Thai PM Yingluck Shinawatra Welcomed Mr. Dana Tyrone Rohrabacher ,Council Members of the U.S. House of Senior Representatives ( California)

(4 ก.ย. 55) เวลา 16.00 น. นางคริสตี้ เอ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำนาย Dana Tyrone Rohrabacher  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรอาวุโสของสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย สรุปสาระสำคัญการสนทนาดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และยืนยันไทยยินดีทำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และพัฒนาความร่วมมือในทุกสาขา

คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้แสดงความสนใจและต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ในภูมิภาค โดยได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยได้ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวและมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องพัฒนาการในพม่า โดยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯได้ชื่นชมบทบาทของไทยต่อพม่า โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งไทยกับพม่ามีความสัมพันธ์กันมายาวนาน และไทยสนับสนุนพัฒนาการประชาธิปไตยในพม่ามาโดยตลอด

นอกจากนี้ไทยยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายการค้าและการลงทุนกับพม่า โดยไทยและพม่าได้มีการลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งที่สำคัญของภูมิภาค และยังให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและด้านมนุษยธรรม รวมทั้งมอบทุนการศึกษา และมีการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาล

ในโอกาสนี้ยังได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการปกป้องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องรักษาบทบาทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งไทยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น

สำหรับประเด็นสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้น นายกรัฐมนตรีหวังที่จะเห็นสันติภาพ และต้องการที่จะให้มีการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายด้วยความสงบ

ก่อนจบการสนทนาทั้งสองฝ่ายยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และพร้อมขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร