้างพระพุทธรูปแบบทราวดี เป้นอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนเมืองนาระ นะเอง…แต่ดาบก้ยังหาไม่พบ  ในรัชสมัยร.4 ดาบสายฟ้า(ดาบปักลงในเมืองจินตราอิเหนา)จึงมาหา ครบ3ตำนานสุดยอดดาบ  เพราะมีหลวงปู่โตชี้เเนะนะเอง เมือโลกสมบรูณ์สิ่งศักดิ์คู่โลกได้ตกในมือคนดีมีคุณธรรม พระองค์จึง สังคยานาพระไตรปิฏกและ จัดรูปแบบ พุทธศาสนาแบบหินยาน รึเถรวาท ซึ่งมหายานนั้นเจ้าแม่กวนอิมลูกสาว เทพผู้เกิดจากดอกบัว ได้มีพุทธสาวกปูฐานธรรมให้แล้ว จึงสะสมบารมีแสวงหาพรหมณ์ญานและโพธิญาน ลำดับต่อไป เพือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำดับ2ต่อจากพระศรีอาริยะเมตไตย (พระนเรศวร) ซึ่งพระองค์ก็คือพระธรรมราชา พระบิดาแห่งแคว้นอโยธยาสหายรักของ บุเรงนอง เเละพระยาเม็งรายนะเอง

ข้อสังเกตุ…เกิดครั้งใด ย่อมมีศาสนาพุทธเจริญขึ้นที่นั่น และอาริยะสงฆ์เป็นครู (พระวรรณรัตน์พระมอญ)รึรัชกาล3สมัยที่ยังผนวชที่วัด บวรนิเวศน์ ก็มีพระมอญบังเกิดร่วมสมัย และมีหลวงปู่โตพรมรังสีคู่บารมียุคหลังครองราชย์แล้ว   ในครั้งนั้นหลวงปู่โตท่านธุดงไปทั่ว จนต้องไปตามจับมาวัดระฆังใกล้วังอรุณที่ประทับ จะได้ปรึกษาทำบุญสอดส่องธรรมได้ง่าย เพราะเป็นญาติผู้ใหญ่ในราชวงค์ ร่วมกับพระสังฆราชวัดพระเชตุพลในรัชกาลที่3ได้ นะเอง เพราะบวชจนค่อนชีวิต ธุดงไปทั่วหล้ามาก่อน จนชราแล้วจึงได้ขึ้นครองราชย์ พออยู่ในวังก็ได้ศึกษาทางดาราศาสตร์,วิทยาศาสตร์ด้วยกุศล เคยมีบริวารชั้นยอดร่วมรบกับชาติตะวันตก มาก่อน มิตรเหล่านี้จึงดั้นด้นมาหากัน เเละเชื่อมมิตรภาพกันในด้านต่างๆๆอย่างแน้นแฟ้น  ตั้งแต่เกิดเป็นพระรามคำแหงมหาราช และพระนารายน์มหาราช ก็มีแต่มิตรนานาชาติ องค์เดียวกัน มาเกิดต่อยอด ซึ่งเทวดาชั้นดุสิตจะลงมาเกิดบ่อย แต่ละครั้งก็สุดยอดมนุษย์ ทั้งนั้น มิใช่คนธรรมดา.

เทพจันทรานั้นเป็นหัวหน้าทั้งเทพและมารรึ พ่อลูกสาวดก ลงมาต่อยอดบนโลก   บุตรก็ต้องมาตามแบบไม่รู้ตัวเพื่อช่วยบิดา มาศึกษาธรรมมะในศาสนาพุทธ สืบสานและสอนเหล่ามวลมนุษย์และให้เทพเทวดา มีความสุข โลกและจักรวาลจึงเกิดสมดุลย์ จึงรู้ตนเองทุกคนที่ระลึกชาติได้ก็เดินหน้าสะสมบารมีต่อ จะเห้นว่าไม่มีใครรู้ ถึงบอกให้รู้ก้ไม่เชื่อ…ทีหมอดู โหรกระจอกให้เงินเป้น200ล้าน ทีพระอาริยะเหยียดหยามบุญ…ทำร้ายดูหมิ่น ไม่สนใจ ก็สมควรที่ นิบิรุรอลงโทษ…มนุษย์นีนา…ชั่งไม่สกิดใจซะเลย..มานะสูงเป้นธรรมดา ล้วงเกินคนคุณธรรมสูงก็ธรรมดา แต่กรรมก็ไม่ธรรมดานะ คนโดนพิพากษานะมีแล้ว นะจ๊ะ….แต่ไม่อยากเล่า ให้ธรรมชาติของจิตพาไปเถอะ แล้วสักวันจะสำนึกและ หาทางออกจากวัฏฏะสังสารได้ เพราะได้ทำกรรมที่แรง…มาก่อนชนิดเบิดกระโหลกเลย หุ หุ หุ.จัดหนัก เราหนอเราทำไปได้ในอดีต..ประมาณนี้…

การรู้การเวียนเกิดทำให้เราจิตสงบ และเดินหน้าทำดีต่อไป พร้อมกับต้องเล่าเรื่องของตนเองให้เทวดาระดับเล็กๆๆได้ทราบและบันทึกให้มนุษย์รุ่นหลังได้รับรู้ จะได้รู้เจ้านายตนเองว่าแบบไหน เวลาลงมาเกิดใหม่จะได้มีคนดูแลบ้านเมืองที่ดี ทำให้ทำอะไรต่างๆๆได้ราบรื่น หากลงมาเกิดเเบบไม่มีทรัพย์ ก็ต่อรองเจรจาไม่ได้ ไปเกิดในที่ไม่มีธรรม จะโดนไล่ล่า ทำอะไรไม่เจริญ ตนเองก็ขวางโลก ทำให้เสียเวลา ทุกข์เปล่าๆๆ ต้องเอาอย่างเทพเทวาชั้นผู้ใหญ่ ที่ไม่ประมาท จึงมาเกิดทั้งที ทำแต่เพื่อคนอื่น ทรัพย์ตนเองก็มาดุจเทพสรรค์สร้าง พุทธศาสนาจึงเป็นวิชาของผู้ที่ พร้อมบริบรูณ์ นั่นทำแล้ว จักรพรรดิ์ก็เป้นแล้ว ต่อไปแสวงหาทางดับทุกข์ และพ้นทุกข์ เป็นคาเเรคเตอร์ของเหล่าอาริย์ชนเขาทำกันได้ง่ายดาย  และสอนธรรมมะอันสุดยอดนั้นแบบชนิดที่เรียกว่า…แบมือหมดหน้าตัก เปิดสิ่งที่คว่ำให้งาย คลายสิ่งที่ไม่กระจ่างให้แจ้ง นะเอง

ใครเชื่อรึไม่ไม่สำคัญเพราะธรรมะนี้การนิพพานทำได้ยาก เข้าถึงพระอาริย์ก็ยาก  ทางเข้าบ้านนิพพานจึงได้เฉพาะเหล่าสาวกและอาริย์ชนที่ถึงพร้อมแล้ว เท่านั้น เมื่อลงมาเกิดครั้งใดเป็นหนทางดีที่เหล่าพุทธศานิกชนต้องเรียนตามแพราะ ได้ถากถางทางป่าอันรกชัดให้แล้ว ระเบิดที่ฝังไว้ก็หลบหลีกให้จนสร้งทาง superhighway ให้แล้วอย่างเเข็งแกร่ง แค่เดินตาม… เพราะต้องผ่านด่านหลายด่าน โดนทดสอบจากเทพและมาร จนชนะหมดทุกอนูธรรม จึงให้หัดฟังเป็นตำนาน- ชาดกซ้อมๆๆฟังไว้  จะได้อ้อ!!!เคยได้ยินได้ฟัง จนวันหนึ่งถึงจุดอิ่มแล้ว เบื่อในการเกิด เป็นทุกข์ในการได้เกิดเห้นคนอื่นทุกข์ตนทุกข์ทำไมอย่างนั้น จุดทุกข์ระเบิด จึงจะรู้แจ้งในคำสอนของพุทธศาสนาและดั้นด้นหาครู คำสอน บางทีพระปัจเวกจะให้ฟังเพลง จนสดุดในคำร้อง แบบพระสารีบุตร พระโมคัลานะ เมื่อนั้นก็จะไปได้เร็ว  รึพระมหากัสปะกับพระแม่ภัทราธรรมเถรี ที่รู้ระลึกได้ชาติสุดท้ายว่า เมียจะฆ่าผัวเพื่อมีชู้กับเพื่อน(พระอานนท์)ของลูกชาย (พระศาสดา)ในยุคฮิดูนะเอง  เพราะมีศรัทรานำหน้าเกิด อาการทุกข์อย่างแร๊งส    เมื่อนั้นอาณาจักรแห่งรักได้เปิดรออยู่  เบื่อชีวิตเดิมๆๆ แล้วใช่ใหม พร้อมแล้วรึยัง  อยากกลับบ้านอันอบอุ่นแล้วรึยัง เพราะหลงทางไปตั้งนาน ชิมิ  …

คริตสน์จักรทราบในวิชาสุดยอดนี้ โดยเฉพาะอดีตพระสันตะปาปา (ตา-ยายชาวปะมงที่เคยพบเจ้าแม่กวนอิม)ซึ่งมีแหวนชาวประมง,หาปลาครอบครอง เพราะดินแดนเมโสโปรเตรเมียแห่งแล้ง ที่อียิปต์ของเทพไอซิส,โอซิดิส อุดมสมบรูณ์ จึงในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีสวนบัว สาธารณะ โบสถ์สำหรับพระสงฆ์เป็นปิรามิดสร้างอลังการ ให้นักบวชอยู่ดีมีสุข คล้ายกับสงฆ์ไทยสมัยนี้ พระก้สวดมนต์ กษัตริย์ก็บริหารบ้านเมือง  ก่อนละสังขารทุกๆๆพระองค์จะระลึกในพระเยซูและจะได้พบพระอริยะได้รู้เรื่องต่างๆๆ ในโลกตามจิตแรงกล้า ที่ส่งถึง  แต่เมื่อดำรงตำแหน่งได้เรียนได้ศึกษาทางศาสนาพุทธด้วยเหมือนกันแต่จะเข้าใจยาก  เพราะต้องแก่กล้าทางศรัทราใครก็ได้ที่ตนรักและต้องการอยากพบทำให้จิตหึกเหิม กล้าแข็ง สะสมศรัทราตสิก(ศรัทธา+เจตสิก)จึงยังไม่ลองนำไปใช้ ตอนมีชีวิตและดำรงดำแหน่งอยู่ เพราะผู้นำศาสนาคริตส์ทุกๆๆพระองค์ต้องมีหน้าที่คงเอกลักษณ์ศาสนาไว้ ยังมีทำผิดพราดอยู่ ใกล้ละสังขารจึงจะทำได้   แต่ก็มีชาวตะวันตกเป็นพุทธศาสนิกชนทางใจก็มาก แต่ก็ไปโบสถ์แบบคาทาริก โปแตสเเต็นส์ รึออโธดอก  นำหลักศาสนาพุทธไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีความสุข ที่ได้มาเที่ยววัดไทยได้ชมศิลปะไทย รึได้อ่านคำสอนดีๆๆที่ได้แปลออกไป12ภาษาแล้ว

อันนี้เป็นที่ประจักรว่า  ศาสนาพุทธใครได้มาสัมผัสแล้วจะรู้ว่า งดงามมีเสน่ห์ น่าชื่นชม และเป็นสุขที่ได้ระลึกถึงทุกครั้งไป พระลำดับจิตได้พัฒนาจนสูงสุดแล้ว เป้นทุกอย่างสุดยอดอาริยชนบนโลกมาแล้ว ฉะนั้นไม่ว่าใครศาสนาไหนอยู่ที่ใดบนโลกสามารถจงนำสิ่งดีๆๆที่พุทธศาสนิกชน ซึ่งยังมีให้ฝึกตนสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก และมอบคำสอน สิ่งดีๆๆให้แก่โลกใบนี้ มนุษย์ทุกรูปทุกนามสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเองได้เลย ไม่สงวนลิขสิทธ์และไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา รึย้ายบ้านมาอยู่ที่ประเทศไทย เพราะธรรมะที่ชาวพุทธนี้คือการเปิดเผยความจริงอันธรรมชาติของโลกและจักรวาล ทำให้ผู้ที่ศรัทธาสามารถดำเนินชีวิตตนเองให้สอดคล้องไปกับการหมุนเวียนตนเองของโลกและหมุนรอบพระอาทิตย์  อย่างมีความสุข สามารถหยิบไปลงมือทำสิ่งดีๆๆเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนได้เลยนะเอง…..

การปกครองด้านโซโลมอนทำนองจักรพรรดิ์ทางวัตถุนิยมรึโลกีย์นั้นคงมีอยู่ในโลกและมีคนทำตามอยู่นะเอง  ซึ่งต่อไปจะพัฒนาเป็นจักรพรรดิ์แบบฮินดู ศึกษาพรหมญาน(การปกครองบ้านเมืองแบบมหาราช) และลำดับการเกิดครั้งต่อไปสุดท้ายคือการได้พบพุทธศาสนา สำเร็จวิชาโพธิญาน (ธรรมราชาแบบโลกุตระ )คือมหาบุรุษ ไม่รักภรรยาคงเป็นผู้นำโลกและจักรวาลไม่ได้หรอก (เพราะเป้นกฏจักรวาล) รักที่แท้จริงคือไม่ให้มาเกิดใหม่ นำส่งนิพพาน(ดับทุกข์ด้านต่างๆๆตอนมีชีวิตอยู่)บอกทางนิพพาน อีกอย่างสตรีพ้นทุกข์เป็นอรหันต์ทุกคนก็ใช้ชีวิตของตนเองเท่านั้นที่รู้และเข้าใจ  บอกสอนใครไม่ได้ แต่แนะนำทางเข้าสู่นิพพาน(ดับทุกข์)ได้  ซึ่งการทำผิดต่อคุ่เวรของเรานั้น เราต้องสำนึกในโลกและจักรวาลใดเราต้องขอโทษเขาเหล่านั้นให้หมด และขอลาเข้าสู่พุทธจักรศึกษาวิธีพ้นทุกข์ หลักเข้าทางนิพพาน เพราะเราให้อภัยพวกที่ยังไม่ถึงทางดับทุกข์ ที่ยังเหลือบนโลกยังเพลิดเพลินในการเวียนเกิด และเราก็ตั้งใจทำแต่ความดีและปรารถนาอย่างแรงกล้าไม่ขอกลับมาเกิดอีก แม้เกิดก็เลือกเกิดได้ รู้และพบกัลยาณมิตรแนะนำหนทางดับทุกข์ให้และได้พบพระพุทธศาสนาทุกชาติไป  ฝึกหาหนทางไป และต่อไปจะได้พบครู เทวดาบอกทางเช่นในพระไตรปิฏกบันทึกใว้ ….

ชนรุ่นหลังโดยเฉพาะชาวพุทธ การได้มาทำตามพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิใช่ง่าย ขณะที่มีศาสนาพุทธในอินเดีย ทางตะวันตก ออก แอฟริกายังห่ำหั่นฆ่ากันแบบชาวป่าอยู่เลย ในรัศมีพระองค์สอนธรรมมะให้โอวาส นั้น16เมตรไม่มีคนไม่ศรัทธาพระองค์ เทวดาจะกันออกทำนองการ์ดเสื้อแดงได้ทำให้ดู มีอาหารเต็นกลางแจ้ง เช้ามาพระออกบิณบาตรา เช้าๆๆ แบบในอิสานยังรักษาธรรมเนียมเดิมในอดีต ทำให้มีเทวดามาเกิดที่นี่มาก มีครั้งหนึ่งในอุโบสถ พระสงฆ์บางองค์ไม่ศรัทธาพระศาสดามีจิตอกุศล พระดมคัลลานะยังต้องให้เชิญออกไป มิเช่นนั้นพระศาสดาจะเทศนาไม่ได้ แม้1เจตสิกไม่ศรัทราในพระวัจนะก็ไม่ได้ ใจต้องประสานมีสมาธิตรงดิ่งที่พระองค์ ตั้งใจฟังอย่างเลื่อมใส  เพราะการเผยแพร่ธรรมให้ชนรุ่นหลังๆๆได้ช่วยจดจำไว้ นั้นต้องปราณีตเลือกคนบันทึกด้วยช่วยจำ เพราะพระอรหันต์ที่หลังพระองค์ปริพนิพพานแล้วจะต้องออกไปเป้นตัวแทนพระองค์ และสืบสานศาสนาพุทธไว้ รุ่นต่อรุ่น นำส่งให้พระพุทธองค์ต่อไปได้ลงมาจุติและตรัสรู้ในจักรวาลที่กำเนิดใหม่ ตามอุปนิสัยและบารมีบุญของอนาคตวงค์ ซึ่งคือพระศรีอริยเมตตไตย นะเอง .

การเป็นบิดา มารดาดูแลบุตรนั้นเป็นสุดยอด สามีภรรยารักเดียวใจเดียว นั้น ศาสนาพุทธมีส่วนช่วยขัดเกลาอุปนิสัยอันงดงามและมีบทสอนสั่งดีๆๆให้ได้ฝึกทำตามเพราะกฏแห่งกรรมนั้นมีอยู่จริงตามที่อนุชนรุ่นก่อนๆๆได้บันทึกไว้และตัวเราเองก็รู้ๆๆและฝึกละ บาป เหล่านั้น อภัยให้คู่เวร และไม่พบคนพาล  กระเทาะเปลือกตนเองเรื่อยๆๆ ใช้มงคล38ฝึกตนตามลำดับไปเรื่อยๆๆ

พระราหุลในอดีตดูแลงานราชกิจเป็นกษัตริย์ที่ดี บุตรที่ดี สามีที่ดี ใช้การเป็นผู้นำ พระราชบิดาอบรมสั่งสอนมาตลอดหลายๆๆชาติ 500ชาติขึ้นไป จนชาติสุดท้ายพร้อมเสด็จตามพระราชบิดา มิใช่ตามรับสั่งบอก แต่รู้ว่าสุขแท้จริง

การนิพพาน สุขอย่างไร สุขที่ไม่ต้องไปดูแลบริวาร รู้จักปลง รักตนเองแท้จริง ละบาป ใจใส ทำประโยชน์ได้มาก มีบริวารเทวดาและมนุษย์มากแค่สั่งตามอากาศ ก็ได้อะไรตามต้องการ เหมือนเนรมิตได้  คือวิชาเรียกทรัพย์ สัตว์และเพชร น้ำมันอื่นๆๆนั้นเป็นของอารยะชนคนมีธรรม  มีเฉพาะที่ศาสนาพุทธ คนทำได้ต้องเจริญพรหมณ์จรรย์ คือรักษาศีล

การเจ็บปวดและโหดร้ายที่มนุษย์ไม่รู้คือ ให้อดีตบรรพบุรุษมาเกิด ในขณะหลานรุ่นหลังมีอำนาจ ด้วยมานะ จะไม่ฟัง ใครทักท้วงไม่สนฆ่าดะ  แม้บรรพบุรุษตนเองที่ย้อนมาเกิดเป็นสามัญชนคนธรรมดา  การไปพบที่ตาย เจดีย์ตนเองนั้น ทุกคนต้องเจอ แล้วไม่ยึดอดีต เคยเป้นกษัตริย์ เเพทย์ ศูทร ในพระไตรปิฏกบอกทุกทางให้รู้ จึงควรฟังและช่วยอ่านจะได้เสริมกันไปบางคนชอบตรงนี้ อีกคนเสริมตรงนี้ และมาเเชร์ เอาธรรมดีๆๆให้ชาวโลกได้ช่วยลดภาวะโลกร้อน คือ โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะนั้นกันบ้าง  การอ่านและนำเรื่องซ้ำๆๆมานำเสนอทำให้ไม่มีเสน่ห์ ชื่อพระพุทธองค์มีตั้ง100ชื่อก็เรียกใช้ให้ ฉะฉานคนฟังจะได้ตาม ติด ชนิดเรยาชิดซ้ายไปเลยไม่อยากอ่านอะไรอีกเเล้ว ในพระไตรปิฏกเหมือนสกดให้เรานิ่งอึ้ง และน่าติดตามยิ่งศึกษษยิ่งมีกำลังมากและมีความสุขที่แท้จริง

รุ่นที่เกิดมาต่อยอดบารมีธรรม  ก็เดินหน้าสะสมทานบารมี 10ต่อไป เสริมสิ่งยังไม่ทำ  คิดประดิษฐ์ทำบุญในแต่ละสถาณการณ์   การฆ่าคนดีไม่ว่าทางใด ปากด่า ทำร้ายร่างกาย ขัดแข้งขัดขา อันนี้ทำให้ขาดจากวงค์อาริย์ มีโทษทันที เสียบุญไปเปล่าๆๆ  แบบคนดีมีวิชาต้องตะหนักให้มาก โดยเฉพาะในประเทศไทย ใช้วิชาในศาสนาพุทธมาฝึกมงคล38 ฝึกตน พระไตรปิฏก แม้เผาทำลายแต่เขียนใหม่ได้ เพราะเทวดามีบนฟ้าเยอะอยากรู้ไรได้ทุกเรื่อง มีแต่คู่เวรของศาสนาคือมุสลิมที่จะทำร้ายชาวพุทธ อันนี้ให้ระวังด้วย รู้เขารู้เราแต่ให้เจริญพรหมวิหาร4 กล่อมเกลาใจหากต้องอยู่ร่วมกันเพราะในอนาคต ชาวพุทธจะน้อยลง มุสลิม คริตส์ ไร้ศาสนาจะมากขึ้นจึงต้องให้หัดมีกัลยาณมิตร และรู้กฏเเห่งโลกและจักรวาลไว้ เพราะทุกศาสนาก็สอนให้ทำความดี แต่ที่ทำร้ายกันเพราะผู้มีอำนาจแต่ละแห่งนั้นๆๆคิดเองทำผิดเอง ตามที่หลงผิด เลยต้องฆ่ากันมากมายในอนาคตจึงเลี่ยงไม่ได้ แต่หลบได้หากเรารู้เขารู้เรา.

เหล่าอริยะชนการตายนั้นคือสิ่งที่ธรรมชาติเเต่ทำอะไรพอรึยังเสบียงในภพหน้ายังไม่ทำหมดค้างคาใจอยู่ก็ยังไม่ยากตาย ขอโทษเขาทำบุญให้ รึรับกรรมในชาติอะมาเลยก็จะได้จบๆๆไป   ไม่เป็นทุกข์ต่อ เพราะได้รู้ปัญหา ใช้อริยสัท4 แก้ชีวิต ดำเนินมรรค8… คนทำร้ายคนดีๆๆมีธรรมมะ …มีทุกวินาทีแต่เรารุ้หลักการเกิด แก่ เจ็บตายและทำดีทุกอณูชีวิต อันนี้คือมนุษย์สุดยอดมีในคนไทยพุทธเท่านั้นที่ฝึกตน  รู้ปัญหาที่ไหน แก้ และลงมือทำ ทำแล้วผลเป้นไง ประเมิณ  ต่อไปก็แก้ไขทำให้ดีกว่าเดิม

ศาสนาอื่น การ ลด ละ เลิก เด็ดขาด ไม่ทำอีก ทำดีต่อไปแม้จะยาก สละชีวิตตนเองได้หากต้องทำบาป ผิดศีล5 ศาสนาอื่นไม่มีจุดนี้ไม่รู้ทำเดิมซ้ำๆๆ ไม่มีแก้ ไขตนเอง ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและจิตใจ ให้มีความสุขในชีวิต  จนณ.เวลาหนึ่งได้พบศาสนาพุทธ จึงมีอริยสัท4แบบโลกีย์และสุดท้ายได้ฝึกตนขั้นโลกุตระ  เจริญมรรค8โลกีย์และโลกุตระ จึงเข้าสู่ทางดับทุกข์ในอนาคต  วันหนึ่งจะรู้ตนเองว่าทำบาปมามากมาย ฝึกอภัยตนเองได้ และใครทำร้ายเราเราเคยทำร้ายใครจะรู้มาจากการเรียนเรื่องกรรม  จนระลึกชาติได้หมดเกี้ยง จึงรู้ชีวิตตนเองแล้วนำมาหลบภัยจากคู่เวรที่ทำแบบเดิมๆๆๆๆเพราะการรู้ใจเจตสิก108นั้นจนได้อภิญญา ทำให้ใช้หลบคนไม่ดีต่อเราและเราต่อใครๆๆ  ทำให้การใช้ชีวิตที่เหลือ มีศิลปที่งดงาม ปราณีตขึ้น …เราเมื่อเรามีสุขทำให้คนพบเห็นเราทั้งมนุษย์และเทวดา ปลื้มปิติไปด้วย  มีความสุขไปกับเราด้วยนะเอง ถึงตอนี้จะรูปงามและสโอดสะองค์ แบบนางฟ้า เทวดา หญิงก็สวย ชายก็หล่อ ไม่อ้วนเพราะสำนึกบาปคือเอาอดีตที่เราทำไม่ดีใน108เจตสิกออกไปเรื่อยๆๆ จนเป็น อภัสราพรหม แบบเดิมและ ต่อยอดนิพพาน..จึงเข้าทางตรงได้แบบครูบาอาจารย์ท่านได้ทำมาแล้ว.

พระสงฆ์สายวัดป่าท่านจึงไม่อยากเข้าเมือง เพราะตายไปสบายไม่มีผัสสะกระทบ  ในเมืองผัสสะกระทบมากยิ่งก็ฉลาดหลบมาก รึภาษาง่ายๆๆหล่อแบบเข์ม สาวสวยแบบตาคม สดุดตา จากการใช้ธรรมมะมาช่วยตนพ้นภัยนี้จะลับสมองประลองชัยฉลาดมาก จากรอยหยักสมองลึก ในทางที่ดี  พระป่าหากมีผัสสะเจากทวดาทดสอบ  จะเเปลงร่างมา ในรูปแบบต่างๆๆทดสอบ รึมีสตรี สตางค์ มาทดสอบวิชา  คนอยู่ใกล้พระสงฆ์ที่มีบริวารมาร จะหนีไม่พ้นผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆๆ  เรียกตัวเกาะอีแอบสงฆ์ …ต้องบอกตามตรงศาสนาพุทธลาภสักกะเยอะมาก  หากทำตามหลักการจริงๆๆจะร่ำรวยและโภคทรัพย์มาก มาไม่ขาด แค่นึกก็มาแล้ว แต่ไม่ใช่โลกียะ แต่เป็นลาภมรดกจากพระพุทธธรรม ของอดีตพระพุทธองค์และพุทธสาวกได้ทำไว้  อันนี้ ธรรมชาติธรรมแต่ทำไงให้เหมาะกับจิตของเราได้ละ

3bd

ก็ฝึกๆๆไปเรื่อยๆๆตามคำสอน ผิดก็แก้ใหม่ พระศาสดาพระองค์ท่านก็เคยบวชฝึกฝนตนเองมากว่า500ชาติ เป็นบุตรดุแลบิดา มรรดาก็500ชาติ บิดา มรรดาเศรษฐีนุกุลต้นกำเนิด มงคล38 (สุวรรณสาม)นั้นอดีตเคยเป็นบิดา มรรดา(ตาบอด)ของพระศาสดามาก่อน จึงบรรลุธรรมได้เร็วจากการคิดตาม หากไม่รู้จักกันเคยเกิดร่วมชาติกันมาก่อน จึงไม่มีทางคิดตามพระองค์และบรรลุธรรมได้ จึงต้องใส่ใจ รักและศรัทราในคนดีๆๆสักคน อาจพระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคัลลานะ และองค์อื่นๆๆรึอดีตพระพุทธองค์ที่เหมาะกับอุปนิสัยตนเองศึกษาตามพุทธประวัติและขอเป็นศิษท์   จะทำให้พบสิ่งดีๆๆชีวิตมีคุณค่า และมีประโยชน์ สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นะเอง

ในอินเดีย อัฟกานิสถาน ศรีลังกา ไทย3แดนใต้ มุสลิมมาจากกบฏฮินดู และกบฏพุทธ และไปทำเองคิดเอง แต่เอาศีล5มาวางก็คือสษสนาที่เตรียมตนให้โลกแตก อันนี้สัญลักษณ์เหล่าคนดีควรต้องเร่งนำธรรมดีๆๆเข้าตัว

อนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ รักบิดา มรรดา ภรรยา ครอบครัว บุตร ดูแลบริวาร ตามแบบที่ทรงสั่งสอน และในพระไตรปิฏก การลองผิดลองถูก การทำได้ดีรึไม่แต่ละชาตินั้นไม่ครบและฝึกต่อๆๆไปๆๆมาจะรู้หลักดำเนินชีวิตดีๆๆด้วยตนเองเราก็ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ใช้อริยสัท4 มรรค8หากไม่มีเหล่าอริยชนบอกต่อๆๆมาก็ไม่มีอีกได้ยินยังไม่ได้ยิน บทสวดบูชาก็ไม่มีอีกในอนาคต นึกคิดรึโบราณสถานก็จะไม่มี นอกจากกัลยาณมิตรเป้นมนุษย์ เทวดา รึพระปัจเจกมากรุณา.

การรักษาธรรมดีๆๆ จึงต้องรู้มนต์บทใดว่าอย่างไร เข้าใจบทแปล และสวดตามแบบภาษาตนเอง เช่นเป็นฆารวาสจะสวดแบบพระสงฆ์รึแม่ชี ก็คงจะไม่ได้ ต้องใช้ภาษาแบบฆารวาสตามภาษาตนเอง แต่รู้ภาษาแปลและตั้งใจสวดบูชาแบบเฉพาะตน บางทีบางสมัยต้องใช้คำร้องบทเพลง เพราะต้องหลบกษัตริย์นอกศาสนา ภาษาเพลงจึงสากลที่ทำนองดีและไพเราะ จึงเผยแพร่คำสอน และรักษาไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ ในทุกยุคทุกสมัยจนจักรวาลแตกดับไป จักรวาลใหม่มาก็มีคนมาสืบสานต่อนะเอง ทำให้มีการระลึกถึงอดีต และจดจำกันและกัน (ระลึกชาติ) ชนเผ่าใดคือเผ่าที่ผู้นำดีตนเองมั่นใจปลอดภัย ก็ไปอาศัยในที่สัปปายะเหมาะแก่ตนและบริวาร.

เกิดที่ไหน ศาสนาใดไม่สำคัญเท่ารู้ตนเอง และควรดำเนินชีวิตตนเองอย่างไร ทำอย่างไรจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆๆและนำมาใช้ในชีวิตพัฒนาตนเอง .

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร