Thai PM yingluck shinawatra welcomed President Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon

tajistan

17 May 2013 Thai PM yingluck shinawatra welcomed President Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon

y-tajistan

17 พฤษภาคม 2556; 17.45 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับนายเอมอมาลี เราะห์มานในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ หลังจากนั้นทั้ง2ผู้นำได้เข้าร่วมหารือข้อราชการระหว่างกันและกัน และนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีทาจิกิสถานเป็นสักขีพยานการลงนามอนุสัญญาเพื่อ ยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-ทาจิกิสถาน ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

tajistan-01

สาธารณรัฐทาจิสถานเป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียกลาง เป็นประเทศซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐทาจิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

tajistan map

เมืองหลวง ดูซานเบ ,ภาษาที่ใช้ ทาจิก การปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยได้รับเอกราชจากประเทศรัสเซียเมื่อ9 ก.ย2534

y-tajistan (2)

ประชากร 27.7 ล้านคน (2549) ประกอบด้วยชาวอุซเบกร้อยละ 80 รัสเซียร้อยละ 5.5 ทาจิกร้อยละ 5 คาซัคร้อยละ 3 คาราคาลปักร้อยละ 2.5 ตาตาร์ร้อยละ 1.5 อื่นๆ ร้อยละ 2.5 รวมถึงชนกลุ่มน้อยมากมายหลายกลุ่ม แต่ที่มีจำนวนมาก คือ พวกคีร์ คาซัค อุซเบก ทาจิก เติร์กเมน รัสเซียน อาเซอรี และเคิร์ด

y-tajistan (4)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้มีการหารือและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพัฒนาความร่วมมือต่างๆที่จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน โดยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน โดยทาจิกิสถานประสงค์อย่างจริงจังที่จะเสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมือใน หลากหลายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมือและเป็นมิตรในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งมีเขตอาณาคลอบคลุมประเทศทาจิกิสถานด้วย และยินดีกับทาจิกิสถานที่ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และหวังว่าการเป็นสมาชิก WTO ของทาจิกิสถานจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

y-tajistan  (2)

ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทาจิ กิสถาน เช่น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาสาธารณสุข โดยในการเยือนนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานมีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา ศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำ  ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญทาจิกิสถานเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว และมีความประทับใจในความสวยงามของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ts-tjt

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมทาจิกิสถานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD ระดับรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือและรักษาสมดุลความร่วมมือใน ACD ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนทาจิกิสถานในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ (ACD Early Warning Center Coordination Network) และยินดีที่ทราบว่าทาจิกิสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd ACD Energy Forum โดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญทาจิกิสถานเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ประเทศไทยและทาจิกิสถานต่างเห็นด้วยและสนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค รวมไปถึงระหว่างภูมิภาค ซึ่งการเชื่อมโยงทางถนนและทางรางจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคในอนาคต

ts-tjt (2)

นอกจากนี้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาความ ท้าทายในโลก โดยต่างเห็นว่าประเทศใดในโลกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถจัดการปัญหาได้โดย ลำพัง จำเป็นต้องมีความร่วมมือเกิดขึ้นภายในสหประชาชาติ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลก รวมถึงความมั่นคงระหว่างประเทศด้วย โดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและทาจิกิสถานจะช่วยสนับสนุนความร่วม มือดังกล่าว ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำความสำคัญของน้ำและการบริหารจัดการน้ำ โดยไทยชื่นชมบทบาทนำของทาจิกิสถานเกี่ยวกับ The International Decade for Action ‘Water for Life’ โดยการให้ปี ค.ศ. 2005-2015 เป็นทศวรรษแห่งน้ำ หรือ “Water for Life”

y-tajistan  (2)

ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนทาจิกิสถานเพื่อร่วม การประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation ซึ่งทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2556 นี้ด้วย

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีทาจิกิสถาน นายเอมอมาลี เราะห์มานในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

y-tajistan (5) 1-tjt y-Tajikistany-tajistan y-tajistan  (3)  tjt y-tajistan  (1)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร