23พ.ค2556 ประชาชนไทยในสภาวะ…Make the future

24พ.ค2556 วันวิสาขบูชาปีนี้ขอให้ทุกๆๆท่านได้สิ่งดีงามของศาสนาพุทธไปปรับใช้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมหวังในสิ่งซึ่งปรารถนาทุกประการนะคะ สำหรับคนไทยวันนี้นำคลิปการวางพื้นฐานประเทศไทย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยากรประเทศไทยเพื่อสำรองไว้ให้ลูกหลานไทยได้ใช้ในอนาคตเป็นมรดกของ จิตอาสาทำดีเพื่อลูกหลานไทย หวังว่าจะช่วยขับเคลื่อนกงล้อมงคล38มาใช้บูรณะฟื้นฟูสังคมไทยให้ตะหนักในความเป็นอาริยะชนคนดีผู้นำของชาวโลกในสภาวะการณ์โลกเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ สู้ๆๆนะชาวโลก!!!!! ส่วนคนเผาเซนทัลในภาพนี้เขาบอกว่าชายคนนี้เป็นลูกจ้างของการไฟฟ้านครศรีธรรมราช ไฟฟ้าดับเปิดได้ก่อนจังหวัดใดๆๆใน14จังหวัดภาคใต้ กลุ่มเสธอ้าย เเช่เเข็งประเทศไทย พันธมารสันติอโศก ล่าสุดกลุ่มฟอกไตของมหาจำลองคะนองนรกที่จะมาหน้าบ้านนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนี้หาในนี้ได้ตัวการป่วนประเทศไทยทั้งหมดเเน่นอน??? คือพ่อจะอายุยืนยาว120ปีแบบพระสังฆราช งานนี้เหนื่อยกับการปราบมารแต่สู้ๆๆนะคะชาวไทยกลุ่มจิตอาสาพาอนาคตชาติไทยส่งมอบให้…ลูกหลาน!!!

sdk2553 (12)นายคนนี้เขาว่า…ลูกจ้างการไฟฟ้าจ.ครศรีธรรมราชล่าสุดเจอที่สพานมัฆวานขว้างปาแก็สน้ำตาใส่ตำรวจมันมีอาวุธก่อการร้ายทุกชนิดเลยใครให้มันละมาทุกครั้งตามนัดเลย แช่แข็งแก็งส์สนามม้าทหารไทย ไฟดับภาคใต้ก็น่าจะมาจากสั่งสอนไม่ให้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะเเหละ ประชาชนภาคใต้ปลดเสมอเรือพรรคประชาธิปัตย์ยังต้องสู้เสียชีวิตกันอีกนาน!!!

หลักมงคลสูตร 38 ประการ

 1. ไม่คบคนพาล             พาลไปหาผิด
 2. คบด้วยบัณฑิต           บัณฑิตจะพาไปหาผล
 3. บูชาคนที่ควรบูชา       เพื่อยกย่องคนดี
 4. เลือกอยู่ในถิ่นคนดี      สิ่งแวดล้อมดีพาให้กายใจ สุขสำราญ
 5. ความมีบุญบารมีแต่ปางก่อน   หมั่นสั่งสมความดีเสริมจักเจริญทุกชาติ
 6. ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม ผู้ปฎิบัติดีย่อมยังสุขในชาตินี้และชาติหน้า
 7. ความเป็นพหุสูตรทั้งทางโลกทางธรรม  จักเอื้อประโยชน์ต่อตนมาก
 8. มีศิลปวิทยา สาขาใดสาขาหนึ่ง มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
 9. ตั้งตนอยู่ในข้อศีลอันตนศึกษาดีแล้ว มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตย่อมปฎิบัติแต่ในความดี
 10. การกล่าวแต่วาจาดี  คือกล่าวแต่วาจาอ่อนหวาน สมานสามัคคี และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง
 11. บำรุงมารดาบิดาทั้งกายและใจเป็นประจำ    ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง
 12. สงเคราะห์บุตรด้วยกาย วาจา ใจ ห้ามมิให้ทำชั่ว ให้ทำแต่ความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา เป็นต้น
 13. สงเคราะห์ภรรยา ,ภรรยาก็สังเคาระห์สามีด้วย ต้องสังเคราะห์ซึ่งกันและกันเหมือนได้เพื่อนฝากผีฝากไข้ได้
 14. จักทำงานไม่คั่งค้าง  ผัดวันประกันพรุ่ง ทำงานมุมานะให้สำเร็จ
 15. ให้ทาน ด้วยศรัทธาพร้อมกาย วาจา ใจ ฝึกละความโลภด้วยการให้
 16. หมั่นประปฎิบัติธรรม ทั้งกาย วาจา ใจ อยู่เป็นเนืองนิจ  เตรียมหาหนทางสู่สวรรค์
 17. สงเคราะห์ญาติแก่ญาติตามกำลัง เป็นการสร้างบริวารบารมี
 18. ทำแต่การงานไม่มีโทษ  จงทำงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
 19. งดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง รู้สิ่งใดชั่วจงอย่าทำ
 20. รู้สำรวมงดเว้นการดื่มน้ำเมา ตัดหนทางขาดสติ สู่อบายเยือนนรก
 21. ความไม่ประมาทหมั่นปฎิบัติธรรม ทำให้เกิดความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่เป็นคนลืมสติ เลินเล่อ
 22. การรู้จักเเสดงความเคารพ นับถือผู้อื่นทั้งกายวาจาใจ
 23. การเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน  ฝึกรู้จักตัดความเย่อหยิ่งถือตัว
 24. ความสันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมี มีความเป็นอยู่สมฐานะ มักน้อย ฝึกลดละความโลภ
 25. มีความกตัญญู ต่อผู้มีอุปการคุณ สำนึกในบุญคุณ บิดา มรรดา ครูบาอาจารย์ เป็นต้น
 26. ฟังธรรมตามกาล เพื่อเพื่มศรัทธาพูนปัญญา ชำระจิต
 27. ขันติ  ฝึกเป็นผู้มีความอดทน ต่อสิ่งมากระทบกดดัน
 28. เป็นผู้สงบเสงี่ยม ว่านอนสอนง่าย เปิดโอกาสได้ความรู้ใหม่ๆๆ
 29. การได้เห็นสมณะ ผู้ระงับบาป เพื่อเพิ่มความศรัทธาในพระสงฆ์
 30. สนทนาธรรมตามกาล ได้แลกเปลี่ยนความรู้แตกฉานในธรรม
 31. จิตตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรเผากิเลส เจริญภาวนาพยายามตัดกิเลส
 32. ประพฤติรักษาพรหมจรรย์ เพียรตัดเพลิงกามที่เป็นมูลเหตุเผาใจ
 33. เห็นแจ้งในอริยสัท 4   รู้ทางดับทุกข์
 34. ทำพระนิพพานให้แจ้ง  ตัดการเวียนว่ายตายเกิด
 35. มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม คือเรื่องที่มีอยู่ประจำโลก ได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุขและทุกข์ ที่แปรเปลี่ยนไม่จีรัง
 36. ความเป็นผู้มีจิตใจไม่โศรกเศร้า ฝึกจิตตั้งมั่นในอุเบกขา
 37. ฝึกจิตให้ปราศจากธุลีผงกิเลส  ฝึกสำรวมอินทรีย์มีสติสัมประชัญญะระลึกได้รู้เท่าทันปัจจุบันทุกขณะจิต
 38. ฝึกจิตจนได้เกษมสุข เพราะฝึกละสังโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัด อันผูกมัดกองทุกข์ของสรรพสัตว์ ได้แล้ว

คุณสมบัติของผู้ที่จะสำเร็จนิพพาน มี14ข้อดังนี้

เป็นคนอาจหาญ คนตรง คนซื่อ ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย ประพฤติเบา อินทรีย์สงบ มีปัญญา ไม่คะนอง ไม่คลุกคลีในหมุ่คณะ

หลักการเข้าสู่พระธรรมคำสอน

1)ต้องมีความรู้( education)ระเบียบวินัยการปกครอง(ปริยัติ),การทำความดับทุกข์-ดับกิเลส(สุตตันตะ,คำอธิบายสุตตันตะ(อภิธรรม)

2)มีการปฏิบัติ(training)ด้วยไตรสิกขา(รักษาศีล,ทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา)

3)ได้รับผลของการปฏิบัติ(experience)เป็นความสงบเย็น ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง(ปฏิเวท หรือโลกุตระธรรม เป็นภาวะที่อยู่เหนือความเป็นโลก)

หลังจากนั้นหมั่นฝึก7อย่างดังนี้มีศรัทราแก่กล้าใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ,ดำรงไตรสิกขา3ศีล สมาธิ ภาวนา,มีสมาธิเข้าฌานสมาบัติ ฝึกเข้าง่ายออกง่าย ไม่จำกัดเวลา ,ไม่ประมาทในศีล(ทำผิดศีล)มีปฏิสันฐานต่อเทพเทวดาพรหมณ์ ในทุกศาสนา.

ซึ่งผู้ฝึกต้องรับประทานอาหาร 5หมู่ มีแม่ครัว ปรุงอาหาร แม่บ้าน กัลยาณมิตร จะดูแล อาหารตามหลักโภชนาการและเข้ากรรมฐาน กินผัก เจไม่ได้เพราะคนฝึกจะสวย งาม หล่อ หุ่นอรชร ตามลักษณะ32 ธรรมจะปรับธาตุตามสมัยพุทธกาล  เพราะใช้พลังงานเยอะ ขันธ์5รวมเป็นหนึ่ง…กราบครู เทพเทวดา คารวะ บอกกล่าวน้อมนอบในวิชาให้ท่านช่วยดูแล ป้องกันร่าง โทรศัพท์ปิดหมด วิเวก สัปปายะ ปิดประตู หน้าต่าง ห้ามใครกวน        ขันธ์5สัตว์โลก สัตวฺกุ้ง หอย ปู ปลา ไก่ หมู จะได้มีบุญไปเกิดเป็นคนเพราะเป็นอาหารให้พระอาริยะ ฝึกตนพ้นทุกข์ เหมือน ดาวลูกไก่ หากมีหมาแมว ในวัด นก ก็ต้องสอนธรรม เว้นอาหารที่พระองค์ห้ามก้ทำตามคำสอน ศึกษาทำตามพระชาดก มงคล38 มี18วิชาต้องเรียน ฟังเสียงสัตว์ โดยปกติ จะหุทิพย์ ตาทิพย์ รู้จิตคนอื่น แต่คนอื่นจะไม่รู้จิตพระอาริยะจะมองสอดส่องทั้งโลกและจักรวาลไม่เห็น เพราะละลายรูป นามแล้วตายทางโลก เข้าสู่อริยธรรม เผยแพร่ศาสนา เกื้อกุลต่อโลกต่อไป ช่วยชาวโลกและสัตว์ เทวดาให้เลื่อนระดับชั้น

ลำดับการละสังโยชน์10

สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจ เครื่องร้อยรัด มี 10 อย่าง คือ

1. ละสักกายทิฏฐิ – ความยึดเหนี่ยวในร่างกาย

2. ละวิจิกจฉา – มีความสงสัยในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

3. ละสีลัพพุตปรามาส  – ละสิ่งที่มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

4.ละกามราคะ – ละโมหะ โทสะ กามราคะ

5. ละปฏิฆะ – มีความคับแค้นใจ

6.ละ รูปราคะ – มีความติดใจในรูป(ลาภสักการะ การต้อนรับของชาวโลกทิพย์ หรือรูปฌาน)

7. อรูปราคะ – มีความติดใจในอรูปฌาน คำยกยอปอปั้น สรรเสริญ นินทา

8. มานะ – ติดในยศศักดิ์

9.  อุทัทธัจจะ – ความฟุ้งซ่าน

10. อวิชชา – ความไม่รู้ในอริยสัท4(ขันธุ์5 )

พระโสดาบัน ละได้ 3 ข้อคือ ความยึดเหนี่ยวในร่างกาย,ความสังสัยในพระรัตนตรัย,ละสิ่งที่มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า(แต่อยู่ในสังคมเดิมได้เช่นต่างศาสนา รวมทั้งเป้นผู้นำดูแลชุมชนนั้นๆๆต่อไป โดยไม่ก้มหัวให้อธรรม ผู้นำพาไปทำผิด ตายเสียดีกว่าผิดหลักศีลธรรม องอาจในการรักษาธรรมยิ่งกว่ารักษาชีวิต)

พระสกทาคามีละได้ 4ข้อ คือ สะโมหะ โทสะ กามราคะ ให้เบาบางลง

พระอนาคามี ละ 5ข้อคือ ละปฏิฆะ -ความคับแค้นใจรู้ปัญหาแก้และทำได้เท่าไร่แค่นั้นแล้วอุเบกขา มีเทวดารักษา ไม่พบคนพาล คนพาลหลีกหนีหน้าเพราะไปแต่ที่เจริญ ไม่คลุกคลีหมู่คณะ พระสงฆ์ก็ปลีกวิเวกในป่า อุบาสก อุบาสิกา อยู่ในเรือนชานไปบ้านวัด บริวารทั้งมนุษย์รักซื่อสัตย์ ปกป้องคุ้มครองด้วยความบริสุทธุ์ใจ (กัลยาณมิตร)

พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง 10 ข้อ

นิพพานคือความดับเย็น ไม่เป็นทุกข์เด็ดขาดอย่างสิ้นเชิง  มิใช่เมืองรึสถานที่ใดๆๆอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นระดับสภาวะของจิตที่สูงสุด โปร่ง เบา ว่าง ไม่เป็นทุกข์เพราะละอุปทาน(เข้าใจขันธุ์5(เหตุเเห่งทุกข์)ได้แล้ว ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุได้ด้วยตนเองในขณะมีชีวิต ไม่ใช่เข้าถึงนิพพานเมื่อตายแล้วอย่างที่เข้าใจผิดกัน  ซึ่งการฝึกตนนั้นต้องกระทำตามมงคล38 ไปตามลำดับนั้นเอง

เมื่อนิพพานแล้ว(รู้แจ้งแทงตลอดในขันธุ์5)   บัณฑิตทั้งหลายจงแยกย้ายกันไปเผยเเพร่ธรรมะ   จงนำธรรมะอันประเสริฐนี้ไปเปิดเผยแก่ชาวโลก จงไปยังที่ต่างๆๆเพื่อให้ประโยชน์อันสูงสุด เพื่อบังเกิดความสุขที่แท้จริงเเก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และมารวมกันเเลกเปลี่ยนประสพการณ์ธรรมของตนแก่เพื่อนกัลยาณธรรม รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนธรรมกันได้ตามจริตธรรมที่ตรงกันด้วยศรัทธา รักและเคารพกันและกัน นำหน้า (หากขัดกันให้หยุดแจกแจงธรรม ให้นึกวิเคราะห็ด้วยจิต คนเดียว และต่อมาทั้งมนุษย์และเทวดา จะรู้จิตอธิษฐานนั้นและจะมาช่วยชี้แนะให้)

go on ,buddish m0nk

for the good of the monk

for the happiness of the monk

all of compasstion for theworld

for the good benefit and happiness of god and man  .

รัตน7ของพระพุทธศาสนา

1.มึพระพุทธเจ้า 2.มีผู้สอนธรรมะ 3.มีผู้ปฎิบัติตาม 4. ปฏิบัติเเลัวบรรลุธรรม 5. บรรลุธรรมแล้วครองตนดี อยู่รอด 6. บรรลุธรรมแล้วช่วยสอนผู้คน 7. ทำให้เทวดาและมนุษย์มีความสุข

ใจงดงามตามพระพุทธองค์แล้ว ชำระกายให้สะอาด กิจวัตรงามงด จิตใจและกายผ่องแผ้วแล้วขั้นต่อไป

ดำรงไตรลักษณ์

1.อนิจจัง– ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่จีรังยั่งยืน ดังคำกล่าว- เราไม่สามารถจุ่มเท้าซ้ำลงในแม่น้ำสายเดียวกัน(เฮราคลีตัส -นักปราญ์ชาวกรีก)

2. ทุกขัง– เพราะสิ่งต่างๆๆไม่จีรังยั่งยืน ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ  มีผู้คนมีความปรารถนาและผูกพันกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืน แม้บางคนจะมีความพึงพอใจในระดับใดก็ตาม สิ่งนั้นก็ไม่ยั่งยืน  การที่ได้รู้ว่าความพึงพอใจใดๆๆสุดท้ายก็ต้องจบสิ้นลง  นั้นคือสาเหตุเเห่งทุกข์  สำหรับพุทธศาสนิกชนนั้น ความทุกข์อาจไม่เป็นเพียงแต่ความเจ็บปวดหรือ โศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งต่างๆๆที่ทำให้ชีวิตไม่ครบถ้วน ด้วย

3.อนัตตา– ไม่มีจิตวิญญานที่ยั่งยืน รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าอัตตา นั้นเป็นเพียงการมารวมกันของสิ่งต่างๆๆที่เปลี่ยนแปลงได้ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอัตตากับรถม้า และเป็นการรวมชิ้นส่วนต่างๆๆรวมเข้าด้วยกันและสามารถแยกออกจากกันได้

ดำรงไตรสิกขา

มี2 step ดังนี้1)ขั้นพื้นฐาน-รักษาศีล,สมาธิ,ปัญญาสอดส่องพระธรรมคำสอนจนก้าวหน้าเชี่ยวชาญทางโลกทางธรรม(วิญญาน)แล้วจึงเข้า2)ขั้นสูงสุดก็คือการเจริญ อธิศีล,อธิจิต,อธิปัญญารึการภาวนาปรารภพระธรรมคำสอนทบทวนฝึกการนำเอาพระสูตรต่างๆๆมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย   ซึ่งมากระทบเป็นผัสสะในญานทัศนะของเรา เพื่อปัดเป่าให้อาสวะเหล่านั้นให้สิ้นไปในที่สุด ดำรงตนจนกว่าจะละสังขารเพื่อการเข้าสู่วงศ์ของเหล่าพุทธสาวกในที่สุด

23พ.ค2556 ประชาชนไทยในสภาวะ…Make the future

23พ.ค2556 ประชาชนไทยในสภาวะ…การก้าวย่างสู่ข้อ4 …Make the future ซึ่งก็คือการที่ประชาชนไทยร่วมใจกันลุกขึ้นมาสร้างสังคมไทยให้มั่งคงแข็งแกร่งส่งมอบให้ลูกหลาน(ตามมงคล38 อายไหมเพิ่งข้อ4ในขณะตะวันตกข้อที่35เเล้วหลงDกอดกราบอ่าน-เขียนแล้วพูดทำเงินในคัมภีร์ ปีนี้เอาใหม่ เริ่มต้นใหม่ในสิ่งถูกนะ3ข้อแรกเข้าใจนิยมคนดีที่แท้จริงแล้วต่อไปมาเข้าใจกัน ข้ออื่นๆๆตาม STEP  ทุกคนผู้มีจิตอาสาสร้างอนาคตไทยนี้จะต้องยึด…สมัคคีคือพลัง 1คนมีพละกำลังมากเท่ากับ1ล้านคนไปเลย สู้ๆๆ นะคะฝึกไว้หากท่านนั้นคือสมาชิกของประชาคมโลก ทำดีย่อมได้ดี)

9w19w2

23พ.ค2556 ทหารไทยควรจะหุบปากและคนเสื้อแดงที่ติดคุกรวมแกนนำราชประสงค์ควรจะไปแจ้งความทหารไทยโดยเฉพาะคนในกองทัพบก ขณะนี้กำลังสมคบคิดกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะทำให้เชื่อตามตนเองพร้อมข่าวที่สร้างจัดฉากไว้ และทุกคนที่ใส่ร้ายเผาเซนทัลดิ์รวมศาลมาเฟียทาสรับใช้ทุกคนทั้งการเผาเซนทัล ภาพตัดต่อนายศิริโชค ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นๆๆเพียงแค่เข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย คู่กรณีเรื่องไหนมันพูดมาทั้งพรรคประชาธิปัตย สาวกใครหน้าไหน ดารา นักวิชาการ สื่อมวชน ทหารไทยตัวเหี้ยก็แจ้งความไว้เลย กวาดล้างไปในชั้นศาลให้หมด ไม่งั้นสังคมเสพสื่อมารเท็จร่วมสมคบคิด แบบในคลิปเสียงใครอะนะ อภิณพตายแล้วเราอย่าให้เขาตายเปล่านะ หยุดคนฆ่าคนทำผิดให้ได้ ไม่งั้นปีหน้าปีไหนออกมาฆ่าเรื่อยๆๆแบบ3ชายแดนใต้โมเดล???คนมาเย้วๆๆให้ข่าวที่ทำให้ประเทศไทยติดลบด้านกฏหมายไทย ทหารไทยทั้งออกข่าววิทยุว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังวันที่20และอีกหลายวันก็ยังเอานักโทษมาใส่เสื้อแดงให้นักข่าวต่างประเทศเอาภาพไปใช้หลอกฝรั่งอีกรวมค้นอาวุธกุฏิเจ้าอาวาสวัดสระปทุมใส่ร้ายท่าน แค่โกรธที่เซนทัลดูแลประชาชนเสื้อแดงก็เผาเขาเเต๋วแตกไร้สติ เจ้าอาวาสดูแลเขตอภัยทานก็ใส่ร้ายท่าน ทหารค่ายสุรสีห์หากร่วมด้วยก็คอหักตายตามกรรมนะ กองทัพไทยกับตำรวจรวมDSIอย่าให้ท้ายพรรคประชาธิปัตย์รวมทหารไทยกลุ่มนี้ปี2552ทำสำเร็จใส่ร้ายประชาชนแต่ตกม้าตายปี53ฝรั่งฉลาดกว่าเดิม ศาลเเพ่งศาลไหนก็ชนะทหารไทยมีส่วนเผาเซนทัล ประชาชนเค้าระอาพวกมึงจะตาย ไล่มันไปภาคใต้บ้านพ่อมันเถอะ ไฟดับไม่เห็นทำอะไรได้ เสาไฟฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ คนภาคใต้จุดเทียนอยู่แล้วกัน เฉยดีนัก พอเพียวตามพ่อสั่งซิ นะประชาชนภาคใต้ศรีทนได้ ประเทศไทยตอนบนสู้ด้วยตนเองชนะตนเองดูแลตนเองแล้วออกช่วยให้ทุกคนยืนได้ ต่อยอดจากท่านพุทธทาสลงมือทำเดียวท่านจะมาสอนเอง ดิฉันก็ได้ดีจากท่านพุทธทาส มาต่อยอดธรรมศาสนะสากล เรียนทุกศาสนาในโลกเริ่มแรกท้องถิ่นและฝึกตนเองตามลำดับมงคล38 ต่อไปประเทศไทยก้าวสู่

ข้อ4การสร้างสัมคมให้เหมาะสม-ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ คนต่างชาติอยากซื้อเหล้าวันศาสนาก็ขายให้เขาแล้วให้กินดื่มในที่พัก ตำรวจเเท็กซี่ช่วยกันดูเเลอย่าให้ออกมาเดินเปลี่ยวข้างถนนเดี๋ยวอันตราย เราต้องดูแลแขกบ้านเเขกเมืองให้อยู่ดีมีสุข ไม่มีใครดีพอสำหรับประเทศไหนๆๆอย่าตรึงอย่าเคร่ง รู้จักผ่อนปรมประณีประนอมคนที่ไม่รู้คนที่พอแก้ไขตนได้ ส่วนคนในชาติใครทำอะไรก็ได้อย่าทำตนให้ผิดกฏหมาย วันสำคัญทางศาสนาก็จริงใครทำได้แค่ไหนก็เเค่นั่น ค่อยๆๆทำไป บริหารงานให้ครอบคลุมทุกส่วน

-ข้อ5/ฝึกทำบุญในสิ่งที่ตนขาด เช่นต้องการบ้านถวายข้าวสาร ต้องการมีกินมีใช้ก็ถวายสิ่งของตามที่ตนต้องการใช้ปัจจัย4ให้พระสงฆ์เพื่อชาติหน้าและตายไปจะได้มีแสงธรรมออร่า มีวิมารบ้านของตนเองบนสวรรค์เมื่อตายไป หากถวายแต่ศาลารวมร่วมกันสร้างก็จะอยู่ในโถงศาลารวม หากไม่อยากเบียดเบียนอยากสบาย นั่ง นอน เดิน ไปไหนมไหนสะดวกและมีบริวารมากก็ทำเองสร้าง ทำบุญ โน่น นั่นนี่ พร้อมบริวาร  หากลำคาญคนหมู่มากก็ไปทำคนเดียวรึกับครอบครัวที่รักชอบกันพอ หากเกิดชาติหน้าจะได้ตามกรรมสะสมบารมีที่เคยทำบุญไว้  หากท่านดูแลพ่อแม่หัวอ่อนว่าง่ายพ่อแม่ดีๆๆก็ให้บรรจุครรภ์อันนี้ไม่มีศาสนานะทุกคนเป็นมนุษย์ต้องฝึกตรงนี้กันได้ผลเร็วมากทำกับพ่อเเม่เนี่ย  หากกรรมไม่ดีพ่อแม่ก็ทำแท้งแบบชาวตะวันตก ไม่มีสิทธิ์มาต่อยอดบารมีฝึกฝนตนเอง ประเทศไทยนั้นสร้างสังคมคุณธรรมไว้ดีกว่า90%คนไทยจึงยิ้มสยาม เพราะเป้นบุคคลที่มีเมตตาสูงลูกพิการก็เลี้ยงเองจนตายจากกันไป ลูกป่วยก็ดูแลจนหายป่วย ลูกเป็นออทิสติก ลูกบ้าสุดโต่งลูกเสพยาเสพติด ชั่วสุดๆๆแบบพรรคประชาธิปัตย์พ่อแม่ก็ไม่ว่า อันนี้ให้คนดีอย่าเอาเเป็นตัวอย่างเราเกิดมาทั้งที่เป็นพ่อ แม่ ลูก ป้า ลุง น้า อาก็จะต้องทำดีและได้ดีต้องสร้างจุดแข็งแห่งศรัทธานี้ขึ้นมาในสังคม ไม่ใช่เกิดมาทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบเดิมๆๆเกิดมาทั้งทีเพื่อนชั่วพรรคชั่วเราก็ออกไป เป็นพ่อค้าขายสบายใจกว่ามีร้านเล็กๆๆสบายใจ เอาให้เป็นธรรมชาติ ฆารวาสก็มีธรรมแบบฆารวาส ธูป3ดอกของฆารวาสคือบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องดูแลแม้จะอย่างไร ส่วนพระสงฆ์ธูป3ดอกของท่านก็คือการบูชาพระปัญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธศาสดา เพราะเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตนผู้สำควรฝึกการดับกิเลศ โดยเฉพาะศีล5นั้นท่านละได้ส่วนมากแล้ว และต้องฝึกตามวินัยที่บัญญัติไว้อีกด้วย

22asm-b2013

ฆารวาสจึงต้องช่วยท่านในสิ่งที่ดูแล้วไม่ควรแก่สงฆ์ให้แยกแบบชีวิตออกไปจากคฤหัส หากพระสงฆ์ทำไม่ดีก็มียังพระเถรวาสดูแลลูกๆๆของท่านตามลำดับการปกครองของสงฆ์ เจ้าอาวาสพระสงฆ์ผู้ดูแลเขตก็มีอยู่ใกล้สุด หากไม่ฟังดื้อดึงเราก็หลบไปเสียให้ท่านจัดการลูกๆๆของท่านเอง หากเจ้าอาวาสทำผิดต่อท้องถิ่นเช่นอ.ธาตุพนมเจ้าอาวาสคนใหม่ไม่รู้อะไรพัฒนาดะ พังกำแพงวัดอัฐิโคตรอาริยะก็เอาไปทิ้งหมดไม่บอกชาวบ้านพัฒนาตามใจฉัน..ล่าสุดจะเอาประตูโขงออกชาวบ้านก็คัดค้านของเก่าแก่มาแต่2000ปีไม่หนักหัวใครหากโด่เด่ อยู่อย่างนั้น ของคู่บ้านเมืองเดิมมาคนเกิดมายุคหลังจะได้ชุ่มชื่นใจบ้างของพวกเราสร้างไว้ยังอยู่นะเนี่ย ปลื้มสุดๆๆ พญานาคเองนั้นต้องมารอดขอพรเทพเทวาที่นี่เหมือนรายงานตัวกับผู้คุมกฏมนุษย์-พญานาคไม่ให้มาปะปนกัน (มนุษย์มีนักกฏหมาย ศาลผู้พิพากษาแยกคนดีชั่วให้ไม่มาปะปนกัน) สังคมจะได้ไม่วุ่นวาย เหมือนปู่โตไปปราบแม่นาค ไงละไม่ให้มาคลุกคลีกับมนุษย์ให้ละสมบัติผัว บ้านอย่าเฝ้าทรัพย์อีกเลยมันผิดกฏโลกเขา พญานาคสุทโธทนะท่านดุ มาแต่ละครั้งพังระนาบไปเลยหากคุณธรรมเจ้าอาวาสไม่แม่นยำพอ เจ้าอาวาสมักง่ายขี้เกียจรบกับพญานาคก็เลยหากลยุทธ์ปราบปราม แม๋พญานาคกับพระสงฆ์ใครขลังกว่าใครได้พบพระพุทธเจ้าแม้เทวดาก็ได้พบมาแล้วหลายองค์ จะสู้รบกันได้อย่างไร ต้องเรียนจากท่านผู้มีอายุจึงถูกต้อง มาก็ต้อนรับเสวนาธรรมกัน!!! ท่านคงจะไม่รู้อดีตมีแต่ชาวไทยเวียดนามและนอกอำเภอออกไป คนเก่าแก่ท่านคงไม่ทราบว่าใครเป็นอริยสาวก ไม่มีใครมาบอกใครอีกต่อไป ปกติเลยจุดนี้ให้ทราบกันไว้ทั้งเทวดาพญานาคแสนโกฏิจักรวาลจะมาไหว้พระที่โลกมนุษย์ประจำ ชาวบ้านรู้ก็คัดค้านพระแนวนักสร้างนักพัฒนาวัตถุนิยม พระสงฆ์มีเมียชาวบ้านเห็นก็ให้ลาศึกจากพระภิกษุเพราะมีหลายช่องทางให้ฝึกหากควบคลุมตนในพระวินัยสงฆ์ไม่ได้ แข็งกร้าวต่อเจ้าอาวาสไม่ก้มหัวให้ใคร

sdk2553 (17)ทหารไทยวันสลายชุมนุมราชประสงค์บ่ายวันที่19พ.ค2553

หากไม่ร้ายแรงมีอุดมการณ์ขัดแย้งจะแนะนำให้ไปตั้งวัดใหม่หากต้องการแยกจากพระสงฆ์แนวพัฒนาวัตถุนิยมจนละเลย การทำนิพพานให้แจ้งเป็นวัดป่าพระป่าชาวอิสานจะส่งเสริมหากท่านแน่วแน่ในการฝึกละกิเลสแต่ที่แน่ๆๆก่อนวันพระจะเสวนาธรรมสารภาพบาปกันแบบพ่อปกครองลูกไม่ได้เด็ดขาดจน ไม่ให้โอกาสคนไทยตาดำๆๆกำพร้านี้เลยจะมีช่องทางให้เสมอ อยากมีเมียก็ออกไปเป็นอุบาสกได้ ก็ดีต่อสังคมดีกว่าให้เป็นโจร แต่ดื้อสุดโด่งมากก็ไม่ไหวนะต้องปล่อยต้องปลง แล้วแต่กรณีๆๆไป แต่ชาวพุทธแท้ๆๆจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีเหมือนคนมุสลิมที่ภาคใต้ทำกันแต่เดิมคนมุสลิมไม่ทำร้ายพระสงฆ์เพราะตนเองก็เป็นคนพุทธมาก่อนแต่รัฐบาลอำมาตย์รังแกเขาทั้งมาเลเซีย คนจีนเป้นคอมมิวนิตย์ทำช่องลอดมาไทยไทยเตะออกไปเตะไปเตะมากว่าจะสงบ พวกเขาเลยไปนับถือมุสลิมจีนมาเลย์บ้าง ในจีนก็ไหหลำ เทียนสิน ซินเจียงล้วนมีนโยบายต่อต้านรัฐบาลในประเทศยั้นๆๆกันทั้งนั้น คนมุสลิมใต้ไทยเดิมนี้โดนกดขี่มากก็ไปรับมุสลิมตามมาเลเซียหาหัวหน้ามาคุ้มครองตนเองในประเทศไทยก็ข้าราชการและอำมาตย์ และช่วยกันสร้างสังคมบ้านเมืองไทยพุทธ-มุลสิม-คริตส์อย่างมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกันจนรุ่นปู่รุ่นพ่อตายไปรุ่นลูกความรู้ดีขึ้นอำมาตย์ พรรคดอกไม้แดง(เปรม)ส่งไปเรียนเมืองนอกฝรั่งบ้าง ลิเบีย ซูดาน ปากีสถาน อัพการิสถานบ้างก็เลยไม่รู้จิตวิญญานมุสลิมไทยดั้งเดิม ปู่ย่าพ่อตาทวดเค้าอยู่ร่วมกับสังคมกันอย่างไรเวลานี้คงต้องให้ท่านจัดการลูกหลานท่านให้เองเเหละให้พวกเขาเลวออกมาเถอะท่านดุมาก…มุสลิมไทยบรรพบุรุษ ส่วนมากคนมุสลิมอายุสั้นจากการฆ่าดะนะเอง คนวางระเบิดถนนก็คนทำถนนนะเเหละ อบต สท สส ทางหลวงชลประทานและอื่นๆๆคนมีเครื่องมือเจาะถนนนะหน่วยงานรัฐชัวว์ๆๆ เอกชนบ้านส่วนตัวก็นักการเมือง อู่ซ่อมรถ บ้านโต๊ะอิหม่าน โรงเรียนมุสลิมเอกชน บ้านคนธรรมดาคงจะไม่ใช่แน่ ต้องมีอำนาจท้องถิ่น!!! ชิมิ

ข้อ6มีสัมมาทิฐิรึตั้งตนชอบคือพยายามรักษาศีล5 ค่อยๆๆทำบางคนต้องดูแลชุมชนหาอาหารฆ่าสัตว์ก็ทำไปเดียวพระสงฆ์ประมุขธรรมท้องถิ่นท่านดูแลแต่ก่อนมีกษัตริย์ต้องดูแลตอนนี้มีหลายส่วนภาคต้องทำงานดูแลชุมชนแบ่งหน้าที่กัน ทางไปสวรรค์ไปได้หลายทางแต่หากตนทำผิดกฏหมาย ศีล5ก็ควรหลบออกจากสังคมไปก่อน หากเป็นผู้นำโลกก็จะมีแต่สงครามก็จะไม่รู้อะไรใหม่ๆๆจากสันติภาพซึ่งะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะสนุกมากโดยไม่ต้องฆ่าใคร โกงเตะเขาออกแล้วสวมรอยแทน ง่ายเกินไปแค่สอพลอก็ได้ดี เดินไปเดินมาได้15,000บาทนะหมดสมัยแล้วเสาไฟฟ้ากาพรรคประาธิปปัตย์ก็เลิกทำซะทีโลกอนาคตนั้นจะสบายๆๆมีความสุขและช่วยคนอื่นยืนได้ รวยสวยหล่อเท่ากันในสมัยพระศรีอาริย์ เป็นต้นหากยังเกิดก็ฝึกทำบุญจิตใจดีมีเมตตา อริยสัท4มรรค8นั้นไม่ต้องอ่านพระไตรปิฏกมากมายแค่ฟังนิทานต่างๆๆทำดีตามก็ได้แล้ว อ่านกราบพระไตรปิฏกไม่ได้ทำให้พ้นทางลงนรกนะคะ ทหารไทยฆ่าคนมากไปหาพระสงฆ์เรียนจากท่านแล้วมาอวดรู้เอาแบบภิกษุมาสอนฆารวาสไม่ได้คนละเรื่องเลย ฆารวาสคือคนต้องทำงานทำการยังต้องทำบาปอยู่มัหลักธรรมให้เรียนตามบรรพบุรุษมีทุกสาย ทุกอาชีพ ทุกเจตสิก หากศรัทธาพอ แต่อย่าหาบริวารทำชั่วตามตน แค่คนเดียวไปก่อนค่อยมาสอนคนอื่นๆๆได้

water-summit-banner4w_n

พระสงฆ์เป้าหมายท่านคือนิพพานตามพระศาสดาและสังคมเราฆารวาสต้องช่วยท่านให้ใช้พระพุทธศาสนาให้ตนเองพ้นกิเลสอ่านแล้วมาบอกมาสอนสิ่งดีงามให้ประชาชน เราต้องช่วยดูแลกุฏิฆ่าปลวก ไล่หนู และสัตว์ร้ายให้ท่านไม่ต้องทำบาปมิใช่ให้ท่านนำมาเคร่งสังคมตามใจทหารไทย ทุกคนมีช่องทางไปให้ถึงฝั่งนิพพานได้ เขาว่ายน้ำข้ามฝั่งได้เอง หากได้เทคนิคดีๆๆช่วยบอกกล่าวก็จะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ล่มกลางทางซะก่อน เช่นเป็นตะคริวจมน้ำตายก่อน เป็นต้นหากมีเพื่อนดูบนฝั่งก็จะมีคนไปช่วย มิใช่เฉยใครจะตายก้ชั่งแบบเดิมๆๆของคนไร้น้ำใจ ต้องสร้างทีมกู้ชีวิตทหารเรือ ตำรวจน้ำและยามฝั่ง นะเอาให้สังคมปลอดคนชั่ว กองทัพไทยกลุ่มที่ก่อเวร ควรสั่งให้หุบปากหากพูดใส่ร้ายกรณีเผาเซนทัล ,ใส่ร้ายแกนนำเสื้อแดง ,กรณีเขาพระวิหาร ,ส่วนหมอชนบทสาวกพรรคประชาธิปัตย์ก็หยุดสะทีจุดไม่ติดหลอกเป็นข้าราชการไปไหนมาไหนต้องขออนุญาติและกฏข้าราชการพลเรือนให้เอามาอ่านซะ หากเเย้วๆๆต่อ อ.ยทั้งหมอมรกตและคนก่อนๆๆนะรู้จักนะ คนปัจจุบันไม่วิเศษไปกว่า ไงๆๆก็รวยทุกคนแหละหมดอย.น่ะมีทางไปโรงแรมที่เขมรนั้นมีรุ่นพี่รออยู่สามารถทำธุรกิจมากมายให้ไปสบายไม่ต้องงกๆๆทำงาน รับใช้ใครให้ลำบากใจอีกต่อไป คนอื่นๆๆก็เก่งนะเเพทย์เมืองไทยมีเก่งๆๆเยอะอย่ายึดติดตำเเหน่งเมืองพุทธศาสนาต้องรู้มียศเสื่อมยศ มีตำแหน่งก้เสื่อมลงในวันหนึ่ง ข้าราชการก้ต้องย้ายในสักวันไม่ย้ายก็เอาเงินซื้อตำแหน่งรับใช้มาเฟีย ลูกเมียไม่รู้ด้วยก้จะลำบากตาม อย่าคิดว่าตนวิเศษคนเดียว สันดานพรรคประชาธิปัตย์นั้นชอบคิดว่าตนเองตีนลอยมาจากฟ้า เลยชนกันตกสวรรค์ณ.บัดNOW????

ส่วนประเทศไทยวันนี้ญี่ปุ่น ,ไทยในนามอาเซียน ออสเตเรีย นิวซีแลนด์ ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกและประเทศจีน ต่อไปอินเดีย อาหรับ แอฟริกาต้องจับมือกันแบบSTRONG PARTNERS ทำเงินสกุลใหม่ของอาเซียนไม่ต้องไปยึดโยงกับดอลล่าห์สหรัฐอเมริกาและทองคำแบบที่ผ่านมาอีกต่อไป!!!

20พ.ค2556 ประชาชนไทย …รักไม่ต้องการเวลา

ประเทศไทยวันนี้มีเรื่องราวให้เล่าขานกันไม่รู้จบ เพราะอำมาตย์ต้องการให้ประเทศไทยไม่สงบ เพราะว่าหากปล่อยประชาชนไทยที่ใส่ร้ายป้ายสีเขาไว้เมื่อครั้งชุมนุมปี2553ในข้อหาก่อการร้าย และบลาๆๆ ประเทศไทยจะสงบราบเรียบเกินไป นะซิ งานนี้เสร็จประชาชนไทยจะได้ลากยาวเเฉต่อ..ใครเผาเซนทัลตัวจริงเอาไปเลย10ล้าน ทหารไทยหน่วยเผานั้นวิธีการเป็นแบบเดียวกับ11ก.ยถล่มเวิลดิ์เทรดของสหรัฐอเมริกาและที่โรงแรมสงขลาเลยนะตะคงลำดับเหตุการณ์ได้ไว ปืนเต็มบ้านไทยก็มาจากกองทัพบกสั่งโรงงานผลิตใช้เอง ตราครุฑด้วยนะคำสั่ง อยุธยาทำไมมุสลิมเยอะล้อมวัดดังเเหล่งทำเงินท่องเที่ยวซะด้วย แถมมีคนจีนเก่งประวัติศาสตร์ไทยมั่วทำใหม่ด้วยปาก ทั้งมุสลิมอยุทธยาและลูกเจ็กอยุธยาและเจ็กกบฎทุกแห่งหนทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็หักหลังประเทศอื่นๆๆเขาไปทั่วเกิดทีหลังคนไทยแต้ๆๆเจ้า…จะมารู้อะไรมากมายมากกว่าคนไทยดั้งเดิม มีปากออกสื่อก็บลาๆๆ งานนี้น้ำจากฟ้าเดียวมาล้างหนังสือที่บันทึกผิดๆๆอีกครั้งแน่นอน อันนี้เจอมาแล้ว แม้พระไตรปิฏกที่เขียนมาผิดของเหล่านักหากินกับตำราพระพุทธศาสนานั้นก็โดนทำลายไปน้ำจากฟ้ามาจากไหนบ้านออกมิดชิด ทุกสิ่งที่คนเขียนบิดเบือนในเรื่องต่างๆๆได้ละลายหายไปในน้ำคือคนเก่าคนเเก่เล่าอะไรมาก็อย่าไปเถียงท่านแล้วมาบันทึกใหม่เลย น่าสมเพชเกิดอายุไม่ถึง100ปีก็เก่งซะเกินหน้าตาคนเเก่ๆๆเค้าต้องด่าแรงส์!!  มันน่าท้อนะกับสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ รีบๆๆอำลาชาวโลกหลีกเล้นไปดีกว่า เบื่อกับการเถียงกันของพวกสร้างสังคมใหม่จากพวกฟันน้ำนม สุดโต่ง!!!แยกขั้วชัดเจนก็ต้องทำใจให้เขาเลือกทางเอาเอง….แก้ที่เราเองสาธุ…อย่าได้พบกันอีกเลย!!!! ว่าแต่สื่อมวลชนและสาวกพรรคประชาธิปัตย์เวลาไปต่างประเทศก็เสร็จหมู่เฮา เช่น…มีรายงานมาถึงว่าคุณๆๆคนไทยต้องการชมสุสานอียิปต์ จัดพิเศษเลยแต่เงินรีดคนชั่วพวกนี้ให้จงหนัก..นะนี้คือกรรมทำไว้ในประเทศไทยส่งผลให้ในต่างแดนเงินก็โกงคนไทยไปเที่ยวแล้วมาด่าออกวิทยุทีวีไทย ไม่ได้ไปเพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศชมรึส่งเสริมแต่มาขัด อีกครั้งเดินอาดๆๆไปกินข้าวมันไก่ ที่สิงคโปร์ เจอลูกเหลิม ..เขารายงานว่า คุณๆๆคนนี้คนไทยไหม อ้อเพื่อนยัยศิรินา เดี๋ยวมันโทรไปด่าลูกเฮียเหลิมออกสื่อวิทยุ ก้จริงเขาก็ฟังคลิปใช่ไอ้เวรนี้CIAบอกแล้วสื่อไทยสารเลว สุดๆๆพวกเสาไฟฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังมีหน้ามาว่าใครธรรมมะอ้างกันทั้ง2ฝ่ายก็มึงคนเลวดีชั่วแยกไม่เป็นยังเสือกมาเป้นสื่อมวลชน ครูบาอาจารย์เจ้าวิชาเค้าด่าให้ไอ้คนไทยเหี้ย!!!ทุกวิชาดีๆๆเสียไปหมดเลย

jl

เรื่องงานการของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปได้สวย ด้านต้นน้ำคือ ภาคเหนือเริ่มเข้าใจในการมีน้ำใช้เองจากรัฐบาลเเละประชาชนเป็นเจ้าของ อันที่จริงเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นทั้งเขื่อน ไฟฟ้า ปะปา รถไฟ ทั้งลางเก่าโบราณมีเห็บสกปรกไม่ล้างทำความสะอาดและรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินบนดิน มิได้ประทานมาจากราชดำริ คือคนไทยหลงประเด็นยกยอปอปั้นในกษัตริย์มากจนลอยมาจากฟ้า มันทำให้คนทำมาหาแดกกับการเมืองเช่นพลพรรคประชาธิปัตย์เอาไปทำมาหากินมาเฟียไล่ฆ่าคนไทย เสี้ยมให้ผิดใจกันโดยใช้ราชวังเป็นอาวุธมานาน ทั้งงบลับทหารงบปฏิวัติรัฐประหาร งบประมาณเเผ่นดิน รวมเเก้วสรร อติโพธิ์ เอาทีวีเงินรัฐบาลไทยไปให้เนชั่น ช่อง3 5 7 9 รวมวิทยุทหารและพวกสนับสนุนอำมาตย์ พวกนี้เปรตล้วนๆๆอนาคตไม่ต้องสงสัยเลย เราไม่ย่อท้อตกนรกหลุมลึกลงเรื่อยๆๆของสโลแกนพรรคประชาธิปัตย์ นั้นเราต้องให้พวกเราพูดออกอากาศเขียนลงในหนังสือตอแหลเอง กรรมทำมือโดยสมัครใจ คนดีๆๆจะต้องหลบคนชั่ว โปรดอย่าคลุกคลีรึสนับสนุน เดียวโดนกรรมฟาดหางโดนสเก็ดกรรมไปด้วยเดียวจะหาว่าไม่เตือน

sdk2553 (12)รายนี้มือสร้างฉากว่าเสื้อแดงเผาใส่ร้ายป้ายสี คนเผาจริงคือทหารไทยกลุ่มหนึ่ง แต่ดันลืมว่าพวกสาวกพรรคประชาธิปัตย์เดิมๆๆซ้ำๆๆ เดี๋ยวเเก้วสรร เจิมศักดิ์ ประสงค์ วิสิทธิ์ เดชกุญชร ประชา +กล้าณรงค์ ปปช ,จิรายุสำนักทรัพย์สิน .พรรคประชาธิปัตย์,.ถาวร เสนเนียมยื่นโน่นนั่นนี้ให้ศาลปกครอง รธน ศาลอาญานักการเมืองบ้าง เอาเข้าไปนะเดีญวครูกฏหมายโลกมายึดประเทศไทยให้ อย่าหาว่าไม่เตือนนะ ประเทศไทยนั้นมีประชาชนเป็นฐานที่ดีไม่มีสะเทือน พรรคการเมืองมาแล้วก็ไป พร้อมเหล่าอำมาตย์ คนไทยปลอมๆๆ

ประชาชนไทยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยงานนี้เหนียวแน่น ไม่มีตกแม้จะผิดใจกันบ้างก็ต่างจิตต่างใจ คนไปออกทีวัthai tbs ของเเก้วสรร อติโพธิ์เคลือเนชั่นนั้นคือ ขายตัวไปแล้ว แดงสยามเลี้ยวซ้าย คือตกหลุมดำ หลงตนเองไม่ยอมปรับต้วยึดเสื้อแดงของกูมาก่อน ด่าไปทั่ว หารู้ไม่ว่าเสื้อแดงยึดพรรคเพื่อไทย มิใช่แดงปทุมเลือกพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ แค่คนใส่เสื้อแดงหาแดก หน้าที่ประชาชนเลือกสสเข้าสภาแล้วยังให้เขามากราบไหว้ตนเองอีกนี้คือคนแบบอำมาตย์ หมดหน้าที่ประชาชนแล้วส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วพ่อแม่ก็ไปทำงานนี่เฝ้าลูกทั้งวันทั้งด่าทั้งตีมันไม่ควรใช่นะ…อีกอย่างศาลรธนก็จบศพไม่สวยหน้าที่ตนแค่ตรวจสอบข้อกฏหมายที่รัฐสภาร่างว่าผิดหลักรธนไหม ก็กร่างมีอำนาจปลดนายกรัฐมนตรี ยุบพรรค รับเรื่องทุกเรื่องประเทศนี้ข้าใหญ่ ประชาชนก็ดูมันจะบ้าทำชั่วไปถึงไหน ผิดกฏหมายทั้งน้านที่ทำมา อย่าลืมว่าวิชากฏหมายนั้นเรียนมาจากยุโรปนะเฟ้ย ไอ้บ้า ครูท่านว่า…กูยังไม่ตายอายกุบ้างซิ รัฐสภาโลกก็มีนะกกตไทย..เอามาจากกูเมืองไทยมีในพื้นที่โลกและเป้นสมาชิกประชาคมประชาธิปไตยโลกนะค่ะ งานนี้อำมาตย์ทำมือเสร็จเสียเอกราชทำเองนะ อย่าได้โทษใคร งานนี้หัวหงอกหัวดำไม่รู้กูป่วยไม่ได้นะ แต่ก่อนIMFนาย ชวน หลีกภัยขายชาติไปหนหนึ่งแล้ว ก็ไม่มีใครตักเตือน สวสรรหามาเพื่อทำลายชาติไทยอีกพรรคประชาธิปัตย์ แบงค์ชาติมาขวางทางเจริญประเทศอีก ยังไงก็ไม่มีผลงานนี้ สร้างให้ก่อนผ่อนทีหลังรถไฟฟ้าโครงการพื้นฐานโลกมารวมกันสร้างงานนี้คุณไม่ทำกฏหมายให้มั่นคง ปลอดภัย อำนาจบริหารเป็นของรัฐบาลไทยซึ่งประชาชนไทยเลือกมาให้ทำหน้าที่ และเงินประชาชนไทยก็ช่วยเสียภาษีให้รัฐ ทำนาทำสวนทำไร่ อย่างมีคุณภาพคับแก้วในทุกสาขาอาชีพ แม้เงินสสพรรคประชาธิปัตย์ เงินผู้ว่ากรุงเทพ เงินเดือนทหาร รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ขนาด…นิเคอิยังมาหานายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และแก็งส์ ตอนนี้ญี่ปุ่นก้าวหน้าไปได้สวยหอมหวลทวนลมในเศษฐกิจโลกทั้งในและนอกประเทศ สร้างงานเงินอัดฉีดเงินในประเทศ การท่องเที่ยวคุณภาพการต้อนรับแขก การซื่อสัตย์ในหน้าที่ในการประจำตำแหน่งใครอยู่ไหนทำให้ได้ดี มีคุณภาพและประทับใจ นะแบบนี้ใครๆๆก็อยากมาหา อบอุ่นปลอดภัยของหายตกเครื่องบินไม่มีหาย ของลืมในร้านอาหารรึที่ไหนๆๆท่านจะได้รับคืนจริงไหม

ww

วันวิสาขบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกๆๆปี พุทธศาสนิกชนจะเฝ้าพระพุทธองค์ ในวันนั้นจะอยู่ที่บ้านรึกุฏิ ในที่ปลอดภัยอย่าอยู่กลางแจ้งจะอันตรายจากเหล่าเทวดาผู้คุมกฏ เพราะมันเป็นวิชาเอกลักษณ์เฉพาะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในขณะนี้มีพระองค์เดียวซึ่งมีอายุขัยในชมพูทวีปนี้แค่80ปี แต่ก็ยังมีชาวประชาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าพระกัสปะซึ่งผู้คนในยุคนั้นมีอายุขัยเดิม84,000ปีเคยทำมาแล้ว อันนี้จะยอดเยี่ยมกว่าเดิมนำมาบอกกล่าวให้ทำตามได้และละกิเลศแสวงหานิพพานตามรุ่นพี่เค้าและจะได้รับความรู้ใหม่ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จาก80ปีถึง84,000ปีที่เหลือ การอยู่ในที่ปลอดภัยนี้ก็เพื่อเข้าสมาธิระลึกตามพระศาสนดาองค์ปัจจุบันนามว่า พระสมณโคดม เช้าวันนั้นพระองค์ตรัสรู้นั้นจะทรงได้รับข้าวมถุปยาสของพระแม่สุชาดา มารดาของพระยศสะผู้บำเพ็ญเพียรตึงเกินไปนะเอง ข้าวมถุปายาส(คนไทยคงจะเป็นข้าวมันมะพร้าวข้าวเหนียวมะม่วงประมาณนี้มะพร้าวมีสารอาหารสำหรับสมองสูงมาก ระหว่างสัปดาห์นี้ตวรฝึกการคิดระลึกแต่ความดีชั่วของตนเองและละกิเลสไม่ทำกรรมชั่วอีก ขออภัยทุกวิญญานที่ล่วงเกินเขาไปแล้ว กินอาหารมีคุณภาพ แต่มิใช่ตั้งตนเป็นศาสดาองค์ใหม่ ศาสนาพุทธในทุกประเทศในอดีตนั้นไม่มีการบรรจุเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อเปิดกว้างให้ทุกชนชั้นทุกศาสนาสามารถฝึกการละกิเลสรึนิพพานได้ ขณะที่ยังมีครูในศาสนาพุทธเช่นองค์พระศาสดาและเหล่าอริยสาวกบอกสอนชี้แนะเเนวทางให้)ข้าวมถุปายาสนั้นก็คือข้าวที่ปราณีตหุงจากนมโค8ตัวซึ่งมีน้ำนมมากที่สุดจากฝูงโค2ฟูงๆๆละ500นำน้ำนมมาใครกันดื่มคัดกองมาเรื่อยๆๆจนเหลือ8ตัวแล้วมาหุงข้าวสวย พร้อมผลหมากรากไม้นานาชนิด นำมาถวายให้พระศาสดา จนมีเรี่ยวแรงตรัสรู้ จากยามหนึ่ง(3ทุ่ม) ระลึกอดีตตนเองได้ทั้งหมด ยาม2(เที่ยงคืน)รู้หนทางดับทุกข์คืออริยสัท4มรรค8 การเกิดมาเป็นทุกข์ยาม3 หลังเที่ยงคืนทรงตัดกิเลสทั้งหมดคืออดีตชาติการเกี่ยวพันธุ์กับทุกคนบนโลกนี้ที่เคยเกิดร่วมชาติกันมา ไม่ขอเกี่ยวข้องกัน เพื่อเจริญมรรค8ในการเข้าสู่พุทธภูมิดำรงตนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อจากนี้ไป ต้องทำทุกทางเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสรรพสัตว์มนุษย์ เทวดาในโลกนี้และจักรวาลอื่นหากพวกเขาต้องการนิพพาน เพื่อออกจากการเกิดในรอบใหม่ตามพระองค์ซึ่งได้ตรัสรุ้และต้องการเจริญรอยตาม

fr-2

อันนี้คือหน้าที่ชาวพุทธศานิกชนที่แท้จริง มิใช่การจัดงานใหญ่โตตกขบวนธรรมเพื่อละลายทรัพย์โดยไม่ได้อะไรในวันสำคัญอันสูงสุดนี้เลย  การไหว้บูชามิได้ทำให้ใครพ้นกิเลสพ้นโมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะ ได้หากไม่ฝึกตามตัวอย่างดีๆๆนี้ หลายๆๆคนที่ทำพิธีนั่นนี่ก็เพื่อปิดบังอำพรางตนว่าดีเลิศแต่มันไม่ใช่แนวทางของชาวพุทธ คนพุทธนั้นหากรวยแล้วช่วยคนอื่นให้รวยตาม พ้นทุกข์แล้วช่วยให้พ้นตาม แนวไหนใช่ไม่ใช่ ก็บอกทางถูก หวังว่าในปีนี้จะมีคนทำตามรอยพุทธองค์เป็นอนุพุทธกับเขาบ้าง หากพ้นแล้วจะหุบปากแทบใบ้กินเลย เพราะยิ่งพูดยิ่งทำให้คนอื่นๆๆเขาทำบาปเช่นนินทาด่าว่าคนที่ฝึกตนได้แล้ว ผ้าขี้ริ้วห่อทองรึแม่พิกุลทองพูดทีพิกุลร่วงเป็นทองคำ เพระพุดถูกคนถูกกาลถูกเวลาและได้ผลตามจริงแต่คนไม่เข้าใจเพราะเรียนมาแบบผิดๆๆ ยิ่งคลุกคลีกับคนอื่นยิ่งทำให้พวกเขาบาปมาก การด่าคือมนุษย์โลกเขาทำกันนะเอง  การละหลีกเล้นคืออาริยชน จะพบเจอแค่คนที่สนใจนิพพานเท่านั้น เพราะหากคนในสังคมปกติซึ่งยังมีโลกธรรม8นั้นล่วงเกินด่าว่านินทาอริยะชนผู้ฝึกตนได้แล้ว ซึ่งส่วนมากทุกๆๆคนจะเคยเป็นกษัตริย์ครองบ้านเมืองทำคุณธรรมนำมาปกครองพลเมืองให้อยู่ดีมีสุขมาแล้ว จึงแสวงหาหนทางดับทุกข์  มิใช่ใครๆๆก็ฝึกได้เลย แค่คนอ่านตามก็อวดตนเองซะเลิศเลย ต้องอ่านต้องฟังต้องศึกษาไว้เพราะหากไม่มีใครก็มีท่านเกิดมาคนเดียวที่จะต้องทำในอนาคตนะเอง ยึดตนเองเอาไว้เก้บวิชาดีๆๆนี้ไว้เพื่อตนเองและช่วยชาวโลกต่อไป เทวดาจะลงโทษคนพวกที่รังแกอาริยนี้ตามลักษณะใครทำใครได้ใครทำดีย่อมได้ดีมีเทวดาชาวพุทธเท่านั้นที่รักษาให้แคล้วคลาด เพราะสุดยอดวิชากว่าใครๆๆนี้คือสิ่งดีๆๆที่ต้องแนะนำ ส่วนเรื่องกิจกรรมอะไรที่ดีๆๆจะนำมาบอกให้รู้ให้ได้ชมกัน แต่สัปดาห์นี้ไม่อยากให้พลาดการเฝ้าพระพุทธองค์ นะหากทำใด้ ประเทศไทยและชาวโลกจะเข้าสู้สันติภาพ

trhs

ต่อไปจะนำนิวเคียร์มาใช้ทำโรงไฟฟ้า แทนการยิงขีปนาวุธถล่มกันและกัน ลำพูนลำปางมีถ่านหินขุดนำมาใช้ซะ อากาศร้อน 37-38 องศาแบบนี้แถมน้ำแล้งแบบปัจจุบันนี้มันอันตราย เดียวโรคไวรัสระบาดทางอากาศ โรคผิวหนังแห้งตกสะเก็ด แดดร้อนมะเร็งต่างๆๆ ทั้งผิวหนังและระบบในร่างกาย งูจะออกอาระวาดออกมาหากินคนและสัตว์ในเมือง สัตว์ป่าไม่มีอาหารก็จะออกมาอารวาดมนุษย์ในเมืองจะโกลาหล ชาวป่าไม้จึงต้องปลูกผลไม้ มะม่วง กล้วย ลิ้นจี่ให้สัตว์แทนให้หากินเอง และคนเอาสเต็มช้างไปเข้าร่างกายเพื่อความเป็นอมตะแทนการรักษาศีล แต่ก็โดนโรคปัญญาอ่อน อัลไซค์เมอร์ตามกรรม เล่นงาน ภาคอีสานมีน้ำมัน ,แก๊สมากก็เอามาใช้ซะอากาศร้อนจากทรัพยากรใต้ดินจะทำให้เกิด ดินถล่มแผ่นดินสูบเอา แยกแม่น้ำให้แยกประเทศให้เองนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก  หากไม่ทำบ่อน้ำระบายแผ่นดินซะบ้าง  สร้างโครงการผันน้ำสู่เกษตรกร ทางน้ำไหล ทางเดินเรือไปมาหาสู่กัน เจาะบ่อน้ำระบาย ปลุกต้นไม้ทั้งกทม และทุกส่วนภาค ให้ร่มรื่น ปรับสมดุลย์ประเทศใหม่ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไม่มีในเเผนที่โลก เพราะใต้ดินมันเป็นเตาถ่านปรมณูดีๆๆนี้เอง มิใช่คนเพิ่งคลอดมาอยู่ไฟนะเออ มันจะพุ่งขึ้นมาก็จะตายเรียบกัน โลกร้อนเพราะมีรถซดน้ำมันเยอะมากเกินไป ต้องทำเเฟลต คอนโดตึกต่างๆๆให้คนอยู่หากมีประชากรมาก บ้านเมืองต้องมีเมืองใหม่ให้เท่ากรุงเทพ เหมือนประเทศจีนมีเซินเจิ้น ปักกิ้ง กวางเจา เฉิงตู ซีอาน เซี่ยงไฮและเมืองอื่นๆๆ ประเทศไทยควรมี สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี แทนที่จะกระจุกที่กทม ต่อไปทุกเมืองเป็นเมืองสำคัญหมด และห้ามถล่มภูเขา ขายหิน อิฐ ปูนอีก ทำลายทรัพยากรมากเกินไปมักมาก โลภเกินไป ควรสร้างบ้านให้แบบใต้ถุนสูงหากอาศัยในภาคกลางที่ราบลุ่ม ศูนย์อุตสาหกรรมควรย้ายไปชัยบาดาล,ลพบุรีแทนอยุธยา ต้องทำหลายๆๆมติพร้อมกัน

3bd (4)

ช่วงสงกรานต์ปี2556นี้ตำรวจทางหลวงเจ้าเก่าไม่หยุดรีดเงิน200 บาทตามเดิมๆๆสันดานช่วงจากจ.มุกดาหารมาอ.ธาตุพนมสัก17-18.00น ของวันที่12เม.ษ2556เพิ่งออกมาจากโลตัสขับช้าๆๆมาจากกรุงเทพตั้ง12ช.มออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าๆๆ4.00นเหนื่อยจะตายกว่าจะถึงอ.ธาตุพนม กำลังจะถึงบ้านมาเจอตำรวจทางหลวงรีดไถ ขับเกิน100 เพิ่งมาจากตลาดเเวะโลตัสแท้ๆๆ ลูกเด้กก็เหนื่อยจ่ายๆๆไปขี้เกียดลำคราญ ต่อไปอัดเทปไว้ดีกว่ากันไว้ก่อน อีกครั้งเจอรีดไถตำรวจขาประจำจากร้อยเอ็ดไปมหาสารคราม ช่วงเช้าๆๆก่อน6.00น ก็มีตำรวจรีดไถ 200บาทตามเดิมที่คนอืสานบ่นให้ฟังประจำเพิ่งออกจากเซเว่น แท้ๆๆนะคนอีสานใจดีมองหน้ากันก็ยินดีจ่ายให้ตำรวจทางหลวงรีดไถคนมีเงินเข้าห้างเข้าเซเว่นกัน ต้อนรับกลับบ้านได้เเสปมาก ตำรวจจึงไม่มีทางได้ผู้ว่าแม้จะดีแค่ไหน ส่วนมหาสารครามก้วนไปวนมาป้ายไปกรุงเทพมหานครไม่เขียน มีแค่3จังหวัดใครจะไปรู้ทางนะ แม้มีรถไฟรางคู่เดี่ยวความเร็วสูงก็ไม่ถึงนครพนม ,ธาตุพนม ขึ้นรถทัวว์ก้ใจจะขาด กว่าจะถึงบ้าน ไปรถส่วนตัวติดวังน้อยร่วมชั่วโมง กว่าจะหลุดน่าเบื่อมากเลย อีกอย่างถนนไปอีสานมีแค่นี้อย่าให้มากรุงเทพเลย ตอนรัฐประหาร49แค่รถถังปิดถนนสายหลักก็หมดสิทธิ์แล้วคนกรุงเทพ อีกอย่างรถขนอิฐปูน รถน้ำมัน รถขนรถยนต์ ขับช้าๆๆถนนก็พังจากรถบรรทุกเกิน แถมคว่ำขับกลางถนน เซไปเซมา อันตรายมากเลย

tr

ยาเสพติดช่วงนี้จะระบาดมากจากชาวเขาก็เอามาตั้งแต่ต้นพ.ค2556จากทหารไทยนำมาเทิดไท้…และชัยวัฒน์ สินสุวงค์ ต้องนำมาบังหน้าเพื่อขนย้ายยาเสพติด และทำให้ราชวังวัดพระเเก้วหน้าตาประเทสไทยนั้นสกปรกแบบอินเดียมีแต่ขี้จะได้ปิดประเทศต่างชาติไม่มา ยาเสพติดนั้นต้นทางจากภาคเหนือมาจุดกระจายส่งของให้ลูกค้าณ.สนามหลวงชาวเขานั้นน่าจะนำลงมาบนทางราบแทนให้อยู่บนดอยปลูกยาเสพติด ผลิตได้สบาย ฮอใครไม่รู้ทหารไทยไปมาหาสู่กันง่ายดาย อ้างไปสอนนั่นนี่และก็มีทีมเสือกตามหลังไปคลุกคลีชาวเขารับจ้างส่งของไปสันติอโศกแถวกลางกรุงรึไม่ก็เช่าบ้านให้ซะหน่อย ขายของจตุจักรบังหน้า แล้วส่งยาเสพติดไปไปภาคใต้กระจายไปสนามบินภูเก็ตและทางมาเลเซีย สิงคโปร์ คนใต้เสพติดยาเมาฆ่าดะไงละช่วงนี้ อันนี้เเต้มที่ปรึกษาเอ๋อ!!!รู้ดี หากไม่มีม็อบพันธมิตรก็ไม่มีที่ขนยาจึงใหญ่มากมานาน ม็อบมีเสมอทั้งเหลืองแดงเพื่อโกลาหล  กรุงเทพพรรคปชปเจ้านายค้ายาเสพติดรายใหญ่…ไม่กล้าทำอะไรม็อบมีเส้นนี้แบบเดิมซ้ำซาก เดียวไชยวัฒน์ไปจำลองมาสัปเปลี่ยนหน้ากันไปเดิมๆๆ ส่วนผู้พิพากษาศาลเลวๆๆก็ออกมาปกป้องมาเฟียค้ายาเสพติดนี้เดียวมนุษย์อมราปกป้องอีก เดียวมนุษย์UNก็ช่วยใกล้ที่ทำการนิ เกล้งปกป้องศาลรธนให้รู้ว่ามีเส้น เอาศาลตุลาการมาแกล้งยื่นโน้นนั่นนี้ไว้ ไปค้นก็เจอแต่ก็จอดที่แต้มตามเคยพวกเดียวกัน

OECD OECDเป้าหมายประเทศไทยลำดับต่อไป

ฉะนั้นจงอย่าหยุดสร้างเมืองใหม่ปล่อยกรุงเทพให้เน่าเหม็นตามเคยซะยากที่จะกู้ให้น้ำใส สวยน่าล่องเรือได้อีก พร้อมกับลากถนน รถไฟรางคู่และความเร็วสูง ไปเชื่อมโยงเมืองต่างๆๆที่จะเกิดขึ้นโดยประชาชนสร้างขึ้นร่วมกัน มีดนตรีทั้งมาร์ชชิ่งและบรรเลง มีศิลปะหอศิลป์ โรงละครเวที โรงภาพยนต์ สวนสาธารณะ มีไฟสำรองทุกส่วนภาคหากไฟฟ้าดับ ตะเกียง เทียน ไฟฉายบ้านลมโกรกระบายได้ดี มีสวนป่าและน้ำตกเล็กๆๆ สวนสาธารณะเดินเล่น ขี่จักรยานได้ เเบบนี้ทำได้ไม่ต้องมาส่วนกลางเลย ไปลาว เขมร จีน เวียดนาม พม่า อินเดียได้จากส่วนบนๆๆเชื่อมโยงกัน พร้อมสำรวจประชากรไทยว่าแท้จริงมีเท่าไหร่กันแน่ อันนี้ทำให้ได้ การเมืองคนไทยดูนโยบายพรรคและคุณสมบัติสสที่มาให้ประชาชนเลือก แบบพรรคประชาธิปัตย์เอาคนใต้มาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและช่วยโกงเสาไฟฟ้าตราประชาธิปัตย์ อันนี้คน2ภาคใต้และภาคกลาง เหมือน2สัญชาติมาเลย์-ไทย ควรหมดไป เป็นอาเซียนแล้วทุกคนต้องมีบัตรแสดงตัวตน จะมา2ประเทศแบบเดิมไม่ได้แล้ว ภาคใต้ฆ่าคนไม่หยุดก็ชั่วทำเองนะค่ะงานนี้ ไม่มีใครยกมือให้โจรกระจอกฆ่าดะแบบนี้ น่าจะรู้ตัวซะที วินาทีนี้พี่เลี้ยงไม่มี ชั่วดีก็ทำเองนะ งานนี้ กฏหมายไทยนั้นนำมาจากยุโรปนะอย่าซ่าส์ สงขลาสัมพันธุ์จนเวอร์ ก็ลืมส้นตีนมี ใช่ไหม งานนี้อาเซียน10ประเทศเป็นพี่น้อง มาแล้ว…นะปรับตัวซะใหม่ยังไม่สาย นะ เปลี่ยนบ้างเถอะ หยุดคิดสักนิด แล้วทำสิ่งใหม่ไปพร้อมๆๆกัน!!!

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร