ThaiPM yingluck shinawatra Attend 7th Community of Democracies ( CD) 27-29 apirl,2013 ,Mongolia.

mg (5) g_mongolia

ประเทศมองโกเลีย (Mongolia;  Монгол Улс) เป็น ประเทศใน ทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับ การเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกลเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบตและประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

gandan monastery mg (7)

ประวัติศาสตร์ประเทศ :

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิ์มองโกลในช่วงคศ13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงค์หยวน  ราชวศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464(ค.ศ 1921)  จากการช่วยเหลือของ สหภาพโซเวียต และมีการปกครองในระบอบ คอมมิวนิตส์ ตามหลังจากเกิดโดมิโน่ล้มลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงเมื่อพ.ศ 2533 (ค.ศ. 1990) พร้อมๆๆกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต หลังจากนั้นมองโกเลียจึงได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้ จนทุกวันนี้

mg (4) mg (7)

ภาษาทางการ: ภาษามองโกเลีย

การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

mc-buddha-statue-in-darkhan-mongolia gandan monastery (2)untitled Mummy

Mongolian Mummy from the Genghis Khan

ศาสนา : พุทธศาสนานิกายวัชรยาน1,009,357 คน  , ไม่มีศาสนา  735,283 คน,อิสลาม57,702 คน ,เชมัน (เชน)55,174 คน, คริสต์41,117 คน ,ศาสนาอื่นๆๆ  6,933 คน

เศษฐกิจ:

เนื่องจากมองโกเลียอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตมาตั้งแต่ปี พ.ศ2467 และมีการค้ากับสหภาพโซเวียตประมาณร้อยละ 85 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหภาพโซเวียต ส่งผลให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ2534 มีผลกระทบทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในมองโกเลียในช่วงที่มองโกเลียกำลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสังคมนิยมมาสู่ระบบตลาดเสรี ทำให้มองโกเลียเร่งเปิดประตูสู่นานาชาติมากขึ้นภายใต้ระบบตลาดเสรีในปัจจุบัน มองโกเลียได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างเพื่อให้เกิดการค้า การลงทุน และการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปมาก

สาเหตุการเยียนมองโกเลียของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบกับปธมองโกเลีย Mr.  Tsakhia Elbegdorj ในการประชุม Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laos 5-6,nov 2012และได้พบปะหารือกันระดับทวิภาค จนเกิดการตกผลึกด้านการผลักดันประชาธิปไตยกับการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถนำมาใช้วางรากฐานคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศได้อย่างไร

ประชาธิปไตยกินได้ดังที่พิสูจน์โครงการ30บาทรักษาทุกโรค ซึ่งปธสหรัฐอเมริกาและเวทีUNได้นำมาใช้ในหลายๆๆประเทศขณะนี้ การส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีบทบาทดูแลประเทศได้อย่างไร

จึงสนใจบทบาทอันโดดเด่นของ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งท่านChinese Prime Minister Wen Jiabao ได้เอ่ยชมว่า…นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความสามารถสูงและโดดเด่นในการเเก้ปัญหาประเทศไทยได้เยี่ยมยอดและทำให้เศษฐกิจประเทศไทยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก แบบน่าอัศจรรย์ทั้งน้ำท่วมและประชากรยากจน ผ่านวิกฤตินี้ได้อย่างไร  วลี WE “LL GO TOGETTER ซึ่งกำลังขับเคลื่อนแบบประชาพาไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบอาเซียนเองและอาเซียน+3+6นั้น มีพัฒนาการขึ้นอย่างไร 

y-asem9-1q

และแล้วนายชิมิดดอร์จ บัตทูเมอร์ (H.E. Mr. Chimeddorj Battumur) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ก็ได้เข้าเยี่ยมเยียนรมต ต่างประเทศ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุลเมื่อ22ก.พ2556 และ 22เม.ษ2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญการไปเยียนประเทศมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 27-29เมษายน 2556นี้

y-mgl (2)y-mongolia (1)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมคณะ อาทิ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วิทยศาสตร์ได้เดินทางไปเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย  ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.ตามคำเชิญของรัฐบาลมองโกเลีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และ “เปิดศักราชใหม่” ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมองโกเลีย

y-mongolia2013 (20)

17.30นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจงกิสข่าน กรุงอูลานบาตอร์ และเดินทางเข้าที่พักที่ทางการมองโกเลียจัดไว้ต้อนรับในแบบกระโจมมองโกเลียดั่งเดิมหรือ(เกอร์)

y-mongolia2 (2)

สำหรับการเดินทางมาเยียนประเทศมองโกเลียครั้งนี้ในฐานะแขกเกียรติยศของประธานาธิบดีมองโกเลีย 

เพื่อชูบทบาทของประเทศไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในระดับรากหญ้า ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำความตั้งใจของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญของประชาคมโลก ในการสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากข้อจำกัด  ด้านเพศ อายุ ศักยภาพทางร่างกาย และสถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพแก่ประชาชนด้วยการขจัดความไม่เท่าเทียมกัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตของระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย จะเน้นนโยบายการมอบโอกาสความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีด้วย.

y-mongolia2 (3)

ซึ่งพัฒนาการปูพื้นฐานประชาชนนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมยานเยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ที่มองโกเลียให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ  โดยจะร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ  ในสาขาที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน  ทั้งระหว่างรัฐและเอกชน  เนื่องจาก มองโกเลียยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นจำนวนมาก เช่น  ถ่านหิน ทองแดง ทองคำ โลหะหายาก สังกะสี และน้ำมันดิบ   และต้องการการลงทุนและความเชี่ยวชาญจากไทย ในสาขาพลังงาน ยานยนต์ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดเล็ก หรือรถยนต์ปิกอัพ  ที่มีความต้องการจำนวนมาก จึงเชื่อว่า การเดินทางเยือนมองโกเลียในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  ที่จะขยายตลาดไปสู่มองโกเลีย

ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 28 เม.ย. 2556

นายกรัฐมนตรีประชุมปรึกษาหารือกับนักธุรกิจไทยในมองโกเลียก่อนเข้าเยี่ยมคาระวะกับคณะรัฐบาลมองโกเลีย ในการสานสัมพันธ์ภาพในทุกๆๆมิติให้แน่นแฟ้นยึงขึ้น ฉันประเทศพี่ประเทศน้อง และต่อไปเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป

th-b,mongolia (1)th-b,mongolia (2) th-b,mongolia (3)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปยังMongolian Parliamentและนายนอรอวิง อัลทันคูยัค (H.E. Mr. Norovyn Altankhuyag)  นายกรัฐมนตรีประเทศมองโกเลียให้การต้อนรับ โดยการนำตรวจแถวทหารเกียรติยศมองโกเลียณ.ลานจัตุรัสซัสบาทาร์ (Sukhbaatar)

??????????y-m2013 (3)y-m2013 (6)y-mongoliaparliament

y-mongolia2013 (3)

พร้อมแนะนำคณะผู้ติดตามทั้งรมต ผู้รับผิดชอบธุรกรรมระหว่างประเทศตามครมรัฐบาลไทยซึ่งได้ขออนุม้ติการทำMOU (ขอครมทุกครั้งให้อนุมัติก่อนจึงจะสามารถทำงานได้)อย่างระหว่างประเทศไทย-มองโกเลียแล้วนั้น หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมองโกเลียMr.Norovyn Altankhuyag ได้นำ นายกรัฐมนตี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรคาระวะ รูปปั้นผู้นำเจงกิสข่าน หน้าMongolian Parliament

y-mongolia2013 (1)y-mongoliaparliament

คณะรัฐบาลไทยได้ร่วมประชุมหารือเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรี ประเทศมองโกเลีย  Mr.Norovyn Altankhuyag แบบทวิภาคีเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งกลไกระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการลงนาม 3 ฉบับ ได้แก่

y-gm2013 (2)

– บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพือส่งเสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างกัน

– ความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์

แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาโอกาสและการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะสาขา อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและยา

y-mongolia2013 (7)

– บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลียกับสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษบกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน

y-mongolia2013 (13)

ประเทศไทยและมองโกเลียมีสัมพันธุ์ภาพต่อกันมาปีหน้า2557จะครบรอบ 40 ปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เชิญนายกรัฐมนตรีมองโกเลียเดินทางเยือนประเทศไทยในปีหน้า

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่ารู้สึกชื่นชมในความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของมองโกเลีย ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่การค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันยังมีมูลค่าที่ไม่มากนัก ที่ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2555 ทั้งสองประเทศจึงเห็นควรให้มีการขยายการค้าและการลงทุน โดยในด้านการค้าเห็นควรให้มีการขยายในด้านผลิตภัณฑ์เหมืองแร่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุวัตว์ ยานยนต์ เช่น รถปิกอัพ ส่วนในด้านการลงทุน ดิฉันได้เรียนนายกรัฐมนตรีมองโกเลียว่า ดิฉันสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเข้ามาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านเหมืองแร่ ท่องเที่ยว การเกษตร สาธารณสุข และพลังงานในมองโกเลีย โดยการเดินทางเยือนในครั้งนี้ดิชั้นจึงได้เชิญภาคเอกชนเดินทางร่วมมาด้วย

y-gm2013 (3)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of Investment) และความตกลงความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Cooperation Agreement) ระหว่างทั้งสองประเทศ และในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศมีความยินดีที่ได้ลงนามเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ทั้งสองประเทศยังได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพในการพัฒนา

y-gm2013 (4)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่าบทบาทของมองโกเลียเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยและมองโกเลียได้ตกลงที่จะหาทางเพื่อขยายความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ทั้งสองสนใจร่วมกัน และเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างมองโกเลีย และประชาคมอาเซียน

สุดท้ายนี้ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวมองโกเลียอีกครั้ง ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น…ขอบคุณคะ

และนายกรัฐมนตี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภามองโกเลีย นายซันดาคู เองค์โบลด์(Mr.Zandaakhuu Enkhbold )ประธานรัฐสภามองโกเลีย ณ อาคาร State Palace

Mongolian Parliament (2) Mongolian Parliament (1)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และประธานรัฐสภาฯ นายซันดาคู เองค์โบลด์(Mr.Zandaakhuu Enkhbold ) เห็นพ้องกันว่าจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ เพื่อสร้างกลไกการปรึกษาหารือทั่วไป เพื่อวางกรอบความร่วมมือ และในฐานะสมาชิกรัฐสภา

Mr.Zandaakhuu Enkhbold-yy-Mongolian Parliament

นายกฯ แสดงความยินดีที่ได้ทราบว่ามีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสตรี ซึ่งประธานรัฐสภาไทยได้เชิญประธานรัฐสภามองโกเลียเยือนไทยแล้ว นอกจากนี้ นายกฯและประธานรัฐสภาฯ ต่างสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่ประชาชน ซึ่งถือเป็นกุญแจในการกระชับความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศ

Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj -y

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะ นายชักเคีย แอลแบคดอร์จ (H.E. Mr. Tsakhia Elbegdorj) ประธานาธิบดีมองโกเลีย ณ.พระราชวัง Marshal Palace

Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj -y (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวขอบคุณ สำหรับการเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ 7 และเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ซึ่ง ในโอกาสนี้ นายกฯแสดงความชื่นชม ที่ประธานาธิบดีมองโกเลียนายชักเคีย แอลแบคดอร์จ (H.E. Mr. Tsakhia Elbegdorj)ทำให้เศรษฐกิจมองโกเลียฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศในมองโกเลียยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่ไทยหวังว่าหากประเด็นนี้ได้ข้อยุติ ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนกับไทยจะได้รับการพิจารณาจากมองโกเลีย และประธานาธิบดีมองโกเลียแสดงการสนับสนุนในความตกลงนี้ เพราะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนไทยในการเข้ามาลงทุนในมองโกเลีย โดยประเทศไทยและมองโกเลียมีค่านิยมและความเชื่อที่คล้ายกัน เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในกรอบของ UN ในภูมิภาค และระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ และมองโกเลียต่างยืนยันสนับสนุนความร่วมมือในกรอบ ACD และไทยยินดีสนับสนุนมองโกเลียเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบอาเซียน รวมทั้ง การมีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS)

Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj

ในโอกาสนี้ นายกฯได้แสดงความชื่นชมมองโกเลียสำหรับข้อริเริ่มตั้งกลุ่มการเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย (Asian Partnership Initiative for Democracy – APID)  และไทยกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมใน APID รวมทั้งศักยภาพของ APID ในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาค โดยนายกฯได้ย้ำว่า การริเริ่มกรอบความร่วมมือต่างๆในภูมิภาคควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะเป็นการรับประกันว่าความร่วมมือด้านประชาธิปไตยในภูมิภาคจะมีความยั่งยืน.

Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj -y (3)

นายกรัฐมนตี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยี่ยมชมสินค้าพื้นเมืองมองโกเลีย

y-mLocal product (2)y-mLocal product (3)y-mLocal product (1)y-mLocal product (4) y-mLocal product (5)  y-mLocal product (6)

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตร ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางไปโรงงานผลิดผ้าแคชเมียร์ Gobi and Goya Factory Shopเพื่อติดต่อการส่งเสริมผ้าไหมประเทศไทยกับโรงงานผลิตผ้าแคชเมียร์ นุ่มจนคุณสัมผัสได้ เพื่อกระตุ้นเส้นทางสายไหมก้าวไปในครอบครัวโลก ในว่าระต่อไป

y-fgb-casmer -mongolia (1)y-fgb-casmer -mongolia (5) y-fgb-casmer -mongoliay-fgb-casmer -mongolia (4) y-fgb-casmer -mongolia (3)

หลังจากนั้นไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งรัฐบาลประเทศมองโกเลียเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาชิกประชาคมประชาธิปไตยกว่า100ประเทศ

7THCD-MONGOLIA2013 (4)7THCD-MONGOLIA2013 (5)

เมื่อกลับที่พักกระโจมเกอร์ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มอบข้าหอมมะลิประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนภาพม้าแห่งความสุขครอบครัวปิกซัสในทุ่งกว้างสวันน่า ให้ แด่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นที่ระลึกและกล่าวว่าจะขับเคลื่อนสายสัมพันธุ์เศษฐกิจให้เติบโตขึ้นเป้น2เท่า อีกด้วย

y-l,mong (4)y-l,mongolia (8)

29 เมษายน 2556 การประชุม ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ทุกประเทศมีเป้าหมายร่วมมือกันที่จะช่วยประเทศในระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแรงขี้นและจะกดดันUN ให้ทำหน้าที่สะสางการจัดระเบียบโลกให้ ไม่ละเมิดสิทธมนุษย์ชนโดนฆ่าตายแบบแค่คิดต่าง ก็ฆ่าและจะผนึกกำลังกันในทุกๆๆด้านที่จะตามมาในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมสิทธสตรีในระบอบประชาธิปไตยให้มีบทบาทการเป็นผู้นำในด้านต่างๆๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งการเป็นผู้นำทางด้านเศษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยมีสภาวะผู้นำที่ดี มีคุณธรรมนำหน้า นำมาวางรากฐานประชาธิปไตยให้เข็มแข้งยืนเป้นต้นโอ๊คประชาธิปไตย  มีงาน เงิน ปัจจัย4 แล้วมีปัจจัย5ก็คือการมีความเคารพ…ความแตกต่างในกันและกัน และนี้คือ…ประชาธิปไตย สันติภาพ อิสระภาพ ที่แท้จริงที่ทุกคนใฝ่หา นั้นเอง

CD-MONGOLIA2013

ส่วนนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ถูกเชิญให้ เล่าสู่กันฟัง…ในการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย จากประสบการณ์ตรงที่กระทบถึงตนเองและครอบครัวนั้นเจ็บปวดเพียงใด แม้ว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรี การเมืองไทยก็ยังมีอำมาตย์ที่ลุแกอำนาจ กลั่นแกล้งสกัดงาน อำนาจบริหารประเทศ ในทุกวิธีทาง และประชาชนไทยกับทุกๆๆฝ่ายในประเทศไทยกำลังช่วยสะสางปัญหาที่ไม่ตรงแนวประชาธิปไตยสากลนี้ ด้วยวลี WE”LL GO TOGETER

คำเชิญเเขกเกียรติยศพิเศษ ประเทศมองโกเลีย เพื่อกล่าวปาฐกถาประชาคมประชาธิปไตย 100กว่าประเทศ รัฐบาลมองโกเลียได้ทำข้อเสนอมายังรัฐบาลๆๆไทยส่งเข้าครม พร้อมคำกล่าวในงานนี้ เมื่อครมรัฐบาลไทยอนุมัตเห็นสมควรในเรื่องใดจึงทำหนังสือตอบรับคำเชิญพร้อมแนบกำหนดการ MOU พร้อมคำกล่าว ปาฐกถาประชาคมประชาธิปไตย ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรซึ่งครมรัฐบาลไทยอนุมัติแล้ว คลิปนี้รัฐบาลประเทศมองโกเลีย นำออกเผยเเพร่เมื่อ.16เม.ษ 2556

7thcod_mongolia2013

Statement of Her Excellency Ms. Yingluck Shinawatra

Prime Minister of the Kingdom of Thailand

at the 7th Ministerial Conference of the Community of Democracies

Ulaanbaatar, Mongolia, 29 April 2013

——————————–

Mr. Chairman,

Excellencies,

Delegates to the Conference,

Ladies and Gentlemen,

I wish to begin by expressing my appreciation to His Excellency the President of Mongolia for inviting me to speak at this Conference of the Community of Democracies.

I accepted this invitation not only because I wanted to visit a country that has made many achievements regarding democracy, or to exchange ideas and views on democracy. But I am here also because democracy is so important to me, and more importantly, to the people of my beloved home, Thailand.

Democracy is not a new concept. Over the years, It has brought progress and hope to a lot of people. At the same time, many people have sacrificed their blood and lives in order to protect and build a democracy.

A government of the people, by the people and for the people does not come without a price.  Rights, liberties and the belief that all men and women are created equal have to be fought, and sadly, died for.

Why? This is because there are people in this world who do not believe in democracy. They are ready to grab power and wealth through suppression of freedom.  This means that they are willing to take advantage of other people without respecting human rights and liberties.  They use force to gain submission and abuse the power.  This happened in the past and still posed challenges for all of us in the present.

In many countries, democracy has taken a firm root.  And it is definitely refreshing to see another wave of democracy in modern times, from Arab Spring to the successful transition in Myanmar through the efforts of President Thein Sein, and also the changes in my own country where the people power in Thailand has brought me here today.

At the regional level, the key principles in the ASEAN Charter are the commitment to rule of law, democracy and constitutional government.  However, we must always beware that anti-democratic forces never subside.  Let me share my story.

In 1997, Thailand had a new constitution that was created through the participation from the people.  Because of this, we all thought a new era of democracy has finally arrived, an era without the cycle of coups d’état.

It was not to be.  An elected government which won two elections with a majority was overthrown in 2006. Thailand lost track and the people spent almost a decade to regain their democratic freedom.

Many of you here know that the government I am talking about was the one with my brother, Thaksin Shinawatra, as the rightfully elected Prime Minister.

Many who don’t know me say that why complain?  It is a normal process that governments come and go. And if I and my family were the only ones suffering, I might just let it be.

But it was not.  Thailand suffered a setback and lost international credibility. Rule of law in the country was destroyed. Projects and programmes started by my brother’s government that came from the people’s wishes were removed. The people felt their rights and liberties were wrongly taken away.

Thai means free, and the people of Thailand fought back for their freedom. In May 2010, a crackdown on the protestors, the Red Shirts Movement, led to 91 deaths in the heart of the commercial district of Bangkok.

Many innocent people were shot dead by snipers, and the movement crushed with the leaders jailed or fled abroad.  Even today, many political victims remain in jail.

However, the people pushed on, and finally the government then had to call for an election, which they thought could be manipulated. In the end, the will of people cannot be denied. I was elected with an absolute majority.

But the story is not over. It is clear that elements of anti-democratic regime still exist. The new constitution, drafted under the coup leaders led government, put in mechanisms to restrict democracy.

A good example of this is that half of the Thai Senate is elected, but the other half is appointed by a small group of people. In addition, the so called independent agencies have abused the power that should belong to the people, for the benefit of the few rather than to the Thai society at large.

This is the challenge of Thai democracy.  I would like to see reconciliation and democracy gaining strength. This can only be achieved through strengthening of the rule of law and due process. Only then will every person from all walks of life can feel confident that they will be treated fairly. I announced this as part of the government policy at Parliament before I fully assumed my duties as Prime Minister.

Moreover, democracy will also promote political stability, providing an environment for investments, creating more jobs and income. And most importantly, I believe political freedom addresses long term social disparities by opening economic opportunities that would lead to reducing the income gap between the rich and the poor.

That is why it is so important to strengthen the grassroots. We can achieve this through education reforms. Education creates opportunities through knowledge, and democratic culture built into the ways of life of the people.

Only then will the people have the knowledge to be able to make informed choices and defend their beliefs from those wishing to suppress them. That is why Thailand supported Mongolia’s timely UNGA resolution on education for democracy.

Also important is closing gaps between rich and poor.  Everyone should be given opportunities and no one should be left behind.  This will allow the people to become an active stakeholder in building the country’s economy and democracy.

That is why my Government initiated policies to provide the people with the opportunities to make their own living and contribute to the development of our society. Some of these include creating the Women Development Fund, supporting local products and SMEs as well as help raising income for the farmers.

And I believe you need effective and innovative leadership.  Effective in implementing rule of law fairly. Innovative in finding creative peaceful solutions to address the problems of the people.

You need leadership not only on the part of governments but also on the part of the opposition and all stakeholders. All must respect the rule of law and contribute to democracy.

Ladies and Gentlemen,

Another important lesson we have learnt was that international friends matter.  Pressure from countries who value democracy kept democratic forces in Thailand alive.  Sanctions and non-recognition are essential mechanisms to stop anti-democratic regimes.

An international forum like Community of Democracies helps sustain democracy, seeking to promote and protect democracy through dialogue and cooperation.  More importantly, if any country took the wrong turn against the principle of democracy, all of us here need to unite to pressure for change and return freedom to the people.

I will always support the Community of Democracies and the work of the Governing Council.  I also welcome the President’s Asian Partnership Initiative for Democracy and will explore how to extend our cooperation with it.

Ladies and Gentlemen,

I would like to end my statement by declaring that, I hope that the sufferings of my family, the families of the political victims, and the families of the 91 people, who lost their lives in defending democracy during the bloodshed in May 2010, will be the last.

Let us continue to support democracy so that the rights and liberties of all human beings will be protected for future generations to come!

Thank you.

7THCD-MONGOLIA2013

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ก่อนการประชุมที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นถึงการกล่าวปาฐกถาพิเศษของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ที่เมืองอูลัน บาตอ ประเทศมองโกเลีย โดยเห็นว่า เป็นคำกล่าวที่สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ประชาธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง มีความแหลมคมและทรงพลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ ทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาการเมืองไทยให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

“ปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับประชาชนที่รักประชาธิปไตย ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก และเป็นการสะท้อนถึงบทบาทความเป็นผู้นำของประเทศไทยในการผลักดันระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคและในสังคมโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นตรงกันว่า ควรแปลของคำกล่าวปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย  ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนท่าทีของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยและการแสดงจุดยืนบนเวทีโลก และรัฐบาลอยากเห็นการปฏิรูปการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์ จากประชาคมโลก” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เวทีการประชุมประชาคมประชาธิปไตยเป็นเวทีที่มีประโยชน์ นายกรัฐมนตรีจึงอยากให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมเวทีดังกล่าวในปี 2558 อีกด้วย และหลังจากนี้อยากให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกต่าง ๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแสดงความเห็นด้วย โดยนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับที่ไปศึกษาและจะทำเรื่องกลับมาขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไป

“นายสุรพงษ์ ได้กล่าวด้วยว่า เวทีการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ที่นายกรัฐมนตรีไปแสดงปาฐกถาที่มองโกเลียได้รับการยอมรับในประชาคมโลก แต่รัฐบาลของไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งรัฐบาลที่ได้อำนาจมาอย่างไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย แต่ได้อำนาจมาจากการยึดอำนาจ ไม่ได้รับการต้อนรับและถูกประณามจากเวทีดังกล่าว ในนามของรัฐบาลไทยขอยืนยันว่า ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการลบล้างมลทินของประเทศไทยในเวทีโลก เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะทำให้ประชาคมโลกมองประเทศไทยด้วยสายตาที่ชื่นชม ไม่ใช่การสร้างความเสียหาย และรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันกระบวนการประชาธิปไตยให้มีความเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค”รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

 • คำแปลปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในการประชุมประชาคมประชาธิปไตยครั้งที่7 ณ.กรุงอูลานบาตอร์ ,ประเทศมองโกเลีย 29เม.ษ 2556

ท่านประธาน

ท่านผู้มีเกียรติ,

ท่านผู้เข้าร่วมประชุม,

ดิฉันขอเริ่มด้วยการขอบคุณท่านประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียที่ได้เชิญให้ดิฉันมาปาฐกถาณ การประชุมประชาคมประชาธิปไตยแห่งนี้

ดิฉันได้ตอบรับเชิญไม่เพียงเพราะดิฉันต้องการที่จะได้มีโอกาสเยือนมองโกเลียประเทศที่ประสบความสำเร็จในความเป็นประชาธิปไตย หรือไม่ได้มาเพียงที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยแต่ดิฉันเดินทางมาที่นี่เพราะความเป็นประชาธิปไตยมีความสำคัญต่อดิฉันอย่างมากและที่สำคัญยิ่งกว่าคือความไม่เป็นประชาธิปไตยมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศบ้านเกิดของดิฉันประเทศไทยที่ดิฉันรัก

ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เป็นแนวคิดอุดมการณ์ใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานแนวทางประชาธิปไตยได้นำมาซึ่งความก้าวหน้าและความหวังสำหรับผู้คนจำนวนมากและในขณะเดียวกัน ผู้คนจำนวนมากได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาและสร้างความเป็นประชาธิปไตย

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ไม่ได้ได้มาฟรีๆ สิทธิ เสรีภาพและความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงมีความเท่าเทียมกันนั้นได้มาด้วยการต่อสู้และที่น่าเศร้าใจคือ ทำให้ต้องมีผู้เสียชีวิต

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือ? ก็เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยในโลกนี้ที่ไม่เชื่อในแนวคิดประชาธิปไตย คนเหล่านี้พร้อมที่จะให้ได้มาด้วยอำนาจและด้วยการกดขี่การมีเสรีภาพนั่นหมายความว่าพวกเขาพร้อมที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น เขาไม่เคารพสิทธิมนุษยชนหรือความเสรีภาพพวกเขาพร้อมจะใช้กำลังเพื่อกดขี่ให้คนอยู่ใต้อำนาจ และยังใช้อำนาจในทางที่ผิด สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในอดีตและยังคงท้าทายเราทุกคนในปัจจุบัน

มีหลายประเทศที่ความเป็นประชาธิปไตยได้หยั่งรากลึกแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความรู้สึกสดชื่นที่ได้เห็นกระแสประชาธิปไตยที่นำความเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศต่างๆจากปรากฏการณ์อาหรับสปริงค์ถึงช่วงผ่านเปลี่ยนในเมียนมาร์ภายใต้ผลักดันของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของดิฉัน ด้วยพลังของประชาชนคนไทยที่ทำให้ดิฉันมายืนอยู่ที่นี่ได้ในวันนี้

ในระดับภูมิภาคหลักการสำคัญๆในปฏิญญาอาเซียนก็ยึดมั่นในหลักนิติธรรม, ประชาธิปไตยและรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนต้องระมัดระวังว่าแรงปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยไม่เคยที่จะถดถอยลดน้อยลงดิฉันขอยกเรื่องของดิฉันเองเป็นอุทาหรณ์

ในปี1997 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งร่างขึ้นโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วม เราทุกคนคิดว่ายุคใหม่ของประชาธิปไตยไทยมาถึงแล้วและจะเป็นยุคสมัยที่ไร้การรัฐประหาร

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งถึงสองครั้งสองหนด้วยเสียงส่วนใหญ่ถูกล้มลงในปี 2006 ประเทศไทยเสมือนรถไฟตกรางและประชาชนคนไทยใช้เวลาเกือบ10 ปีกว่าที่จะได้เสรีภาพแห่งประชาธิปไตยกลับคืนมา

หลายคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้รู้ว่ารัฐบาลที่ดิฉันพูดถึงคือรัฐบาลที่พี่ชายของดิฉันพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลายคนที่ไม่รู้จักดิฉันอาจบอกว่า เธอจะบ่นไปทำไม? เป็นเรื่องปกติในกระบวนการการเมืองที่รัฐบาลมาแล้วก็ไปซึ่งหากตัวดิฉันและครอบครัวของดิฉันต้องเจ็บปวดแต่ฝ่ายเดียว ดิฉันก็คงจะปล่อยวาง

แต่นั่นก็ไม่ใช่ความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหาร ประเทศไทยต้องถอยหลังและสูญเสียความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติหลักนิติธรรมและกระบวนการกฎหมายถูกทำลาย โครงการและแผนงานที่พี่ชายของดิฉันริเริ่มตามที่ประชาชนต้องการถูกยกเลิกประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของเขาถูกปล้นไป

คำว่า“ไทย” หมายความว่า “อิสระ” และประชาชนคนไทยก็ได้ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้เสรีภาพคืนมาแต่ในเดือนพฤษภาคม 2553 มีการสลายการชุมนุมของผู้เรียกร้องกลุ่มคนเสื้อแดง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง91 คนในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

คนบริสุทธิ์ถูกลอบยิงโดยสไนป์เปอร์แกนนำการชุมนุมต้องติดคุกหรือหลบหนีไปต่างประเทศ และแม้แต่ทุกวันนี้ยังคงมีเหยื่อทางการเมืองจากการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ติดคุกอยู่

ประชาชนคนไทยไม่ท้อถอยและยืนยันที่จะเดินไปข้างหน้าจนในที่สุดรัฐบาลในขณะนั้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งก็มีฝ่ายปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยที่เชื่อว่าจะบริหารจัดการและบิดเบือนเจตนารมณ์ประชาธิปไตยได้ต่อแต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของประชาชนได้ดิฉันได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียงส่วนใหญ่ขอประเทศ แต่เรื่องราวนั้นยังไม่จบ

มีความชัดเจนว่าผู้ที่มีปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยยังคงอยู่รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นในรัฐบาลภายใต้คณะรัฐประหารได้ใส่กลไกที่ตีกรอบเพื่อจำกัดความเป็นประชาธิปไตย

ตัวอย่างหนึ่งที่ดีในประเด็นนี้จะเห็นได้จากที่จำนวนครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาไทยมาจากการเลือกตั้ง แต่อีกครึ่งหนึ่งกลับได้รับการแต่งตั้งโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งยิ่งกว่านั้น กลไกที่เรียกว่าองค์กรอิสระได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตแทนประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเป็นการดำเนินการเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหนึ่งมากกว่าเพื่อคนส่วนใหญ่ของสังคม

นี่คือความท้ายทายของประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันดิฉันนั้นต้องการเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศไทยและประชาธิปไตยของไทยพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยหลักนิติธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่แข็งแรงมีขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสและเมื่อนั้นทุกคนจะสามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับการดูแลที่ยุติธรรมเจตจำนงนี้ ดิฉันได้แสดงออกโดยประกาศเป็นนโยบายต่อที่ประชุมของรัฐสภาก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

ความมีประชาธิปไตยทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเกิดสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุน นำมาสู่การสร้างงานสร้างรายได้ที่สำคัญดิฉันเชื่อว่าเสรีภาพทางการเมืองเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและนำมาซึ่งการลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนจนคนรวย

นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นความสำคัญที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าเราจะต้องเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างโอกาสด้วยความรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมทางประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของประชาชน

เมื่อประชาชนมีความรู้ประชาชนจะสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถปกป้องความเชื่อของตนจากผู้ที่ต้องการกดขี่และนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยสนับสนุนข้อเสนอของมองโกเลียในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับการศึกษาและประชาธิปไตย

การลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนก็สำคัญเช่นกันมนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมที่แท้จริงในการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างประชาธิปไตยของประเทศ

นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลต้องริเริ่มนโยบายที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสร้างชีวิตที่ดีกว่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ดิฉันได้เริ่มต้นไว้หลายโครงการ รวมถึงการสร้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และวิสาหกิจขนดกลางขนาดย่อม ในขณะที่ได้กำหนดมาตรการยกระดับรายได้ของเกษตรกร

และดิฉันเชื่อว่าเราต้องการการนำที่มีประสิทธิภาพและมีความสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรมตลอดจนความสร้างสรรค์ในการหาทางออกที่สันติในการแก้ไขปัญหาของประชาชน

เราต้องการการนำที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในซีกรัฐบาลแต่ในฝ่ายค้านและประชาชนทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องเคารพกฎหมายและช่วยกันสร้างประชาธิปไตย

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ,

อีกบทเรียนที่ได้เรียนรู้คือเพื่อนในต่างประเทศมีความสำคัญการกดดันจากนานาชาติที่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยทำให้กระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยคงอยู่ได้การคว่ำบาตรและการไม่ยอมรับเป็นกลไกที่สำคัญที่จะหยุดกระบวนการปฏิกิริยาที่ต่อต้านประชาธิปไตย

เวทีนานาชาติอย่างประชาคมประชาธิปไตยแห่งนี้มีบทบาทที่จะช่วยให้ประชาธิปไตยยืนหยัดอยู่ได้การส่งเสริมและปกป้องประชาธิปไตยด้วยการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์และสร้างความร่วมมือหากประเทศใดก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ทุกคนต้องร่วมกันกดกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนำเสรีภาพกลับคืนสู่ประชาชน

ดิฉันขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนเวที่นี้เวทีนี้และการดำเนินงานของสภาบริหาร( GoverningCouncil ) เพื่อจะได้ช่วยให้ประชาธิปไตยแข็งแกร่งขึ้นทั่วโลกนอกจากนี้ดิฉันขอชื่นชมประธานาธิบดีมองโกเลียสำหรับข้อริเริ่มความเป็นหุ้นส่วนเอเชียเพื่อประชาธิปไตย( Asian Partnership Initiative for Democracy ) และทางรัฐบาลไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือในส่วนนี้

ท่านผู้มีเกียรติ,

ดิฉันขอปิดท้ายด้วยการประกาศว่าดิฉันหวังว่าความเจ็บปวดที่ครอบครัวของดิฉันได้รับที่ครอบครัวของเหยื่อทางการเมืองไทย และครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 91 คนในเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม2553 ต้องเผชิญจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายสำหรับประเทศไทย

ขอให้เราทุกคนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่เสรีภาพและอิสรภาพของมนุษย์ได้รับการปกปักษ์รักษาเพื่อลูกหลานและคนรุ่นต่อๆไป

ขอบคุณค่ะ

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

As of 29 April 2013

ULAANBAATAR DECLARATION
COMMUNITY’S ATTAINMENTS AND GLOBAL CHALLENGES

We the Participants of the Seventh Ministerial Conference of the Community of Democracies held in Ulaanbaatar, Mongolia, on 29th April 2013;

Reaffirming our unwavering commitment and adherence to the purposes and principles of the Warsaw Declaration of 27 June 2000 establishing the Community of Democracies and subsequent Ministerial decisions of the Community of Democracies,

Reiterating our obligations under the United Nations Charter and our common allegiance to the principles and spirit of the Universal Declaration of Human Rights and, as appropriate, other relevant international instruments,

Reaffirming that democracy, development and respect for all human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing,

Reiterating also our conviction that democracy is the best known form of government to promote and protect human rights, fundamental freedoms and the rule of law for all, and to strengthen peace as well as to promote prosperity,

Recognizing that human rights, democracy and the rule of law are strengthened when States work to eliminate discrimination of any kind and strive to ensure the full participation of women on equal terms with men, in all spheres of political, social and economic life,

7THCD-MONGOLIA2013 (1)

Stressing the importance of ensuring that government is transparent, responsive, effective and accountable to the people, and that everyone tangibly benefits from free and open societies that embrace democratic institutions, respect for the individual, tolerance of diversity, pluralism, and the rule of law,

Reaffirming the important role played by individual citizens, civil society in decision making and policy formulation, and in improving the quality, legitimacy, and effectiveness of democracies,

Expressing appreciation for the positive democratic trends in many parts of the world since the Vilnius Ministerial Conference held in 2011, including an increasing number of free and fair elections,

Welcoming the growing respect for democratic values in many parts of the world, including the initial steps taken in Northern Africa and the Middle East as well as the beginnings of political transition in Myanmar,

Noting with concern, however, the decline in the promotion and protection of social and political rights and civil liberties as well as the restrictions placed on individuals and civil society and the freedoms of expression, association, religion and belief in some countries
Expressing concern for the people of Mali who have been excluded from the democratic development of their country through the use of force, and reiterating the Community of Democracies’ resolve to support the return to a pluralistic and stable democracy governed by rule of law in Mali through inclusive national dialogue and long-term reconciliation,

Acknowledging the important role of the United Nations as well as regional and non- governmental organizations in democratic development, and other initiatives past and present that support and promote democracy and democratic values throughout the world,

Mindful of the role of international cooperation in promoting the goals set forth in the Warsaw Declaration and other international documents and commitments, including the Millennium Development Goals (MDGs), and convinced that in this field the Community of Democracies can play an important role in such cooperation and exchange of experience as well as through the provision of peer support,

Recalling that equality between men and women and the protection and promotion of women’s rights are an integral part of human rights and a fundamental criterion of democracy,

7THCD-MONGOLIA2013 (3)

Have adopted the following:

1. We reaffirm our resolve to advance democracy in our countries and worldwide, helping bridge the gap between principles and practice and, to that end, to cooperate in an open, inclusive and transparent manner with relevant national and international stakeholders within our respective countries as well as among ourselves and other international stakeholders.

2. We reaffirm our continued commitment to the CD reform process, initiated under the Lithuanian Presidency and welcome the institutional reforms of the CD advanced under Mongolia’s Presidency, as decided by the Vilnius Ministerial Conference in 2011, including the establishment of the first Governing Council and Executive Committee, the appointment of the Community’s first Secretary-General and the institutionalization of its Permanent Secretariat. These basic institutional structures are contributing to the development of the CD into a dynamic coalition able to take real action to strengthen democracy and civil society worldwide.

3. We commend the concrete actions undertaken by the Presidency in promoting education for democracy, and will work together to promote the full and meaningful implementation of the United Nations General Assembly resolution A/RES/67/18 on Education for Democracy, which would contribute to the strengthening of democratic society and institutions, the realization of human rights and the achievement of the MDGs. Further, we commend to the attention of all CD member states the action plan contained in the International Steering Committee’s Charlottesville Declaration on Creating a Culture of Democracy through Education (CCD).

4. We applaud the concrete actions taken by the Community’s working groups since the Vilnius Ministerial Conference in support of the Community of Democracies’ objectives, including:

– Enabling and protecting civil society by coordinating diplomatic action to prevent and address the adoption of laws and regulations that unduly restrict the work of civil society;

– Establishing the Leadership Engaged in New Democracies (LEND) Network and its Working Group – a digital platform for sharing best practices, peer-to-peer exchanges, and information on reform and the rule of law with those leaders guiding democratic transitions;

– Streamlining the activities of the Working Group on Education for Democracy to focus on practical actions, such as organizing international seminars, developing curriculum framework, establishing a new digital library of democracy education curricula and materials.

7THCD-MONGOLIA2013 (6)  

5. We also welcome other activities by the Community, including:

– Organizing the International Women’s Leadership Forum in Ulaanbaatar in July 2012;

– Convening of the first informal Asia-Pacific Ministerial meeting in Ulaanbaatar on 28 April 2013 at which the Ministers decided to regularly hold such a meeting at the margin of the CD Ministerial Conferences;

– Launching an Asian network for democracy to consolidate regional civil society activities and strengthening democratic gains in Asia;

– Promoting regional and country-to-country dialogue, cooperation and exchange of experiences in democratic development;

– Continued meetings of the UN Democracy Caucus that addressed issues such as democracy education, the rule of law, and democracy support;

– Successfully implementing the first round of the Democracy Partnership Challenge Task Forces for Tunisia and Moldova;

– Initiating the process to apply for an observer status with the United Nations General Assembly;

– Recognition of the Parliamentary Forum for Democracy, established under the Lithuanian Presidency, as an affiliated body of the Community of Democracies;

– Holding the first meeting of a Group of Friends of the Community of Democracies in Bamako with the aim of supporting Mali’s return to democratic order;

– Establishing an Ad Hoc Group for Myanmar to support that country’s transition towards democracy;

– Supporting effective cooperation with civil society to improve the transparency, accountability, legitimacy and performance of democratic governments.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

6. We welcome the concrete and practical outcomes of the fora of the five pillars of the CD, namely, parliamentary, civil society, women, youth and the corporate fora, held in Ulaanbaatar on 27-28 April, which addressed the challenges and opportunities in promoting and consolidating democratic reforms, including means of harnessing open governance for democracy, and addressing the issues of more effectively fighting against corruption. These fora also provided an opportunity to share experiences and chart further cooperative measures, including related to tackling the issues of open government, transparency, democratic governance and support for emerging democracies. Their input to this Ministerial conference, annexed to this declaration, is greatly appreciated and lays the basis for further concrete actions of the CD in cooperation with its pillars.

7. We resolve to further increase and strengthen the activities of the Community of Democracies in support of greater democratic governance in our countries as well as in promoting and protecting democratic values in countries where democracy faces challenges.

cd_mongolia2013

To this end we:

– Support the activities of the pillars of the CD in promoting transparent and accountable democratic governance; in addressing, where necessary, the challenges to such governance and promoting human rights and freedom;

– Work together to emphasize human rights, fundamental freedoms and democratic governance as integral parts of inclusive development and the eradication of extreme poverty as the international community works to formulate the post-2015 development framework;

– Provide support to countries undergoing transitions to democracy to facilitate the emergence of democratic societies defined by good governance, protection of human rights and fundamental freedoms as well as respect for rule of law as stated in the resolution 19/35 of the United Nations Human Rights Council;

– Support and defend an enabling environment for civil society, including through the adoption of legislation that does not put undue restrictions on civil society, in all nations;

– Resolve to protect and promote freedom of expression, peaceful assembly and association, religion and belief and provide support to those whose rights are being denied or infringed upon; emphasizing that human rights including freedom of expression apply online as well as offline;

cod-mongolia2013

– Improve international observations of elections so as to ensure the transparent and genuine expression of the will of people and, if needed, offer recommendations for improving the integrity and effectiveness of electoral and related processes without interfering in the election processes;

– Support the strengthened role of the Community of Democracies at the United Nations by:
•Encouraging the UN Democracy Caucus to take a leading role in supporting the goals of the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the Community of Democracies Warsaw Declaration, in the General Assembly, the Human Rights Council and other relevant UN bodies;
•Supporting the work of the UN special mechanisms on issues relating to democracy and human rights, particularly the UN Special Rapporteurs on the right to freedom of peaceful assembly and of association, the right to freedom of opinion and expression, and the situation of human rights defenders;
•Developing closer cooperation with the United Nations Development Program, the United Nations Democracy Fund, other relevant UN bodies and the UN Alliance of Civilizations.

– Promote the goals of empowering of women and their full participation in all spheres of political, social and economic life as well as fighting gender-based violence;

– Promote further cooperation and coordination of efforts between the Community of Democracies and international and regional organizations, and initiatives such as the Open Government Partnership;

– Redouble our efforts to include civil society views in all aspects of the Community of Democracies, to provide support to the nongovernmental International Steering Committee, and to support civil society in all countries in the world.

– Explore the benefits of transforming the Community of Democracies towards a fully-fledged international organization.

8. We welcome the new Presidency of El Salvador and express our commitment to support and assist El Salvador in leading multi-stakeholder efforts to protect, strengthen and advance democracy and democratic values in our countries and beyond.

9. We congratulate Mongolia on its outstanding leadership of the Community of Democracies and its efforts to advance democracy and democratic values in the Asia-Pacific region and around the world. We also express words of gratitude to Mongolia for the successful hosting of the VII Ministerial Conference of the Community of Democracies in Ulaanbaatar.

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ThaiPM yingluck shinawatra AttendThe 22nd ASEAN Summit 24 – 25 April 2013, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

l-sm2013_

24 เม.ษ 2556(13.30น)นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม  22nd ASEAN Summit ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2556 ณกรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Our People, Our Future Together  …

22as,bm2013 (3)

20.30น นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางถึง กรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน 10 ประเทศ และนาย เล เลือง มินส์ เลขาธิการอาเซียน ได้รายงานสรุปผลของการคืบหน้า อาเซียน ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้( 25 เม.ย. 2556)

22as,bm2013 (1)

Venue of 22nd ASEAN Summit (2013)
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

22sm.bm2013 (4)

การประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับเคลื่อนอาเซียน การกำหนดอนาคตของภูมิภาคอาเซียน ร่วมถึงการติดตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า  ในงานเลี้ยงรับรองผู้นำอาเซียนนั้น ผู้นำอาเซียนต่างก็สวมเสื้อผ้าไหมทอพิเศษของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ครั้งนี้ด้วย

25เม.ษ 2556

22aseansb2013 (15)

การประชุม 22nd ASEAN Summit… Our People, Our Future Together  ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเข้าห้องประชุมในครั้งนี้

22aseansb2013 (16)

09.00-12.15 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เนื้อหาการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนของประชาชนสู่อาเซียนอย่างไร

เนื้อหาการประชุม 22nd ASEAN Summit ในครั้งนี้มุ่งเน้นความสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางทะเลภายในภูมิภาค
โดย สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียะห์แห่งบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

asean g

สาระการประชุมสรุปว่าบรรดาผู้นำอาเซียนจะขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศจีนฮ่องกง และบรรจุวาระการประชุมในการต้องการความร่วมมือจากประเทศจีนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ เพื่อลดความตึงเครียดในน่านน้ำที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศอาเซียนใต้

สำหรับการวางรากฐานการเชื่อมโยงอาเซียนthe Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)ได้เปิดการประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ( IMT-GT) ครั้งที่ 7โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยโดยการเพิ่ม การสร้างทางหลวงพิเศษ การเพิ่มท่าเรือ ได้รวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ศูนย์กลางการกระจายสินค้า,สร้างมาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว,การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การอำนวยความสะดวกในระหว่างเดินทางและจุดผ่านแดน ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้น ทั้ง 3 ประเทศจะเน้นความร่วมมือโดยรวม เพื่อให้เกิดความสงบและสันติภาพ

ASEAN_3s

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบาทในการแสดงท่าทีเพื่อให้เกาหลีเหนือหันมารับฟัง นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีการหารือเรื่องแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

นายมาร์ตี้ นาตาเลกาวา รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เผยด้วยว่าผู้นำอินโดนีเซีย ได้พบหารือกับผู้นำพม่า เกี่ยวกับเหตุจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นในพม่าและแสดงความมั่นใจว่า รัฐบาลพม่ากำลังพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อยุติความขัดแย้ง

asean_25th_summit_3

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยได้ผลักดันสิ่งที่เคยเสนอให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN แผนปฏิบัติการเรื่องการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นไปตาม 3 เสาหลักที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม ห้มีการเชื่อมโยง 3 เสาหลัก ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมทั้ง การสนับสนุนและผลักดันด้านการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนี้จะถือโอกาสนี้เชิญผู้นำอาเซียน มาร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Water Summit) ในเดือน พ.ค. ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกด้วย

จากนั้นจะร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

22aseansb2013 (10)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายเต็ง เส่ง  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเหมียนม่าร์ เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

สรุปผลการหารือในครั้งนี้ …นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการปฎิรูปภายในประเทศเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองประเทศจะได้ฉลองครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ประเทศเมียนมาร์ และยินดีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาร์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 69 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

22aseansb2013 (19)

ความก้าวหน้าของโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง-ทวาย คือ..ประเทศไทยได้จัดทำข้อตกลงผู้ถือหุ้นสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้ง SPV (SPV Shareholder Agreement) และสัญญาสัมปทานแล้ว และเสนอให้ทางเมียนมาร์ได้พิจารณาต่อไป เพื่อทบทวนรูปแบบการเงินของโครงการร่วมกันในเดือนพฤษภาคม 2556 ณ.กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ประเทศไทยได้เชิญประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ  ร่วมกับประเทศไทยและเมียนมาร์ ผู้นำทั้งสองยังได้มีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การประชุมคณะกรรมการ ร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ (Joint High-Level Committee หรือ JHC) การอำนวยความ ความสะดวกประชาชนย้ายออกจากพื้นที่โครงการการระดมทุน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน

22aseansb2013 (7)

ข้อสรุปรูปแบบการเงินและการสนับสนุนการใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเป็นทางการ ในเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมาร์ได้หารือกันในประเด็นชาวโรฮิงญา และกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาว เมียนมาร์ โดยประเทศไทยขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมียนมาร์ดำเนินการพิสูจน์ข้อมูลสถานภาพเพื่อแสวงหาทางออก ที่เหมาะสมให้กับบุคคลทั้งสองกลุ่มนี้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มของเมียนมาร์ ในการจะเปิดจุดผ่านแดนใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ ด่านเจดีย์สามองค์-พญาตองซู, ด่านบ้านน้ำพุร้อน-ทิกิ, ด่านสิงขร-มอต่อง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระชับและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ในระดับประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศด้วย

14.00 น.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอด อินโดนีเซีย-มาเลเซียและประเทศไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 7

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง การประชุมสุดยอดอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ( IMT-GT) ครั้งที่ 7 ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ว่า ได้ผลักดันการเร่งรัดแผนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ด้วยการเพิ่มเส้นทาง การสร้างทางหลวงพิเศษ การเพิ่มท่าเรือ การรวมตัวกันเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า รวมถึง การสร้างมาตรฐานในการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การเดินทางระหว่างจุดผ่านแดน ส่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้น ทั้ง 3 ประเทศจะเน้นความร่วมมือโดยรวม เพื่อให้เกิดความสงบและสันติภาพ

22aseansb2013 (21)

และนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าร่วมพิธีลงนาม CIMT Establishment Agreement

CIMT BM  

17.15 น. คณะของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทย ถึงท่าอากาศยาน บน.6 ในเวลา 19.00 น.

hm_presscon_22asb

การแถลงข่าวปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน  22nd ASEAN Summit โดยสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียะห์แห่งบรูไนดารุสซาลาม ประธานเจ้าภาพ มีสาระดังนี้

พระองค์ได้ทรงยอมรับ “ความท้าทายอันเนื่องมาจากระดับที่แตกต่างกันของการพัฒนาในหมู่พวกเรา”

He acknowledged “challenges due to the varying levels of development amongst us”.

และในประชุมสุดยอดครั้งนี้ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันที่จะ “ยกระดับการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

The leaders had agreed to “leverage upon ongoing work to establish the AEC”, or ASEAN Economic Community.

His Majesty also touched on the issue of South China SEa and China where they aimed to have a calm and harmonious discussions and they have continued discussions with the ASEAN Head of States. They also take into account the importance of the 10th anniversary of the ASEAN-China Strategic Partnership in 2013 and followed by the positive momentum 19th ASEAN-China Senior Officials’ Consultations and hopefully the Ministers will continue to work actively with China on the way forward for the early conclusion of a Code of Conduct in the South China Sea (COC) on the basis of consensus.

2013-04-25f22as_BRUNEI-ASEAN

His Majesty stated that ASEAN Leaders expressed satisfaction on the progress of ASEAN’s relations with Dialogue Partners and external parties especially their support and contrition to their community building efforts. The Leaders looked forward to the upcoming disaster relief and military medicine exercise in Brunei Darussalam this June, which will be the first humanitarian effort of its kind to bring together ASEAN countries and partners.

In line with the current theme, His Majesty said ASEAN Leaders  also recognized the important contribution made by the socio-cultural pillar in bringing their people together and supporting their community building efforts as well as raising ASEAN awareness. In particular, His Majesty and other ASEAN Leaders would like to see greater involvement of youth in ASEAN activities.

22aseansb2013 (2) 22aseansb2013 (9)

His Majesty touched on the progress of ASEAN Economic Community by creating an effective roadmap that will set out initiatives to ease the way of doing business, address investment impediments and incorporate innovation policies into ASEAN’s efforts. They also have discussed on the need for development of an ASEAN Business Travel Card to ease the movement of our business people and investors.

In conclusion, the ASEAN Leaders look forward to meeting their dialogue partners this Octoer in Bandar Seri Begawan at the 23rd ASEAN Summit and Related Summits. Also present at the Press Conference was Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Perkama Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng, Second Minister of Foreign Affairs and Trade.

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุม22nd ASEAN Summit ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2556 ณกรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ” Our People, Our Future Together ” …

22as,bm2013 (2)22as,bm2013 (5)22sm.bm2013 (2)22sm.bm2013 (3)22sm.bm2013 (5)

25เม.ษ 2556Z9 (09.00-12.15 น.) นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้นำอาเซียนร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

22aseansb2013 (6)22aseansb2013 (9)22aseansb2013 (20)22aseansb2013 (11) 22aseansb2013 (12)22aseansb2013 (1) 22aseansb2013 (4)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายเต็ง เส่ง  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเหมียนม่าร์

22aseansb2013 (5)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมสุดยอด อินโดนีเซีย-มาเลเซียและประเทศไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 7  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม CIMT Establishment Agreement

CIMT BM

แล้วพบกันใหม่นะค่ะ…กับการเริ่มต้นใหม่ๆๆ…คิดใหม่ทำใหม่  22nd ASEAN Summit… ” Our People, Our Future Together ” …ท่านละยอมรับสิ่งใหม่ๆๆแม้ขัดใจตนเองม๊ากมากแต่เพื่อ…อนาคตประเทศไทย นั้น เราต้องฝึกเป็นนักรบ…We build the future….นะเธอ !!!!ชิมิ แม้จะเจ็บปวด กับการก่นด่า การเข้าใจผิด เห็นต่างแสนงอนกันบ้างก็พองามเด้อ ความต่างของดอกไม้หลากสีแห่งประชาธิปไตยได้บังเกิดขึ้นแล้วณ…กลางใจของชาวอาเซียนทุกคน และเรายินดีต้อนรับท่าน…ในเชิง+ แบบก้าวหน้าไปพร้อมๆๆกัน( WE “LL GO TOGETTER )

JOINT STATEMENT

NINTH BRUNEI DARUSSALAM – INDONESIA – MALAYSIA – PHILIPPINES EAST ASEAN GROWTH AREA SUMMIT
(9th BIMP-EAGA SUMMIT)
25 April 2013, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

1. We,  the   Leaders   of   Brunei   Darussalam,   Indonesia,   Malaysia   and   the Philippines, met for the 9th  BIMP-EAGA Summit in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, on 25 April 2013, to review the progress of cooperation and to provide further direction in the pursuit of our shared vision of establishing BIMP-EAGA as a regional food basket and ecotourism destination through enhanced connectivity for trade and investment, whilst ensuring sustainable management of the environment. We reiterated the importance of sub-regional economic cooperation of BIMP-EAGA as a strategy in supporting the realisation of the ASEAN Community.

2. Trade  will  continue  to  be  one  of  the  main  cornerstones  of  BIMP-EAGA cooperation. As such, we are pleased to note that total trade value of BIMP-EAGA grew significantly by 70% from USD 100 billion in 2009 to USD 170 billion in 2011. Intra-EAGA trade represented nearly 25% of the total EAGA trade over the same period. We are also pleased to note the positive trend in foreign direct investment in BIMP-EAGA Member Countries have grown significantly by 129% from USD 24 billion in 2009 to USD 55 billion in 2011.

3. We are pleased with the progress in implementing the Priority Infrastructure Projects, since our endorsement of the Implementation Blueprint (IB) 2012 – 2016 at the 8th BIMP-EAGA Summit in 2012. We took note that the 2013-2014 rolling pipeline projects that have been identified will further contribute to the attainment of the BIMP- EAGA vision.  We look forward to the finalisation of the “Result-Based Monitoring and Evaluation Framework” to provide indicators and assessment of the substantive outcomes and impacts of these projects to our community. We reiterated on the need for effective and timely implementation of the IB and therefore, we tasked our Sectoral Ministers to jointly coordinate and implement these BIMP-EAGA priority projects.

4. We recognised the need to synergise through greater coordination, among the four pillars of BIMP-EAGA, i.e. connectivity, food basket, tourism and environment, to further improve economic development and also narrow the development gap within the BIMP-EAGA Member Countries.   We are pleased that, under the connectivity pillar, transport initiatives continue to be sustained. Amongst others, we welcomed the commencement of Malaysia’s MASwings flights on 1 February 2013 between Kota Kinabalu, Malaysia and Balikpapan, Indonesia as well as flights between Kuching, Malaysia and Balikpapan, Indonesia. We also welcomed the additional designation of Tawau and Mulu in Malaysia; Makassar in Indonesia; and Cagayan De Oro in Philippines as BIMP-EAGA points for fifth freedom traffic rights.

5. We welcomed the initiatives to improve the ICT literacy in the rural community through the ICT Rural Outreach Program (iROP). We commended the ICT sector for the successful launching of Phase I of the BIMP-EAGA Rink project as a stepping stone to develop the BIMP-EAGA region as a communications hub. We are pleased to note the convening of the inaugural Informal BIMP-EAGA Telecommunications and ICT Ministers Meeting on 14 November 2012 in Cebu, Philippines which provided further direction in moving the ICT agenda forward.

6. We recognised the performance of the tourism sector in the last three years which has demonstrated strong potential for growth. The combined foreign and domestic arrivals in BIMP-EAGA registered a 31% increase, from 13 million in 2009 to 17 million in 2011. We, therefore, appreciated the continuous efforts of the tourism sector to promote the Equator Asia tourism brand and thus, we welcomed the arrangement of various BIMP-EAGA signature tourism events. We also welcomed their efforts in pursuing various infrastructure development and promotion activities, as well as capacity building program at the Community-Based Ecotourism Pilot Sites, and hosting a BIMP-EAGA familiarisation tour for media and travel writers from China.

7. In strengthening food security in the sub-region, we commended the successful conduct of the 1st BIMP-EAGA and IMT-GT Consumer Fair and the BIMP-EAGA and IMT-GT Business Transformation Leaders Conference: Promoting High-Value Agriculture  through  Public-Private  Partnerships  held  in  Melaka,  Malaysia  on  30 November – 2 December 2012 and the positive outcomes of the conference in forging new private sector joint venture initiatives namely, on Biotech Organic Fertilisers and Swiftlet Eco-Park. We look forward to the conduct of the 2nd BIMP-EAGA and IMT-GT Consumer Fair to be hosted in the Philippines in 2014. We also commended the private sector joint venture initiatives in the Hybrid Rice Seed production.

8. We tasked our Sectoral Ministers to look into ways of ensuring sustainable use of natural resources in the sub-region, in an effort to conserve the environment for future generations.   In this regard, we encouraged active engagement with global environment players to support our work in ensuring the preservation of two of the richest biodiversity areas in the world, namely the Heart of Borneo and the Coral Triangle (Sulu-Sulawesi Marine Eco-region).

9. We recognised the ever-increasing initiatives that are currently being pursued under the BIMP-EAGA cooperation and on the need to effectively coordinate and monitor them through a fully-functioning central secretariat. We look forward to the finalisation of the institutional arrangements for the establishment of the BIMP-EAGA Facilitation Centre (BIMP-FC) by the next Ministerial Meeting.

10. We  called  on  the  BIMP-EAGA  Business  Council  (BEBC)  to  continue  to advocate greater ease of doing business and facilitation of cross-border trade and investment in the sub-region. We urged the private sector, our Senior Officials, local governments and officials from the various sectors to strengthen public-private partnerships and reinforce collective efforts at exploring innovative modalities for partnerships,  particularly  in  the  area  of  enhancing  connectivity,  establishing  food basket and promoting tourism in BIMP-EAGA.

11. We thanked our Regional Development Advisor, the Asian Development Bank (ADB), for their continued assistance in the operationalisation of the Implementation Blueprint (IB) 2012-2016 and in the provision of technical assistance projects in supporting the development of connectivity infrastructure and trade facilitation. We urged ADB to continue its support and also consider providing their assistance in delivering projects.

12. We appreciated the ASEAN Secretariat’s increasing engagement with BIMP- EAGA and therefore, we welcomed the conduct of the ASEAN Secretariat – BIMP EAGA Consultation on 4 March 2013 in its efforts to align the BIMP-EAGA development  with  the  ASEAN  Community  agenda.  We  urged  them  to  pursue identified follow through activities to strengthen ASEAN – BIMP-EAGA collaboration. We support the higher profiling of BIMP-EAGA with ASEAN’s Dialogue Partners and External Parties.

13. We are pleased with BIMP-EAGA’s engagement with China and Japan. We look forward to greater cooperation by all stakeholders to establish actual joint venture undertakings with China and with Japan. We tasked our Senior Officials to identify new Development Partners.

14. We expressed our sincere appreciation and gratitude to the Government of Brunei Darussalam for the warm hospitality and the excellent meeting arrangements.

22as-b2013 (1) 22as-b2013 (2)

CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 22nd ASEAN SUMMIT

“Our People, Our Future Together”

Bandar Seri Begawan, 24-25 April 2013

1. We, the Heads of State/Government of ASEAN Member States, gathered in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam for the 22nd ASEAN Summit on 24-25 April 2013. We had productive discussions under the theme “Our People, Our Future Together”, with an emphasis on the role of our people in ASEAN’s community building efforts and the future of ASEAN beyond 2015. We noted the importance of realising a truly ‘People-Centred’ ASEAN as a central element of a post-2015 vision of ASEAN.

Realising the ASEAN Community: Moving Forward

2. While encouraged by the progress in the implementation of the ASEAN Charter and the Roadmap for an ASEAN Community, we agreed to further intensify our work to realise an ASEAN Community that is politically cohesive, economically integrated and socially responsible in order to take advantage of current and future opportunities, and effectively respond to regional and international challenges.

3. Recalling the adoption of the Bali Concord III Plan of Action (2013-2017) in Phnom Penh in November 2012, we reaffirmed our commitment to its implementation, and welcomed the support of our Dialogue Partners, which will facilitate the region’s efforts in addressing global issues of common interest. We also recalled the Phnom Penh Agenda for ASEAN Community Building and Phnom Penh Declaration on ASEAN: One Community One Destiny adopted at the 20th  ASEAN Summit and encouraged the relevant Ministers to continue their implementation.

4. We reiterated our commitment to narrowing the development gaps by implementing the IAI Work Plan II (2009-2015) and the ASEAN Roadmap towards realising the Millennium Development Goals (MDGs) with special focus on achievable goals and possible scenarios and priorities  beyond  2015.  We  encouraged  all  relevant  ASEAN  sectoral  bodies  to  continue working together in addressing cross-cutting issues of the MDGs. We also tasked the relevant Ministers to undertake a mid-term evaluation of the IAI Work Plan II in order to identify proper ways of moving forward in its second phase (2013-2015).

5. Acknowledging  the  importance  of  the  various  ASEAN  organs  in  helping  ASEAN Member States to fully implement their commitments to realise the ASEAN Community, and to better prepare ASEAN to meet the challenges of the future, we noted the establishment of a High-Level  Task  Force  to  review  and  make  recommendations  on  ways  to  strengthen  all ASEAN organs.

6. Noting  that  ASEAN  will  face  an  increasingly  complex  geopolitical  situation,  the Leaders tasked the ASEAN Coordinating Council (ACC) to review ASEAN’s processes and institutions in order to safeguard ASEAN centrality in the regional architecture, and provide recommendations by the 23rd ASEAN Summit.

7. Recalling the Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III), recognising the target date to realise an ASEAN Community is fast approaching and the need to consider the next stages of ASEAN’s integration efforts as well as how to continue strategically positioning ASEAN in the evolving regional architecture, we tasked the ASEAN Community Councils to initiate work on a post-2015 vision and we looked forward to further discussions on this issue at the 23rd ASEAN Summit.

ASEAN Political-Security Community

8. We acknowledged the progress and achievements made in the implementation of the ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint and we commended our Ministers for their efforts to enhance peace and security in the region through the APSC Council and its sectoral bodies.

9. We underlined the importance of promoting greater transparency, confidence and understanding of regional defence polices and security perceptions among ASEAN Member States and its regional partners. In this regard, we looked forward to the first publication of the ASEAN Security Outlook (ASO) in 2013. We also looked forward to the launching of the Commemorative Publication for the 20th ASEAN Regional Forum (ARF).

10. We reaffirmed the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) as the key code of conduct governing inter-state relations in the region and a foundation for the maintenance of regional peace and stability. In this regard, we looked forward to the accession of Norway to the TAC in June 2013.

11. We commended the shared commitment and collective responsibility of our Defence Ministers and armed forces in enhancing regional peace and security, including by moving forward the five priority areas of the ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus) process. We also welcomed the ADMM-Plus Humanitarian Assistance and Disaster Relief and Military Medicine Exercise (ADMM-Plus HADR & MM Ex) to be held in Brunei Darussalam on 17-20 June 2013 as a significant contribution to cooperation amongst the ADMM-Plus countries in their efforts to enhance confidence building and regional capacity in addressing non-traditional security challenges, in particular disaster management. We looked forward to the convening of the 2nd ADMM Plus in August 2013.

12. We   encouraged   cross-sectoral   coordination   and   multi-stakeholder   participation, including greater civil-military coordination in emergency response operations. We also encouraged the various mechanisms related to disaster management in ASEAN to synchronise their activities and policies using the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) as the common platform for disaster management. In this regard, we looked forward to the convening of the ARF Disaster Relief Exercise (DiREx) in Thailand on 7-11 May 2013, the Mentawai Megathrust Exercise 2013-2014 in Indonesia, involving the East Asia Summit (EAS) Participating Countries, and the Disaster Emergency Response Exercise (ARDEX), in Viet Nam in October 2013.

13. We reaffirmed our commitment to preserving Southeast Asia as a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. We looked forward to the signing of the Protocol to the Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) and its related documents without reservations as early as possible. We also looked forward to the extension of the Plan of Action to Strengthen the Implementation of the Treaty on the SEANWFZ for another five years (2013-2017).

14. We are determined to strengthen cooperation in addressing the issue of terrorism and transnational crime in the region. In this regard, we encouraged the relevant sectoral bodies to re-double their work in implementing their respective Work Plans and Work Programmes related  to  the  priority  areas  of  transnational  crime  as  well  as  in  effectively  tackling  the increasing non-traditional security threats in the region. In this regard, we looked forward to the outcome of the 9th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) to be held in September 2013 in Lao PDR. We re-emphasised the importance of the Declaration on Drug- Free ASEAN 2015 and looked forward to the outcome of the 2nd ASEAN Special Ministerial Meeting on Drug Matters to be convened in September 2013 in Brunei Darussalam.

15. We welcomed the progress made in considering the development of a Regional Plan of Action on Combating Trafficking in Persons (RPA) and an ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP), which reflects the need to urgently combat trafficking in persons in the region.

16. We recognised that maritime security, including maritime safety, is crucial to a vibrant, peaceful, stable and resilient Southeast Asia, and therefore encouraged the strengthening of regional cooperation in maritime security through, inter alia, capacity building, exchanging of experiences and sharing of best practices by utilising existing ASEAN frameworks, including the ASEAN Maritime Forum (AMF) and the Expanded AMF.

17. We looked forward to the full and effective operationalisation of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) in Jakarta as early as possible, which would promote research activities on peace, conflict management and conflict resolution in the region.

18. We acknowledged that the presence of landmines and other explosive remnants of war in  the  soil  poses  constant  threats  to  the  safety  of  the  people  and  hinders  national  socio- economic development and aggravates humanitarian problems in many countries in the region. In this regard, encouraged our Ministers to conclude the Terms of Reference on the modalities of an ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC) in order to enable its early establishment.

19. We acknowledged that the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) is a milestone in ASEAN’s efforts in the promotion and protection of human rights in the region and encouraged  the  ASEAN  Intergovernmental  Commission  on  Human  Rights  (AICHR)  to enhance its activities, including the implementation of the AHRD, in close coordination with the various ASEAN sectoral bodies.

ASEAN Economic Community

20. We are pleased with the progress of the ASEAN Economic Community (AEC), where 259 measures or 77.54% of the AEC Blueprint have been implemented. We took note that since the adoption of the AEC Blueprint in November 2007, per capita income in the region had risen from US$2,267 to US$3,759 in 2012.  The total trade of ASEAN grew by 16.8%, from US$2.05 trillion in 2010 to US$2.4 trillion in 2011, as intra-ASEAN trade reached US$598 billion from US$520 billion, an increase of 15.1%, over the same period. ASEAN also continued to attract foreign investors, generating a record US$114 billion FDI inflows in 2011, a 23% increase from US$92 billion in 2010.

21. Given the current regional and global economic landscape, we recognised the need to enhance ASEAN competitiveness by better facilitating trade and investment, leveraging upon on-going work to establish the AEC, and therefore better position ASEAN strategically. Therefore, we tasked our Ministers to develop a roadmap that will set out initiatives to ease the way of doing business, address investment impediments, institutionalise discussions on regulatory improvement and incorporate innovation policies into ASEAN’s efforts.

22. We also looked forward to further progressing our work for trade and investment facilitation  including  the  development  of  the  Work  Programme  on  ASEAN  Non-Tariff Measures  (NTMs)  and  realising  the  ASEAN  Single  Window,  ASEAN  Customs  Transit System, as well as strengthening the Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, which will bring in line relevant ASEAN economic agreements with the principle of ASEAN as a rules-based community. We further encouraged the setting up of an inter-agency body in each ASEAN Member State to undertake further work in addressing non-tariff barriers.

23. To  further  supplement  these  facilitation  efforts,  we  reiterated  the  need  for  the development of an ASEAN Business Travel Card to ease the movement of our business people and investors.

24. We recognised that to foster our small and medium enterprises (SMEs), it is critical to create job opportunities and promote social safety nets, in line with our goal to narrowing development gaps in the region. In this regard, we encouraged the relevant Ministers to empower SMEs, especially in the Priority Integration Sectors, through training, advisory and financial support, to take advantage of our integration efforts. We also called on business organisations to lend support to this endeavour and tasked the relevant Ministers to look into ways to provide a strategic regional platform for long-term SME development cooperation.

25. We are encouraged by the rapid expansion of our tourism sectors and commended the joint efforts of the public and private sectors to facilitate and enhance the travel experiences of tourists. We appreciate the continuing efforts for further integration, such as the signing of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals and the establishment of a Regional Secretariat for ASEAN Tourism Professionals. We encouraged our Ministers to support the establishment of both visa-free travel in ASEAN countries for ASEAN nationals, and ASEAN immigration lanes. In addition, we acknowledged the continued efforts in considering the proposal for an ASEAN Common Visa for non-ASEAN nationals that will facilitate business mobility and tourism.

26. We  are  pleased  with  the  implementation  of  the  ASEAN  Integrated  Food  Security Framework (AIFS) and the Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security (SPA-FS) 2009- 2013 which will further promote food security in the region. We recognised the importance of private sector and civil society engagement in addressing regional food security and urged them to strengthen collaboration and partnership with other government agencies, Dialogue Partners and international institutions to implement and monitor the progress of the AIFS Framework and SPA-FS.

27. We are determined to enhance ASEAN energy cooperation in order to address major energy challenges and thus to ensure a secure and reliable energy supply to the ASEAN region. We aimed to strengthen coordinating efforts between ASEAN Member States to accelerate the implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2010-2015.

28. We commended the efforts of the ASEAN Transport Ministers on the progress made in land, sea and air transport in supporting ASEAN Connectivity. We noted the completion of the Master Plan and Feasibility Study on the Establishment of an ASEAN Roll-On Roll-Off Shipping Network and Short Sea Shipping and we looked forward to the signing of Protocol 7 on ASEAN Customs Transit System by the ASEAN Finance Ministers. In supporting the establishment of the ASEAN Single Aviation Market, we acknowledged the endorsement of the vision and objectives of the Air Traffic Management Harmonisation that envisage ASEAN airspace as a seamless block of airspaces in Asia-Pacific.

29. We noted that industries such as automotives, electrical appliances and textile and garments industries in the region are increasingly operating in ASEAN as a single market. Recalling the objective to realise the opportunities and business complementarities towards making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain and the world economy, we recognised the need to undertake the above-mentioned facilitation efforts particularly for the priority sectors.

30. We  welcomed  the  progress  made  towards  realising  the  Regional  Comprehensive Economic Partnership (RCEP).  We noted that the negotiations will commence in May 2013 in Brunei Darussalam, with a view to completing them by 2015. We looked forward to the broadening  and  deepening  of  existing  ASEAN+1  FTAs  and  envision  the  RCEP  to  be  a platform for future trade and investment integration in Asia and the rest of the world.

31. We welcome the decision of the ASEAN Economic Ministers to engage Hong Kong on a bilateral basis for an ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement that will be mutually beneficial for our people.

32. We welcomed the initiatives to strengthen and enhance the effectiveness of the regional safety net, Chiang Mai Initiative Multilateralisation and looked forward to the institutionalisation of the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an international organisation to effectively conduct regional surveillance in identifying risks and vulnerabilities in the region. We are also pleased with the progress of the Asian Bond Market Initiative in deepening the region’s capital market.

33. Acknowledging the importance of financial literacy in the daily lives of our people, we welcomed Brunei Darussalam’s initiative to convene an ASEAN Conference on Financial Literacy in 2013. The conference seeks to provide a platform for policymakers, academics as well as other relevant stakeholders to share experiences and understanding on best practices in effectively promoting financial literacy in the region.

34. We continued to encourage our Ministers to enhance private sector engagement at various levels in efforts to support the AEC integration initiatives. We further called on the ASEAN Business Advisory Council and other business associations to take an active role in undertaking communications activities on the benefits of the AEC aimed at stakeholders within as well as outside the region.

35. We reaffirmed the importance of the sub-regional initiatives of BIMP-EAGA, IMT-GT, ACMECS, GMS, CLMV and CLV Triangle Development to supplement the efforts under the AEC in realising the vast business opportunities and achieve economic wellbeing for our people. In this regard, we encouraged stronger collaboration between ASEAN and these sub- regional groupings.

36. We welcomed the initial progress in the realisation of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED). Recognising the need to accelerate efforts in promoting the third pillar of the AEC, we encouraged the development of a comprehensive work plan with concrete activities to effectively implement AFEED. We also stressed the importance of synergising AFEED with other on-going efforts to support equitable economic development.

ASEAN Socio-Cultural Community

37. We reaffirmed the need to forge a common ASEAN identity and build a caring and sharing society. We recognised that the long-term goal is a people-centred and socially- responsible ASEAN Community that achieves enduring solidarity and unity among all nations and people in Southeast Asia.

38. We acknowledged the significance of the Mid-Term Review of the implementation of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint. In this regard, we expressed appreciation to Brunei Darussalam for its financial support to the regional-level analysis of the Blueprint  Implementation as  announced  in  March  2013.  We  encouraged  ASEAN  sectoral bodies  and  ASCC  national  focal  points  to  closely  collaborate  in  the  mid-term  evaluation exercise. We looked forward to receiving a report of the Review at the 23rd ASEAN Summit.

39. We acknowledged the key role our young people will play in ensuring the development and sustainability of the region. We also expressed our strong support for initiatives that instil a sense of community including the establishment of an ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) and a regional youth volunteer initiative. We recognised that young professionals are in a unique position to boost ASEAN solidarity by offering voluntary community services in areas such as rural development, disaster relief, health, education and the environment as well as supporting vulnerable groups, including people who are differently-abled, and fostering entrepreneurial skills.

40. We recognised the importance of nurturing the role of the youth in promoting economic development to benefit the next generation. Thus, we encouraged the private sector to engage young entrepreneurs in raising ASEAN awareness. In this regard, we looked forward to the 1st ASEAN Youth Entrepreneur Seminar and Expo, which will be held back-to-back with the 8th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY) in May 2013, and the early implementation of the ASEAN Young Entrepreneurs Festival adopted at the 7th  AMMY in Viet Nam in 2011, which serves as a platform for young leaders to actively participate in exploring economic opportunities in the region.

41. We welcomed the inclusion of sports as a priority, with 2013 designated as the ASEAN Sports Industry Year. We agreed that cooperation with the private sector in sports and related activities will not only promote healthier lifestyles among our people as we move towards the ASEAN Community in 2015 but also further contribute to building a stronger regional identity. In addition, we welcomed Myanmar’s hosting of the 27th  Southeast Asian (SEA) Games in December 2013.

42. Recognising the contribution of women to the overall ASEAN community building efforts, we welcomed the on-going initiatives of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) to promote public awareness through an annual public campaign to stop violence against women and children, and the drafting of an ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children.

43. We acknowledged the significance of prioritising our efforts to address climate change and disaster management in 2013. We recognised that the human impact of climate change is related to adaptation issues that are directly linked to the Socio-Cultural Pillar of the ASEAN Community. We encouraged efforts to develop an ASEAN Climate Change Initiative (ACCI) and to consider an ASEAN Action Plan on Joint Response to Climate Change.

44. We agreed that disaster preparedness is crucial as ASEAN Member States continue to face challenges of increasing global temperatures, more severe floods and droughts, as well as rising sea levels. We welcomed the progress in the implementation of the first phase of the AADMER Work Programme during 2010-2012 and committed to support the launching of the second phase of the Work Programme for 2013-2015.

45. We welcomed Thailand’s hosting of the 2nd Asia-Pacific Water Summit entitled “Water Security and Water-related Disaster Challenges: Leadership and Commitment”, in May 2013, which will provide an opportunity to exchange views on how to address challenges regarding water resources management.

46. We noted that transboundary haze pollution remains a concern in the region. In this regard, we agreed to further intensify regional and international cooperation including those under  the  ASEAN  Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution,  particularly  to  promote efforts among ASEAN Member States to ensure the full and effective implementation of the zero burning techniques in land clearing.

47. We noted with satisfaction the various regional activities undertaken by the ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) to implement the Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community and the ASEAN Decade of Persons with Disabilities (2011-2020).

48. We emphasised the importance of promoting the health of the people of ASEAN, and encouraged the continued strengthening of regional capacities to monitor and address the potential for communicable disease outbreaks originating from within or outside of our region. We recognised that the promotion of healthy lifestyles and increasing access to health services will ensure the mitigation of the ill-effects of non-communicable diseases.

49. Recognising the need to promote greater awareness of ASEAN and build a common identity among the youth, we encouraged more initiatives to utilise the ASEAN Curriculum Sourcebook in 2012. We also encouraged ASEAN Member States to identify innovative ways to utilise the Sourcebook, such as its translation into local languages and incorporating the material into national school curricula to emphasise ASEAN studies in our schools.

50. We expressed strong commitment to further strengthen human resource development in the region. We acknowledged the importance of education cooperation in improving regional productivity and prosperity and welcomed cooperative projects underway. We welcomed progress made on the ASEAN Credit Transfer System (ACTS) and the Technical and Vocational  Education  and  Training  (TVET)  Quality  Assurance  Framework  to  accelerate student mobility and human resource empowerment in the region.

51. We recognised the need to engage non-governmental organisations, private sectors, and other stakeholders in ASEAN’s community building process. In this regard, we were pleased to note the efforts undertaken by ASEAN sectoral bodies.

52. We noted the on-going drafting process of the ASEAN instrument on the protection and promotion of the rights of migrant workers under the ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) and looked forward to deliberations on the Instrument to be concluded according to the agreed timeline.

ASEAN Connectivity

53. We noted the progress in realising the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) and emphasised the importance of increasing its implementation rate, particularly through more effective coordination, communication and resource mobilisation towards our vision of an ASEAN Community by 2015. We recognised the importance of mobilising financial and technical resources, utilisation of the ASEAN Infrastructure Fund (AIF), and the promotion of public-private partnership (PPP). In this connection, we took note of the 4th ASEAN Connectivity Symposium entitled “Partnering Private Sector for ASEAN Connectivity” to be held  in  August  2013  and  Thailand’s  initiative  to  host  the  Workshop  on  “Enhancing Connectivity through Multi-layered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners” in July 2013. We welcomed all ASEAN Dialogue Partners, external parties as well as the private sector in assisting ASEAN in the implementation of the MPAC.

Timor-Leste’s Official Application for ASEAN Membership

54. We  were  encouraged  by  the  progress  in  discussions  of  the  ASEAN  Coordinating Council (ACC), and the ACC Working Group (ACCWG), on all relevant aspects related to the application by Timor-Leste, as well as its possible implications on ASEAN, and agreed to explore the possibility of Timor-Leste’s participation in ASEAN activities within the context of its need for capacity building.

ASEAN Awareness

55. Acknowledging the importance of promoting greater awareness of our work in ASEAN for our peoples in order to connect them beyond their borders, to bridge the cultural gap, and to articulate the benefits of regional integration, we tasked all the ASEAN Community Councils to  give  emphasis  on  communicating  their  efforts  to  the  relevant  sectors,  people  and stakeholders, including, through the use of various media such as traditional, mainstream and new media. In this regard, we looked forward to the early finalisation of the ASEAN Communication Master Plan.

External Relations

56. We  reiterated  the  importance  of  ASEAN’s  central  role  in  the  evolving  regional architecture and reaffirmed our commitment to work closely with all our partners through various  ASEAN-led  mechanisms,  including  the  ASEAN  Plus  One,       ASEAN  Plus  Three, ASEAN Regional Forum (ARF), ADMM-Plus and East Asia Summit (EAS).

57. We welcomed interest from our external partners to enhance their cooperation with ASEAN and in this regard, we tasked our Ministers to continue their work on reviewing the mechanisms for engaging our external partners.

58. We  noted  with  satisfaction  the  progress  of  ASEAN’s  relations  with  its  Dialogue Partners and external parties, including their positive contributions to ASEAN’s community building. We therefore encouraged our Ministers to further enhance these relations through ASEAN’s various mechanisms to ensure the maintenance of peace, security, stability and prosperity in the region.

Regional and International Issues

South China Sea

59. We discussed the situation in the South China Sea and reaffirmed the importance of peace, stability, and maritime security in the region. We underscored the importance of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), ASEAN’s Six-Point Principles on the South China Sea, and the Joint Statement of the 10th Anniversary of the DOC. In this regard, we reaffirmed the collective commitments under the DOC to ensuring the peaceful resolution of disputes in accordance with universally recognised principles of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, without resorting to the threat or use of force, while exercising self-restraint in the conduct of activities.

60. We looked forward to continued engagement with China in implementing the DOC in a full and effective manner, including through mutually agreed joint cooperative activities and projects. Taking into account the importance of the 10th  anniversary of the ASEAN-China Strategic Partnership in 2013; and the positive momentum following the 19th  ASEAN-China Senior Officials’ Consultations, we tasked our Ministers to continue to work actively with China on the way forward for the early conclusion of a Code of Conduct in the South China Sea (COC) on the basis of consensus.

Situation in the Middle East

61. We reaffirmed our support for the legitimate rights of the Palestinian people for an independent state of Palestine and a two-state solution where both countries and peoples can live side by side in peace. We called on all parties to make efforts for the resumption of peace talks and remove obstacles related thereto, in particular the construction of illegal settlements in the Occupied Palestinian Territories.

Developments on the Korean Peninsula

62. We expressed concern over the recent developments in the Korean Peninsula. We encouraged the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) to comply fully with its obligations under all relevant United Nations Security Council (UNSC) Resolutions and to its commitments under the 19 September 2005 Joint Statement of the Six-Party Talks. We reaffirmed our full support for all efforts to bring about the denuclearisation of the Korean Peninsula in a peaceful manner as well as the early resumption of the Six-Party Talks. We emphasised the importance of dialogue aimed at promoting mutual understanding and confidence among all parties concerned with ensuring peace, security and stability on the Korean Peninsula.

Group of Twenty (G20)

63. Acknowledging the importance of continuing the participation of the ASEAN Chair in the G20 Summits, we appreciated the invitation by the Russian Federation to the G20 St. Petersburg Summit in September 2013, and in other related G20 meetings throughout 2013. In this regard, we tasked officials to develop the ASEAN Position Paper for the G20 Summit to reflect ASEAN’s views on the G20 agenda, as well as on global and regional issues.

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

64. We underscored the important role that the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) plays in the Asia Pacific region, in particular in promoting the Bogor Goals of open and free trade and investment, in strengthening capacity building, as well as in building human security in the region. In this regard, we fully support the APEC 2013 chairmanship of Indonesia in playing a leading role to further these objectives, through its three priorities of ‘Attaining the Bogor Goals’, ‘Achieving Sustainable Growth with Equity’ and ‘Promoting Connectivity’.

World Trade Organisation (WTO)

65. We align ourselves to the APEC Ministers’ call, during the recent APEC Ministers Responsible for Trade held in Surabaya on 20-21 April 2013, to expeditiously and effectively advance the WTO Members’ engagement in preparing for MC9 in Bali in December this year. The  Bali  outcomes  should  include  agreements  covering  trade  facilitation,  elements  of agriculture and development, as well as issues of interest to least developed countries. We therefore, give our full support and cooperation to Indonesia to help bridge the gaps for the adoption of a Bali package that works for all.

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

24เม.ษ 2556 ทิศทางประเทศไทย

22aseansb2013

ความคืบหน้าประเทศไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ WE “LL GO TOGETTER  กำลังปรับตัวเพื่อเข้าสู่ASEAN2015 ส่วนเกินทาสอสูร..19 ก.ย2549นั้นไม่ว่าจะเป็นปปช สตง ผู้ตรวจการของเปรม ตุลาการศาลรธน เหล่าสาวกพรรคประชาธิปัตย์ในคราบศาลต่างๆๆในไทยทุกองค์กร นั้นเป็นนักตุ้มตุ๋น18มงกุฏ หลอกประชาชนมานานเพื่อหวังมากินเงินภาษีของประชาชนไทย ซึ่งประชาชนไทย โง่ จน เจ็บเหล่านี้ร่วมกันเสียภาษีอากรเต็มจำนวนหวังเพื่อให้รัฐบาลไทยไปดูเเลประชาชนทุกส่วนภาคให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพวกอำมาตย์ผีปอบหลอกกินตับประชาชนไทยมาในคราบควันหลงคมช19ก.ย2549นั้นได้ออกกฏหมายต่างๆๆมากมายวันเดียวกว่า50-70ฉบับ รวมการยืดอายุราชการของเหล่านักกฏหมายไทยไป70ปีเกษียณยังรับราชการต่อไปได้  ขนาด50ปีประชาชนไทยยังอัลไซค์เมอร์ งึกๆๆงักๆๆขิงแก่พวกเขามักตายคารัฐสภา  โรคมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ร่วมอวัยะสืบพันธุ์เพราะไม่ยอมพักผ่อนหาความสุขในปั้นปลายของชีวิตและต่อรองกับพยายมทำดีทำชั่วอะไรไว้ว่ามา(ต้องจริงล้วนๆๆ) ตามอุดมคติของบรรพบุรุษถวายแผ่นดินไทยให้  ศาสนาพุทธนำประชากรขึ้นสู่สวรรด์ในภพหน้า  พวกเขากลับเลือกทำชั่วดิ่งนรกขุมลึกลงเรื่อยๆๆ ทำตามกันไปทั้งทหารเก่าอดีตข้าราชการพลเรือน หน้าตาพวกเขาก็แสนอัปลักษณ์แบบนี้  ผู้ว่าการแบงค์ชาติก็หนังตาตก ตกอับประเทศไทยหยามน้ำหน้าประชาชนไทยอย่างมาก แบงค์ชาติเจ๊งไปคนเดียวนะต่อไปนี้ ประเทศไทยไม่เกี่ยว สำนักราชวังละเลยจุดนี้ไป ก้าวก่ายประเทศไทย มีหวังเนรเทศออก

kt

หากจะให้เข้าระบบจริงๆๆนั้นสำนักราชวังทหารองค์รักษ์ ทหารกองทัพไทย(ยุทธเหล่) ก็ควรจะไปรับเงินที่คลังหลวงสำนักงานทรัพสินส่วน…มากกว่าเพราะรับใช้ส่วน…ทำตามรับสั่งมากว่า60ปีแล้ว อีกทั้งธุรกิจส่วน…ที่เหล่าองค์มนตรีและนอมินีรับผิดชอบดูเเลอยู่ เช่นศูนย์ ศิลปชีพ มูลนิธิต่างๆๆร้านค้า บริษัทมหาชนต่างๆๆ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนั้นควรจดทะเบียนเปิดเผยและควรเสียภาษีถูกต้อง ขนาดประชาชนมีแต่ผ้าขาวม้ายังต้องจ่าย vat7%เลย หากทำอะไรตามกฏหมายบ้างไม่อีแอบ งุบ งิบ ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ดันมายุบพรรค ไทยรักไทย ตั้งแต่แรกยุบพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวไปซะประเทศไทยก็จะไม่มีปัญหาเลย จมไม่ลงหาทางลงไม่ได้จนทุกวันนี้ รู้ทันอำมาตย์กว่าเดิมวันนี้ก็คือ พวกเขากำลังปรับทิศทางให้ศาลรธน ,ปกครอง,ศาลสาวกพรรคปชป (โดยคนของเขามายื่นนั้นนี่ เห่าเป็นทอดๆๆ ให้อ่อนแอมากในสายตาชาวโลก เหี้ยสุดๆๆ)ตัดสินแบบ ปัญญาอ่อน 70ปีแล้ว จะอาการหลงๆๆลืมๆๆ อัลไซค์เมอร์ คนบ้าๆๆแบบนี้ประเทศไทยยังให้ทำงานต่อและสั่งให้รัฐบาลทำโน่น นั่นนี่ ทั้งๆๆที่ไม่มีอำนาจเลย แถมทหารไทยไปรังแกมือเสือกไปจัดเสี้ยมให้ตายทั้ง2ประเทศ และแบบนี้ชาวโลกคงไม่ปลอดภัยเป็นอาการของคนที่จะทำร้ายคนทั่วโลกในอนาคต(เมื่อรวมอาเซียนแล้ว) ในขณะที่ทั้งโลกกำลังหวังพึ่งพาอาเซียน และประเทศไทยสานสัมพันธุ์กับนานาประเทศอิรุงตุงนังมานมนาน  หากประเทศไทยยังพกพร่องในการจัดการแยกคนชั่ว ซึ่งสามารถทำให้สังคมวิบัติแยกออกจากคนดีไม่ได้ในแบบทุกวันนี้ เป้าหมายนั้นก็คืออำมาตย์ต้องการให้ศาลระหว่างประเทศตัดสินในเวทีโลก เพื่อแยกประเทศออกไปจากการแตกแยกมากขึ้นจนสุดๆๆของแต่ละภาคส่วนในประเทศ ที่เขาวางไว้ อย่างหอนเป็นทอดๆๆ ดังเช่นการที่ แบงค์ชาติดื้อดึงพาชาติล่มจมมาหลายๆๆครั้งก็เฉย(WORLD BANK ยึดประเทศไทย สุเทพเทือกจึงล้มธ.อืสลามลงเชิดเงินไปไม่หนีไม่จ่าย อ้างขอสะสาง3ปี แต่ว่ากลอุบายวางไว้ปล้นประเทศไทยกรณี IMFยุค ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ล้วนๆๆปล้นชาติไทยมานมนาน)  กษิติ ภิรมย์ อดีตรมตต่างประเทศด่าคนเขาไปทั่ว ก็มิได้ลงโทษตำหนิ ติติง คนยุโรป ติดในสนามบินท่านใส่ใจ ดูแล ขอโทษนานาประเทศผู้สูญเสียไหม จิตใจเขาจะอภัย พรรคประชาธิปัตย์และสาวกสนับสนุนพวกกลเเย่งชิงเมือง ใครตาย เจ็บ บอบช้ำ ลำบาก กูไม่สนแบบนี้ไหม …ขอบอกว่า ตามใจ 5ประเทศเลยจัดให้ หุ หุ หุ(กูรอมานาน)ไหนว่าเป็นปัญหาภายในก็ซะสางสิ่งเน่าเฟะเนี่ยซะซิ  หากรักชาติไทยจริงๆๆละก็สหรัฐอเมริกา&ยุโรปเขาต่อต้านรัฐประหารนะ

st5

 ยกตัวอย่างเชิงสร้างสรรในทางบวกต่อยอดการช่วยสังคมไทย 2556  ในวิกฤต พรรคประชาธิปัตย์โกง 69ล้านไข่ชั่งกิโล แต่ค่างบประมาณการศึกษา ช้ามาก เงินไม่มาสักที มหาลัยนอกระบบ เงินไม่ออกตามกำหนด บางที2เดือนชนกัน ออกให้แค่ 1ด…ช้ามากกับเกมโกงของอำมาตย์ วิถีนี้กลุ่มจิตอาสานำนำร่อง ได้ทำมาแล้ว เช่น การที่ผู้ปกครองรร.บดินทร์เดชา จะจ่ายค่าเทรอมบำรุงรัฐบาลไทยแล้ว ร่วมกันช่วยบริจาคเงินบำรุงโรงเรียนอย่างต่ำ2เท่าของค่าเทรอม เพื่อให้โรงเรียนนำเงินสดไปใช้จ่ายได้สะดวก รวดเร็ว และเงินบริจาคของเหล่าผู้ปกครองจิตอาสานำร่องสังคมนี้ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีอากรได้ ทำให้เราได้กุศลและช่วยแบ่งเบาเงินภาษีได้ระยะหนึ่งก็ยังดี อันนี้เป็นการช่วยชาติไทยที่ชาญฉลาดของเหล่าอารยะชน ประเทศที่เจริญเเล้วเขาทำกัน หากใครคิดดีทำดีย่อมได้ดี…ก็ทำตามได้เลย ทำดีด้านบวก…แบบฝ่ายWIN WIN มีความสุขขั้นพื้นฐานได้ง่ายดาย ส่วนเด็กๆๆก็อุดหนุนภาพยนต์ดีๆๆของพี่ๆๆพวกเขาเช่นสิ่งเล็กๆๆเรียกว่ารัก พี่มาก…พระโขนง ล่าสุด21เม.ษ2556ยอดทำเงินสัก460ล้านขึ้นแล้วน่ายินดี บางคนดู3-4รอบแล้วละและอื่นๆๆ เรียนไปมีความสุขไปด้วย นะเองนะ ชิมิ หากสินค้าไทยขายไม่ได้อำมาตย์ไทยรังแก นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรสุดสวยราชอาณาจักรบาห์เรน กาตาร์ คูเวตขายให้ได้ปะ มอนตาริโก้ขายให้ได้ปะอิอิ

sw_r9 งานนี้พระชินวัตรปราบมารเองนะลูกนะ…ร.1ท่านวางกลอุบายไว้แล้ว งานนี้อัฐิคงหาสุสานไม่เจอ หากทำร้ายตระกูล ชินวัตร เลือดย่อมข้นกว่าน้ำกากเดนสวรรด์นะหุ หุ หุ หุ มาเหนือเมฆ วุย!!! นรกสวรรด์คุณทำเอง อิอิ งานนี้ไฟล์บังคับเลย

ตามหลักความเป็นจริงประเทศไทยพ.ศ2556นี้ประชาชนไทยตาสว่างว่า…ประชาชนไทยนั้นไม่ได้จ้างทั้งปปช สตง ผู้ตรวจการแผ่นดิน(ควรไปตรวจแค่สำนักทรัพย์สินส่วน…และดูแลเหล่าราชวงค์เท่านั้น มิใช่ไปด่านินทาราชวงค์ไทยแถมไม่ดุแลทั้งๆๆเป็นหน้าที่ของเหล่าองค์มนตรีโดยตรงเลย) ศาลต่างๆๆ สวสรรหา ประชาชนไทยไม่ได้จ้างคุณ  เเค่ทดสอบเรื่อง เขาพระวิหาร นำมาทำงานวิปต่างๆๆ สสพรรคปชป และสวสรรหา ใครจ้างคุณมาก็เชิญไปรับเงินจากพวกคุณ อย่ามาตีกินภาษีประชาชนไทยอีกเลยแอบอ้างโน่นนี้นั้น มาหลอกรีดเงินประชาชน ขอตลอดชีวิต อาชีพพรรคประชาธิปปัตย์เล่นการเมืองแล้วรวยทุกคน โคตรปู่ ตา พ่อ ลูก หลาน เหลน โหลน หน้าเดิมๆๆ หน้าด้านเหลือเกินไม่อายชาวโลกเขารึไง ดีแต่โคตรเดียวเหรอค่ะ สสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย แถมไม่มีความรู้เลยในเรื่องอะไร เอาซะเลย เมื่อคุณเกิดมาจนมีการศึกษาแล้วไม่ได้ให้ สส พรรคประชาธิปปัตย์มาโกงชาติโกงแผ่นดิน ลูกยายถ้วน เมียมีที่ดินอ.พร้าวหลายสิบไร่ ลูกชายขับฟอร์รารี่ 13ล้าน ค้านสายตาประชาชนไทยสุดๆๆเลย เกาะมีมากมายก็ไปบริหารส่วนตัวซิ ประเทศไทยจะได้ไม่ล้มจมตามการทำงานผิดพราดแล้ว ดื้อดึงอึง ตีมึน แบบนี้ มัลดีฟบ้านนาย อภิสิทธิ์ซื้อไว้แล้วตามๆๆกันไปซิ เเล้วอย่ามาทำงานโชว์โง่กฏหมายไม่รู้ก็มาทำงานแบบนี้ ต่อไปเป็นหมอผ่าตัด มิน่าคนไทยตายกันมากมายกับพวกปลอมๆๆ คลีนิคปลอม หมอปลอมของเหล่าหมอเปิดร้านทำเงินแต่ตัวไม่อยู่เนี่ย ทำกันไปทำไมกัน รวยแล้วมีจิตอาสาบ้างซิพวกคุณ ผลกรรมนั้นหอยใหญ่หำโตงเรียกแม่พ่อเลย เปรตชัดๆๆพวกนี้ ชิ้วๆๆ เขาคิฏกูฏประเทศอินเดียนะมีตัวอย่างให้ดู ครูดไปกับถนนเลย

22asean-b-1-skb

22เม.ษ 2556งานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ของคณะเลขาอาเซียนประกอบไปด้วย..รมตกระทรวงต่างประเทศในประเทศสมาชิก ตรงกลาง(ที่6จากซ้าย) His Royal Highness Prince Mohamed Bolkiah, Minister of Foreign Affairs and Trade, as the Chairman of the ASEAN Ministerial Meetings  Present were the ASEAN Foreign Affairs Ministers and the new ASEAN Secretary-General, His Excellency Le Luong Minh เป็นประธานการจัดการงาน 22 rd asean summit 2013 ในครั้งนี้ก่อนการประชุมของผู้นำอาเซียนจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการ24-25 เม.ษ 2556

ASEAN_3s

ประเทศไทยควรจะกำจัดพวกกากเดนสังคมไทยเหล่านี้ออกไปเสียก่อนจะเสียประเทศไทยไป ด้วยเหตุผลง่ายๆๆตามพจนานุกรม ระบบศาลไทยไร้เสถียรภาพให้ลงโทษโดย… นะเตือนแล้วนะประเทศไทยอย่าทำอะไรในเชิงลบ(จงเคียร์สะสางผลพวงรัฐประหารให้เเล้วเสร์จก่อนศาลตัดสินในวาระต่อไป)ระหว่างนี้ อาทิเช่น ศาลไทยไร้คุณธรรมแบบที่ผ่านมา หากอะไรไม่เข้าหลักสากลแล้ว ระวังขึ้นศาลระหว่างประเทศป็นว่าเล่นละกันคือฆ่าคนในชาติไม่พอฆ่าคนต่างชาติไปด้วยไม่มีสมองคิดแถมไม่ทำโทษคนแบบนี้เช่นกรณีเพชรซาอุ…ของคนในตระกูล สมคิด-สมเจตน์ บุญถนอม ป่วนจากความชั่วตนเองล้วนๆๆ รับผิดชอบซะบ้างว่ากูฆ่าคนเพราะอะไรว่ากันในศาล หากพร่านไปหมดจากความชั่วคนเองและญาติๆๆโคตรเง้าศักราชตนนั้น สังคมไม่แยกคนเหล่านี้ออกไปให้ ไม่มีอำนาจชี้นิ้วด่ากราดคนอื่นที่มีหน้าที่ถูกต้องแล้ว เละเทะประเทศไทยต่อไปไม่จบแน่ จบในชั้นศาลระหว่างประเทศซะนะงานนี้ในประเทศไม่ทำกัน ส่งศาลระหว่างประเทศไปเลย ผิดคนเดียวจะให้ประเทศไทยล่มจมตามได้ไง ไม่ยอมหรอก!! ยึดสนามบินมีคนแค้นพวกคุณเยอะมากช่วยลำบากนะงานนี้!!!เเก้เอาเองเด้อ!!!! หากศาลไทยไร้ความหมายลง ท่านก็เสียประเทศไทยโดยปริยาย เหมือนเสื้อแดงโดนปราบแบบ19พ.ค2553 ทุกประเทศร่วมยำตีนประชาชนไทย(เพราะข้อมูลว่าเป็นคอมมิวนิตย์) เเน่ใจนะว่าเหี้ยและเอาคนบ้าอยู่ต่อจนให้ศาลโลกเค้า กูก็บ้าบ้างตามศาลไทย ยุบพรรค ปลดนายกรัฐมนตรี ประชาธิปไตย ยึดทำเนียบ สนามบิน ฆ่าคนไม่ผิด เอาคนไทยปลอม ใบสด9ไม่มีแต่ได้เป็นครูนร จปร… น่าขายหน้าแถมยังได้เป็นนายกรัฐมนตรีไทย หน.ฝ่ายค้าน ล่าสุดรวบอำนาจประมูลงานสร้าง สถานีตำรวจทั่วประเทศ หลอกกินตับ เชิดเงินภาษีอากรไปสบายๆๆแบบนี้ เกี่ยวที่ระหว่างภาพพจน์ประเทศไทยและเขมรใครจะดีกว่า…นะการบ้านเลยจุดนี้ ป้องกันดีกว่ามาแก้ทีหลังลำบาก ต้องช่วยกันปราบอธรรมนะคนไทยทุกคนหากไม่มีอคติคิดตรงๆๆจะเข้าใจนะ ผู้มีบารมีบ้าหลังคาแดงเหล่านี้ หลอกกินตับประชาชนไทยมานาน ทำไมยังปล่อยคนบ้าบริหารประเทศไปได้นะพวกคุณ นานาชาติไม่เข้าใจมากค่ะ???? พราะจะโดน7สัตว์ประหลาดกังนัมฉีกประเทศออกเป็น5ส่วนแน่ๆๆ หากไม่ปรับตัวซะตอนนี้  ถ้าเตรียมตัวกันแยกตัวประเทศใหม่ต้องวางรากฐานให้ภูมิภาคตนเองรวยโดยประชาชนเป็นหลักให้ชุมชน นักการเมือง ข้าราชการแค่ลูกจ้างชั่วคราวรึประจำ ต้องทำงานให้รัฐคุ้มค่า เช่าชามเย็นชาม ห้ามมาใช้งานเกินหน้าที่ ตนเอง   แกนนำคนใต้นปช ควรจะไปภาคใต้มิใช่มาตีกินภาคเหนือภาคอีสาน ตบตาชาวโลก แค่ภาคใต้มีประชาธิปไตยแท้จริงไม่เงินสอดใส้แบบเดิมๆๆ เอาให้เครียร์ก่อน ค่อยมาเวทีส่วนกลาง เก่งให้จริง อีกอย่าง แกนนำรุ่นใหม่ไม่ควรมีหมวกดาวแดงอีกต่อไป ทดสอบไม่ผ่านก็จบ คร้าบบบ!!!!! เวทีนี้ไม่มีพี้เลี้ยงอีกต่อไป

y-p,saudiงานนี้มีแต่ตัวจริงเท่านั้น

หากใคร6-7ปีแล้วยังแผ่นเสียงตกร่องทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองเขียวน้ำเงิน ก็ควรจะเบิกตารับรูข่าวทั้งทีวีวิทยุบ้างทางกรมประชาสัมพันธุ์และคณะโฆษกรัฐบาลเข้าก็เสนอข่าวให้รู้เท่าทันทั่วๆๆกันหมด ทุกตัวละครต้องเล่นในกติกาฟีฟ่า… คนเกิดมาร้องอุแว้แล้วต้องคืบคลานเดิน มีพัฒนาการ หากนอกกฏคุณก็ต้องรับผิดชอบตนเอง นะประเทศไทยนี้มีระเบียบกติกาอย่างไร หากเป็นคนจีน ลาว ชาติตะวันตกมาอาศัยแผ่นดินเขาอยู่ก็ต้องรู้ว่า…อะไรทำได้ไม่ได้ บ้าง หากตนเองเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ยอมอัพเดทขัอมูลใหม่ๆๆ คนทุกคนไม่ได้เกิดมาเเล้วเก่งได้เลย แต่การศึกษาการได้ดูได้รู้ได้เห็น นั้นจะทำให้เรารู้กลเกมศัตรูที่เเฝงมาในหลายๆๆรูปแบบ การเข้าพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรทั้งเรื่องน้ำและนำราชาธิบดีราชอาณาจักรบาห์เรนนั้นเป็นความจริง นายกยิ่งลักษณ์ทำผมซะสวยเลย งานนี้ยอมมะด้ายยยยยยย….มาหาว่าไม่ได้พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะน่ะ อย่าทำร้ายกัน!!! อีกอย่างเราเป็นประเทศที่ต่อต้านระบอบคอมมิวนิตส์หากใครหัวใจจิต ภูมิศักดิ์ ไม่ควรมาร่วมการต่อสู้ด้านประชาธิปไตย (ต้องเป็นได้แค่กลุ่มบวก มิใช่แม่ทัพ ขุนศึก ใดๆๆในเวทีโลก)หากใส่หมวกดาวแดงทาสสุรชัย แซ่ด่านคนของอำมาตย์แล้วท่านไม่ต้องมาต่อยอดประชาธิปไตย (เหมือนกลุ่มคน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ทุกสีเสื้อเป็นหลักนำหน้า (อาเซียน +จีน อินเดีย  ญี่ปุ่น,รึ +6ประมาณนี้คือหลักการต่อสู้2013)วินาทีนี้คุณภาพชีวิตประชาชนต้องมีรายได้สามารถไปเมืองนอกเรียนต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้ การอบรู้ข้อมูลกว้างทางตรงแทนการนั่งจุ้มปุกนั้น ทำให้เอาตัวเองรอดและชี้แนะคนอื่นๆๆได้อีกด้วยนี้คือจุดประสงค์รวยแล้วสอนคนอื่นรวยให้ตาม (มิใช่ล้มละลายตาม)เพราะพวกเรากลุ่มNew species มุ่งมั่นในการสร้างสังคมทดลองโดยเอาประเทศไทยนี้สร้างสังคมในอุดมคติ..เพื่อเข้าสู่ยุคศิวิไลท์ อาริยเมตตรัย เศรษฐีรวย สวย หล่อเท่าเทียมกัน(วาจาสุภาพด้วยนะไม่ใช่กูๆๆมึงๆๆ) ก่อนที่จะตายจากกันไปแล้วพบกันในยุคหน้าหากยังมีกรรมเท่ากัน นะต่อยอดเลย เนี่ยทางดีแล้วที่แนะนำให้เนี่ย ฉะนั้นพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆๆรึยังค่ะ ถามใจดูก่อน ก่อนที่จะรักฉัน อิอิ

aec-gew_n

ไม่รู้ก็คือไม่รู้อย่ามาผมคิดว่า(แบบสาวกพรรคประชาธิปัตย์และสื่อไทย)..มาสู้ในเวทีโลกแห่งนี้ รักใครชอบใครเรื่องของคุณแต่ว่าคุณเริ่มต้นคลิปที่1ก็ผิดแล้ว203ก็ยังผิดพูดจำมาแบบเดิมๆๆ วิธีนี้เป็นวิธีของคอมมิวนิตส์(CIAไทย)ทำให้ประชาชนไทยตายมากว่า 60ปีแล้ว  มีเหยื่อทาสอำมาตย์มารับใช้อยู่เนืองๆๆ เพื่อฆ่าคนไทย ทั้งมุสลิมไทยและจีนฮกเกี้ยน ไหหลำซึ่งในระดับโลกได้โดมิโน่ล้มกระดานไปเรียบร้อยแล้ว เหลือประเทศจีนซึ่งปรับปรุงใหม่2013 ผู้นำยุคใหม่ต้องบวกประชาธิปไตยใส่เข้าไป ปรับโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการประเทศให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอนนี้ทุกประเทศในโลกกำลังนำสิ่งดีๆๆมาปรับใช้ในประเทศตนเองกันทั้งนั้น และ27-29 เม.ษ 2556นี้ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะไปเยียนประเทศมองโกเลีย(ประเทศที่เป็นคอมมิวนิตส์ประเทศที่2รองจากรัสเซียและปัจจุบันได้มีการปกครองสภาเดียวในระบอบประชาธิปไตยเมื่อ2533)   ตามคำเชิญของนายชิมิดดอร์จ บัตทูเมอร์ เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งเพิ่งเข้ารับตำเเหน่งใหม่และในการประชุมASEM9ซึ่งทั้ง2ผู้นำประเทศไทย-มองโกเลียก็ได้พบปะทวิภาคีกันในด้านการศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ การปรัฐโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้เข้าพบนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อวันที่ เพื่อปรึกษาการวางรากฐานประชาธิบไตยที่มั่นคง WE “LL GO TOGETTER

Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra and  President of Mongolia Mr. Tsakhia  Elbegdorj, Asia – Europe Meeting: ASEM 9 Summit in Laos 5-6,nov 2012

y-mgl (2)y-mgl (1)

นายชิมิดดอร์จ บัตทูเมอร์ (H.E. Mr. Chimeddorj Battumur) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยียนนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญการไปเยียนประเทศมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 27-29เมษายน 2556นี้

เรามาติดตามความคืบหน้าของASEANกัน

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม  22nd ASEAN Summit ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2556 ณกรุงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม การประชุมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Our People, Our Future Together  …เพื่อแสดงถึงความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับเคลื่อนอาเซียนและกำหนดอนาคตของภูมิภาค  ผู้นำอาเซียนแต่ละประเทศจะติดตามผลความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน และเร่งรัดให้เกิดการดำเนินการให้เป็นผลภาคปฏิบัติ ตามสิ่งที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันไว้แล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาว่าก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด

สำหรับประเทศไทยนั้นมีการผลักดันแผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN, แผนปฏิบัติการเรื่องการค้ามนุษย์, การบริหารจัดการภัยพิบัติ, การระดมทุนสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก (connectivity) รวมถึงการเร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมการแสดงจุดยืนและวิสัยทัศน์ในทิศทางอนาคตของอาเซียน โดยเฉพาะการรักษาบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้าต่อไป และให้อาเซียนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกรอบความร่วมมือต่างๆในภูมิภาค

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยังจะเข้าร่วมประชุมIndonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ครั้งที่ 7 เพื่อหารือร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ผลักดันและเร่งรัดแผนการสร้างการเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยการเพิ่มเส้นทางหลวงพิเศษ (Motorway) ,เพิ่มท่าเรือ การรวมตัวกันเพื่อมุ่งมั่นในการร่วมหุ้นส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าอาเซียนสู่ประชาคมโลก รวมถึงการสร้างมาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการต่างๆ ร่วมกันอาทิเช่น อาหารฮาลาล ยางพารา สินค้าเกษตร ,การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกด้านการการค้าหรือการเดินทางระหว่างจุดผ่านแดน (Custom Border) ร่วมกันเป็นต้น

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Thai PM yingluck shinawatra welcomed His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa (Kingdom of Bahrain)

ขออภัยนำมาลงช้าไป…คลิปนี้จากเหตุการณ์จริงตัวจริงเสียงจริง…ความจริงชนะทุกสิ่ง??? ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการมีชาติ ศาสน์ กษัตริย์(ไม่มีศาลรธน กกต ปปช สตงและองค์กรอิสระ รวมนักพูดใต้ดินทั้งหลาย งานนี้นักรบเปิดหน้าเปิดตาสู้ตามกติกา ใครหลักหลังคนอื่น รึแนวสงคราม9ทัพ รู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกไปมุดรู นั้นเป็นอดีตแล้ว  งานนี้รบจริงตายจริง ตอนนี้ศาลรธนและศาลต่างๆๆในไทยกำลัง…เตรียมหัวให้ประชาชนประหาร7ชั่วโคตร บอกแล้วคำสั่งอะไรจากไหน ต้องประทับตราครุฑ เพื่อความแน่นอน และตรวจเช็คให้แน่นอน มีคลิปมีเสียงบันทึก มีพยาน…เพื่อจะได้นำไปสู้กันในชั้นศาลได้ในอนาตต ประเทศไทยมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง การแอบอ้างไม่ว่าเป็นเรื่องไหน เอ่ยชื่อใครล้วนไม่ดีทั้งนั้น เข้าสู่ยุคปราบอธรรมไม่มีสี????ใครถูกรังแกใส่ร้ายป้ายสี…ล้วนจะได้รับความยุติธรรมเท่าๆๆกัน นี้คือสัจจะเเห่งนักรบธรรมที่แท้จริง แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพ์พิศาลนั้น ความจริงชนะทุกสิ่ง และสมัยนั้นไม่มีศาสนาประจำแคว้น ใครใคร่นับถือใคร ก็ล้วนทำได้ ภายใต้อาณาจักร…มคธ(ประเทศไทย2556))

kbl (1)

18 เม.ษ 2556( 17.01 น. ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดี ฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชาณาจักรบาห์เรน (His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa) ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. 56 ในโอกาสนี้ เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa) พระราชโอรส นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายวิชัย วราศิริกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรบาห์เรน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรนได้ทรงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามราชอาณาจักรบาห์เรน พระองค์ทรงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดกันอย่างมากและได้มีความร่วมมือกันในด้าน ท่องเที่ยว ,การพลังงาน,และการค้าภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าวไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในราชอาณาจักรบาห์เรน และมีพระราชดำรัสว่า…ปัจจุบันราชอาณาจักรบาห์เรนให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงบทบาทสตรี ,การให้เสรีภาพทางศาสนา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบชื่นชมในอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของราชอาณาจักรบาห์เรนและทรงยินดีที่ได้มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน และพระราชโอรสในครั้งนี้.

18เม.ษ 2556นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน2556 พร้อมกับ พระราชโอรส เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa) , นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามณ ตึกไทยคู่ฟ้า ,ทำเนียบรัฐบาล ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศบาห์เรนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13-14 พฤษภาคม 2555

Thai PM Yingluck Shinawatra visit Kingdom of Bahrain(مملكة البحرين )

yw-b2013 (3)

ซึ่งทั้ง2ราชอาณาจักรได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและบาห์เรนร่วมกันจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ,ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านมั่นคงทางอาหาร การค้า การลงทุนด้านผลิตผลและสินค้าทางการเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาลาล

yw-b2013

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรบาห์เรนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 โดยประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น การเสด็จฯเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงถึงมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์-สานประโยชน์ร่วมกันในหลายๆๆด้าน

yw-b2013 (21)

จากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ทักทายคณะผู้ติดตาม นักธุรกิจและคณะรัฐบาล2ราชอาณาจักร, สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลไทย ทรงปรึกษาหารือข้อราชการ กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อกระชับความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร,พลังงานและการศึกษา รวมทั้งติดตามผลของความก้าวหน้าในกรอบความร่วมมือพหุภาคีในระดับต่างๆๆอาทิ เช่น สหประชาชาติ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

yw-b2013 (6)

เพราะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และราชอาณาจักรบาห์เรนเองก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC) จึงต้องสานต่อเพื่อให้เกิดความเข็มแข็ง ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั้งสองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสานต่อรุ่นต่อรุ่นและแนะนำผู้นำคนใหม่ให้รู้จักปัญหาและการแสดงความร่วมมือกันและกันในระดับต่างๆๆอย่างแน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa le-prince-du-bahrein---la-turquie-est-un-grand-modele-_trt-francais-5764yw-b2013 (11)

ที่พิเศษในการเยึอนประเทศไทยในครั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนได้ทรงแนะนำราชโอรส เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa )ซึ่งมีพระชนมายุ25 ชันษา(ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1987)และรับราชการทหารประจำพระองค์ ปัจจุบันทำงานรับใช้ราชอาณาจักรบาห์เรน ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน The Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federationหลังจากจบจาก โรงเรียนการทหาร Sandhurst Military Academy จากประเทศอังกฤษ(สิงหาคม 2006) ให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรรู้จักกันไว้

yw-b2013 (8)

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในโอกาสการทรงเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สินค้าประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

แนะนำเจ้าชายอาหรับ…

brunei-pw2012

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร(Thai PM yingluck shinawatra ) meeted  Saudi Arabia’s Prince Faisal bin Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz ในงาน  wedding ceremony of the Royal couple Princess Hajah Hafizah Sururul Bolkiah (Daughter of Brunei’s sultan)  and her groom Pengiran Haji Muhammad Ruzaini on September 23, 2012 , Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa (3)

Sheikh Khalid  (L)Brother ,  Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa (R)Two Son of His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa (Kingdom of Bahrain)

Sheikh Khalid Bin HamadSheikh Khalid Bin Hamad (2)

อีกครั้งกับความหล่อของราชโอรส เชค นัซเซอร์ ทรงเงียบและขึมมาเลย…     งานนี้สาวๆๆประเทศไทยหัวใจหล่นตุบตุบกันเป็นแถว…ซ่อนหล่อและเขินอายไปในที งานแรกเลยน้าสาวๆๆงานนี้ราชอาณาจักรบาห์เรนจัดหนัก….    พระชนมายุ 25 ย่าง26ปีเต็มในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย.. เป็นองศาที่ร้อนแรงม๊าก..วิ้วๆๆๆๆๆ มาชมหล่อเงียบๆๆคนเดียวขององค์ชาย เชค นัซเซอร์ กัน สีแดงคือสีแห่งประชาธิปไตยแบ่งบาน…นะตามสัญญา……ว่าแต่ตอนไปเยียน บาห์เรน -กาตาร์ปีที่แล้ว…เล่นเอาหัวใจจะวายกับความหล่อเหลาเอาการเอางานของเหล่าองค์ชายทั้งหลาย ส่วนอาบูดาบีของท่าน ทักษิณ ชินวัตรนั้นองค์ชายนักธุรกิจรุ่นใหม่เเทบจะชนกันตายล้วนจบมาจากสหรัฐอเมริกา…ต่างคนต่างทำงานรวยแล้วรวยต่อ..โคตรรวย นะค่ะ…

ราชโอรสของ กษัตริย์ไฟซาล แห่ง ซาอุดี้ นั้นก็หล่อโคตรๆๆเอ้าสาวๆๆสวยแสนดีเข้าไว้…องค์ชายอาหรับมาเเว้วๆๆๆๆๆๆ!!!! ว่าแต่อัพเดทสวย รวย เก่ง ความรู้ดี มีอาณาจักรส่วนตัวให้ขยายปีกของราชอาณาจักรออกไป…สาวมุสลิมไทยมีประชาธิปไตยรึยัง…เติมไปให้เต็มงานนี้ หลังเขาไม่ได้นะค่ะ โลกกำลังบังคับให้เปลี่ยน..อย่าหยุด สวย หยุดแสวงหาความรู้ ท่องเที่ยว มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี มีเมตตา ให้และให้ ยิ้มงามๆๆทั้งสายตาและภายใน ประเทศไทยเป็นแดนเเห่ง..การพบปะในทุกชนชั้น…DNAจะทำให้พบบ้าน…อันอบอุ่น หยุดที่เธอ พอได้เจอ เพ้อไปแสนนาน!!! วินาทีนี้เป็นการปรับตัวจับขั้วโลกฐานอำนาจใหม่ ลด ละ เลิก ของฉันของเธอ แผ่นดินฉัน แผ่นดินเธอ งานนี้ ชาวโลกเค้า… We care to share เศษฐกิจนำหน้าก่อน นะเธอ!!! เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก ชิชะ!!!!

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa (2) psn-b

แนะนำเจ้าชายสุดหล่อกาหลิดและนัซเซอร์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนแล้วต่อไป เจ้าชายดูไบบ้าง งานนี้แพ้ไม่ได้นะสาวๆๆ 2 HH Sheikh  of Dubai อ้อลืมบอก เจ้าชายองค์น้อง กาหลิดเมื่อครั้งนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปเยีอน ราชอาณาจักรบาห์เรน นั้นใส่สูทรนั่ง นิ่งๆๆคนเดียวท้ายๆๆเเถวในพระราชวังนะเอิงเอย…รายนี้หล่อแบบ..ลึกๆๆ นะ อิอิ ข้อมูลจากผู้เขียน…คุณนายละเอียดศรี ดิฉันเองก็ไม่หวั่นไหวในเหล่าองค์ชายทั้งหลาย แค่ แค่หัวใจเต็นแป๊บๆๆคริ คริ…ฮา วิ้วๆๆๆๆๆๆๆๆ เปรี้ยวหัวใจ บายให้สาวๆๆ เร่เข้ามาเร่เข้ามา อิอิ องค์ชายอาหรับ ทำงานอย่างเดียว โคตรขยันเหมือนหัวหน้าแก็งส์เจ้าชายอาหรับ Thaksin Shinawatra เลย หุหุหุ!!!!!!

s-d

HH Sheikh Rashid of Dubai – His Highness Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum  and Member of the royal

sheikh-rashid_bday_headerp-rashid-dubai

เจ้าชายราชิดพระองค์จะคล้ายๆๆเจ้าชาย นัซเซอร์ แห่งบาห์เรน สังเกตการยิ้มเอา…เจ้าชายนัซเซอร์ จะยิ้มหวาน สว่างจ้าไปทั้งใบหน้า แต่เจ้าชาย ราชิดแห่ง ดูไบนั้นทรงขึมไม่ค่อยยิ้ม และไม่ค่อยออกงาน เท่าองค์น้องสุดหล่อ HH Sheikh Hamdan  “Fazza” of Dubai

SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai (2) sh Hamdan dubri SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai (3) SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai

HH Sheikh Hamdan  “Fazza” of Dubai –  Sheikh Hamdan bin Mohammed bin “Fazza”Al-Makthoum

อันนี้แถมหัวหน้าแก็งส์เจ้าชายอาหรับ..หุหุหุ… Thaksin Shinawatra and HH Sheikh Saudi Arabia’s

ts-psu

เห็นHH Sheikh Saudi Arabia’sFaisal bin Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz ไหมค่ะ…ติ๊กต๊อกๆๆๆ…เธออยู่ไหน…ฉันอยู่นี้…คริ คริ!!!

ts-psu (3)

อีกไหม่นานธนาคารอาหรับจะบังเกิด…จะเริ่มใช้เงินสกุลเดียวแบบสกุล ยูโร แล้วนะค่ะ…หากใครตกข่าว รับทราบไว้ด้วยค้าเราต้องพัฒนาอัพเดทรอบรู้เติมให้สมองค้า… งานนี้การจับขั้ว strang partners ของอาเซียนนั้นกำลังจะเเข็งแกร่ง…อย่าเอาเรื่องอะไรเล็กๆๆน้อยๆๆมาเกี่ยว และละ ละ เลิกหูเบาตามสื่อประเทศไทยกบในกระลา ร่วมทหารและทาสศาสนาที่ผิดๆๆนะค่ะ งานนี้ประเทศไทยสาหัสแน่หากเชื่ออำมาตย์ ถอยหลังลงคลอง!!!ท่องไว้ งานคือเงิน มีคุณธรรมแล้วต้องรวย ทำดีย่อมได้ดี…จงเชื่อและศรัทธานะค่ะ…สัมมาทิฐิเข้าไว้ หากหูเบาไปก็ใส่ตุ้มหูท่วงไว้นะ คนแค้นที่ไม่ยอมรับรู้อะไร ประเทศไทยต้องมาก่อนเสมอนะ!!! y-s saudi 2012

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน2556

yw-b2013 (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำเสด็จกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน…สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ,ทักทายคณะผู้ติดตาม นักธุรกิจและคณะรัฐบาลของทั้ง2ราชอาณาจักร เพื่อการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งในด้านต่างๆๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของทั้ง2 ภูมิภาคอ่าวอาหรับ  ทั้งกรอบความร่วมมือสหประชาชาติ, กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) ,องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)และเป้าหมายที่สำคัญที่สุด 2013 ก็คือความร่วมมือกันเริมสร้างความมั่นคงในถูมิภาคอาเซียนและอ่าวอาหรับ โดยการพัฒนาการกรอบความร่วมมือทางด้านกองทัพอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC)และกองทัพไทย ในการป้องกันการก่อการร้ายใน2ภูมิภาค

yw-b2013 (12)

พระองค์เพค่ะ…หม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเปิดตัวเจ้าชายแห่งอ่าวอาหรับในครั้งนี้เพค่ะ!!!อิอิ(แซวท่านนายกยิ่งลักษณ์ หน่อย ฮา…เจ๊ดันอาเซียตัวจริงนะค่ะ ใครไม่อยากตกขบวนประวัติศาสตร์ ได้โปรด มาร่วมขบวนรถไฟฟ้าประชาธิปไตยไวๆๆ  วิ้ว!!!!)

yw-b2013 (14)yw-b2013 (18)yw-b2013 (13)yw-b2013 (11)yw-b2013 (9)yw-b2013 (6)yw-b2013 (15)yw-b2013 (17)yw-b2013 (8)yw-b2013 (20)yw-b2013 (22) 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลไทย

yw-b2013 (6)

ทรงปรึกษาหารือข้อราชการ กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อกระชับความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร,พลังงานและการศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าของความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น กรอบความร่วมมือสหประชาชาติ, กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

yw-b2013 (9) yw-b2013 (2)yw-b2013 (1)

ใชักองทัพอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC)ก็ได้นะ หากใครกล้าเเย๋ม!!!…หุหุหุ 

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในโอกาสการทรงเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สินค้าประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

yw-b2013 (5)yw-b2013 (32)   yw-b2013 (28) yw-b2013 (36)yw-b2013 (24)yw-b2013 (26)yw-b2013 (37)yw-b2013 (37)yw-b2013 (35)yw-b2013 (27) yw-b2013 (7)

Tangled movie – I See the Light Lyrics

I See the Light (Lyrics)

All those days watching  from the window
All those years outside looking in
All that time  never even knowing
Just ,how blind I’ve been
Now I’m here, blinking in the starlight
Now I’m here, suddenly I see
Standing here, it’s all so clear
I’m where I’m meant to be

And at last I see the light
And it’s like the fog has lifted
And at last I see the light
And it’s like the sky is new
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once everything looks different
Now that I see you

Eugene(Flynn):
All those days  chasing down a daydream
All those years  living in a blur
All that time never  truly seeing
Things, the way they were
Now she’s here shining in the starlight
Now she’s here, suddenly I know

If she’s here it’s crystal clear
I’m where I’m meant to go

Rapunzel & Eugene (Flynn):  And at last I see the light

Eugene (Flynn):  And it’s like the fog is lifted

Rapunzel & Eugene (Flynn):  And at last I see the light

Rapunzel:  And it’s like the sky is new

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once, everything is different
Now that I see you, now that I see you

Artist: Mandy More ( Rapunzel )and Zachary Levi ( Flynn Rider) ,Walt DisneyMovies.

เนื้อเพลง เห็นแสงประกาย…I see the light( Thai version) เพลงประกอบภาพยนต์เรื่องTangled…ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ S:ราพันเซล

S:ราพันเซล

ทุกคืนวันคอยจ้องไปจนลิบตา

ทุกเวลามองหาอยู่รํ่าไป

ไม่รู้เลย มีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่เคยได้เห็น

ได้มาเจอหวั่นไหวที่ใต้แสงดาว

เห็นเรื่องราวอย่างที่ควรจะเป็น

ภาพที่มองช่างชัดและเด่น ตรงนี้ที่ฝันอยากมา

ได้เจอแสงประกายสดใส หมอกและควันก็หายลับสายตา

ได้มาพบความจริงที่หา เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามพร่างพราย

โอบด้วยแสงอบอุ่นรอบกาย ดังโลกนี้ลบเลือนลอย…เลื่อนไป

แล้วทันใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิม

เมื่อเริ่มมองจ้องเธอ…

S:ยูจิน

ทุกคืนวันตามฝันไม่เคยเลิกลา

ทุกเวลาในโลกอันพร่าเลือน

ภาพที่มอง มันช่างดูบิดเบือน ไม่เหมือน เรื่องจริงที่เป็น

เมื่อมีเธอสดใสที่ใต้แสงดาว

เมื่อมีเธอเราก็ได้มองเห็น

แค่เธอดูก็รู้ชัดเจนตรงนี้ที่ใจใฝ่หา…

S:ราพันเซล&ยูจิน

ได้เจอแสงประกายสดใส หมอกเเละควันก็หายลับสายตา

ได้มาพบความจริงที่หา เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามพร่างพราย

โอบด้วยแสงอบอุ่นรอบกาย ดังว่าโลกได้เปลี่ยนเวียน…ผ่านไป

แล้วทันใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิม

เมื่อเริ่มมองจ้องเธอ

เมื่อเริ่มมองดู เธอ……

————————————————————–

ขอให้มีความสุขในวันเริ่มต้นใหม่ๆๆนะค่ะ…สันติภาพจงเริญ!!

MEK-BG3thank-you-44q

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ชวนดูหนัง…มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ( Suddenly It’s Magic)

ภาพยนต์ไทย…สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ประเทศไทย

เนื่องจากว่าแฟนๆๆอาเซียนและทั่วโลกติดอกติดใจภาพยนต์เรื่อง…สิ่งเล็กๆๆที่เรียกว่ารัก ของ2ดาราคู่ขัวญ น้องมาริโอ้ เมาเร่อ,และน้องใบเฟริร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบลูย์ ของเรามาก ยิ่งญี่ปุ่นแล้วก็ดูเป็น100ครั้งก็ว่าได้ เพราะเป็นอะไรที่บริสุทธุ์ตรงกับเรื่องของชาวบ้านธรรมดาๆๆเด็กนักเรียนไทย ได้ดูการแต่งตัวของคนไทย ครูไทย นักเรียนไทย การใช้ชีวิตในโรงเรียน การปรับตัวให้สวยเพื่อคนที่ตนเองรัก การเรียนเก่งขึ้นเพื่อเอาใจพ่อเเม่ซึ่งตั้งความหวังในลูกๆๆซึ่งเหมาะกับอุปนิสัยอาเซียนอย่างมาก การเป็นดาราของโรงเรียนไม้หนึ่งดำเมเยอร์ของเหล่านักเรียนไทย การท่องเที่ยว โลเกชั่นเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทย บ้านนางเอก ร้านขายเครื่องกีฬาของพระเอก ล้วนตรงใจอาเซียนมาก การมีภาค2ของภาพยนต์เรื่อง สิ่งเล็กๆๆที่เรียกว่ารัก…นั้นคงจะยากสักหน่อยเพราะ ดาราคุ่ขวัญทั้งมาริโอ้ และใบเฟริน์ต่างก็โตกันมาก สร้างภาคต่ออาจจะเสียเอกลักษณ์ไปได้ ตัวอย่างภาคต่อ…ในช่วงตอนทำงานของคนทั้งคู่ซึ่งก็คืออาชีพช่างภาพของพระเอกกับดีไซค์เนอร์ ชื่อดังแบบนางเอกนั้น อาจจะเป็นเรื่องชิงรักหักสวาทในสังคมนางแบบนายแบบของดีไซด์เนอร์ อุปสรรคของผู้จัดการงานอีเว้นท์ต่างๆๆ ทั้งเรื่องการแย่งชิงตัวเด่นสินค้าและตัวหลักของเรื่อง คงจะใช้พลังบวกนำมาใช้ยากในสังคมดีไซด์เนอร์ นำเสนอยากเพราะยังวนเวียนกับกิเลสน้ำเน่าสุดท้ายก็ยาเสพติดทำให้ดารานายแบบนางแบบนักร้อง เสียงานเสียสุขภาพเสียสัจจะ เสียความเป็นมนุษย์ กู้ลำบาก ต้องออกจากวงการไปในที่สุด  หากนำเสนอแบบทำงานไปจีบกันไปกับวิถีชีวิตเพื่อนๆๆเเต่ละคนก็คงดีกว่า…มารวมกันรวมรุ่นและบอกเล่าชีวิตแต่ละคน อันนี้น่าจะดีมีพลังบวก…น้องๆๆวัยรุ่นจะได้ดำเนินตามได้ในวิถีชีวิตที่ดีๆๆ พร้อมทิวทัศน์คนไทยแท้ๆๆด้วยนะ มิใช่บ้านคนรวยแบบช่อง3,5,7,9ที่เว่อร์สุดโด่ง ตีนลอยเกินไป

เดือนมี.ค ,เมษ2556 นี้ภาพยนต์ที่กำลังฉายรายได้เยอะก็คือ

-42(2013) เรื่องราวชีวิตจริงของJackie Robinson ทีมBrooklyn Dodgers เป็นเรื่องราวของการบริหารงานมืออาชีพ Branch Rickey นำเเสดงโดยChadwick Boseman, Harrison Ford , Nicole Beharie

-พี่มาก…พระโขนงเป็นภาพยนต์ไทยที่ฮามากเรื่องเดิมแบบยุคต้นๆรัตนโกสินทร์ เพิ่มเพื่อนพี่มากอีก3คนมาร่วมฮานำมาทำเป็นแบบอัพเดททันสมัยในเวอร์ชั่นพ.ศ2556

-คู่กรรม..เวอร์ชั่น ณเดชน์ คูกิมิยะ , ริชชี่ อมราวดี

stm (5)

ภาพยนต์ไทย…มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็ก ๆ( Suddenly It’s Magic) ประเทศไทยและฟิลิปปินส์

นำแสดง โดย: มาริโอ้ เมาเร่อ,อีริค กอนซาเลซ, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, อาภาศิริ นิติพน

stm (6) stm (1)stmstm (2)

เรื่องย่อ: ภาพยนต์ไทย-ฟิลิปปินส์ เรื่อง…มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ( Suddenly It’s Magic)

เป็นภาพยนต์ที่น่ารักของคู่รักต่างแดน ต่างวัฒนธรรม เนื้อเรื่องอาจจะอืดช้าไม่ทันใจวัยรุ่น แต่ได้ดูทิวทัศน์2ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะภาพยนต์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย(โดยมีพระเอก -มาริโอ้ เมาเร่อร์ เป็นตัวหลัก)และฟิลิปปินส์ (นางเอก อีริค กอนซาเลซ เป็นตัวหลัก) ซึ่งพาชมประเทศฟิลิปปินส์ การใช้ชีวิตของคนที่นั่น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่มากที่สุดของเอเซีย ซึ่งหาดที่สวยที่สุดในเอเชียจากการโหวตของนักท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ หาดไวต์บีช เกาะโบราเคย์ วิซายา  ประเทศฟิลิปปินส์ (WHITE BEACH, Puerto Galera, Philippines ) ซึ่งคล้ายๆๆกับเกาะภูเก็ต, ประเทศไทย

Eric Gonzalez-atp egp

อาหารพิลิปปิลน์จะเป็นแบบสเปน -อเมริกัน ตามอาณานิคมของ2ประเทศ

sea-food-250x250 sfp (2) pinakbet-pizza sfp (4) psf (4) psf (2) 

เรื่องราวในภาพยนต์จะเป็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม พักอาศัย ภาพท้องทะเล นางเอกเป็น คนทำขนมเค๊ก คัพเค็กเล็กๆๆ เป็นไกด์อาสานำเที่ยวให้แก่พระเอกมาคัส(มาริโอ้ เมาเร่อ) ซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย คู่โปโมชั่นกับดาราสาวไทยศรีริต้า(ใบเฟริน์-พิมพ์ชนก ในเรื่องนี้เล่นเป็นตัวร้าย จ้า ดิฉันมิใช่นางเอก คริ คริ) พอแยกกันทำงานไม่รุ่งจึงจับคู่กันใหม่ ตามธรรมเนียมดาราทั่วไป ทำให้พระเอกมาคัส คับแค้นใจในการหวนกลับมาคู่กับศรีริต้าอย่างมาก ที่ต้องปั้นหน้าเอาใจเเฟนคลับ แม่บ้านของมาคัสเลยแนะนำให้ไปพักผ่อนที่ บ้านของเธอที่ ฟิลิปปินส์ พระเอกก็เลยเดินทางไป และได้พบความบริสุทธุ์ของนางเอกโจอี้( อีริค กอนซาเลซ ดาราสาวชาวฟิลิปปินส์) นางเอกนับถือศาสนาคริสต์ ก็จะวนเวียนชุมชนและโบสถ์ ต่อมาคุณแม่พระเอกมาคัส(อาภาศิริ นิติพน)จอมบงการชีวิตลูกชาย สืบทราบว่าลูกชายหนีไปบ้านแม่บ้าน เลยตามไปบังคับให้กลับมา

stm (4) stm (3)

พระเอกมาคัสรักปักใจกับโจอี้ ( อีริค กอนซาเลซ ดาราสาวชาวฟิลิปปินส์)เลยชวนกลับมาเมืองไทยด้วย  ที่นี่โจอี้พบว่าพระเอกมาคัสคือซุปตาร์เมืองไทย ก็เลยให้อยู่กับแฟนคลับ    และดาราคู่โปโมชั่นศรีริต้า ในภาพยนต์มาคัสได้พาโจอี้รู้ประเพณีคนไทย ก็คือการไปวัดไทย ไหว้พระ ชมโบราณสถานต่างๆๆ ใส่บาตร จากความรักและชีวิตจริงของทั้ง2ทำให้ต้องจากกันในที่สุด เพราะเข้ากันไม่ได้เลย กับขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ทั้ง2ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตซุปตาร์ตามใจแม่…แต่หัวใจตนเองกลับชอกช้ำ ทำตามใจไม่ได้ แม้เวลาให้กลับคนรัก …โจอี้จึงปล่อยให้อนาคตตัดสินโดยการ กลับบ้านเกิด…รอจังหวะของเวลา…ซึ่งจะลงเอยกันได้รึไม่ก็ไม่รู้ ให้ธรรมชาติของจิตใจนำพาไป …นะเอิงเอย

someoneb-sth (2)

MV-some oneและปากหนักของน้องบี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว เดอะสตาร์ กับ น้อง ”เบส” อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์

เนื้อเรื่องในภาพยนต์….มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ( Suddenly It’s Magic)คล้ายๆๆเรื่องในMV-some oneและปากหนัก(2008)ของน้องบี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว เดอะสตาร์ กับ น้อง ”เบส” อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ โดยเรื่องราวในเรื่องน้อง ”บี้”สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้วรับบทเป็นช่างภาพหนุ่มอกหักมาตามหาเพื่อนเพื่อพักหัวใจ แต่โชคชะตาได้ชักนำให้ได้พบกับนางเอก ”เบส” อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ซึ่งเปิดร้านขายอาหารเล็กๆๆที่มาเก๊า และอาสาเป็นไกด์พาพระเอกนำเที่ยวเกาะมาเก๊า จนกว่าจะติดต่อเพื่อนพระเอกได้โลเกชั่นในMV ก็มีภาพโบสถ์เซนต์ปอล  ย่านชอปปิ้งเซนาโด้ สแควร์ มาเก๊า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ,ประเทศจีน อันเป็นวัฒนธรรม อาณานิคมโปตุเกตุ-จีน ซึ่งMV  ทั้ง2เพลงนี้ผู้เขียนชื่นชอบมากพิเศษ เลยขอแนะนำเพื่อนๆๆทั่วโลกได้ชม กัน…สนับสนุนศิลปินเขาด้วยนะคะ!!!ฝากไว้.ในหัวใจได้เลย!!!! คริ คริ 2คนนี้เป็นฑูตการท่องเที่ยวพิเศษได้เลยค้า ประเทศอื่นๆๆหากสนใจก็ติดต่อ แกมมี่ ประเทศไทยนะค่ะ ขอให้โกอินเตอร์ ขอให้รวยๆๆ มหารวย โคตรรวย ค้า อิอิ!!!

someoneb-sth (1)

คลิปแรกเป็นMV เพลง-some one เป็นเรื่องราวของ พระเอกบี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้วเดินทางไปมาเก๊าเพื่อไปหาเพื่อน บังเอิญเจอนางเอก(เบส –อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์)พรหมลิขิตทำให้ทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่ต้องจากกันเพราะพระเอกต้องกลับเมืองไทย ส่วนนางเอกบังเอิญแขนหัก ไปส่งพระเอกกลับเมืองไทยไม่ทัน แต่ในที่สุดพระเอกก็ไปหานางเอกบอกลาที่บ้าน พระเอกของเราได้เขียนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง ใว้เฝือกแขนของนางเอกและให้นางเอกตามไปที่เที่ยวเมืองไทยในอีก3เดือนข้างหน้า

sm-bsth

คลิปที่2นี้ เป็นMVเพลง -ปากหนัก เป็นภาคต่อจาก เพลงsomeone นางเอกได้ตามพระเอกมาเมืองไทย ส่วนพระเอกดันเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย พระเอกของเราปากหนักไปหน่อย…รักเธอแล้วไม่ยอมบอกรัก…สักที นักข่าวถามพระเอกในงานเเถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มใหม่ว่า…ผู้หญิงในข่าวเป็นแฟนกันใช่ใหมกลับ พระเอกของเรากลับอ้ำๆๆอึ้งๆๆ นางเอกทนความอึดอัดในสถานะของตนเองซึ่งต้องหลบๆๆซ่อนๆๆไม่ไหว รักนี้คงไม่ก้าวหน้าแน่นอน ก็เลยกลับบ้านมาเก๊าในที่สุด …เศร้าจัง  จังหวะของเวลาไม่ตรงกันเนอะ!!! รักของดาราประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย!!!! เป็นดิฉันเองก็…ทิ้งนะ เราทิ้งเขานะ อิอิ อ้าวก็รักคนที่เขารักเราดีกว่าไง สบายกว่าเยอะ โน่นนั่นนี่ก็ไม่ได้ คบกันไม่ได้ เป็นแฟนไม่ได้ แต่งงานกันไม่ได้ แบบนี้…บังเอิญดิฉันสวยเลือกได้  อิอิ!!!!

kukumb-nn2012kk-bs&nn

บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว-หนึ่งธิดา โสภณนางเอก กวน มึน โฮ -คู่กรรม ภาคโทรทัศน์ 2556

ศิลปินไทยที่ดีๆๆเช่นนี้อยากให้ชาวโลกช่วยกันส่งเสริม-สนับสนุน ผลงานของดารา-นักร้อง  บี้-เดอะสตาร์ (สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว )หน่มเชียงใหม่ประเทศไทย คนนี้ด้วยนะค่ะ ตอนนี้กำลังเล่นคู่กรรมภาคทีวีคู่กับน้องหนูนา -หนึ่งธิดา โสภณนางเอก กวน มึน โฮ ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่โด่งดังเรื่องหนึ่ง…หวังว่าน้อง บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้วจะเจริญรอยตาม พี่เบริดิ์ ธงไชย   เเมคอินไตย ซุปตาร์ ดาวค้างฟ้าเมืองไทย ก็วานพี่ๆๆปั้นและสนับสนุนด้วยนะค่ะ ที่สำคัญอย่าลบคลิป ไล่อ้างลิขสิทธิ์ นะค่ะ ชาวโลกมีประชากรมากต้องท่อง รวยๆๆไว้ โกอินเตอร์ได้ไม่ยาก หากคิดดีทำดี หากใจแคบจะะดับซะก่อน เพราะหากประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางภาพยนต์แบบฮอลลี่วู๊ดในอนาคตอันใกล้นี้…พัทยาจะเป็นเมืองของดาราทั้งหลายนั้น(ที่จอดเรือยอร์ท) ต้องใจกว้างๆๆ และน้องเค้าจะต้องรวยด้วยและต้องมีหุ้นในบริษัทผลิตสิ่งดีๆๆสู่สายตาชาวโลกด้วยนะค่ะ และต้องเป็นฑูตสันติภาพ ช่วยชาวโลกในโอกาสต่อไปอีกด้วย นะค่ะ ได้ข่าวพี่เบริดิ์ ธงไชย เมตอินไตย ของเรา ไปกินหอยสังข์ ที่ฮอกไกโด กับททท…แต่ไม่มีพริกตำ เนอ๊ะไม่เเซป!!!

อาหารเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (japan)

bg (26)bg (30)

bg (31) bg (29)

 

โพสท์ใน ความบันเทิง