Thailand PM Yingluck Shinawatra attend the 21th APEC meeting in Bali , Indonesia,7-8 oct 2013

21th apec-2013-bali

Thailand PM Yingluck Shinawatra  attend the 21th APEC meeting in Bali , Indonesia, 7-8 oct 2013

การประชุมเอเปกครั้งที่21ณ.บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมครั้งนี้มีท่านประธานาธิบดี สี เจิ้งผิงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากได้ดำรงตำเเหน่งประธานาธิบดีประเทศจีน การประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่นในมิตรภาพอันยาวนานในสมาชิก ในครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัคโอบาม่ามิได้เดินทางมาด้วยวิกฤตชัทดาว์สหรัฐจึงต้องเเก้ปัญหาภายในก่อน

y-x21apac indoThailand PM Yingluck Shinawatra  meet to Mr. Xi JinpingThe President of the People’s Republic of China at 21th APEC meeting in Bali , Indonesia,7-8 oct 2013

สรุปผลการประชุมเอเปกครั้งที่21ณ.บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีดังต่อไปนี้

การประชุมเอเปกครั้งที่21ณ.บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในครั้งนี้ นำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศๆทยทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งประโยชน์สำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นความมั่นคงอย่างมากของประเทศไทยอันโดดเด่นในสมาคมอาเซียนและเอเปก เป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับอนาคตประเทศไทยและเชื่องโยงอาเซียนหลายๆๆระบบพร้อมๆๆกันเพื่อผงาดสู่เวทีโลกพร้อมเพรียงกันในอนาคต อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานไปในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก้าวไปพร้อมกันและความร่วมมือใน21 th APCTครั้งนี้เป็นการสอดคล้องและส่งเสริมยุทธศาสตร์การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยทั้งสิ้น ทั่วโลกได้ทราบอนาคตการค้าการลงทุน ความมั่นคงในฐานการเงิน ทุนสำรองและผู้ลงทุนรายใหญ่อันแข็งแกร่งมั่นคงมาก น่าจับตาและหมายปองของประเทศต่างๆๆทั่วโลกซึ่งต้องการใช้ประเทศไทยให้ประเทศตนมีรายได้การเงินมั่นคงตามประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งการันตรีความก้าวหน้ามั่นคงสำหรับความปรารภนาของใครๆๆได้ไม่ยาก

2013-10-07_APAC INDO

21th APEC meeting in Bali , Indonesia,7-8 oct 2013

โดยประเด็นหลักของการประชุมเอเปคในปีนี้ คือ
1) การบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (Attaining the Bogor Goals)
2) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเท่าเทียม (Sustainable Growth with Equity)
3) การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค (Promoting Connectivity) ซึ่งทั้งสามประเด็นล้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (new growth model) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (competitiveness) และการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) และการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วถึง (inclusive growth) ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

21 APAC

1). การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การผู้นำเอเปคในนี้จะพิจารณารับรองแผนงานด้านการพัฒนาและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย
โดยการดำเนินการของเอเปคจะช่วยต่อยอดเชื่อมโยงการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของไทย และสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการร่วมกับประเทศอื่นๆ ภายใต้กรอบต่างๆ เช่น ASEAN, GMS และ ACD
ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเสริมสร้างให้ประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางด้านการขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเปคได้กำหนดเป้าหมายที่เขตเศรษฐกิจต่างๆ จะดำเนินมาตรการเพื่อลดเวลา ค่าใช้จ่าย
และความไม่แน่นอนของระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ลงให้ได้ร้อยละ10 ภายในปี ค.ศ. 2015(2558) และปีนี้ได้มีการประเมินความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีผลที่น่าพอใจ
และคาดว่าเอเปคน่าจะบรรลุเป้าหมายตามกำหนดได้

Y-01

2). การลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมทั่วถึง
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตที่ครอบคลุมทั่วถึง เอเปคได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของเกษตรกรและสตรี โดยมีผลงานหลักได้แก่การจัดทำงานแผนงานด้านความมั่นคงทางอาหาร
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย
สำหรับด้านสตรี ในปีนี้เอเปคได้จัดการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีด้านสตรีและด้าน SMEs
เป็นครั้งแรก เพื่อผลักดันให้ส่งเสริมบทบาทและส่วนร่วมของสตรีในเศรษฐกิจ เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีของประเทศไทย อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในปีนี้ เอเปคยังได้เริ่มศึกษาการจัดทำระบบประกันสุขภาพที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยเป็นผู้มีบทบาทนำ
จึงเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในด้านดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

APAC21 INDOThe leader apac at 21th APEC meeting in Bali , Indonesia,7-8 oct 2013

3). การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอเปคให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยด้านการประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ยังประสบความสำเร็จในการจัดทำรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค 54รายการ ซึ่งสมาชิกจะลดภาษีให้เหลือร้อยละ 5 หรือต่ำกว่า ภายในปี 2558 โดยในปีนี้ ได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะผลักดันการดำเนินการดังกล่าวต่อในองค์การการค้าโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมเอเปคในปีนี้ยังจะร่วมกันผลักดันให้การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่9ในเดือนธันวาคมนี้ มีผลเป็นรูปธรรม การเข้าร่วมการประชุมเอเปคในปีนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ประเทศไทยร่วมผลักดันข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในที่ประชุมรัฐมนตรี WTO โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดันประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ประเด็นสินค้าเกษตร และประเด็นด้านการพัฒนา

เอเปคมี GDP รวมกันกว่า 19 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 43 ของมูลค่าการค้าโลก โดยร้อยละ70 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นการค้ากับสมาชิกเอเปค โดยที่เป้าหมายในระยะยาวของเอเปคคือจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ดังนั้น ในระยะยาว การมีส่วนร่วม
ในเอเปคจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

21 APAC-1

The leader apac at 21th APEC meeting in Bali , Indonesia,7-8 oct 2013

รู้ใช่ใหมค่ะ…คนไทยจะสบายกันนถ้วนหน้าในสมัยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพราะทั่งโลกมั่นใจในการทำงานที่ผ่านมา ทุกโครงการของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรประเทศต่างๆๆได้นำไปใช่และได้ผลต่อคุณภาพชีวิตทั้ง30บาทรักษาทุกโรค รถคันแรก บ้านหลังแรก เกษตรกรอัพเดทรายได้มีคุณภาพชีวิต เงินหมุนในระบบอย่างยั่งยืนและมั่นคง  สตรีไทยมีสิทธิเสรีภาพทั้งด้านครอบครัว สังคมและเศษฐกิจ การศึกษาอัพเดทให้ทันสมัยเรียนน้อย ทัศนศึกษาค้นคว้า วิจัย ถกเถียงให้ได้ข้อสรุปและนำไปปฏิบัติแบบใช้อริยสัท4 โอทอบ SME สหกรณ์ ธนาคารเฉพาะส่งเสริมให้ประชาชนมั่นคงในชีวิตและทรัพสิน ทำได้แล้วแค่2ปีต่อไปสมัยที่2โปรดจับตามองการหมุนเวียนที่มั่นคงในภาค2ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรทำได้ค่ะ 2 ก.พ2557นี้ลงคูหากาเบอร์15นะค่ะหากชื่นชอบการกระตุ้นคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้า ในระบอบประชาธิปไตย

china r

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร