19-20/8/2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Tajikistan

tajikistnatajikistan map

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (3)

5485272906_75a685c402_zDushanbe government (2)Duschanbe_Somonidenkmal Bridge over Dushanbe river. Tajikistan

20-8-2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Tajikistan

นายกฯยิ่งลักษณ์ออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556

Dushanbe, Tajikistan  r AJ201212250108Mmtj03_n7803_nDuschanbe_SomonidenkmaldushanbeDushanbe governmenttajikistna (1)

สำหรับการเยืยนสาธารณรัฐทาจิกิสถานในครั้งนี้เพื่อ เข้าร่วมการประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation ณ.กรุงดูชานเบ ตามคำเชิญของนายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน ซึ่งได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านน้ำ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556

Norak WWII memorial tajikistna (3)Tajikistan_400 tajikistna c thZSCMYPVA tajikistna fDushanbe, Tajikistan 2

y-Dushanbe, Tajikistan (1)

เมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางมาถึงทาจิสถาน นายกรัฐมนตรีทาจิสถานนาย ออคิล ออคีลอฟได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเอง และพบปะหารือกันอย่างมิตรภาพเพราะเพิ่งพบกันครั้งแรกระหว่าง2ผู้นำ ในการพบกันครั้งนี้ท่านได้เมตตาต่อนายกรัฐมนตรีของเราอย่างมาก ยิ้มตลอดและหัวเราะอย่างมีความสุข พูดไปคุยไปหัวเราะไป

y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (2)

การเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและปากีสถานประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียกลางนับเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีฯประเทศไทย  ที่ได้รับเชิญมาเยีอนเพื่อกระชับและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยกับสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียกลางเพื่อศึกษาลู่ทางความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือทวิภาคีกับนายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน  ได้มีการลงนามความบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 1 ฉบับ หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมเต็มคณะกับประธานรัฐสภาทาจิกิสถาน Mr. Zuhurov Shukurjonและนายกรัฐมนตรีทาจิกิสถานนาย าย ออคิล ออคีลอฟ

y-President of Tajikistan, Emomalii Rahmon (2)

นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีทาจิกิสถาน

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (7)

สำหรับการประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation นายกรัฐมนตรีฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงวิสัยทัศน์,แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไทย ในฐานะเป็นประเทศซึ่งให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาวะโลกร้อน เปลือกโลกขยับทำให้ภูมิภาคในทวีปต่างๆๆเปลี่ยนแปลงไป จึงได้นำเสนอการแก้ปัญหาระบบน้ำในประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเชิงรุก โดยมีระบบนิเวศน์ที่สมบรูณ์และประชาชนไม่เสียวิถีชีวิตมากนักแถมได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและมีทรัพย์สินเพิ่มเเบบสัมมาอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ สอดประสานการวางงานโครงการพื้นฐานระบบน้ำ ขนส่งให้สอดคร้องกันทั่วประเทศ พร้อมปลูกป่าไม้ สร้างปลา นก สตว์ในป่าให้มีความอุดมสมบรูณกลับคืนมาโดยการประชุมฯในครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 30 ประเทศ

y-Speaker of the Parliament of Tajikistan-Mr. Zuhurov Shukurjo (3)

สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิสถานดังนี้

สาธารณรัฐทาจิกิสถานแสดงความสนใจใหประเทศไทยไปลงทุ นในด้านพลังงานน้ำ (ซึ งทาจิกิสถานมีกําลังการผลิตถึงร้ อยละ ๕๐ ของภูมิภาค)  การจัดหาน้ำความสะอาดของน้ำ ถือเป็นประเด็นระดับโลก (global issue) อุปกรณ์เทคโนโลยี่เกี่ยวกับน้ำ การบริหารเรื่องน้ำทั้งในและความสัมพันธุ์กับประเทศอื่นๆๆ

ความสนใจในด้านการพัฒนาการเด็กและสตรี

การขนส่งสินค้าส่งเสริมการค้า ขอให้เปิดเที่ยวบินตรงประเทศไทย ทาจิสถาน

ปัญหาและอุปสรรคของสาธารณรัฐทาจิสถานคือไม่มีทางออกทะเล ปัจจุบันเส้นทางการค้าจะผ่านไปยังอิหร่าน/อัฟกานิสถาน/คาซัคสถาน/นครดูไบ

การเงินการธนาคารต้องการพัฒนา(การโอนเงิ นค าสิ นค า)

สนทนาและแสวงหาหนทางร่วมกันในเส นทางเชื อมโยง/ เส นทางโลจิสติกส ระหว างไทยกั บ
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (รวมถึ งประเทศอืนๆในเอเชี ย) ไปหารื อกั นต อในกรอบการประชุ ม Asia Cooperation Dialogue(ACD)
สาธารณรัฐทาจิกิสถานเชิญชวนนักธุรกิจในด้านต่างๆๆมาร่วมทำการค้าระหว่างกันในสิ่งที่ไม่เพียงพอและจำเป็นต่อประเทศในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือยสาธารณรัฐทาจิกิสถานระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2556

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (1)
y-DushanbeTajikistan20-8-2013y-President of Tajikistan, Emomalii Rahmo

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภาสาธารณรัฐทาจิสถาน Mr. Zuhurov Shukurjon

y-Mr. Zuhurov Shukurjony-Speaker of the Parliament of Tajikistan-Mr. Zuhurov Shukurjo (1)y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (6)y-Mr. Zuhurov Shukurjon2y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (4)y-Speaker of the Parliament of Tajikistan-Mr. Zuhurov Shukurjo (2)Tajikistan (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน นาย ออคิล ออคีลอฟ(Tajik Prime Minister Akil Akilo)

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (8)y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (7)y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (3)y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (8)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร