Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra Welcomed Ms. Virginia Rometty president and CEO of IBM.

30 ส.ค2555(14.00น)นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรให้การต้อนรับ Ms. Virginia Rometty ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด IBM เข้าเยี่ยมเยียนนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวต้อนรับและชื่นชม Ms. Virginia Rometty ในฐานะ ประธานและผู้บริหาร (President & CEO) สตรีคนแรกของ IBM และมีบทบาทที่สำคัญในการบริหารและสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ IBM  ซึ่งนิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับให้Ms. Virginia Rometty เป็นผู้มีอิทธิพลอันดับที่ 15 (จาก 100 อันดับ) ในปี 2554 และ 2555 และนิตยสาร Fortune ได้จัดอันดับให้นาง Rometty เป็น 1 ใน 50 สตรีที่มีอิทธิพลทางธุรกิจ ด้วย

สำหรับการเข้าพบนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรในครั้งนี้ Ms. Virginia Rometty ประสงค์ที่จะหารือเกี่ยวกับบทบาทของบริษัท IBM ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทย รวมทั้งโอกาสในการขยายการลงทุนของ IBM ในไทย โดยเฉพาะบริการด้านไอที  ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 60 ปีของการดำเนินงานของบริษัท IBM ในประเทศไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเห็นว่า ที่ผ่านมา บริษัท IBM มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศ ผ่านความเชี่ยญชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัท

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษร์ ชินวัตร ยังกล่าวถึง โครงการ Smarter Cities Challenge ของบริษัท IBM ที่คัดเลือก 25 เมืองใหญ่ทั่วโลก รวมทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ที่จะสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการและการสร้างเจริญเติบโตของท้องถิ่น ซึ่งเป้นจุดเด่นและเป็นยุทธศาสตร์ของเชียงใหม่ ในด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และการพัฒนาให้เชียงใหม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทีม IBM ที่เสนอกลยุทธ์ในการสร้างเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (medical hub) และเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านอาหารและผลผลิตการเกษตร (Smart Food)  สำหรับภาคเหนือ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างจุดเด่นให้แก่เชียงใหม่มากขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยว การบริการทางการแพทย์ และจะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน โดยอยากให้เน้นการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนในท้องถิ่นด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลทางด้านไอซีที และความสำคัญของการพัฒนาไอซีทีต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงกันด้วยความเร็วสูง  โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงในอาเซียน ทั้งทางด้านโลจิสติกส์ การคมนาคม การศุลกากร ตลอดจน ความเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งหากทาง IBM สนใจที่จะมีส่วนร่วมในสนับสนุนเรื่องนี้ภูมิภาคิอาเซียนอาจพิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่อาเซียน และรัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

สำหรับในประเทศไทย นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านนี้ ได้แก่ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน และมีความสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีมาสร้างสังคมแห่งความรู้ (knowledge-based society) เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การประมวลข้อมูลด้านการเพาะปลูกและความต้องการสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ สำหรับเกษตรกร ตลอดจน เทคโนโลยีที่เป็นระบบสำหรับผู้ประกอบ SMEs ตั้งแต่ supplier connection- การสร้างเครือข่ายผู้ขาย, procurement – กระบวนการจัดซื้อจัดหา  รวมถึง ระบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริมภาคการส่งออก อาทิ ระบบ value chain เป็นต้น  ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีกำลังศึกษาระบบ tele-medicine เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ซึ่งทาง IBM รู้สึกชื่มชมต่อวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวถึง แผนการบริหารจัดการน้ำของไทยและการป้องกันอุทกภัยของไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุด โดยแผนดังกล่าว ครอบคลุมเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งบริษัท IBM ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว และประสงค์ที่จะนำประสบการณ์ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการจัดทำโครงการ IBM Executive Services Corps ในประเทศบราซิล ซึ่งประสบผลสำเร็จและสร้างเชื่อเสียงให้กับเมืองริโอ เดอจาเนโร มาปรับใช้ในการพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในประเทศไทยด้วย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการบูรณาการระบบพยากรณ์เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถพยากรณ์อากาศได้ลึกและแม่นย่ำ โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์เตือนภัยพิบัติและระบบสาธารณสุขเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ Ms. Virginia Rometty เข้าร่วมนิทรรศการด้านการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ เพื่อจะได้เข้าใจแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนระบบการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของรัฐบาลมาขึ้นด้วย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร