13 พ.ค2556 วันพืชมงคลไทย…แต่เป็นวันสำคัญของเกษตรกรทั้งโลกเช่นกัน

14พ.ค2556 ข่าวประกาศการประชุมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเอเชีย-เเปซิฟิก ครั้งที่2

ประเทศไทยร่วมกับองค์กรหารือเรื่องน้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Water Forum) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd  Asia-Pacific Water Summit: 2nd  APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมจะประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) การประชุมระดับผู้นำ (Leaders’ Forum) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ซึ่งเป็นการหารือของผู้นำ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผู้นำองค์การระหว่างประเทศ ในหัวข้อภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านนำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ “Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” (๒) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Area Sessions) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นการหารือของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในมิติต่าง ๆ และ (๓) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม เช่น เวทีหารือเชิงวิชาการ (Technical Workshops) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศในภูมิภาคแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติจากน้ำ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยในส่วนของไทยจะได้เผยแพร่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านน้ำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมหาอุทกภัยที่ไทยประสบเมื่อปี ๒๕๕๔

การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่เอกสารผลลัพธ์ซึ่งจะย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจจะเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญกับการบรรจุแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักว่า การบริหารน้ำที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้เชิญผู้นำจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ๔๙ ประเทศ (รวมไทยเป็น ๕๐ ประเทศ) รวมทั้งรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในเวทีที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๗ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์หลัก ในชั้นนี้ ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลจาก ๙ ประเทศ อีกทั้งรองประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจากหลายประเทศได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้ว

13พ.ค2556

วันนี้วันพืชมงคล วันสำคัญของเกษตรกรไทยและทั่วโลกซึ่งทุกประเทศล้วนผึ่งพาอาศัยพิธีการนี้โดยมีประเทศไทยประเทศเดียวที่สืบสาน พิธีแรกนาขัวญซึ่งพระนารายณ์ในชื่อพระมหากษัตริย์ในครั้งนั้น (พระจันทร์)และพระเเม่อถิติทรงอวตารลงมามนุษย์โลกในยุคประเทศอินเดียทรงเป็นพระบิดาของ พระเเม่ลักษมีและมีพระวิษณุเทพเป็นราชบุตรเขย ในครั้งนี้พระเเม่ลักษมีเกิดในดินแบบโอปาติกะตอนทำพิธีแรกนาขวัญ โดยมีพระเเม่ธรณีเป็นพระมรรดารึแม่ซื้อ จนกำเนิดกฤษอวตารเกิดตำนาน เกาลพและพี่น้องอรชุน ประเทศอินเดียไม่มีพิธีนี้แต่อาศัยประเทศไทย ส่วนประเทศจีนก้มีหอทำพิธีอลังการงานสร้าง หากเป็นเกษตรกรไม่มีใครทอดทิ้งพิธีการทั้งแบบท้องถิ่นและชำนาญการในการวิจัยข้าวพัฒนาคุณภาพควบคู่กัน ประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นนำศาสนามาทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะเกษตรกร แต่ประเทศไทย นายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกำลังลงมือทำตามแบบดีๆๆของประเทศมหาอำนาจ  ส่วนทวีปแอฟริกาเกษตรกรที่รอคอย กษัตริย์โจเซฟนั้น ก็คือ ทักษิณ ชินวัตรที่กำลังจะมีการสร้างทางน้ำไหล ทางน้ำเก็บกักให้เกษตรกรตามการรอคอยนั้นไม่นานเเอฟริกาจะมาร่วมกับอาเซียน+คงจะปลายปีนี้ที่บรูไน อาจจะมีทวีปอเมริกาใต้มาร่วมด้วยเพราะทุกทวีปก็เป้นเกษตรกรและปลูกข้าวกันทั้งนั้น ได้ข่าวว่าฟิจิก้จะมาประชุมเรื่องน้ำที่เชียงใหม่ 14-20 พ.คนี้มีนิทรรศการและเครื่องมือจากบริษัททั่วโลกเกี่ยวกับน้ำมากน้ำน้อย งานนี้ Happy กันทั่วโลกเลย กษัตริยฺโจเซฟในตำนานจะทำยุ้งเก็บข้าวรึไซโล ไม่ปล่อยน้ำมาท่วมประชาชนให้เดือดร้อน แต่จะปล่อยน้ำไปตามคูคลองให้ข้าวเติบโต น่าขำคนทำน้ำเห็นคลิปก็นึกว่าต้องล้มยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจากน้ำในเขื่อนปล่อยมา เขาให้คิดบวกในทางดีต่อตนเองและคนอื่นไม่ได้ใช้ภาพยนต์มาทำลายคนอื่น อีกอย่างศาสนาพุทธของไทย ให้ทำดีคิดดี เช่นในอดีตเคยพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อพิมพิศษลแต่ตอนนี้หากเกิดมาก้ต้องรักและดูแลพ่อแม่ดุจ กวางน้อยดูแลพ่อแม่ตาบอด ส่วนกษัตริย์ที่ฆ่าคนตายโดยการล่าสัตว์ ก็ไปดูแลพ่อแม่ของคนตายเนี่ยคือกฤษณะตอนพระแม่ลักษมีโกรธแล้วหนีไปบำเพ็ญเพียรภาวนากับฤษีที่ป่า จนลูกแฝดชาย2คนไปรบกับบิดาจนได้เจอกัน แล้วพระเเม่ลักษมีก็ขอกลับสู่สวรรด์โดยแม่ธรณีสูบกลับไป เพราะอธิษฐานไว้ไม่อยากเจอกับพระกฤษณะอีกเพราะไม่เชื่อใจพระนางสั่งให้ลุยไฟแสดงความบริสุทธิ์ตอนประชาชนสงสัยว่า แม่สีดาไม่บริสุทธิ์ ตอนพระเเม่สีดาถูกทศกรรณ์ลักพาตัวไป(ซึ่งก็คือพระบิดาของพระเเม่สีดาซึ่งเกิดจากพระครรภ์พระเเม่มณฑา แต่นำมาใส่หีบฝังดินไว้ดูว่าเป็นโอปาติกะ เพื่อให้กษัตริย์เมืองมิถิลาเอ็นดูพระนาง)นะเอง

y-cmkd2013 (3) ประชาชนไทยส่วนใหญ่สนับสนุนปาถกฐานายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร์ที่ประเทศมองโกเลีย จริงล้วนๆๆ

การไปมองโกเลียนั้นรัฐบาลมองโกเลียได้ทำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเพื่อเป็นเกียรติในงานประชุมประชาคมประชาธิปไตย ซื่งประเทศน้องใหม่ผู้ที่กำลังจะวางรากฐานประเทศตนเองนั้นจะได้รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะขับเคลื่อนประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นไปได้อย่างมั่นคง ประเทศไทยในช่วงเกิดรัฐประหาร19ก.ย2549นั้นทั้งโลกร่วมกันต่อต้านรัฐประหารในครั้งนั้นรวมทั้งพรรครีพับรีกันนำโดย ปธ จอรท์ ดับเบิ้ลยูบุชและเวทีผู้นำมหาอำนาจโลกในเวทีโอเบค ณ.ประเทศออสเตเรีย ต่อเนื่องมาร่วมกับการขับเคลื่อนของประชาชนไทย แต่พรรคเดโมเเครตของปธ โอบาม่า สนับสนุนนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะซึ่งผลผลิตอันต่อเนื่องมาจากอำนาจเผด็จการรัฐประหาร19ก.ย2549 ในครั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ การเชิญนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปปาถกฐาพิเศษณ.ประเทศมองโกเลียนั้น คำกล่าวปาถกฐาได้มีการส่งไปยังประเทศมองโกเลียและผ่านการอนุมัติ ครมรัฐสภาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โต้ตอบกันรวมทั้งแก้ไขมาหลายครั้งแล้ว   และทุกคำกล่าวในปาถกฐานั้นเป็นความจริงอันเจ็บปวดของประชาชนไทย ซึ่งต่อสู้กับเผด็จการทหารทั้งนำศพลากไป ล้างถนน เรียบร้อย สร้างเรื่องใส่ร้ายป้ายสีประชาชนเสื้อแดงมาตลอด ดังคลิปหน้ากระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12 เม.ษ 2552 นายอภิสิทธิ์ มิได้อยู่ในรถคันนั้น แต่ก็ยังโกหกในรัฐสภาว่าตนเองอยู่ในคลิปจราจลซึ่งนำออกเผยเเพร่สู่สำนักข่าวทั่วโลก หลอกเขาจนระอา จบตายคาเวทีมาแล้วและนายทหารของกองทัพไทยเป็นคนใส่เสื้อแดงและทำร้ายรถยนต์ซึ่งคล้ายรถเบนซ์คันของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รถคันนี้มี นาย นิพนธ์ พร้อมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในรถณ.เวลานั้น หวังจะฆ่าให้ตายปิดปากพี่เมียของนาย สุเทพ เทือกสุบรรณในบางเรื่องลับๆๆ เเต่ แกนนำเสื้อแดงนำโดย สุเทพ อัตถากร และอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ผิดสังเกตเลยนำตัวนาย นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ออกมาจากรถคันนั้นส่งโรงพยาบาลก่อนโดนฆ่าตายจากนายทหารกลุ่มนั้นซะก่อน  และในปี2553นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินหน้าฆ่าประชาชนไทยต่อเนื่อง2ปีซ้อน และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ นายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเลยได้คะแนนถล่มทลายเพื่อมาบริหารประเทศในนามของประชาชนไทย โดยวิถีทางประชาธิปไตยอย่างสวยงาม ซึ่งในสายตาชาวโลกร่วมกันได้เห็นเรื่องราวสดตรงจากประเทศไทย 110ประเทศณ.มองโกเลียจึงต้องการรู้ปัญหาและอุปสรรคการผ่านวิกฤตนั้นและกำลังจะเติบโตเป็นประเทศที่11ของมหาอำนาจโลกนั้นประเทศไทยทำได้อย่างไร

trees-forest คนในประเทศไทยโดนสื่อมารปิดข่าวช่วงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะสั่งสังหารประชาชนไทย โปรดรู้ไว้ว่าทั่วโลกเค้ารู้ความจริงรายการสด อย่าตะแบงอีกเลย ไม่งั้นเค้าไม่มีประชาคมประชาธิปไตยเพื่อสกัดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรอก

ประชาชนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์หมดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยรับใช้เผด็จการมาโดยตลอด พลเอกเปรม สั่งแทนคุณเป็นสส กกตก็ยกมือซ้ายมือขวา ดั่งคนบ้ารับใช้ให้ทันที แทนคุณเปรม ปลดเก่ง การุณออกเพียงเพราะว่า…พลเอก เปรมชอบอี้เเทนคุณ..ทำให้เขาเป็นสุข น่าอดสูใจ กกตไทย ค่าตัวพวกเขาก็แค่เเมงดาประเทศไทย เเทนคุณ แทนคุณท่องดังๆๆสั่งสมุนคุณเพราะพลเอกเปรมชอบ ทั้งรักทั้งหลงทั้งตามใจ สุขสุดใจในอ้อมกอดเธอ อี้ แทนคุณ คนรักของท่านละเนี่ย ตอนนี้ทั้งวิสิทธิ์ เดชกุญชร ,แก้วสรร อติโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ แม้นายอี้เอง ก็ไปละลาน แสดงละครอย่าทำร้ายผมเหมือนคนบ้าหลังคาแดง ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และผู้สนับสนุน งานนี้ ชนส่วนน้อยคนภาคใต้นักประจบสอพลอ ทหารเองก็ไปเปล่าหูพระสงฆ์ แต่ก่อนด่าพระไม่สำเร็จ ข้อหาคอมมิวนิตย์ ใส่ร้าย แกล้งสารพัดตอนนี้นำเงินจากธนาคารอิสลามมาปรนเปรอพระสงฆ์ให้เมามันในการ เป่าหู ศาสนาพุทธ ต้องระบุศาสนาพระจำชาติ ด้านสัมนาวันอาทิตย์ นายพลสายวิริยังก็ มาค้านนั้นนี้โครงการของพรรคเพื่อไทย คือทหารกลุ่มนี้น่าจะตีนยำออกจากศูนย์พิทักษ์ได้แล้วแถมค้านการเจรจา กลัวเขาจะบอกว่าอยู่เบี้องหลังละซิ  ไม่เจรจาจะรู้ใครเป้นใครได้ยังไง ต้องค่อยทำค่อยตัดคัดออก ใครโกหกตอแหลเดียวรู้สักวัน นะตบตาพระซะเปื่อยขิงแก่สมุนคมช เเปลงร่างหลายหน้ากาก  แต่ก่อนพาพระเย้วๆๆหน้ารัฐสภา ทาสคมชแฝงมาในรูปแบบต่างๆๆของขิงแก่ทั้งหลาย ก็คมชเอามัสยิดไปวางไว้เพื่อโรฮิงญามาฆ่าคนไทยออกลูกหลานเต็มอยุธยา อ่างทอง กรุงเทพ ระยอง พิษณุโลก นครสวรรค์ ฆ่าคนไทยนำมาม๊อบโน่นนี้นั้นโรฮิงญาสวมรอย ต่อไปพรรคประชาธิปัตยได้สสเเบบเสาไฟฟ้าภาคใต้ เชื่อเถอะ อี้เเทนคุณได้ สส เขตดอนเมือง เจ็หน่อยก็คนของเปรม คมช ขิงเเก่ เธอจะลงรึค่ะ หากเธอจริงใจต้องลง สส พรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ มาช่วยกันตอนตกทุกข์ ได้ยากนี้ NOWไม่ต้องเอาคุณปุ่นมาแทนหรอก คุณปุ่นไปได้สวยในตำเเหน่งเดิมอยู่แล้ว อันที่จริง สสกำเเพงเพชรที่แต่งงานกับลูกสาวศัตรูน่าจะอันตรายที่สุด ผัวเมียแบบนี้ พรรคเพื่อไทยน่าเป็นห่วงศึกภายในนี้เเหละ โฟนอินทักษิณ ทีไร นักข่าวศัตรูรู้หมดได้ไงน่าจะมีหนอนใส่ใน นะทั้งศึกนอกศึกใน ศาสนาพุทธดีอยู่แล้ว หาบรรจุในรธนนี้ต่อไปมุสลิมมาแบบเนปาลแน่นอน เพราะUN ไม่เคยช่วยประชาชนไทยเลยยามเราโดนฆ่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ มีแต่โรฮิงญานั่นโน่นนี่????

hp (2)ยึดโยงชั้นจาตุมหาราชิกาและกำเนิดพระเเม่ลักษมี(เทพีแห่งความร่ำรวย)เมืองมิถิลา ประเทศอินเดีย

แต่UNเป็นตัวชงให้ศาสนาพุทธบรรจุในรธนไทยสอดคล้องกับทหารนอกราชการซึ่งไปเป่ากระหม่อมพระสงฆ์ทั้งในและนอกประเทศไทย แค่ทอสอบภาคใต้พระสงฆ์ยังไม่ใช้ศาสนาพุทธให้เป็นประโยชน์ให้มีเจโตวิมุติ รู้กลนอกกลลวงไส้ศึกนอกศึกใน เช่นเจ้าชายอุทุมพรรึพระมหาโชติท่าน ทำอย่างไรสกดระเบิดได้ ทำอย่างไรจะอำพรางตัวจากศัตรูได้ เพื่อให้รอดจากการโดนฆ่าตาย และแทนที่จะเข้าหามุสลิมคนไทยด้วยกัน ดันเป็นCIAให้ทหารเเถมอาวุธครบมือ แค่เข้าสมาธิรึนอนก็ตายแล้วใครฆ่าละก็มีแต่พระสงฆ์กับทหาร พระสงฆ์กลัวตายได้เรอะ นาลันทาชอบมาอ้างจัง ก่อนนั้นเจ้าแม่กวนอิมนำมาเก็บไว้ที่ประเทศจีนใช่ไหม จนวันนี้รื้อฟื้นวิชามาให้เข้าใจจนบรรลุตามกันหลายชุดแล้ว หากรุ่นพี่ไม่อธิบายให้เข้าใจรุ่นหลังจะบรรลุธรรมจนประเทศไทยก้าวหน้ารอดเร็วอย่างทุกวันนี้รึ พระสงฆ์นาลันทาท่านวิ่งหนีรึเปล่า ท่านก้ตายคาวัด และใครกันไปสร้างวัดขึ้นใหม่หากมิใช่คนเก่าในรุ่นสมัยนั้นมาทำ พร้อมสายใยพิเศษจากเลือดในกาย ของชาวอิสานสายผู้สืบสานพุทธธรรมหลอกรึ ลำพังหลวงปู่มั่นและศาสนุศิทษ์ ทางประเทศอินเดียจะต้อนรับรึค่ะ หากมิใช่สกุลหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ยุคนั้นมาเกิดที่เมืองไทย เทวดาก็เปิดทางสดวกให้ทันทีก็สมบัติเดิม ป้ายอาญาสิทธิ์ติดที่หน้าผากมาน่ะ เมื่อมีกรณ๊10เม.ษ52,53 19พ.ค53 จึงสอนธรรมมะแบบสังเขปให้รุ่นต่อรุ่นจนแตกฉานฉลาดเร็ว เสื้อแดงได้รับการสอนว่าทุกๆๆคนตายได้ทุกวินาที 2013พวกเราเลยไม่สนเเผ่นดินจะไหว ตายได้ตลอดเวลาจากการเห็นการตายกลางเมืองงานนี้ทั่วโลกเลยซูฮกคนไทยมากจุดนี้ เพราะเรียนพร้อมเสื้อแดงร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนได้ธรรมารสอันยอดเยี่ยม เมื่อมีพระพุทธองค์อยู่ในใจเสมอ ก็หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง นำอริยสัท4มรรค8มาใช้ในชีวิตที่เหลือ อย่างมีความสุขที่สุด เพราะมีที่ผึ่งแล้ว บุตรของพระองค์ศาสดาต้องทุกลมหายใจตายได้ทุกเมื่อ เมื่อไม่ตายก็ต้องทำตนให้มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ จนวาระสุดท้ายของชีวิต แล้วจะมีใครสกิดใจอะไรไหมว่าท่านโดนคมชหลอกเอาแล้วน่ะ…งานนี้ซับซ้อน หลักของการเกิดบนโลกนี้ก็คือต้องทำตนให้เป็นลูกไก่ พ้นโลกนี้ไปด้วยสัมมาทิฐิ วันก่อนพระสงฆ์พูดออกทีวีว่าคิดบวกอาจไม่ถูก โอ้เเม่เจ้า…สัมมาทิฐิแล้วมรรค8แล้วนะจะผิดได้อย่างไร ทำอะไรก็สำเร็จละคนฝึกสำเร็จน่ะนะ เจอใครๆๆก็โปรยเงินแสนเงินล้านให้ ร่ำรวยกันด้วยเหตุนี้คนภาคใต้จึงไปหาพระดังๆๆรวมทหารเพื่อมีลาภมียศตามโลกธรรม8 แต่คนศาสนาพุทธจริงๆๆเขาฝึกละนะค่ะ ยิ่งละยิ่งยิ่งใหญ่ ช่วยคนได้เยอะมากมิใช่แค่โลกใบนี้ จักรวาลต่างๆๆด้วย เทคโนโลยี่ก้าวหน้าอะไรต่างๆๆพัฒนามิใช่คนจักรวาลอื่นๆๆมาบอกมาสอนหรอกรึน่าจะสกิดใจนะพ้นโลกนี้ไปก็เจอจักรวาล อันนี้อยากให้ทำกัน หากละลายขันธุ์5ได้ สวดมนต์ภาวนา โยนิโส แล้วจะล้างร่างกายสเเกนสะอาดโรคภัยในกายในจิตจะหายไป และหนุ่มสาวสวยงามอมตะโดยไม่ต้องกินยาอะไรเลย

hpเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาจะบอกทางถุกตอนช่วยกัณหา-ชาลีพ้นจากชูชกจนพบเสด็จตาเสด้จยายในที่สุดในเรื่อง เวสันดรชาดก

ใครคิดร้ายก็โดนตนเองทำกรรมไหนได้ อันนั้น วิสาขบูชาไม่ต้องเสียเงินรัฐฐาลสักบาท ละลายไปแล้วได้อำไรไหม เอาตัวคุณให้ได้ธรรมรสเถอะ วัตถุนิยมกันจนน่าเบื่อหน่าย นักหากินกับพิธีการ เอาเป็นว่าประเทศไทยมีคนไทยเป็นฐานให้ชาวโลก ใครจะไปจะมาหัวโขนอันไดนั้นไม่ต้องสนใจ แบงค์ชาติเป็นวิญญานนางนาก ออกจากร่างกายประเทศไทยเขาทำตนเองก้ให้เป็นไป นะพ่อมาก กระทรวงการคลัง เรามาทำมือกันร่างกายคือเรา เเบงค์ชาติคิดว่า เขาหาเงินมาเองของพ่อแม่เขา ให้เขาทำไป หัวขาดเหมือนผีประเทศไทยถือหัวหลอกชาวบ้างหัวที่ขาดนั้นคือแบงค์ชาติ มีที่ไหนนะ เเยกส่วนบริหาร ขำกลิ้ง เงินของใครหามากันแน่นะ เห็นประชาชนไทยเป็นทาสตลอดกาล เชอะ …อย่าได้แคร์ งานนี้ต้องมาคิดใหม่อาการประหลาดของประเทศไทยนี้ ของแปลกเเละเน่าชอบเหมือนพวกผีปอบเลย ว่ามะ เราคนไทยต้องทำมาหากินนะอยากได้อะไรให้ช่วยกันสร้างประเทศของเราช่วยกันนะต่อนี้ไป อย่าไปหวังวิญญานทรงเจ้า…เขาช่วยกันสร้างขึ้นเช่นให้อี้แทนคุณเป็นสส อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เราก็ไปหลงกลรธนเกมส์เเม้ ตุลาการศาลรธนเพิ่งเกิดปีพ.ศ2540แต่ก่อนมีแต่ศาลยุติธรรม หารู้ไม่ประชาชนเขาขำทั้งกกต ปปช สตง อมราองค์กรมนุษย์เก้ๆๆ ทุกอย่างล้วนหลอกลวง แม้คอมมิวนิตส์ นักศึกษาหนีเข้าป่า จนมาแดงสยาม ทำให้สับสนมั่วๆๆไปตามเกมส์อำมาตย์ แม้ศาสนามีกรมศาสนามีศูนย์พิทักษ์ เงินโยนให้ม้า2ปาก ซ้อนๆๆกันเสมอ แล้วประเทศได้อะไร พัฒนาได้ไหมในการนี้ เอาละปรับตนใหม่ เด็กๆๆเรียนหนังสือ มาช่วยคุณพ่อแม่ท่านแก่เฒ่าให้มีความสุขที่เป็นเด้กดีและช่วยทำงานมีรายได้ พาไปนั่งรถไฟฟ้านะ สัญญานะรุ่นใหม่จะรู้ผิดชอบชั่วดีและหลบหลีกอันตรายต่ออนาคตตนเอง เอาให้ก้าวหน้าไปมีความสุขไปแบบสังคมไทยทำให้ปลอดภัยจากทุกส่วนภาค หน้าที่ใครตรงไหน ทำเลยค่ะ วินาทีนี้!!!!

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร