Thailand’s first female PM…Yingluck Shinawatra

5-8-2011

และแล้วตามคาดหมาย  ประชาชนชาวไทยก็ได้ นายกรัฐมนตรีคนที่28 ของประเทศไทย…    ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Thailand’s first female PM…Yingluck Shinawatra 

8-8-2011

พิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

พิธีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2554

 

9-8-2011

   ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้ว นั้น
บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ              เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง   เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ                เป้นรองนายกรัฐมนตรี
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง            เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์
นายชุมพล ศิลปอาชา           เป้นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์          เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์    เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล     เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์                เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายสันติ พร้อมพัฒน์      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายธีระ วงศ์สมุทร          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ          เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรทัต   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก           เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพิชัย นริพทะพันธุ์                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายภูมิ สาระผล                         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์                 เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทย
นายฐานิสร์ เทียนทอง                  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์               เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นางสุกุมล คุณปลื้ม                        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายปลอดประสพ สุรัสวดี              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญรื่น ศรีธเรศ                        เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล               เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา บุรณศิริ                           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น                   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล                  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554
เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

10-8-2011

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรี หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ ร พ ศิริราช

 

หวังว่าประชากรไทยและแฟนคลับทั่วโลกจะได้ชมภาพประทับใจของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แปลตรงจากธงชาติไทยมี3สี ชัดเจน การปกครองประเทศไทย คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพิธีต่อไปของประเทศไทยคือ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไทย อันเป็นขนบธรรมเนียมของประเทศไทย

รัฐบาลอภิสิทธิ์ ผิดหลักจารีตประเพณีไทย สมควรที่คนไทยทั้งชาติจะตำหนิติเตียนและออกมาเรียกร้อง ทักท้วง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเป็นผู้มีวุฒิภาวะคือการรู้จักจารีตประเพณีชนชาติไทย ทำตามกฏระเบียบวินัย กติกาการเลือกตั้งแบบมีประชาธิปไตยคือ การโชว์ศักยภาพตนเองคือเป้นคนดีตามหลักศีลธรรมไหม ซึ่งเป็นสากล มิใช่เเบบหลักกู พวกกู ตามที่ผ่านๆๆมา2ปีอภิสิทธ์ไม่ทำงานทำการโกยเเงินจากคลังหลวงและพวกร่วมโกย โกงและคอรับชั่น ข้าวของแพง ฮอลิปคอปเตอร์โปรยแกส์น้ำตา ทำฝนเทียมใส่ประชาชนไทยเสื้อแดง

ซึ่งปชชก้แสดงวุฒิภาวะปชชรักชาติพร้อมเสียเลือดเนื้อปกป้องชาติไทย จากการผลาญงบประมาณเข้ากระเป๋าพวกตน การฆ่าปชชของศอฉ. การให้พธม สนธิลิ้ม จัดฉากวีระ ราตรีรวมmou43นายชวน หลีกภัย และมรว สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ตามมาด้วยการปักดินแดนของสุรยุทธ์ จุลนานนท์ รวมภาคใต้ป่วนไม่เลิกฆ่าปชชไทยตายทุกวัน และอื่นๆๆอีกมาก ที่ประชาชนไทยเจ้าของแผ่นดินต้องช่วยปกป้องรัฐบาลไทยยุคปั้นกับมือนี้ให้ทำงานได้ และองค์กรคมชอิสระ รวมศาลระเบิดเวลา ทาสอำมาตย์นั้นยังมีเป้นระเบิดในทุกองค์กร ที่ปชชนักรบร่วมใจ นั้นไม่เปลี่ยนแปลง ยังทำงานรับใช้ชาติแบบเป้นภาระหน้าที่ ทำดี ได้ดี นั้นต้องกลับมา

และเป็นการขายหน้าที่สุดในโลก ตราบาปที่ กกตและศาลรธน ให้พรรคปชปอยู่ต่อ ลูกที่กกต คัดสรรมาก็ต้องรับผิดชอบ เนอะ!!!ก็ให้กลับมาทำลายชาติไทยต่อไป ทั้งที่พรรคอื่นๆๆยุบไปหมดแล้ว นานาชาติเอาคุณธรรมมาก่อนให้ผู้แทนลงสมัครเลือกตั้ง แต่กกตไทยนึกว่าตนทำถูกปชตไม่รู้แบบนี้เสียเงินจ้างชะมัดเลย ทำตามนายสั่งชิมิแถมให้นายชูวิทย์ มาเฟียเสี่ยอาบอดนวด บ่อนเถื่อน น้ำมันเถื่อน หวยเถื่อนและยาเสพติด ทั้งทหารตำรวจมาเฟียขนยาเสพติด ไม่มีอะไรทำร้ายพวกทำลายชาติเช่นพรรคปชปด้วยหอกเเห่งความจริง ให้เปิดเผยออกมาน้ำลดตอผุด จะพบความชั่วที่ปิดบังไว้มากว่า60ปี ไม่มีอะไรซะใจเท่าเห้น คนชั่วทำอะไรก้ชั่วแต่ไม่ยอมลงรู ดันมาแก้ผ้าโชว์ร่างกายอันน่ารังเกียจให้โลกได้ชมอีกแล้ว… กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนอง

ตราบาปที่คนลงคะแนนให้พรรคปชปทุกคะแนนเสียงจะต้องรับผิดชอบ ประเทศไทยคือ95%เป็นชาวพุทธ ที่ได้สาปเเช่งคนรักปชตแต่ไม่ใส่ใจคุณธรรมคืออะไร…โลกธรรม8ได้ประทับตราบาปแห่งเกรียรติยศที่ท่านต้องร่วมแบก ไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ทำไมจะทำมาหากินไม่ขึ้น จงก้มหน้ารับกรรมร่วมสร้าง อยากเป็นอเมริกา แต่ไม่มีคุณธรรมเช่นอเมริกา นั้นคือบทลงโทษ..ชัดเจน แผ่นดินแยก น้ำท่วม ฝนมาก พายุถล่ม ใจปชชแตกแล้ว…แผ่นดินจะประสานได้ไหม??? สะใจพอรึยัง???? ถนัดก่อปัญหาแต่ไม่ถนัดแก้ ดีแต่พุดๆๆ …ต่อไปให้คนทำความสะอาดให้ งานถนัดพวกท่านชิมิ…

ยากที่จะให้คนรักพรรคปชปที่ใส่ผ้าบางใสซีทรูเเนบเนื้อในนั้นสำนึก ในการใช้หลักปชตแบบคุณธรรมไทย วางระบบการปกครองไทย เพราะพวกเขาคิดว่าการโชว์ร่างกายอันไม่งามนั้นเป็นศิลปชิ้นเลิศ หุหุหุ… โอ้ย)))) ตาเเฉะหมดแล้วไม่ยากดู ใส้กี่ขดๆๆก็เห้นโหมดดดดดดด…ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆขำกลิ้ง ผีเปรตเดินดิน….หุ หุ หุ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร