ปิดบัญชีทรัพย์สินครม.อภิสิทธิ์

ปิดบัญชีทรัพย์สินล่าสุด ส.ส.หลังยุบสภาฯ 10 พ.ค.2554 “มาร์ค” เพิ่ม3 ล้าน  “กรณ์”ลด 90 ล้าน เทือก-ศิริโชคหนี้ 119 ล้านหาย 4 บิ๊กภูมิใจไทยซูบ จตุพร ปลดหนี้ 2 ล้าน

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.  เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2554  เปิดเผยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า ส่วนใหญ่มีทรัพย์สินลดลงเกือบทุกพรรค ทว่าบางคนหนี้สินหายไป

พรรคประชาธิปัตย์  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังต้นตำแหน่ง ส.ส.ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6  มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น3,310,846  บาท จากคราวรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551

ทั้งนี้ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.  วันที่  22 มกราคม 2551  นายอภิสิทธิ์มีทรัพย์สิน 36,195,929 บาท  ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญภริยา 14,644,438  บาท  บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ  452,057 บาท รวม 51,292,425  บาทไม่มีหนี้สิน

ตอนพ้นตำแหน่งมีทรัพย์สิน  37,452,626 บาท  ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ ภริยา 16,644,987  บาท  บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ  505,657 บาท  รวม 54,603,271 บาทไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินของภริยาที่เพิ่มขึ้นคือเงินฝากจาก 4,186,797 บาท เป็น 7,606,987 บาท เพิ่มขึ้น 3,420,190 บาท  เงินลงทุนลด จาก 7,388,640 บาท เหลือ 5,000,000 บาท   ทรัพย์สินอื่นเพิ่มจาก 3,069,000  บาท เป็น 4,038,000 บาท  (ดูตารางประกอบ)

นายกรณ์ จาติกวณิช มีทรัพย์สินลดลง 90,500,591 บาท  ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. มีทรัพย์สิน 812,575,046 บาท นางวรกร คู่สมรส 117,249,244 บาท รวม 929,824,290 บาท  หนี้สิน 565,557 บาท

ตอนพ้นตำแหน่งมีทรัพย์สิน  723,970,239 บาท นางวรกร 115,353,460 บาท รวม 839,323,699 บาทหนี้สิน 1,243,127 บาท

นายอลงกรณ์ พลบุตรเข้ารับตำแหน่งปี 2551 ขณะนั้นมีทรัพย์สินรวม 26,750,361.71 หนี้สิน 3,838,969.50 บาท ทำให้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 22,911,392.21 บาท หลังจากพ้นตำแหน่ง เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 หนี้สินหายไป ส่วนทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น  28,868,881.86บาท รวยขึ้น 5,957,489.65 บาท

      นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 66,375,461.20 บาท หนี้สิน 664,509.67 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 65,710,951.53 บาท ปี 2554 มีทรัพย์สินรวม 76,551,759.95 บาท หนี้สิน 5,500,374.93 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 71,051,385.02 บาทรวยขึ้น 5,340,433.49 บาท

      นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 47,316,177.72 บาท หนี้สิน 12,156,957.29 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,159,220.43 บาท ปี 2554 มีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 63,496,734.06 บาท หนี้สินลดลงเหลือ 10,212,856.52 บาท ทำให้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้ 53,283,877.54 บาท รวยขึ้น 18,124,657.11 บาท

*ศิริโชคหนี้ 119 ล้านหาย

      นายศิริโชค โสภาปี 2551 มีทรัพย์สินรวมเพียง 1,447,395.82 บาท มีหนี้สิน 119,233,696.10 บาท ทำให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินถึง 117,786,300.29 บาท  หลังจากพ้นจากตำแหน่งปี 2554 แม้ทรัพย์สินลดลงเล็กน้อยเหลือ 1,401,957.28 บาท แต่หนี้สินทั้งหมดหายไป

นายชวน หลีกภัย   ปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 3,369,335.57 บาท ไม่มีหนี้สิน   ปี 2554 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,927,926.23 บาท ทำให้มีทรัพย์สินรวมเท่ากับ 5,297,261.80 บาท และไม่มีหนี้สิน

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 23,664,175.44 บาท หนี้สิน 14,435,187.94 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 9,228,987.50บาท   ปี 2554 ทรัพย์สินลดลงเหลือ 17,487,236.75 บาท และมีหนี้ลดลงเหลือ 12,194,328.23 บาท ทำให้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้อยู่  5,292,908.52 บาท จนลง 3,936,078.98 บาท

นายวิฑูรย์ นามบุตร ปี 2551 มีทรัพย์สิน 87,372,918.08 บาท มีหนี้ 12,973,541.59 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้ 74,399,376.49บาท ปี 2552 ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 100,118,707.91 บาท หนี้สินลดลงเหลือ 7,401,898.66 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 92,716,509.25 บาท รวยขึ้น 18,317,132.76 บาท

        นายไพฑูรย์ แก้วทอง  ปี 2551 ทรัพย์สินรวม 287,308,041.50 บาท หนี้สิน 4,380,665.34 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 282,927,375.16บาท  ปี 2554 ทรัพย์สินลดลงเหลือ 272,521,745.17 บาท ขณะที่หนี้สินก็ลดลงเช่นกันเหลือ 3,764,897.30 บาท ทำให้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 268,756,847.87 บาท จนลง 14,170,527.29 บาท

นายจุติ ไกรฤกษ์ ปี 2551 มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 17,935,464.26 บาท มีหนี้สิน 26,250,447.58 บาท หนี้มากกว่าทรัพย์สินอยู่ 8,314,983.32 บาท  ปี 2554 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 33,849,449.86 บาท หนี้สินก็ลดลงเหลือ 16,520,939.59 บาท ทำให้เขามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้ 17,328,510.16 บาท

        นายบัญญัติ บรรทัดฐานปี 2551 มีทรัพย์สิน 9,615,347.65 บาท ไม่มีหนี้สินเลย  ปี 2554 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีก 216,543.60 บาท รวมเป็น 9,831,891.25 บาท หนี้สินไม่มีเช่นเดิม

        นายอิสสระ สมชัยปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 17,747,810.15 บาท หนี้สิน 8,855,872.06 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,891,938.09บาท  ปี 2554 มีทรัพย์สินรวม 15,372,445.89  หนี้สินลดลงเหลือ 4,911,000.00 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ 10,461,445.89บาท รวยขึ้น 1,569,507.80บาท

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 748,314,086.09 บาท หนี้สิน 13,540,832.20 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 734,773,253.89บาท   ปี 2554 ทรัพย์สินของเขาลดลงเหลือ 631,812,390.19 หนี้สินก็ลดลงเหลือ 6,805,580.06 ทรัพย์สินมีมากกว่าหนี้สินอยู่ 624,006,810.13บาท จนลง 110,766,443.76บาท

        นายสุเทพ เทือกสุบรรณที่เพิ่งดำรงตำแหน่ง ส.ส. เมื่อปี 2553 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 109,593,786.59 หนี้อีก 29,171,644.71 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 80,422,141.88 บาท เมื่อหมดวาระปี 2554 ทรัพย์สินลดเหลือ 94,732,168.06 หนี้ก็ลดเหลือ 25,821,359.32 ทำให้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 69,068,624.61 บาท จนลง 11,353517.27 บาท

พรรคภูมิใจไทย

นายโสภณ ซารัมย์ เขารับตำแหน่ง ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคพลังประชาชน ปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 20,499,691.75 บาท หนี้สิน 6,072,128.44 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,427,563.31 บาทปี 2554 มีทรัพย์สินรวม 19,517,925.81 บาท หนี้สิน 5,332,410.72 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,185,515.09 บาท จนลง 242,040.22 บาท

นายชัย ชิดชอบปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 150,988,249.77 บาท ไม่มีหนี้สิน ปี 2554 มีทรัพย์สินรวม 117,368,467.21 บาท ไม่มีหนี้สิน จนลง 33,619,782.56 บาท

นายมานิต นพอมรบดี รับตำแหน่งส.ส.ราชบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย ปี 2551 มีทรัพย์สินรวม 423,349,660.54 บาท หนี้สิน 44,174,975.53 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 379,174,685.01 บาท  ปี 2554 มีทรัพย์สินรวม 292,838,646.27 บาท หนี้สิน 34,240,630.78 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 258,598,015.49 บาท จนลง 120,576,669.52 บาท

      บัญชีทรัพย์สินนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  กรณีเข้ารับตำแหน่ง

ทรัพย์สิน

ผู้ยื่น

คู่สมรส

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 1. เงินสด(เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท)

 1. เงินฝาก

1,659,929.72

4,186,797.94

452,057.11

 1. เงินลงทุน

7,388,640.38

 1. เงินให้กู้ยืม

 1. ที่ดิน

19,581,000

 1. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

13,800,000

 1. ยานพาหนะ

900,000

 1. สิทธิและสัมปทาน

 1. ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)

255,000

3,069,000

รวม

36,195,929.72

14,644,438.32

452,057.11

รวมทั้งสิ้น        51,292,425.15

ทรัพย์สินนายอภิสิทธิ์กรณีพ้นจากตำแหน่ง

ทรัพย์สิน

ผู้ยื่น

คู่สมรส

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 1. เงินสด(เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท)

 1. เงินฝาก

1,576,626.43

7,606,987.52

505,657.50

 1. เงินลงทุน

5,000,000

 1. เงินให้กู้ยืม

4,038,000

 1. ที่ดิน

19,581,000

 1. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

13,800,000

 1. ยานพาหนะ

2,070,000

 1. สิทธิและสัมปทาน

 1. ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)

425,000

4,038,000

รวม

3,745,626.43

1,664,987.52

505,657.50

รวมทั้งสิ้น      54,603,271.45

ที่มา; สำนักงาน ป.ป.ช.  ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ(TCIJ) รวมรวม

14 กรกฎาคม 2011
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร