บทสวดมนต์…สำหรับประเทศไทย2556 (รักษาฝนแล้ง,การทะเลาะวิวาท ,อมนุษย์ผู้ไม่เข้าถึงหลักธรรม)

สำหรับฆาวาสสวดด้วยภาษาไทยธรรมดา เพื่อสื่อสารกับบรรพบุรุษผืนแผ่นดินไทย สำหรับพระสงฆ์สวดเป็นภาษาบาลีแบบอินเดียเพื่อสื่อสารกับเทวดาอินเดีย

คุณธรรมเอกลักษณ์ของเหล่าพุทธวงค์มี6ประการดังนี้ ไม่ถดทอยใน 1)พุทธศัทรา  2)การแสดงธรรม 3)ความเพียร 4)วิปัสนญาน  5)สมาธิ 6)เสวยผลความสุขในอรหัตผล การแสวงธรรมโอสถเพื่อช่วยมวลมนุษย์นี้เป็นไปตามทัศนะญานไม่จำกัด

ค.ศ2013รึพ.ศ2556ประเทศไทยนี้ เป็นพุทธศักราชแห่งการได้รับธรรมะอันสูงสุดและการเสวยผลแห่งบุญ โดยการให้แบบหมดหน้าตักของการทำงานที่ เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ฝึกการอิ่มเอมเกษมในธรรมะในขั้นHappynest อย่างแท้จริง  เป็นผลงานการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของอดีตปฐมกษัตริย์เเละเหล่าบรมวงค์ศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งตามปัญหาต่างๆๆเช่น การทะเลาะวิวาทแย่งน้ำของเหล่าศากยมุนีและตระกูลโกลิยะรวมการนำปัญหาเมืองไพศาลี มาแก้ไขการเสี้ยมให้ทะเลาะกันณ.เวลานี้ประเทศไทยคือแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพ์พิศาลซึ่งก็คือท้าวกุเวร รึท้าวเวสสุวัณยักษ์เฝ้าเจดีย์หลวงเพื่อนำส่งพุทธศาสนาให้กับพระโพธิสัตว์องค์ต่อไปและอนาคตวงค์ซึ่งต้องมาสะสมบารมีตามยุคตามสมัยแล้วแต่จะเป็นเช่นไร แต่เมื่อโลกและจักรวาลมีภัยเหล่าอาริย์จะช่วยให้ผ่านพ้นไป…ตัวละครในอดีตมาดำเนินชีวิต จึงต้องมีผู้ชี้นำส่งเสริมให้อยู่ดีมีสุข สืบต่อเนื่องกันไป.(ภารกิจสำเรฺ็จ2012, คศ2013 รอธรรมะPROGRESSในสาชุชนหมู่มาก บังเกิดในทิศทางบวก นะสักครั้งในชีวิต!!!!! ) 

3bd (4)

รัตนสุตร

นะโม3จบ *นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

ชุมนุมเทวดา

1)สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง.

2)ธัมมัสะวะนะกาโล อะยัง ภะทันตา.(3ครั้ง) 

3)สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ ยักขา เทวา จะ  พรัหมุโน ยัง  อัมเหหิ  กะตัง  ปุญญัง   สัพพะสัมปัตติสาธะกัง.

4)สัพเพ  ตัง  อะนุโมทิตวา สะมัคคา  สาสะเน  ระตาสัพเพ  ตัง  อะนุโมทิตวาสะมัคคา  สาสะเน  ระตา        ปะมาทะระหิตา  โหนตุ อารักขาสุ  วิเสสะโต

5)สาสะนัสสะ  จะ โลกัสสะ   วุฑฒี  ภะวะตุ  สัพพะทาสาสะนัมปิ  จะ โลกัญจะ   เทวา  รักขันตุ  สัพพะทา.

6)สัทธิง โหนตุ  สุขี  สัพเพ ปะริวาเรหิ  อัตตะโน อะนีฆา  สุมะนา  โหนตุ  สะหะ สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

7)ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา
อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา
นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต
วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะ-
นิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานา ภะยะโต
วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ ฯ

คำแปลบทสวด สมันตา…ชุมนุมเทวดา

ขออัญเชิญเทวดาในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบมาสู่สถานที่นี้ ฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนีซึ่งชี้ทางสวรรค์เเละนิพพาน ท่านผู้เจริญทั้งหลายกาลนี้เป็นกาลฟังธรรม 

ขออัญเชิญยักษ์ เทวดา พรหมทั่วทุกจักรวาลร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้กระทำที่สามรถยังสิ่งทั้งปวงให้สำเร็จได้ ขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้สมานฉันท์ยินดีในพระศาสนาและเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจปกป้องรักษา(ชาวโลก)เถิด

ขอความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและเเก่ชาวโลกเสมอ ขอเทวดาจงรักษาพระศาสนาและรักษาชาวโลกเสมอเถิด

ขอท่านทั้งปวงเหล่านั้นพร้อมทั้งหมู่ญาติทั้งหมดและบริวารของตน จงเป็นผู้มีความสุข ปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานเถิด

ขอชาวโลกจงรับการคุ้มครองจากอันตรายที่เกิดจากพระราชา โจร มนุษย์ อมนุษย์ ไฟ น้ำ ปีศาจ ตอไม้ หนาม เคราะห์ร้าย โรคระบาดในถิ่นมนุษย์ความประพฤติของคนทราม ความเห็นผิด คนร้าย ช้างม้า กวาง วัว สุนัข งู เเมงป่อง งูเขียว เสือดาว หมาป่า หมู กระบือ รากษส เป็นต้น ที่ดุร้าย ภัยอัยตราย โรค และอุปัทวะ ต่างๆๆๆ

ระตะนะสุตตัง

—ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ 

— ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
โย อะริยสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
………. วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะ นัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
—- วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

คาถารัตนสูตรแบบย่อ

ยานีธะ ภูตานิ สมาคะตานิ ตะถาคะรัง เทวะมนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามิ

คำแปล เทวดาทั้งหลายที่เป็นภุมเทวดา บังเกิดแล้วในภูมิประเทศใดก็ดี เทวดาที่อยู่ในอากาศก็ดี เราทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้าอันเสด็จมาสู่พุทธภูมิพร้อมด้วยพระอัจฉริยะธรรมเหมือนด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่กาลก่อน ขอความสวัสดีจงมีแด่หมู่มนุษย์และพุทธบริษัททั้งปวงเถิด

3bd (2)

ตำนานพระคาถาบทรัตนสูตรนี้ สมเด็จองค์อัมรินทรา มอบให้แด่พระพุทธองค์เมื่อครั้งนครไพศาลีอันไพบูลย์ไปด้วยขัตติยะราช บังเกิดทุพภิขภัย ข้าวยากหมากแพง ความแห้งแล้งบังเกิดขึ้น ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เคยอุดมสมบรูณ์เหี่ยวเฉาล้มตายลง บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องตายด้วยโรคร้ายนานาประการจนหมดสิ้น ฝูงชนต่างอดยาก กลิ่นอสุภะเหม็นตลบทั้งเมือง เหตุ3ประการ ทุพภิขภัย ข้าวยากหมากแพง มนุษย์อดตายเพราะอดอาหาร มนุษย์เบียดเบียนกัน ภัยจากโรคต่างๆๆ ภัยจากธรรมชาติฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ทุกอย่างแปรผันไป 

ฝูงชนจึงได้ไปเฝ้าพระบรมกษัตริย์เมืองไพศาลีและกราบทูลว่า แต่ก่อนมาภัยนี้ไม่เคยมี ที่เกิดขึ้นเป็นด้วยพระองค์ไม่มีทศพิธราชธรรม จึงไม่สามารถหาสาเหตุและหาหนทางแก้ปัญหาได้

ฝูงชนจึงพากันไปเชิญองค์พระศาสดาพระสมณะโคดมยังกรุงราชคฤห์โดยพระยาลิจฉวี พระองค์ทรงรับนิมนต์จึงเสด็จพร้อมด้วยสาวก500รูปไปสู่นครไพศาลี เมื่อพระองค์เสด็จถึง พันบันดาลฝนห่าใหญ่ตกลงมาจนท่วมพื้นดิน น้ำไหลพัดพาเอาซากอสุภทั้งหลายลอยไปสู่แม่น้ำคงคา จนหมดสิ้น พระองค์ตรัสเรียกพระอานนท์แล้วรับสั่งว่า ดูก่อนอานนท์ เธอจงเอารัตนสูตรนี้ แล้วจึงถือเครื่องพลีกรรมเที่ยวไปในระหว่างกำแพงทั้งหลายทั้งสามชั้น แล้วจึงสวดพระรัตนสูตรนี้เถิด ดังนี้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายก็พินาศไป

3bd (9)

สำหรับประเทศไทย พระรามพระโพธิสัตว์ลำดับที่2ในภัทรกัลป์หน้าต่อจากพระศรีอาริย์เมตตรัยซึ่งก็คือพระธรรมราชาแห่งอโยธยาย้อนมาเกิดเป็นรัฐกาลที่4ได้นำมาสวดรักษาประเทศไทยเป็นครั้งที่1 ครั้งนั้นมีโรคห่าระบาด จนนำศพไปกองไว้ที่ศาลายา จ.นครปฐม วัดสระเกศ วัดสุทัศน์ ประตูผี และวัดเบญจมบพิท รวมทั้งบริเวณวัดบวรนิเวศไปจนถึงสนามหลวง ในแม่น้ำลำคลอง ล้วนมีแต่ซากศพเหม็นคุ้งได้ใช้รัตนสูตรนี้สวดแก้ไข อีกครั้งที่2ในรัชกาลที่5 หลังพระนางเจ้าสุนันทาราชเทวีสวรรคตลง ก็เกิดโรคระบาดห่าใหญ่ผู้คนล้มตายจำนวนมากอีกครั้ง ก็ได้สวดมนต์บทรัตนสูตรรักษาประเทศไทย โดยมีสมเด็จพระพุทธจรรย์โต พรหมรังษีทรงเป็นผู้นำทัพธรรม ในครั้งนั้น ในยุคนี้เป็นครั้งที่3 ต้นศตวรรตที่20 (2012)พระธรรมมิกราชและพระนางสุนันทาได้จุติอีกครั้งและได้นำบทรัตนสูตรมาใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองจากปัญหาหมู่ญาติ การเสี้ยมให้ทะเลาะกัน ฝนเเล้ง ราชาภัย โจรภัยและโรคเอดด์ โรคเลือดรวมอมนุษย์ฆ่าคนแบบไม่สนอะไรทั้งนั้น โลภแย่งทรัพยากรในสภาวะคนล้นโลกเจ้าถิ่นย้ายไปคนไทยจีน-มุสลิมครอบครองไทย  หวังว่าค.ศ2013นี้ทุกคนที่เป็นชาวพุทธจะดำรงเจริญรอยตามใช้ธรรมะโอสถนี้ไปช่วยชาวโลกให้อุดมสมบรูณ์ แก้ปัญหาโดยธรรมเป็นผู้นำของโลกที่ เป็นธรรมราชา ภาคปฏิบัติในรุ่นต่อๆๆไป ทั้งแบบอนุ สุต ปัจเจก พระศาสดาสมณโคดมทรงยังรักษาโลกและจักรวาลอยู่ฉะนั้นในครึ่งศวรรตนี้ยังพอมีธรรมมะชุดนี้ให้จดจำกัน ต่อจากนี้จึงต้องให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป ไม่งั้นบรรพบุรุษต้องมาเกิดใหม่เป็นเด็กน้อยให้ท่านต้องลำบาก ทั้งการดูหมิ่นเหยียดหยามและโดนฆ่าจากลูกหลานของตนเองเช่น ท่าน สมัคร สุนทรเวชรึหลวงปราบปรปักษ์ ลูกหลานทำร้ายท่านเอง เดชะท่านถวายกายและใจรับใช้เจ้าแม่กวนอิมพันมือจึงเข้าสู่พุทธภูมิในอนาคต…ซึ่งการันตีอนาคตวงค์ได้เลย สกุลกัลยาณมิตรเดชะบุญเล่าอดีตพี่สะพรั่งให้ฟังและคนในสกุลช่วยดูแลบ้านเมืองไม่ทำผิดต่อ กุสุสานแตกที่วัดกัลยาณมิตรให้สดุดใจ หวังว่าคงปรับตนเป็นที่พึ่งประชาชนเป็นหลักให้บ้านเมือง รวมสกุลพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย ส่วนสกุลสุรสีห์ และบดินทร์เดชา ต้้องรู้ว่าท่านเป็นชาวพุทธขุนพลเเก้วของร.1และร.3 ส่วนสุรศักดิ์ มนตรีและขุนพจน์ นั้นเป็นขุนพลแก้วซ้ายขวาของร.5 …ขุนสุรยงค์ผู้สำเร็จราชกาลในร.5ต่อจากร.6..สกุลกัลยาณมิตรนั้นเป็นขุนพลแก้วของร.6 ซึ่งดูแลบ้านเมืองด้วยธรรม แม้จะมีปัญหาบาดหมางใจบ้าง แต่เหล่าบรรพบุรุษก็ยังทรงคุณธรรม อันนี้ให้ยึดไว้เมื่อตายไปจะได้เรียนธรรมมะที่สุดยอดของโลก จนนิพพานดับเย็นเป็นสุข ในภพชาติต่อๆๆไป

????

คำแปลรัตนสูตร บทสวดมนต์

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ ณ ภาคพื้นก็ดี ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี ที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ก็ดี.

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น จงเป็นผู้มีใจดีเถิด

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

และเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัย อันข้าพเจ้ากล่าว โดยเคารพเถิด

ตัสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

ดูก่อนภูตทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ขอท่านทั้งหลาย จงกระทำเมตตาจิต ในประชาชาวมนุษย์เถิด

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

ซึ่งเขาทั้งหลาย ทำเทวตาพลีอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืน

ตัสฺมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา

เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

หรือรัตนะอันใดอันสูงค่า ในสรวงสวรรค์

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

ทรัพย์หรือรัตนะนั้นๆ ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า ไม่มีเลย

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง, ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต

พระศากยมุนีเจ้า ทรงมีพระหฤทัยดำรงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใด เป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมตะอย่างแท้จริง

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้น ย่อมไม่มี

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาด

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวถึงสมาธิใด ว่าให้ผลไม่มีสิ่งใดคั่นได้

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

สมาธิอื่น ที่เสมอด้วยสมาธินั้น ย่อมไม่มี

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ ก็จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา

บุคคลเหล่าใด นับเรียงองค์ได้เป็น ๘

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

นับเป็นคู่ได้ ๔ คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

บุคคลเหล่านั้น เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

เอเตสุ ทันนานิ มะหัปผะลานิ

ทานทั้งหลาย ที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลเป็นอันมาก

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ, นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

บุคคลทั้งหลายเหล่าใด ประกอบความเพียรอย่างดี ดำเนินไปในศาสนาของพระโคดมเจ้า ด้วยใจอันมั่นคง

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น หน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้บรรลุคุณอันควรบรรลุ คือ พระอรหัตตผลแล้ว

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

จึงได้เสวยอมตะรส คือ ความสงบเย็น จากความเร่าร้อนทั้งปวง

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา, จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

เสาเขื่อนที่ฝังลงดิน อย่างมั่นคงแล้ว ลมทั้ง ๔ ทิศ ไม่พึงทำให้หวั่นไหวได้ ฉันใด

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ, โยอะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

เราตถาคตกล่าว สัตบุรุษผู้หยั่งเห็นอริยสัจธรรมก็มีอุปมาฉันนั้น นั่นแล(หมายถึง พระอริยะบุคคลคือถึงท่านจะถูกกระทบกระทั่งอย่างไร ก็ไม่คืนกลับมาเป็นปุถุชนอีก)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ, คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

บุคคลเหล่าใด กระทำอริยสัจจธรรมทั้งหลาย ที่พระบรมศาสดา ผู้มีปัญญาอันลึกซึ้ง ทรงแสดงดีแล้ว ให้แจ่มแจ้งแก่ตนได้

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

บุคคลเหล่านั้น ถึงจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มาก(หมายถึงพระโสดาบัน)

นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

แต่ท่านก็ย่อมไม่ถือเอา ซึ่งภพที่ ๘(คือเกิดอีกอย่างมากแค่๗ชาติ)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ, ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ,สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ, สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

สังโยชน์ ๓ ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ซึ่งเป็นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ อันพระโสดาบันละได้แล้วเพราะความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะ

จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

อนึ่ง พระโสดาบันเป็นผู้พ้นได้แล้ว จากอบายภูมิทั้ง ๔

ฉะ จากิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

ทั้งไม่อาจที่จะทำอภิฐาน คือฐานะอันหนัก ๖ ประการ(คืออนันตริยกรรม ๕ และการเข้ารีต)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง, กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

พระโสดาบันนั้น ยังทำความผิดเล็กน้อยทางกาย ทางวาจา หรือทางใจอยู่บ้างก็จริง

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ

แต่เมื่อทำแล้ว ท่านเปิดเผย ไม่ปกปิดความผิดนั้นไว้

อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

ความที่บุคคลเข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้ว เป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้นี้ อันเราตถาคตกล่าวแล้ว

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค, คิมหานะ มาเส ปะฐะมัสฺมิง คิมเห

พุ่มไม้ในป่า แตกยอดในเดือนต้นคิมหันต์ แห่งคิมหันตฤดู ฉันใด

ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

พระตถาคตเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ

นิพพานะคามิง ปะระมังหิตายะ

ซึ่งเป็นหนทางให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ก็มีอุปมาฉันนั้น

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้า

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ประทานธรรมอันประเสริฐ นำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐ

อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

ทรงเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า ได้ทรงแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้า

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

กรรมเก่า ของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว,กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง

พระอริยะบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

พระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชคือวิญญาณสิ้นไปแล้ว,ไม่มีความพอใจที่จะเกิดอีกต่อไป

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

เป็นผู้มีปัญญา ย่อมนิพพาน เหมือนดังดวงประทีปที่ดับไปฉะนั้น

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิดฯ

3bd (5)เจ้าแม่กวนอิมผ่อสัก(อดีตวงค์และกำลังสร้างอนาคตวงค์รุ่นใหม่)

วันนี้ขอนำเสนอบทสวดมนต์สำหรับฝนแล้ง(เพราะขาดธรรมมะ ผู้ทรงศีลเสียสมดุลในธรรม) ขอให้จังหวัดใดพื้นที่ใดที่ฝนเเล้งทิ้งช่วง ซึ่งณ.เวลานี้มะม่วงกำลังออกช่อ ฝนควรจะต้องตกมาให้ต้นไม้ใบหญ้าได้มีพลังออกดอกออกผล แม้จะเก็บกินเก็บขายแจกนำถวายวัดไม่หมดจนล่วงหล่นลงดินเป็นปุ๋ยและเเก๊สจนกระทั่งน้ำมันใต้พื้นดิน ล้วนแต่เป็นการทำมือของประชาชนไทยกระดูกสันหลังของชาติไทย ทั้งสิ้น กลุ่มคนรวยที่รักชาติไทยหนักหนาได้ทำอะไรเช่นนี้ไหมค่ะท่าน มีพื้นดิน สวนไร่นาได้ร่วมพลังแผ่นดิน พลิกชีวิตให้สัตว์และพืชไหม กลุ่มชนที่เข้าป่าไปทำที่กั้นน้ำนั้นนะท่านทำให้ทิศทางของการไหลของน้ำในป่าไม้ ภูเขาธรรมชาติเปลี่ยนทิศแทนที่จะไหลลงแม่น้ำคูคลองกับมาท่วมเชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตดินถล่ม น้ำไหลเร็วก็ไปไหล หากมาท่วมชนในเมืองก็พินาศ นะกลุ่มพันธมารเลิกซะเถอะ รู้งูๆๆปลาๆๆทำชาติพัง ณ.วินาทีนี้การสู้รบกำลังจะปรับตัวสู่สันติภาพ รวม3ชายแดนใต้ ไม่อยากให้กลุ่มพระสงฆ์มายุ่งการบริหารบ้านเมืองมากนัก มันผิดหลักการรู้แบบงูๆๆปลาๆๆ แม้ปัญหาชายแดนใต้นั้นมันต้องมีหลายมิติต้องแก้ให้ลงตัวต้องมาคุยกันและต้องสำเร็จ เอาเป็นว่า ให้เทพเเห่งสายฟ้าฟาดลงวิทยุชุมชนสื่ออิเลคโทรนิคส์ของใครแสดงว่าออกทะเลนะ ต้นพิกุลทองของเจ้าแม่กวนอิมล้มลงรึต้นไม้ประจำพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์โค่นลงแสดงว่าทำผิดต่อแผ่นดิน อธิษฐานตามนี้แล้วกันนะ รวมพระพิรุณกระหน่ำลงที่ใดให้น้ำท่วมนอง อยุ่อย่างลำบากก็ด้วย แสดงว่าท่านคิดผิดทำผิดให้ตรวจเช็คความประพฤติของตนเองใหม่(ไม่รวมภัยจากฝีมือมนุษย์ปล่อยน้ำมากน้อยเองนะ ต้องให้ธรรมชาติตัดสินล้วนๆๆ)

3bd (3)พระพุทธองค์เสด็จและพุทธสาวก

เปรียบเสมือนการต่อสู้ยุคพระกกุสันธะวัดบวรนิเวส ซึ่งในยุคนั้นมีร.3และสมุน ซึ่งก็คือเจ้าชายอภัยวงค์รบกับพระมอญวัดบวรนิเวศน์ สาวกของร.4…จนโดนเนรเทศน์ไปจ.ฉะเชิงเทรา และโดนประหารชีวิตที่นี่ พร้อมอังยี่เช่น นาย สนธิ ลิ้มทองกุลและพวกแซ่ลิ้มทั้งหลาย ส่วนภาคใต้ก็ปรับตัวจากรู้แล้วว่าอิเหนานั้นคือสายเลือดเดียวกันของราชวงค์จักรีวงศ์ทั้งประเทศจีน ราชวงศ์ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ภูฏาน อาเซียน รวมสหรัฐอเมริกา แอฟริกา ยุโรปตระกูลสะใภ้ และอเมริกาใต้จากการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันมาอย่างยาวนาน พวกเราไม่อาจทอดทิ้งกันไปได้ จากการฑุตที่เชื่อมสัมพันธุ์ภาพในหลายมิตินั้น ทั้งทหารไทยของเราก็มีบทบาทสำคัญเป้นที่นับหน้าถือตามาก่อน ท่านฑูตต่างๆๆ ประธานาธิบดีและราชวงศ์ต่างๆๆในโลก ต่างเอื้อเฟื้อกันและกันมากว่า3-4ชั่วอายุคนแล้ว การดูแลในหน้าที่ต่างๆๆจึงสำคัญ คนไทยรวมอยู่ในองค์กรระดับโลกมากมาย เมื่อเกิด19ก.ย2549 จึงโดนตบหน้าอย่างแรงในการหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทย ซึ่งเป็นคนซื่อคนตรงยึดมั่นในคุณธรรม จนมีชื่อเสียงปัจจัย5คือความเคารพนอบน้อมในหลักธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทหารตอเเหล นักการเมองโกง รัฐสภาเละเทะ กลียุคปรากฏ ข้าวยากหมากเเพง โรคภัยก็มาทันที 2556นี้จึงต้องมาร่วมกันฟื้นฟุความเป็นไทยน้ำใสใจเย็น ตรงเหมือนเข็มทิ่มศัตรูพ่าย ลงมือทำได้เลยไม่ต้องรอใคร สักวันพวกเขาก็ตามมา

DSC01692พระพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อเข้าสู่ยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า…โกนาคมนะซึ่งก็คือพระพุทธโสธรหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา จะมีความสุขและร่ำรวยมหาศาล มีแม่น้ำใส พ่อค้าวาณิชร่ำรวย ต้องมีเจ้าแม่กวนอิมรึเจ้าแม่ทับทิมผู้ดูแลชาวประมงนั้นให้เดินทางค้าขายไปกลับได้ปลอดภัยและได้เงินครบเป็นเศรษฐีมหาศาล พ่อค้านั้นไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ที่นี่จะมีตระกูลฉายแสงเป็นหลักให้บ้านเมือง แต่ก่อนมีทหารเรือ อ.พยงค์ มุกดา เจ้าของโรงแรมธารา ในเพลงบางประกงอันลือลั่นนะเอง วินาทีนี้ต้องไปที่นี่พวกเขาประสานสังคมกันอย่างไรจึงสงบสุข ทั้งๆๆที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมกัน เพราะเป็นทิศทางปรับธรรมให้สมดุลของอนาคตบ้านเมือง  ในการนี้เถรวาทต้องศึกษาธรรมให้แตกฉาน จะมาเป็นพระสงฆ์แบบNGOนั้นให้เลิกซะที่ผ่านมามองปัญหาไม่ทะลุโลก งานนี้ศาสนาทุกศาสนาต้องร่วมใจกันสร้างสันติสุข ใครประชาธิปไตยจ๋าไปก็จะโน้มไปฆ่ามนุษย์เบียดเบียนกันแบบรัฐาธิปัตย์ โดยมีทหารนำหน้าการเมือง ตัวชี้วัดนักเลงจริงๆๆนั้นต้องมีสัจจะ หากไม่มีก็คือกลุ่มชนคนไม่มีศาสนาซึ่งเป็นประชากรโลกอันดับ2 อันดับ1นั้นชาวคริตส์ และพระสงฆ์ก็ควรรู้ว่า อิสลามแบบกลุ่มชนที่มีศาสนานั้นมีกี่แบบซุนนี่ ชีอะห์ 4คัมภีร์ เชื่อผู้นำ ต้องแยกให้ออกมิใช่เหมารวม กันไปหมด มุสลิมกลุ่มที่มีศาสนาจะคุยง่าย เอาไงเอากัน แม้เป็นศัตรูกันมาก่อนก็มีสัจจะครั้งนี้เป็นการถามใจเธอดูก่อนมุสลิมไทยจะเอาอย่างไรกันแน่ในสภาวะการณ์ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยหนี้สูญจากพวกท่านสูบชาติไทยไปจากการใช้จ่ายส่วนตัวของแบงส์ชาติ และมุสลิมกลุ่มที่มีพ่อเป็นโจรลูกของเขาควรเป็นคนดีต่างหากที่ควรทำ มิใช่อุ้มเด็กไปเป็นนักฆ่าเพื่อแก้แค้นส่วนตัวไปมาและต้องเป็นโจรตามพ่อ หากเป็นแบบนี้ที่สุพรรณบุรีป่านนี้คงไม่สงบ โจรสุพรรณบุรีในสมัยก่อนนั้นก็ไปอาสํยปลูกยางพารา เหมืองแร่ที่ภาคใต้จนทุกวันนี้ ทำอย่างไรให้ภาคใต้สงบสันติสุขแบบสุพรรณก็ต้องมีสส..นักการเมืองดูแลชุมชน แพทย์พยาบาลจ.สุพรรณบุรีบอกให้เลย โจรเคยอุ้มไปรักษาให้ในป่าก็มี มาแล้ว และต้องปิดเป็นความลับ โจรสุพรรณบุรีสมัยนั้นรักเเพทย์พยาบาลมาก ไม่มีการฆ่า รวมทั้งครู ด้วยเหตุนี้ภาคใต้เวลาขึ้นศาลไหนๆๆก็แพ้เพราะไม่ยึดหลักการ คนไหนดีก็คือดีมิใช่ฆ่าดะไม่มีสติ  ท่านต้องเคารพเขาประชาชนเหล่านี้ที่ทำงานราชการและทำงานอื่นๆๆในจังหวัดบ้าง แม้ในภาคอิสานในอดีตเคยเกิดกรณีคอมมิวนิตส์ๆๆก็ไม่ได้ฆ่าประชาชนในพื้นที่เพราะให้ข้าวให้น้ำพวกเขากิน เมือไปหลบในสวนไร่นาของประชาชนอีสานก็มีผลไม้ ข้าวให้กินไม่มีอดและประชาชนไม่ได้ไปแจ้งจับพวกเขาคนไทยเหมือนกัน แต่กับทหารเมื่อเจอปะทักันก็ต่อสู้ล้มตายไปมากในอดีต แต่ทหารตำรวจแตงโมมะเขือเทศก็มีในยุคนั้นไปช่วยให้ข้าวให้น้ำเป็นแพทย์รักษาบาดเเผลให้ ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้ในชุมชนก็ล้วนต่างยึดมั่นความดีกันมาจน แผ่นดินไทยสงบในยุคนั้น ที่เกิดปัญหาวงกว้างในยุคนั้นก็ คือรัฐบาลคุณเปรมและพวกไปใส่ร้ายประชาชนมั่วว่าเป็นคอมมิวนิตส์ นะเอง แต่ตอนนี้คนที่เป็นทาสคุณเปรมและพวกก็คือมีไว้สู้กับรัฐบาลที่ตรงข้ามกับพวกเขามาเฟียเมืองไทยนะเอง

DSC01743พระพิฆเณศจ.ฉะเชิงเทรา อดีตพระโพธิสัตว์และอนาตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต

ที่จ.ฉะเชิงเทรานั้นมีพระพิฆเณศองค์ใหญ่สีชมพูอยู่ ซึ่งอดีตของพระพุทธเจ้าบางองค์ก็เกิดเป็นช้างนะค่ะ พระสมณโคดมก็เคยเกิดเป็นช้าง ก่อนจะเป็นชาวพุทธได้ต้องเกิดเป็นชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่นนับถือธรรมชาติ ผีปุ่ย่าบรรพบุรุษ เกิดเป็นอิสลาม คริตส์และเข้าใจในหลักการของศาสนาอื่นๆๆ ต้องเคยเป็นเจ้าครองนครเคยได้มีโอกาสปกครองบ้านเมืองมาก่อน จึงจะมาเกิดเป็นชาวพุทธและมีคุณสมบัติที่จะตรัสรู้ได้ พระสงฆ์ของเราด่าไปทั่วไม่เข้าใจอะไร ประเทศมหาอำนาจเช่นจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษก็ไม่ได้มีศาสนาประจำชาติระบุในรัฐธรรมนูญนะค่ะ หากประเทศใดมีก็ต้องโดนศัตรูมาครอบครอง เช่นชาวพุทธตระกูลศากยมุนีทั้งฮินดูเองก็มีมุสลิมมาครองต่อเช่นเนปาล อันนี้ในอนาคตหากประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธระบุในรัฐธรรมนูญ ซึ่งชาวพุทธมีแค่ 6%ในโลกนี้ และมีแค่ไม่กี่ประเทศล้วนยากจน เรากำลังจะปรับตัวเป้นมหาอำนาจในอนาคต ไม่ควรเป็นศัตรูกับชาวโลกที่มีศาสนามากค่อนโลกนะค่ะ มันไม่ถูกต้อง และแคว้นมคธก็เป็นฮินดู ยุคพระศาสดา หากเป็นพุทธแบบมหายาน ต้องแบบภูฏานซึ่งต้องอาศัยมหาอำนาจอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เหมือนเราตอนนี้อีแอบประชาธิปไตย (อันที่จริงคือราชาธิปไตย)แล้วต่อไปหากมุสลิมนักรบของอำมาตย์ขยายลูกหลานทั่วไทย ส่วนคนไทยให้ทำหมัน มีลูกน้อยพอเพียง ตามรัฐธรรมนูญ50นี้อนาคตนั้น มุสลิมครองประเทศไทยแน่นอน ภาคใต้ขยายทั่วประเทศล่าสุดจ.มหาสารคามก็มาแล้ว คาร์บอม ท่านรับผิดชอบไหวไหม จะเป้นผู้หนึ่งไหมที่ในอนาคตประเทศไทยเป็นของมุสลิมตามรธน50นี้ รึในอนาคตแก้ใหม่ให้มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ เราไม่ขยายประชากรพุทธมีแต่ลดลงโดนฆ่าทุกวันแบบนี้ หากมุสลิมลุกฮือมีคนนับถือมากกว่าต่อไปเขาเอาแน่!! ที่ธิเบตประเทศจีนให้องค์ดาไลลามะเสด็จเนรเทศไป เพราะศาสนาพุทธนั้นพระสงฆ์ต้องเจริญนิพาน มิใช่มาเป็นนายชนชั้นปกครองมาทำบาปฆ่าคนต่อไปเช่นผู้นำนั้นหน้าที่กษัตริย์รึชนชั้นปกครอง ต้องเเบ่งหน้าที่กัน  แม้ทหารตำรวจบวชไปทำบุญก็ไปฆ่าคนทำบาปต่อ พระสงฆ์ให้ทำบุญระฆัง ฆ้อง อันนี้ก็ยิ่งเจริญลง เช่นทุกวันนี้ทหารไทยฆ่าประชาชนไทยกลางเมืองซ้ำซาก รวมไปUN  อันนี้การให้ใครทำบุญอันไหนได้แล้วจะเกิดผลอย่างไรต้องคัดกรองด้วย มิใช่สักแต่ทำบุญ เหมือนคนมาปกครองทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สส อบต เทศบาล นายกเทศมนตรี จึงต้องเลือกคนดีมาดูแลชุมชน หากได้มาเฟียจังหวัดนั้นๆๆก็ฝนเเล้ง อากาศร้อน ป่าไม้หายไปจากการตัดมาทำบ้าน โต๊ะ ฟอนิเจอร์ รวมงาช้างสัตว์ในป่ามากินมาชื่นชมส่วนตัว ก็ไปให้อำนาจเขาเอง

DSC05359สวนผักถั่วฝักยาว

แบบนี้ตำรวจทหารก็ทำงานอยากกับอิธิพลเถื่อนเหล่านี้ เช่นจ.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เป็นใหญ๋ ต่อไปป่าไม้ เกาะเสม็ด ก็เป็นรีสอร์ทหมดไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมีแต่ต้นยางพารา ฝนตกมีก้น้ำท่วมดินถล่ม ไม่มีการสร้างป่าเพิ่มของสส นายกเทศมนตรี อากาศร้อนตับแตกเลย งานสร้างชุมชน รักป่าเขาสร้างสภาพเเวดล้อมให้ชุ่มเย็นนั้นมีแต่คนดีเท่านั้นที่เหน็ดเหนื่อยไม่มีท้อหรอก พวกเขาทำดีไปเรื่อยๆๆนะเเหละ ท่านตามอาริย์เหล่านี้ไม่ทันหรอก เท้ามิได้จุ่มในแม่น้ำสายเดียวซ้ำๆๆ จะไปสร้างเสริมชุมชนให้มีความสุขที่เเท้จริงไปเรื่อยๆๆ นะเอง ตกลงว่าทุกศาสนามีลำดับการสร้างสมสะเบียง ชาวพุทธในประเทศไทยมาจากศาสนาท้องถิ่นคือนับถือต้นไม้ ผีโหราศาสตร์มาก่อน แล้วกระโดดมาเป็นพุทธเถรวาทเลย จึงยากมากที่จะเข้าใจหลักธรรมของศษสนาพุทธซึ่งต้องวิจัยสอดส่องธรรม แก้ไขสิ่งผิด ความรู้ด้านศษสนาพุทธเพิ่มเติมนั้น ประเทศภูฏาน,เวียดนามเป็นมหายาน ประเทศจีนเป็นเต๋า ขงจื้ มหายาน อันนี้ต้องเข้าใจพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งและสาวกจะรบกับมุสลิมซึ่งมีประชากรอันดับ3ของโลกรึอันดับ1ชาวคริคส์ทั้งคาทอลิก,โปรเเตสเเต้น ส่วนไม่มีศาสนามีประชากรอันดับ2ของโลก งานใหญ่เช่นนี้ทำไมไม่คิดนะ ชาวพุทธมีน้อยมากมีแต่ตายที่เที่ยงแท้ เขาไม่มาฆ่าเราก็ตายเองอายุไม่ยืนยาว มีวิทยุชุมชนมิใช่ให้มาสร้างศัตรูให้รัฐบาลเขาลำบากใจนะค่ะด้านศษสนาก็อย่างงั้นงี้ ด้านประชาชนก็บีบๆๆ ด้านผู้มีอำนาจเก่าก็จะล้มรัฐบาลจ้องทุกวันแบบนี้  การปกครองบ้านเมืองให้สงบสันตินั้นยาก ประเทศไทยเรานั้น เหมือนพ่อแม่ไม่เคยบอกลูกว่าตนทำอะไรอย่างไร ให้เข้าใจกันเอาเอง ไม่มีเจรจาตะอวย บางทีประเทศล้มละลายไปก็ยังไม่รู้ แบบต้มยำกุ้ง 19ก.ย49  แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในอดีตแล้วเราจะไปตรงจุดไหน ตอนนี้ต้องนำหลักศาสนาเปรียบเทียบมาใช้แล้วใช้หลักการปกครองแบบพ่อปปกครองลูกของพ่อขุนรามคำแหง ใคร่ค้าๆๆใครใคร่ขายๆๆ ในพิพิธพันฑ์สถานแห่งชาติของเก่านั้นหักบิ่นเป็นของแท้ ของปลอมจะสมบูรณ์เนี๊ยบ นะหากไม่รักในแผ่นดินดูหมินก็ทำไป เต้มที่เลยไม่เชื่อก็ทำไปสักวันจะรู้เอง ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด คนเก่าย้อนมาเกิดใหม่ใครจะไปทิ้งของเก่าละ หากไม่มีพิพิธสถานแห่งชาติก็คงจะจำอดีตตนเองไม่ได้ หากของปลอมก้คงจะไม่เล่าเป็นฉากๆๆให้อึ้งทั้งๆๆที่ ไม่ใช่ฉันๆๆไม่ใช่เจ้าหญิงของเธอ เทวดาขี่ตรู่ คริ คริ ขี้เกียดฉุดคนยังไม่สมองแจ้งขึ้นเรือธรรมมะโอสถ ธรรมมะรักษาชะตาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม อดีตมีให้แก้ไขอนาคต

DSC05348ส้มโอตกลงพื้นดินเป็นปุ๋ยแก๊สและนำมัน

ตามสบายนะคนที่ไม่ทันในชาตินี้ก้รอต่อไป หากได้ไปเกิดแอฟริกาให้คนไล่ล่ามนุษย์ท่าจะเข้าใจกว่านะว่า การตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขอันนี้เจอมาแล้ว จะทำร้ายตนเองให้ตายเลือดสาดเจ้าของบ้านต้องดูแล ความแว้นเพื่อเกิดใหม่ จนอธิบายให้เข้าใจใช้ความเป็นสุนัขให้มีความสุขเป็นโพธิสัตว์ยากกว่าใครทำตนเป้นมนุษย์ในร่างสุนัขก็ยากเพราะมีสุนัขคอยกัดต้องหนีสุนัขด้วยกันไม่มีการอภัยในหมู่สัตว์นะมีแต่ฆ่าให้ตาย อีกครั้งหนึ่งตอนสอนลูกให้เคารพพ่อแม่ สามีให้เคารพภรรยาแล้วท้อ ตอนไปกินข้าวสุนัขข้างถนนมาปลอบมาเอาเท้าหน้ามาวางที่ตักแล้วตยแก้มเราเบาๆๆร้องโฮ้งงๆๆๆภาษาสุนัขว่า ช่างมันเถอะปล่อยให้เป็นไปอย่าท้อนะคนดี แล้ววน้ำตาก็แตกซาบซึ้งเลยครั้งนั้น  เนี่ยกัลยาณมิตรมีจริง แม้นกก็มาหาไม่ห่างจิบๆๆเจี้ยวเจ่ว นะภาษาสัตว์เราต้องเข้าใจ ชาวพุทธต้องแบบนี้ใช้18วิชาได้ฉาดฉาน แม้เทวดาก็แปลงร่างมานะไม่อยากเล่าให้ฟังเพราะเจอบ่อยเดี๋ยวหาว่าเพ้อเจ้อ!!! อะวันนี้มาบอกว่า ประเทศไทยมีชนหลายเผ่าพันธุ?มาจากพื้นที่ต่างๆๆจากทั่วโลก แม้ราชวงค์ยุโรปก็มีมากในประเทศไทยรวมเยรมันนีเองด้วย มีแต่คนไทยเท่านั้นที่บริจาคเงิน นะฝรั่งอึ้งมาแล้ว สมัยก่อนมาหากินเป็นมูลนิธิต่างๆๆ แต่คนไทยเองแม้เขาหลอกก็ฌต็มใจให้หลอกโดยไม่สนว่าเงินนั้นพวกเขาจะเอาไปไหน กรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวกับเรา ให้เเล้วให้เลยนะจ๊ะ เนี่ยไทยแท้ไม่มีอิจฉาริษยาใคร คนไทยไม่แท้อิจฉาริษยาตบตี แย่งชิงอยากมีอยากได้ สักวันหนึ่งเจอธรรมมะของศาสนาพุทธ ไม่ว่าฝรั่ง จีน แขก ก็สยบ เพราะของจริง สุขที่ไม่ต้องบรรยายสวรรด์ นรกให้ฟัง ไม่ได้ขู่คือประสพด้วยตนเองเห็นผลกรรมด้วยตาจึงมาบอกมาเล่า เพราะฐานะ การศึกษาเพรียบพร้อม บริวาร วิถีชีวิตโรอยด้วยกลีบกุหลาย มาดีก็ไปดีแลจึงมาชวนให้ทำดีที่แน่แท้ แล้วสักวันระลึกถึงกันคนดีๆๆนั้นจะนำพาท่าน ไปพบกันในสักวันหนึ่ง

guanyin (2)

ส่วนพระสันตปาปาจอนหน์ปอนคนเก่าในอดีตนั้นท่านเป็นชาวประมงที่พบเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๋ามาก่อน ท่ารระลึกก่อนตายถึงพระคริตส์ ซึ่งเป็นพ่อค้าฮิบรูอียิปต์ พระศษสนาดเป้นพ่อค้า หากชาวพุทธเราจำได้ พระพุทธเจ้าทุกองค์ล้วนต้องเป้นพระคริตส์มมาก่อนซึ่งหลังปริพนิพพานของพระสมณโคดม คนที่ทำต่อคือพระศรีอริยเมตตไตยนะเอง หลัง500ปีนับจากปรินิพพาน เป็นการรับช่วงผู้นำของโลกต่อๆๆกันมา ในพระไตปิฏกพระสมณโคดมเคยเป็นพ่อค้าถาดทองคำ ซึ่งถาดทองคำนั้นมีในอาหรับแถบทะเลทรายซาอุดี้ อิหร่าน จอร์แดน โมร๊อกโค อาบูดาบี เภตรนั้นที่พักพ่อค้า นะพระสงฆ์ไทยควรจะทราบไว้ การเป็นพ่อค้าทำให้ได้ประสพการณ์มากมาย ตอนนี้พระโพธิสัตว์ ทักษิณ ชินวัตรก็กำลังฝึกอยู่ พ่อค้าเพชร พลอยเหมือแร่ และอื่นๆๆ ของชั้นยอดโลก หากจำได้พระสันตปาปาจอร์ห ปอนมาที่ประเทศไทยอย่างตื่นเต้น และท่านทักษิณ ชินวัตรของเราก็ได้ไปคารวะท่านก่อนท่านสวรรคตลงด้วย ทิศทางของพระคริตส์ก็คือพระโพธิสัตว์ ในอนาคต10องค์ก็มาเกิดบนโลกมนุษย์เรานี้ทุกๆๆพระองค์เป้นใครบ้างก้มีเจ้าแม่กวนอิมรู้ด้วยหน้าที่ปกป้องพระโพธิสัตว์  รวมพระนารายณ์ ศิวะก็ลงมาหากขาดคนดีในศาสนาอื่นก็จะสับเปลี่ยนลงมาจุติช่วยโลกกันทั้งนั้น จึงไม่อยากเอาศาสนามาฆ่ากัน เพราะผิดหลักการของโลก แต่ก็หนีไม่พ้นก็ให้ตายเป็นในทุกศาสนาก็แล้วกันให้รักใครชอบใครก็เอาให้ตรงใจไปก่อน  แต่ศาสนาพุทธคือจุดบวกต่อยอดของผู้ที่สะหาทางสงบ สันติอันแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจเรา โลกและจักรวาลคือเราเอง ต้องรู้เราจึงรู้เขาและสิ่งแวดล้อม ความรู้มีมากมายแต่ทำอย่างไรให้ลงตัวที่เรา หากปรุงแต่งเกินไปก็ต้องมีคนเเย่งชิงเหมือนน้ำเต็มเเก้ว คนก้มากินจนหมด หากไม่เต็มก็เติมได้เรื่อยๆๆไม่ใช่หมดรวดเดียวแล้วอิ่ม รับประทานอาหารอื่นไม่ได้

DSC05355

ยิ่งบุฟเฟ่ห์ยิ่งเป็นโรคทางเดินอาหารไปเลย น้ำมากกินอาหารน้อยก็ลมในกระเพาะ หากกินอาหารก่อนพอดีอิ่มดื่มน้ำสะอาด ตามด้วยอื่นๆๆ น้อยๆๆแต่ปล่อยครั้ง นั้นจะดีต่อสุขภาพ รึกินอาหาร สักพัก ตามด้วยน้ำ ทีเดียวก็ได้ แต่จะคุยงานได้น้อย เพราะอิ่มแล้วก็ง่วง อันนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป กินแล้วไม่มีอะไรก็นอน หากนักธุรกิจแล้วต้องคุยกันนานในหลายๆๆเรื่อง การวางตัววางตนวางใจ นั้นต้องสำคัญมาก การมีคุณธรรมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีสัจจะ นั้นต้องฝึกกันสำหรับคนที่จะตามมา นะคนไทยไม่ต้องเสียเงินค่าจิตเเพทย์ เพราะมีวัดให้กล่อมใจ มีโหราศาสตร์ให้หลายระดับ ที่ไม่แนะนำโหราศาสตร์ให้ศึกษาจากหลักชาวพุทธด้วยตำหรับตำราและปฎิบัติทดลองดูเพราะ หากท่านพ่อมดหมดผี โหราศษสตร์ไม่เข้าใจเราขัดหุขัดตาท่านเหล่านั้นจะสาปแช่งทำคุณไสย ให้เราไปหาเอาเงินเองทองบางคนเป็นเมียเป็นผัว หมอผี โหราศาสตร์เหล่านี้ นะเองเป็นการป้องกันเงินไปให้หมอดูแบบคมชแล้วมาทำร้ายคอรับชั่นโกง รธน50 เช่นทุกวันนี้ไงละ  พวกเขายังงมงายทำบาปอยู่ ชนรุ่นหลังแยกแยะอะไรดีชั่วทางไหนมั่นคงต่อชีวิตกันแน่คือสัมมาอาชีพ นะเอง ซื่อกินไม่หมด คดกินได้ไม่นาน รวยแล้วทำชั่วก็ให้ทำไปสักวันบุญเขาจะได้หมด พระสงฆ์ที่ตกนรกมากมายเพราะต้องใช้หนีศาสนาอันนี้ท่านคงจะไม่ทันคิด ประชาชนนำลาภมาให้ทุกอย่าง การตอบแทนศาสนานั้นท่านมีหน้าที่อะไร อันนี้ตรองให้ดีๆ นะวันนี้ช่วยประเทศไทย ขอฝนตก ทุกอาชีพ บ้านวัดโรงเรียนปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดไฟฟ้ากัน การแย่งชิงทรัพยากรคนมีมากกว่าจึงก่อให้เกิดสงคราม จึงต้องมีหลากหลายอาชีพและคนดีเท่านั้นที่ให้เป็น แบ่งปัน ไปมาหาสู่ จนยืนได้ด้วยตนเอง แค่นี้ประเทศไทยก็จะปรับเป็นมหาอำนาจได้ หากอย่าเคร่งจนเกินไป ที่ผ่านมาห้ามมีบ่อนก็มีเต็มแถมไปเมืองนอกทุกสัปดาห์ หมดแล้วมาโกง กินเหล้าได้แต่จะทำให้สมองเสื่อม หากรักตนเองก็กินแล้วสักวันหยุดรึกินน้อยๆๆพอเข้าสังคมมิใช่กินหัวราน้ำ มันคุยไม่รู้เรื่องกับใครเขา เลี้ยวเข้าพงเข้าป่าตกถนนประจำนะเอง จึงเตือนกันให้เข้าใจ หากไม่ก็ตัวใครชีวิตท่านลิขิตเอง !!!!

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร