ThaiPM yingluck shinawatra ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of the Republic Vanuatu HE MR.Moana Carcasses Kalosil

y-vnt 13

20 may 2013ThaiPM yingluck shinawatra ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of the Republic Vanuatu HE MR.Moana Carcasses Kalosil

y-vnt (1)

2๐ พฤษภาคม 2556 เวลา 18.15 น.นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู นาย Moana Carcasses Kalosil ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

5vnt

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไทยและวานูอาตู (Memorandum of Understanding on Technical Cooperation and Development) ด้วย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพตามความต้องการของวานูอาตู ๕ สาขา ได้แก่ ด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข การพัฒนาแบบยั่งยืน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของวานูอาตู

y-v-2013

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Moana Carcasses Kalosil นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมเดอะเชดี จังหวัดเชียงใหม่

vnt (2)y-vnt (3)

ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐวานูอาตูเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ ปัจจุบัน และมีคนไทยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐวานูอาตู ๑๗ คน ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยและนวดแผนไทย สาธารณรัฐวานูอาตูถือเป็นประเทศ ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ที่มีความสำคัญอันดับต้นของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมประมงไทย โดยในปี ๒๕๕๕ มูลค่าการค้ารวมระหว่างสองประเทศคิดเป็น ๑๗๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๕.๒๘ พันล้านบาท) โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ไทยถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ ๑ ของวานูอาตู สินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป โดยเฉพาะปลาทูน่า ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปวานูอาตู ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ อาหารกระป๋องและอาหารแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าผืน และน้ำตาลทราย

vanuaturingoffire2

3๐ เมษายน 2556 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเอ็ดเวิร์ด นาทาไพ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู ในโอกาสการเยือนประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ

kv

โดยได้หารือทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – วานูอาตู ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนนายกรัฐมนตรีวานูอาตูจะเยือนประเทศไทยในช่วงการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd Asia-Pacific Water Summit – 2nd APWS) ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่

y-vnt (8)

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวต้อนรับนายนาทาไพที่เยือนไทยเป็นครั้งแรก และยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและวานูอาตู โดยย้ำว่า ประเทศไทยจะดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกต่อไป ดังที่ปรากฏจากการเยือนปาปัวนิวกินีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังยินดีอย่างยิ่งต่อการตอบรับเข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 และการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แสดงความยินดีที่ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของวานูอาตู โดยในปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยจำนวนหนึ่งที่ให้ความสนใจกับการลงทุนในวานูอาตู อาทิ ในสาขาประมง เกษตรกรรม (ข้าว) และสินค้าอุปโภคบริโภค จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเร่งเจรจาและลงนามความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Investment Promotion and Protection Agreement – IPPA) ระหว่างกันได้โดยเร็ว

vt

นายนาทาไพได้กล่าวขอบคุณไทยสำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่า ในการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู จะได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation) ระหว่างไทย-วานูอาตู ซึ่งความร่วมมือที่ดีกับไทยจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาวานูอาตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว นายนาทาไพยังได้ขอให้ประเทศไทยสนับสนุนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตวานูอาตูประจำประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทั้งสองโครงการ อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต อาทิ การจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย – วานูอาตู รวมถึงการสนับสนุนบทบาทของทั้งสองประเทศในเวทีระหว่างประเทศด้วย

vntvnt (1)

ประวัติสาธารณรัฐวานูอาตู เป็นประเทศหมูเกาะใน มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ ประเทศออสเตเลีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนีย ทางทิศตะวันตกของ ฟิจิ และทางทิศใต้ของโซโลอน ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคม คือ นิวเฮบริดีส์ (New Hebrides) เมืองหลวง พร์อตวิลล่า,ภาษาที่ใช้ บิสลามา อังกฤษและ ฝรั่งเศส.สกุลเงิน วาตู,การปกครอง แบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย เศรษฐกิจส่วนใหญ่เลี้ยงชีพ ด้วยเกษตรกรรมประชากร 65% ประกอบอาชีพการประมง ,การบริการการเงินนอกประเทศ และการท่องเที่ยว (เมื่อปี ค.ศ. 1997 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 50,000 คน)นอกจากนี้ก็ยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รายได้จากการเก็บภาษีส่วนใหญ่มาจากภาษีนำเข้า และ 12.5% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการ ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู นาย Moana Carcasses Kalosil ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

2vnty-vnt 13y-vnt11y-vanuatu2013 y-vanuatu2013 (1)y-vanuatu2013 (2)y-vanuatu2013 (4)y-vnt 12y-vnt (4) y-vnt (6) y-vanuatu2013 (9)y-vnt (7)y-vntvty-vnt (8)th-vanuatu2013th-vanuatu2013  (1) dinner th-vanuatu (2) th-vanuatu (4)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร