10-11/9/2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Italian Republic

y-italy2013 (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางจาดสหพันู์รัฐสวิสถึงสาธารณรัฐอิตาลีโดยมีท่านฑูตประเทศไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี่ให้การต้อนรับ

y-italy 9-2013 (21)

ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรสำหรับการเยีอนสธาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่10-11ก.ย2556

สำหรับการมาเยีอนรัฐต่อรัฐระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-สาธารณรัฐอิตาลี่ขาดหายไปกว่า 9 ปี ในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างยาวนานกว่า 145 ปีในความสัมพันธ์ทางการทูต ของ2ประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเป็นประเทศในกลุ่ม G8 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา มีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง และมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจภาคบริการขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  สาธารณรัฐอิตาลีถือเป็นตลาดที่สําคัญของประเทศไทย

y-italy 9-2013 (18)

y-pmitaly2013my sisser

การเยือนของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในนามรัฐบาลไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสาธารณรัฐอิตาลี ในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอิตาลีนายเอนริโก เล็ตตา(Mr. Enrico Letta ) ณ ทำเนียบรัฐบาล (Palazzo Chigi)

y-italy2013ny-italy 9-2013

และในปี พ.ศ. 2561 จะครบรอบ 150 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และในระหว่างนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องให้มีการจัดทำ Road Map เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกัน และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปี 2561 ประเทศไทยจะเฉลิมฉลองให้เป็นปีของสาธารณรัฐอิตาลี (RepublicItaly Year) และในอิตาลีจะเฉลิมฉลองให้เป็นปีของไทย (Thailand Year) ทั้งสองจึงเสนอให้คณะกรรมาธิการร่วมไทย-อิตาลี เป็นกลไกหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงติดตามผลการหารือทวิภาคีครั้งนี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอิตาลีเห็นว่า 9 ปีที่ห่างหายจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำ ทำให้เกิดช่องว่างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งจากนี้ไปจะเร่งฟื้นฟูตาม Road Map ที่กำหนดไว้

y-italy 9-2013 (28)

 พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เสนอตัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆอันจะช่วยสาธารณรัฐอิตาลี่ให้พ้นวิกฤษตหน้าผาทางเศษฐกิจณ.เวลานี้ได้ อาทิ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ธรรมชาติแบบไทยๆๆและสถาปัตย์กรรมเก่าแก่ของอิตาลีในเชิงท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศคู่แฝดระหว่างกันและกัน การออกแบบสินค้า แฟชั่นผลผลิตด้านต่างๆๆร่วมกัน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความร่วมมือทางทหาร รวมทั้งหาแนวทางในการสร้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน และประเทศไทย มีความต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน SMEs ของสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อใช้กับSMEs ประเทศไทย

y-pmitalyMr. Enrico Letta2013 (2)

y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นในการเมืองประเทศไทยให้เกิดเสถียรภาพ แม้จะยากมากแต่ก็จะพยายาม ให้มีความต่อเนื่องระหว่าง 2ประเทศทั้งในด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ  ในการเยียนครั้งนี้ได้มีการลงนามความบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับดังนี้  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ SMEs  ,ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับสถาบันเพื่อการค้าต่างประเทศของอิตาลี (ICE) แถลงข่าวและรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นในมิตรภาพอันแน่นแฟ้นในปัจจุบันและอนาคต

y-italy -vatigun2013

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปเยือนนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ในรอบ 58 ปี หลังจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรันซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-วาติกันที่มีมายาวนานกว่า 390 ปี สะท้อนถึงการเคารพต่อคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่มีอิทธิพลต่อโลกและมนุษยชาติ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา และการสาธารณกุศลในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย โดยปัจจุบันมีผู้นับถือกว่า 2.2 พันล้านคนทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยมีผู้นับถือราว 3.7 แสนคน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยิ่งลักษร์ ชินวัตรได้ข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และหารือกับพระคาร์ดินัลตาร์ซีซิโอ แบร์โตเน เลขาธิการสันตะสำนัก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและสันติภาพ อันได้แก่ การส่งเสริมสิทธิสันติภาพ การค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติ ยาเสพติด ผู้อพยพ ผู้หนีภัย และได้ทูลเชิญสมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จเยือนประเทศไทยในปี2557นี้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ / สำนักโฆษกรัฐบาลไทย

y-italy 9-2013 (23)y-italy 9-2013 (10) y-italy 9-2013 (24) y-italy 9-2013 (25) y-italy 9-2013 (27)y-italy 9-2013 (5)y-italy 9-2013 (12)y-italy 9-2013 (13)

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยีอนสาธารณรัฐอิตาลี่ระหว่างวันที่11-12ก.ย2556

y-italy2013 (2)y-italy2013 (3)y-italy2013 (4)y-italy2013 (5)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางจากสหพันธ์สวิสถึงสาธารณรัฐอิตาลี่โดยมีท่านฑูตไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี่ให้การต้อนรับ

y-italy 9-2013 (21)y-italy 9-2013 (18)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีอิตาลีMr. Enrico Letta พร้อมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศสาธารณรัฐอิตาลี่

y-italy 9-2013 (2)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีMr. Enrico Letta  ณ ห้อง Salotto Deti ทำเนียบรัฐบาล

y-italy 9-2013 (4)

นายกรัฐมนตรีอิตาลีMr. Enrico Letta เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะผู้ติดตามณ.ห้อง Appartamento

y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (11)y-Mr. Ueli Maurer -seiss  (1)y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (1) y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (4) y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (7) y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (10)y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (6) y-pmitalyMr. Enrico Letta2013 (1) y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (3) y-pmitalyMr. Enrico Letta2013  (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ3 ฉบับและการแถลงข่าวร่วม กับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิตาลี่ณ ห้อง Sala dei Galeoni

y- Giorgio Squinz2 y- Giorgio Squinzi y- Giorgio Squinzi1

นายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับMr. Giorgio Squinzi
ประธานสภาอุตสาหกรรมอิตาลีและผู้บริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรมอิตาลี ณ สภาอุตสาหกรรม อิตาลี

 Thailand-Italy Economic Cooperation Thailand-Italy Economic Cooperation2 Thailand-Italy Economic Cooperation4 Thailand-Italy Economic Cooperation6 Thailand-Italy Economic Cooperation7

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมงาน Business Forum : Thailand-Italy Economic Cooperation Forum ณ Sala Pininfarina  ซึ่งสภาอุตสาหกรรมอิตาลีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

y-vatigun y-vatigun (4) y-italy 9-2013 (5)y-vatigun (3)  y-vatigun (1)y-vatigun (2)y-italy 9-2013 (7)y-italy 9-2013 (22)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรันซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-วาติกันที่มีมายาวนานกว่า 390 ปี 

Thai-Ambassador italy2013-1 Thai-Ambassador italy2013 Thai-Ambassador italy2013-2 Thai-Ambassador italy2013-4 Thai-Ambassador italy2013-3

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าเยี่ยมคาระวะท่านฑูตไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลี่หลังจากนั้นท่านฑูตนำนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรชมสินค้าไทยในสาธารณรัฐอิตาลี่ณ. Eataly Roma

y-Eataly Roma (2) y-Eataly Roma (1) y-Eataly Roma (6) y-Eataly Roma (7) y-Eataly Roma (3)Eataly Roma

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรออกเดินทางต่อไปยังประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งเยีอนอย่างเป้นทางการระหว่างวันที่12-13ก.ย25569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีมอนเตรเนโกรซึ่งเดินทางไปเยียนประเทศไทยมาแล้วเช่นกัน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร