Thai PM yingluck shinawatra welcomed President Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon

tajistan

17 May 2013 Thai PM yingluck shinawatra welcomed President Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon

y-tajistan

17 พฤษภาคม 2556; 17.45 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับนายเอมอมาลี เราะห์มานในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ หลังจากนั้นทั้ง2ผู้นำได้เข้าร่วมหารือข้อราชการระหว่างกันและกัน และนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีทาจิกิสถานเป็นสักขีพยานการลงนามอนุสัญญาเพื่อ ยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-ทาจิกิสถาน ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

tajistan-01

สาธารณรัฐทาจิสถานเป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียกลาง เป็นประเทศซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐทาจิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

tajistan map

เมืองหลวง ดูซานเบ ,ภาษาที่ใช้ ทาจิก การปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยได้รับเอกราชจากประเทศรัสเซียเมื่อ9 ก.ย2534

y-tajistan (2)

ประชากร 27.7 ล้านคน (2549) ประกอบด้วยชาวอุซเบกร้อยละ 80 รัสเซียร้อยละ 5.5 ทาจิกร้อยละ 5 คาซัคร้อยละ 3 คาราคาลปักร้อยละ 2.5 ตาตาร์ร้อยละ 1.5 อื่นๆ ร้อยละ 2.5 รวมถึงชนกลุ่มน้อยมากมายหลายกลุ่ม แต่ที่มีจำนวนมาก คือ พวกคีร์ คาซัค อุซเบก ทาจิก เติร์กเมน รัสเซียน อาเซอรี และเคิร์ด

y-tajistan (4)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้มีการหารือและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพัฒนาความร่วมมือต่างๆที่จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน โดยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน โดยทาจิกิสถานประสงค์อย่างจริงจังที่จะเสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมือใน หลากหลายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมือและเป็นมิตรในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งมีเขตอาณาคลอบคลุมประเทศทาจิกิสถานด้วย และยินดีกับทาจิกิสถานที่ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และหวังว่าการเป็นสมาชิก WTO ของทาจิกิสถานจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

y-tajistan  (2)

ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทาจิ กิสถาน เช่น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาสาธารณสุข โดยในการเยือนนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานมีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา ศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำ  ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญทาจิกิสถานเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว และมีความประทับใจในความสวยงามของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ts-tjt

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมทาจิกิสถานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD ระดับรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือและรักษาสมดุลความร่วมมือใน ACD ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนทาจิกิสถานในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ (ACD Early Warning Center Coordination Network) และยินดีที่ทราบว่าทาจิกิสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd ACD Energy Forum โดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญทาจิกิสถานเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ประเทศไทยและทาจิกิสถานต่างเห็นด้วยและสนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค รวมไปถึงระหว่างภูมิภาค ซึ่งการเชื่อมโยงทางถนนและทางรางจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคในอนาคต

ts-tjt (2)

นอกจากนี้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาความ ท้าทายในโลก โดยต่างเห็นว่าประเทศใดในโลกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถจัดการปัญหาได้โดย ลำพัง จำเป็นต้องมีความร่วมมือเกิดขึ้นภายในสหประชาชาติ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลก รวมถึงความมั่นคงระหว่างประเทศด้วย โดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและทาจิกิสถานจะช่วยสนับสนุนความร่วม มือดังกล่าว ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำความสำคัญของน้ำและการบริหารจัดการน้ำ โดยไทยชื่นชมบทบาทนำของทาจิกิสถานเกี่ยวกับ The International Decade for Action ‘Water for Life’ โดยการให้ปี ค.ศ. 2005-2015 เป็นทศวรรษแห่งน้ำ หรือ “Water for Life”

y-tajistan  (2)

ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนทาจิกิสถานเพื่อร่วม การประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation ซึ่งทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2556 นี้ด้วย

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีทาจิกิสถาน นายเอมอมาลี เราะห์มานในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

y-tajistan (5) 1-tjt y-Tajikistany-tajistan y-tajistan  (3)  tjt y-tajistan  (1)

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of Democratic Republic Timor – Leste HEKay Rala Xanana Gusmao

y- Timor - Leste (5)

26 เม.ย.2556: 17.30 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาได้ลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทยและชมของที่ระลึกที่รัฐบาลผู้นำทั้ง2ได้นำมามอบให้กันและกัน ,ปรึกษาหารือระดับทวิภาคี

y- Timor - Leste (3)y- Timor - Leste (16)

สำหรับสรุปการปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ประเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครบรอบ 10 ปี การหารือในครั้งนี้จึงเป็นการกระชับและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มากขึ้น

y- Timor - Leste (23)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ตึกสันติไมตรี ซึ่งมีกำหนดการในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 เม.ย.2556นี้อีกด้วย

y- Timor - Leste (18)

ประวัติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียด้านตะวันตก ประกอบไปด้วยเกาะอาเตาโร (Atauro) และเกาะจาโก (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และเขตโอเอกุซี (Oecusse)

Timor - Leste fTimor - Leste map

เมืองหลวง ดิลี,ภาษา โปรตเกส,สกุลเงิน ดอลล่าห์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลียและรูเปียห์อินโดนีเซีย

etimornz

การปกครอง แบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมีสำนักงานปฏิบัติการสหประชาชาติเพื่อให้การสนับสนุนติมอร์ตะวันออก (United Nations Mission of Support in East Timor – UNMISET) คอยให้การสนับสนุน

tl-v1 dili_girls

แร่ธาตุที่สำคัญ            น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

พืชสำคัญ                  กาแฟ มะพร้าว โกโก้ ข้าวโพด

สัตว์                        โค กระบือ แกะ ม้า ทรัพยากรสัตว์น้ำ

dili,v ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? TimorLesteCropsk timor-leste,pp

การปกครองแต่เดิมของประเทศติมอร์-เลสเตถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซียมีสถาณะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีพ.ศ2063(ค.ศ. 1520) ได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไปเมื่อปี พ.ศ2518 หลังจากนั้นประเทศอินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกโดยผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต่อมาได้ถูกคัดค้านจากประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การชุมนุมทางศาสนาในพิธีมิสซาที่โบสถ์โมตาเอล (Motael) เมื่อวันที่12พ.ค ค.ศ1991(พ.ศ2534) ริมทะเลกรุงดิลี โดยผู้ชุมนุมได้เดินขบวนไปยังสุสานซานตาครูซจำนวนผู้ร่วมชุมนุมจึงมีมากขึ้น และการชุมนุมก็เปลี่ยนเป็นการเรียกร้องเอกราช โดยมีนายชานานา กุสเมา เป็นผู้นำที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย

maket-tlfor web4timor nativetimo

พ.ศ2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่20พ.ค2545 (ค.ศ. 2002) โดยยินยอมเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อยุติสงครามเเยกจังหวัดติมอร์ตะวันออกจากประเทศอินโดนีเซียจากสงครามกลางเมืองแยกดินแดนและใช้ชื่อประเทศใหม่นี้ว่า “ติมอร์-เลสเต” (Timor-Leste) ซึ่งเป็นชื่อใน ภาษาโปรตุเกส

y- Timor - Leste (8) y- Timor - Leste (22)

ประเทศไทยและอาเซียนบางประเทศ มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเต โดยสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาติมอร์เลสเตโดยสันติวิธี ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ   สิงคโปร์ ได้ส่งทหารเข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

y- Timor - Leste (1)

การเข้าร่วมกับASANE    สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ลำดับที่11ระหว่างนี้กำลังสังเกตุการณ์กรอบการทำงานและคุณสมบัติการเป็นสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้นำอาเซียน ระบบและกลไกลต่างๆ ของอาเซียน

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า

y- Timor - Leste (3)y- Timor - Leste (26)y- Timor - Leste (15)  y- Timor - Leste (21)y- Timor - Leste (28) y- Timor - Leste (4) y- Timor - Leste (2)y- Timor - Leste (12)y- Timor - Leste (22) y- Timor - Leste (29)y- Timor - Leste (23)y- Timor - Leste (20)y- Timor - Leste (9)

การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 69 ได้เริ่มงานการประชุมเมื่อวันที่29 เม.ย. 56 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

69th escap

ซึ่งเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุม the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)  หรือ the Rio+20 Summit เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ณ ประเทศบราซิล โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการลดความยากจน ซึ่งเป็นความท้าทายหลักของประชาคมโลก และในปัจจุบันความท้าทายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในวงกว้างและเชื่อมถึงกันมากกว่าในอดีต

69thESCAP ,thailand

โดยผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Segment) ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2556 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Segment) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีหัวข้อการประชุม คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และประเด็นที่ท้าทายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ การประชุมประจำปีของเอสแคป(ESCAP)เป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางนโยบายที่สำคัญของภูมิภาค อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม

cs69-meeting1

สำหรับพิธีเปิดการประชุมประจำปีของเอสแคป(ESCAP)ระดับรัฐมนตรี สมัยที่ 69 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา .9.00 – 10.00 น. ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ  สุรัสวดีเข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานในนามนายกรัฐมนตรี หลังพิธีเปิด เวลา 10.30 – 12.00 น. จะมีการประชุม “Ministerial Panel on Sustainable Development and the Development Agenda beyond 2015” หรือการประชุมระดับสูงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่งนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วมการประชุม

69 escap th (2)

เวลา 14.00 – 15.00 น. จะมีการประชุม Policy Issue for the Asia-Pacific Region ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลง (Country Statement) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในช่วงเย็น เวลา 18.30 – 20.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

69-escap.jpg

Dr. Hafiz Pasha, Finance Minister, Pakistan (former) expresses his opinion during the High-Level Panel on the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific while Mr. Acharya and H.E. Dr. Shamlall Bhatja, Senior Economic Adviser and Minister to the President, Afghanistan, listen attentively. — at 69th Session of ESCAP.

69 escap th (3)

30 เมษายน 2556 เวลา 17.15– 18.15 น.กิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ESCAP Trust Fund for Tsunami, Disasters and Climate Preparedness (กองทุนสึนามิซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยเงินสนับสนุนหลักของรัฐบาลไทยจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าของประเทศในย่านมหาสมุทรอินเดีย) ภายใต้หัวข้อ “Towards Resilient Coastal Communities: Results and Opportunities for Regional Cooperation” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่ง: ผลลัพธ์ และโอกาสสำหรับการพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค โดยนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายนำณ.ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

69thESCAP4

17.30 น. การหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กับนาย Jan Eliasson รองเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ณ.ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศหลังจากนั้นร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการสหประชาชาติ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเป็นเจ้าภาพ ที่ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับทิศทางการประชุมสรุปได้ว่า…ทุกฝ่ายจะร่วมกันฟันฝ่าปัญหาและความท้าทายไปพร้อมกัน ร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ เนื่องจากโลกยังคงประสบกับปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแม้แต่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยจะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ที่ทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบันที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

69 escap th

นายปลอดประสพ  สุรัสวดียังได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ซึ่งทำให้ไทยได้รับประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ก่อให้เกิดการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งรัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณถึง 3.5 พันล้านบาทในการสร้างแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” เพื่อเป็นเวทีแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการน้ำและอุทกภัยร่วมกันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสเชิญผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน 2nd APWS ด้วย

69.th escap jpg

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทำให้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันได้ และเพื่อยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้ รัฐสภาไทยได้พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. … (ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ อาเซียน และภูมิภาคเอเชียโดยรวม อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี

dili,tl

Democratic Republic  Timor – Leste

dili,vdili_girlsfor web4cafetimorleste-cl

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Thai PM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of India Mr.Manmohan Singh ,30 May2013

india-thai30,may2013jpg (37)

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในวันชาติของสาธารณรัฐอินเดีย งานแรนรี่ปล่อยขบวนรถมิตรภาพอินเดียสู่อาเซียน ซึ่งนำร่องสำรวจเส้นทางเชื่อมอินเดียไปยังอาเซียนและงานอาเซียน+6ที่ประเทศเขมรเมื่อปี2012-2013 และได้พบกันในเวทีโลกต่างๆๆเสมอมาระหว่าง2ผู้นำและในวันนี้

 y-india20-12 dec 2012 (5) t-m proj 
Chinese Premier Wen Jiabao(R)United States President Barack Obama(L) The first meeting for the plenary session of the 21st Asean and East Asia summits in Phnom Penh on Nov 20, 2012.
 
10 th ASEAN -INDIA SUMIT  10Asean Leaders meet to The Prime Minister of  India ,Phnom PenhMr.Manmohan Singh,19 nov 2012 
4asen-c 

( 30 พ.ค.2556) เวลา 17.45 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างว้นที่ 30-31พ.ค2556ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยณ.ทำเนียบรัฐบาล   สำหรับการมาเยียนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ ได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาเป็นของฝากในครั้งนี้ด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย-อินเดียซึ่งมีสายสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน

india-thai30,may2013jpg (11)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์พร้อมภรรยาและคณะทักทายรัฐมนตรีรัฐบาลไทย นักธุรกิจและผู้ติดตามทั้ง2รัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์และภรรยาลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทยในครั้งนี้

tw (1) tw (2)asia-tjk-eujpgtw5

และผู้นำทั้ง2ประเทศก็ได้ ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างกันและกันณ. ตึกสันติไมตรีซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ ในด้านต่างๆๆทั้งภาคนักธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมเชื่องโยงอินเดีย-ไทยในหลายเส้นทาง ด้านวัฒนธรรม และการศึกษา

india-thai30,may2013jpg (7)

การหารือระดับพหุภาคีระหว่าง2ผู้นำดังนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งทำหน้าที่ประสานงานในเวทีโลกต่างๆๆในรูปแบบเชิงวิเคราะห์“มองตะวันตก” และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียนายมานโมฮัน ซิงห์ได้ชี้แนะการวิเคราะห์ “มองตะวันออก” ให้นายกรัฐมนตรีไทยฟัง ซึ่งการเเลกเปลี่ยนทัศนะคติอันยอดเยี่ยมนี้ก่อให้เกิดการการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันใน2มุมมองอันเฉียบเเหลมนี้
india-thai30,may2013jpg (24) 

สำหรับการมาเยืยนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนายมานโมฮัน ซิงห์ได้เชิญชวนภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศอินเดีย ทั้งในด้านการคมนาคม การแปรรูปอาหาร และพลังงาน นอกจากนี้ ทั้งสองยังย้ำเจตนารมย์ที่จะให้การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการเจรจาความตกลงอาเซียน-อินเดีย ว่าด้วยการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีต่อความสำเร็จของการเจรจา และหวังว่าจะมีการลงนามในอนาคตอันใกล้นี้

india-thai30,may2013jpg (16)

ประเทศไทยและอินเดียต่างเห็นพ้องกันว่าควรจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเสนอโครงการถนนสามฝ่ายระหว่าง ไทย พม่า และอินเดีย ซึ่งจะถนนสำคัญเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับอินเดีย เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศได้เชิญอินเดียให้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะเชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลให้กับภูมิภาคแห่งนี้ในอนาคต

india-thai30,may2013jpg (6)
 

สำหรับด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยและอินเดียพร้อมสนับสนุนสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้ง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยจะจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักศึกษาของประเทศไทยและอินเดีย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าสำหรับนักเรียนและนักศึกษานายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินเดียซึ่งสนับทุนการศึกษากว่า 100 ทุนแก่นักศึกษาไทยในแต่ละปีเสมอมา และมีพัฒนาการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อความสดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งรัฐบาลไทย-อินเดียจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลไทยได้เสนอให้ภาคเอกชนอินเดียมาลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย รวมทั้ง การเสริมสร้างขีดความสามารถและโครงการร่วมด้านอวกาศประยุกต์

india-thai30,may2013jpg (36)

ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและการป้องกันชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ง การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางทหาร การให้ทุนการศึกษา และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองยินดีต่อการลงนามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเเดน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทวิภาคีในการจัดการกับผู้ที่มีความเป็นภัยต่อสองประเทศ

ความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ประเทศไทยและอินเดียจะร่วมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทั้งในกรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย และ BIMSTEC ( กรอบความริเริ่มแห่งอ่าว เบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ) รวมทั้ง สนับสนุนความสัมพันธ์ในภูมิภาค นอกจากนี้ สองฝ่ายต่างยินดีกับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีระดับภูมิภาค ที่เปิดกว้าง เท่าเทียม โปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

india-thai30,may2013jpg (38)

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง 7 ฉบับ ดังนี้

1. MOU on the Establishment of the Thailand-India Exchange Programme

2. Extradition Treaty

3. Proces-Verbal of Exchange of Instrument of Ratification ( Treaty of Transfer of Sentences Persons)

4. MOU between Thammasat University and ICCR

5. -6. MOUs on Cooperation in the Field of Mapping and Geospatial Technology Application

7.MOU on C-operation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering

india-thai30,may2013jpg (8)

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและร่วมงานเลี้ยงรับรองนายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตาม พร้อมกับการเเสดงนาฏศิลป์ไทย-อินเดียโดยมีดารานักเเสดง นางสาว สาวิกา ไชยเดช นำเเสดงโชว์ในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมแสดงภาพยนต์เชื่อมสัมพันธุ์ไมตรีไทย อินเดียมาแล้วอีกด้วย

   ประมวลภาพนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างว้นที่ 30-31พ.ค2556

india-thai30,may2013jpg (37)india-thai30,may2013jpg (39)india-thai30,may2013jpg (23) india-thai30,may2013jpg (34)india-thai30,may2013jpg (14)india-thai30,may2013jpg (17) india-thai30,may2013jpg (22)india-thai30,may2013jpg (18)india-thai30,may2013jpg (15)india-thai30,may2013jpg (6)india-thai30,may2013jpg (1)india-thai30,may2013jpg (5)india-thai30,may2013jpg (21)india-thai30,may2013jpg (40)india-thai30,may2013jpg (36)india-thai30,may2013jpg (38)india-thai30,may2013jpg (8)india-thai30,may2013jpg (2)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

แบบชุดผ้าไหมไทยเรียบหรู2013

DSC05205DSC05210

วันนี้นำผ้าไหมแบบเรียบหรูอาจซ้ำๆๆบ้างแต่เเฟนคลับอยากให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรคนสวยของเราท่านใส่ให้ชื่นชม เรียบ หรู เท่ห์ อีกอย่างยุคใหม่นี้แบบต้องทันสมัยหน่อยจะได้มีความสุขกัน ทำบุญบริจาคเสื้อผ้ากันนะค่ะ ถวายผ้าไตรให้พระสงฆ์จะได้มีผ้ามาหาเป็นกรรมดีๆๆที่ส่งผลในชาตินี้ ไม่เคยให้อะไรต่อต้าน ขวางโลกนั้นก็จะได้ตามกรรมที่ทำ เรื่องอะไรเกิดมาทั้งที่ต้องทำดีแล้วต้องได้ดี  ใช่ใหมค่ะ มันจึงจะได้เสวยผลแห่งการทำดี เราทำกรรมหนอจึงได้มีสิ่งแวดล้อมดี ปัจจัย5สบายๆๆ แม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนแถมไม่ต้องทำบาปอีกด้วย ดิฉันเองเเจกผ้าไหมจนกรุหมดก็ไปชอปมาใหม่ มานั่งมองอย่างมีความสุข เมื่อจะไปไหนงานอะไรนำผ้ามาตัดทันทีได้ใส่ในไม่ช้า เครื่องประดับเดี่ยวเทวดาจัดให้เองหากเราแจกอะไรให้คนที่ขาดต่อไปเราก็จะได้ในสิ่งที่อยากได้ตามนะคะเหมือนเสกมนต์ได้ ปิ้ง ทันที อิอิ แฟนดิฉันเรียก ATM อิอิ ดิฉันก็บอกเขาว่า ตาคนรวย เขาตอบว่ารวยบ้าอะไรละ เราก็ว่าผู้ชายนะรวยทุกคนแหละในตัวน่ะ อิอิ อุบ!!!เริ่มทะลึ่ง!!!อย่าถามต่อนะ อิอิอะไรในตัวผู้ชายทุกคนรวย คริ คริ ความลับ2เรา ฮา!!!!สามี-ภรรยานั้นมักมีภาษา2เราให้ขับเคลื่อนไปในชีวิตบ้างนะค่ะ ทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกันก็แสดงออกมาเลยไม่ต้องปิดบัง พัฒนาไปด้วยกันอย่าแรดเกิน เดียงสากันซะบ้างคริ คริ!!!!คุณชายหมอของดิฉันประเภทคุณพ่อเต้าหมิงซื่อเลย เข้มเต็มพิกัด จอมว๊าก!!!ไม่มีเว้นใครมาเจอซันไช่เเบบดิฉันเข้าให้ จอดเลย ตะหลิวสู้ศึกไม่กล้ากะเเม่คุณคนนี้เลย!!!คริ คริ สนุกมากชีวิตนี้เป็นตัวเองไปเลยรับได้ หายโมโหก็ดีกันเองเเหละค่ะ เนอะ!!! ม่ายได้โม้นะคะ การทำบุญอะไรได้อันนั้นน่ะทำได้แล้วด้วยจึงมาบอกกันในวันอากาศร้อน37-38องศานี้อย่าเครียด ยิ้มเข้าไว้อะไรก็จะดีเอง ลั้นล้าเที่ยวป่าเขา ทะเล สัมผัสธรรมชาติบ้างนะคะ สู้ๆๆ อิอิเอาใจช่วยจ้า!!!

DSC05456 4เผ่าพันธุ์ไทย

ประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่อารยชนแต่ขอให้ชาวโลกเห็นใจสนับสนุนสินค้าไทยทำอย่างไรเราจะช่วยตนเองและเพื่อนอาเซียนได้ ฉะนั้น10ประเทศอาเซียนต้องสามัคคีกันอย่างสูงแบ่งแยกกันตามทรัพยากรอันโดดเด่นในแต่ละประเทศดึงอัตลักษณ์ออกมาใช้ในการทำงานอนาคตให้ลูกหลานเรานี้ เหมือนประเทศไทยมีพ่อแม่รวยแต่ให้กูตายก่อนค่อยใช้สมบัติ แต่เมื่อพ่อเเม่ตายไปเงินไปแอบไว้ไหนก็จ้อย หากมัวแต่หวังฟ้าประทานมาก็แห้วนะขอบอก เพราะว่าจากหลายๆๆครอบครัวนั้นเงินที่หามาก็แว็ปไปกับคนรู้คนเดียวเช่นพี่คนโตบ้างอุบไว้คนเดียวอีแอบนอมินี บ้าง ครอบครัวแตกแยกพังพินาศเมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิต สำหรับดิฉันไม่รอทำเองเรื่อยๆๆแล้วช่วยคนอื่นๆให้ยืนได้ แต่ก็มีสมบัติให้ลูกไม่ทำแบบพ่อแม่ทำแบ่งให้ตอนมีชีวิตนี้ได้เห็นเขาเติบโตให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูอบอุ่นเป็นเพื่อนแล้วรอเขาโตยืนได้ เราต้องให้ลูกพึงพาเราได้เป็นหลักให้เขาไว้แบบนี้มีความสุขที่สุดเลย ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดีต้องช่วยลูกที่ดีนี้ให้ยืนได้ในขณะที่พ่อแม่ยังไม่ตายให้ท่านได้ชื่นชมบ้างแม้จะฆ่าลูกบ่อยๆๆด้วยความอิจฉาริษยาก็ตาม กรรมนี้เป้นกรรมร่วมเมื่อเจ้าแม่กวนอิมครองบันลังค์ก็คงต้องยึดแนวให้คนศึกษาพระไตรปิฏกท่องจำไว้เพื่อนำส่งให้พระศรีอาริย์เมตรัยในอนาคต คือเจ้าแม่กวนอิมนั้นพ่อแม่พี่ชายพี่สาวอำมาตย์ต่างปลงพระชมภ์เพราะการบำเพ็ญสวดมนต์ภาวนามิใช่หน้าที่สตรี สตรีต้องแต่งงานเป็นเมียเป็นแม่ จึงโดนทำลายจนตายที่ภูเขาง้อไบ้ขณะเจริญฌานภาวนา ส่วนพี่ชายบิดานั้นลงนรกจึงช่วยให้มีชีวิตเมื่อมาเกิดเป็นโคก็ไม่ให้ประชาชนฆ่าแต่ให้ใช้ชีวิตอภัยทาน ฉะนั้นการเป็นกวนอิมนั้นคือกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษซึ่งใครๆๆก็ทำได้นะค่ะมีเยอะนะคะการทำดีแบบนี้ คนที่ทำร้ายเราๆก็อภัยให้แม้คนนั้นคือพ่อแม่พี่ชายพี่สาวเราก็ต้องช่วยเขาให้เข้าสู่ธรรมมะเมื่อเขาพร้อมหากยังก็ให้มีงานมีเงินใช้โดยเราช่วยเหลือเขาตามที่ทำได้ เขาจะนินทาว่าร้ายแทงข้างหลังก็ให้กรรมทำงาน

1d-mrg

อธิษฐานชาติบ้านเมืองไทยให้เทวดาท่านมาดูแลบ้านเมืองและรักษาคนที่ฝึกให้ธาตุตนเองให้ตรงกับดินน้ำลมไฟ ธาตุที่ประกอบหล่อลอมรวมกันกำเนิดประเทศไทยจะทำให้ประชาชนไทยนั้นมีความสบายในการใช้ชีวิต ให้ท่านจัดการตามหน้าที่เลยไม่ต้องกั๊ก!!! มนุษย์มั่วกฏโลกความชั่วในประเทศไทยมีมากเทพเเห่งสายฟ้า ไฟประลัยกัลป์คงจะทำงานในไม่ช้าตามตราชั่งเอียงเมื่อไหร่กูมาทันที!!! จึงให้ทำดีแล้วได้ดี ทำชั่วก็ต้องกล้าๆๆรับผิดชอบหน่อยนะ ต้องยอมรับกติกากันบ้าง หากผิดกติกาบ้านเมืองโดยเฉพาะตุลาการศาลรธน. เพิ่งจะมีตอนปีพ.ศ2540ปีพ.ศ2551นั้นต้องแก้รธน50 เพื่อทำให้ตรงปัญหาประชาชนตามกติกาประชาชนเลือก3เสาหลักให้มีในสังคมไทย ศาลรธน, ปกครองทำอะไรต้องมีกฏหมายมาอ้างอิงตามมาตราใด ไม่ได้แค่โปรดเกล้า รธนใหญ่สุดตามสายการปกครองนะค่ะ องค์กรอิสระไม่มีในสายการปกครองประเทศไทยนะค่ะ ประชาชนเองได้สส สวไม่นับสวสรรหานะค่ะแอบอ้างมาเปรตชิงส่วนบุญตาเห็นๆๆ หากไม่มีมาตราตามรธนรองรับไว้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา ศาลฏีกา ศาลปกครองตัดสินผิดย่อมติดคุกตามการตัดสินแบบไม่มีอำนาจมาตราใดๆๆรองรับ ใบสั่งนั้นคือการตอรับชั่น การแอบอ้าง การรับสินบนนะค่ะ ท่าน!!!มั่วๆๆไปก่อความเสียหายต่อชาติไทย แบงค์ชาติไทยนั้นลอยออกนอกประเทศไทยไปรึไงค่ะ อิสระแบบนี้แล้วจริงๆๆตรงกับอำนาจบริหาร,ตุลากร ,รึนิติบัญญัติละค่ะธนาคารเเห่งประเทศไทยนี้น่ะ อย่าสับสนแลนด์นะค่ะ????แล้วประชาชนไทยจะทำอย่างไรค่ะคุณพ่อๅๅท่าน ทั้งหลาย ขนาดพ่อยังไม่ตายทั้งศาลทั้งธนาคารเตรียมชักดาบเงินประชาชนไทยหนีไปได้ไงค่ะ ไม่ถูกต้อง!!!เพราะบรรพบุรุษในอดีตท่านมารวมกันแผ่นดินที่นี่ เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขตามท่าน มีเงินออมแล้วไม่ช่วยให้ลูกกู้มาใช้ดูแลคุณภาพชีวิตตนเอง ชุมชนลแะประเทศชาติ

DSC05206scf3

กรุงเทพมหานครน้ำในคลองต้องใสอย่าเหม็นเน่านะค่ะคุณ ตอนนี้ทำสนามหลวงเน่าเฉยเชียวนะ!!ต้องทำแล้วนะหากไม่ก็มีเเต่เรื่องแต่ราวตามน้ำเหม็นนี้เเหละ!!! หากเข้าใจโจทย์ประเทศไทยผิดก็ล่มจมการค้าไม่รุ่งเรือง โรคภัยไข้เจ็บเบือดเบียน ปรับธรรมชาติในและนอกร่างกายให้ผสานกันจะอยู่ดีมีสุข ส่วนคนที่เข้าใจพ้นแล้วก้สร้างชาติ พัฒนาให้ทันโลก รับรองWIN WIN กันทุกฝ่ายทางตะวันตกเสพสุขมาแล้ว ทางตะวันออกมีธรรมแล้วนำชีวิตให้มีปัจจัย4ครบสมบรูณ์ ทางตะวันตกปัจจัย5ครบจึงพบธรรมะอันเกษมนี้ ก่อนลาจากโลกไป นี่คือควางเที่ยงแท้ของชีวิต!!!!อันที่จริงทุกอย่างบนโลกนี้คือความว่างเปล่า ดับสูญ ทุกสิ่งบนโลกนี้สมมุติขึ้นมาทั้งนั้น คนพุทธศาสนฉลาดจึงต้องมีแผ่นดินมาฝึกกันที่ประเทศไทยนี้ อย่าริบมรดกของเราไปซิค่ะ ฉะนั้นรู้แล้วฝึกทำดีกันดีกว่านะคะ ผิดพราดไปก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะค่ะ อย่าท้อจ้า ยิ้มฉีกยิ้มรึไม่ก็แม้ซึมบ้างเพราะคิดถึงใครบางคนก็ยิ้มในใจ ชิชะ อะแอ้ม!!!! คริ คริ

DSC05207DSC05208DSC05218DSC05298DSC05299DSC05209DSC05253DSC05220DSC05219DSC05270 DSC05273DSC05451DSC05264DSC05453DSC05457DSC05458DSC05452DSC05460DSC05262DSC05261DSC05459DSC05263DSC05463DSC05466DSC05310-1DSC05464DSC05467DSC05312DSC05468DSC05469DSC05313

ชมผ้าไหมไทยโดยสาวไทยแม้ๆๆเเล้วต่อไปมาชมแบบชุดทันสมัยกว่าเดิมบ้างbcs cfw7 b-silk-dress-1 cs cw6 dcf  cw8 dcf5 fcw Fw-37wfs drf (28) drf (32) i-lxl J-Silk-Dress wf8 l_Cs wfc7u N003hfhfi Hindu Fwfc5q ????????? scf7wfcscf wfc2

หวังว่าคงจุใจกันนะค่ะ อย่าหยุดสวยปัจจัยครบสมบรูณ์แบบสัมมาอาชีพแล้วทำให้มีปัจจัย5คือการยอมรับนับถือในคุณธรรมความดีแล้วดำรงมรรค8,อริยมรรค8 ทำดีย่อมได้ดีในดินแดนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในประเทศไทยแห่งนี้ ดังก่อนเก่าที่มีมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษต่อไปเราต้องนำส่งบ้านเมืองที่มีคุณภาพกว่าเดิมให้ลูกหลานกันนะคะ สู้ๆๆ

me1aq

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

26พ.ค2556 ทิศทางประเทศไทย…คิดให้ทัน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร…หัตถาครองภิภพ

ตอนนี้อำมาตย์ไทยกำลังทำให้คนไทยผู้หูตาไม่สว่างสับสน แม้สื่อมวลชนไทยผู้ยึดอำมาตย์เป็นหลักนั้นจากการเข้าไปเป็นสื่อได้ข่าวได้ภาพได้คลิปได้อำนาจพิเศษต่างๆๆ เเทนที่จะรายงานตามทิศทางประเทศซึ่งเป็นความจริงกลับนำเสนอในด้านลบต่อประเทศไทยเพราะอคติจนลืมไปว่าตนเองนั้นก็คือส่วนหนึ่งของประชาชนไทย น่าเสียดายโอกาส  ด้านครูบาอาจารย์จึงต้องอาศัยกระทรวงกรมกองกำลังพลที่แท้จริงของประเทศไทยเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทย เพราะงานนี้ข่าวบิดเบือนทำลายชาติของแท้ ประเทศไทยจะไม่มีในแผนที่โลกแน่งานนี้

y-tjsปธ.สาธารณรัฐทาจิสถานเยือนประเทศไทย2556

ตามหลักความจริงประเทศไทยมีตรีศูลเป็นดาบ3เล่มซึ่งหมายถึงอำนาจการปกครอง3อำนาจ

1. ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล
2. ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิก 2 ส่วน คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมด 
และวุฒิสมาชิก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ตามการเสนอ ขึ้นโปรดเกล้าฯ ของนายกรัฐมนตรี
3. ฝ่ายตุลาการ คือ ศาล มีหน้าที่พิจารณาคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบัญญัติของกฏหมาย เพื่อให้เกิดความ ยุติธรรมแก่ประชาชน ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติให้ศาลเป็นสถาบันอิสระจากรัฐสภาและรัฐบาล มีคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ทำหน้าที่ควบคุมการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ เพื่อให้ศาลเป็นสถาบันที่ ธำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

ณ.เวลานี้อำนาจนิติบัญญัติและตุลาการมาแทรกแซงแฟงคนอำมาตย์เข้าไปก่อกวนสิ่งดีงามเช่นสว.สรรหาของนายทุนอำมาตย์NGO,CIAต่างชาติ เอียงไป2อำนาจแล้วแบบนี้จะเป็นประเทศได้อย่างไร ปล่อยปะละเลยตามใจหัวหงอกผู้ที่จะเป็นเด็กอ่อนในอนาคตนี้ได้อย่างไร ใครไม่คิดจะเเก้ให้2อำนาจนิติบัญญัติ ,ตุลาการยุคิธรรมเที่ยงตรงในหน้าที่และที่สำคัญประชาชนที่เป็นฐานให้ท่านอยู่ได้มั่นคงเสมอมา หากไม่มีฝักดาบ3เล่มก็แค่เเท่งเหล็กกริดอันหนึ่งดีๆๆนี้เอง ไม่มีพลังพอ!!!

jvใครขวางทางเจรฺิญประเทศไทยในพ.ศ2556นี้โดนลูกเห็บพายุถล่มแน่ สนามหลวงไม่อยากให้เป็นหลุมยุบด้วยอุกาบาตจากฟ้า พวกชาติชั่วจงออกไปไวๆๆรึจะให้ถล่มวัดพระเเก้ว ธรรมศาสตร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครให้ดีไหมขอให้บอกนะพ่อๆๆอยู่คู่เจ้าคนไทย…เดี๋ยวจัดให้…โดยตึบแน่…ขอท้าให้ลองดู!!!อำนาจบริหารประเทศคือยิ่งลักษณ์ ชินวัตร !!!.องค์มนตรีเงินเดือนมาจากไหนใครให้มานะโปรดสำนึกบ้างประชาชนไช่ไหม ตอนนี้มิใช่การปกครองสมบรูณาญาสิทธิราชอีกต่อไปตั้งแต่ร.7แล้วนะพวกหลงทิศหลงทางเอ๋ย!! งานนี้ต้องรุ่นใหม่ไฟแรงมาสู้นานาอาริยะประเทศเขา

ตรีศูลประเทศไทยนั้นมีดาบ3เล่มต่างอยู่ในฝักนั้นไม่ได้มาหักล้างขัดแข้งขัดขากันและกันได้ในแบบที่สับสนแลนด์เช่นทุกวันนี้ 3ดาบคมในฝักรวมเป็นตรีศูลประเทศไทย ซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรงจักรนั้นคือพระนารายณ์มหาราชซึ่งมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช้หลักศาสนาฮินดูและตอนนี้เป็นพุทธมากะขององค์พระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรีซึ่งเป็นรัชกาลที่9แล้วในบัดนี้ เป็นราชอาณาจักรอุดมการณ์นำวิถีพุทธมาใช้ทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข โดยประชากรล้วนต่างหนีสงครามอันโหดร้ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาสร้างสังคมไทยให้ลูกหลานได้อาศัยตราบเท่าทุกวันนี้

y- Mozambique2013th (6) นายโอลเดมิโร บาลอย รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิกใกล้แทนซาเนียทวีปแอฟริกา(ใช้ภาษาโปรตุเกส-ฝรั่งเศส)

อริยสัท4ในศาสนาพุทธนั้นหมายถึงการเกิดมาเป็นทุกข์เพราะเวียนว่ายตายเกิดทำชั่วมั่วมาทุกแบบเป็นสัตว์หมูหมากาไก่ เสือ กวางเป็นกษัตริย์ฆ่าคนมาไม่ใช่น้อยจึงต้องการออกจากวัฏฏะสังสารนี้ คิดหาหนทางดับทุกข์ แต่ทุกวันนี้นำอริยสัท4มาใช้ทางโลกีย์ซึ่งผิดหลักพระพุทธศาสนา เพราะหากนำมาใช้ผู้ใช้หลักการนี้จะร่ำรวยเช่นทางทิศตะวันตกประสพผลสำเร็จกันแล้วและทิศทางรวยแล้วรวยต่อไปแย่งชิงทรัพยากรประเทศอื่นๆๆเขาเป็นมาเฟียเอาสันติภาพ ภารดรภาพมาอ้างเช่นUN ทั้งคูเวต อิรัก แอฟริกาเช่นลิเบีย ตูนีเซีย อียิปต์คืออาหรับมุสลิมสปริงส์ ไทยคงสปิงส์ไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่เอาสงคราม เราไม่ฆ่าคนค่ะ ที่มารวมกันนี้ล้วนหนีสงครามมาทั้งคนลาว จีน พม่า เวียดนาม เขมร มาเลเซีย โปรตุเกส ยุโรป สเปน รัสเซียล้วนมีแต่ราชวงศ์ต่างๆๆในโลกมารวมกันทั้งเเอฟริกา จีน ญี่ปุ่น อินเดียด้วย แม้แต่ซูดาน ชาดและตระกูลกินีทั้งหลาย โปรดอย่ามั่วอีกเลย การพูดกับคนไม่มีความรู้นี้เหนื่อย

trade1เชื่อมโยงเส้นทางสายไหมแอฟริกาไทยไปอเมริกาใต้

การนำพระธรรมคำสอนในศาสนาพุทธออกมาเผยเเผ่ รึเเพร่หลายนี้เพื่อบอกข่าวให้คนที่ถึงสามเหลี่ยมยอดปิรมิดชีวิตคือร่ำรวยมีเกียรติเป็นบันไดขั้นที่5แล้ว ต่อไปพบแสงสว่างคือธรรมะที่ถูกต้อง และเริ่มสละทรัพย์ให้คนด้อยโอกาส เช่นที่ฮ่องกง หมอเริ่มออกไปช่วยชาวเเอฟริกาใหัมีคุณภาพชีวิต คนไทยไปเป็นเกษตรกร เป็นอาชีพต่างๆๆสร้างบ้านสร้างตึกสร้างการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่ยอดปิรมิดตาม สหรัฐอเมริกาและยุโรป ธรรมภิบาลนั้นแนวการปกครองของนรกของยมบาลท่านซึ่งก็คือนายทหาร,ตำรวจและนักกฏหมาย ผู้พิพากษา ทนายความ มิใช่การปกครองของมนุษย์เพราะนรกทุกขุมล้วนเท่าเทียมกันได้รับโทษเท่ากัน มีกฏหมายที่เที่ยงแท้ ยุติธรรม เเละเเม่นยำในหลักการ ใครมาทำหน้าที่ก็ทำเหมือนๆๆกัน ยมบาลนี้ก็ทำหน้าที่รักษาธรรมภิบาลนี้ในแบบเดียวกัน หากอยากใช้คำนี้ก็เตรียมไปทำงานในนรกละกันนะ แต่ก่อนตำรวจจะเจอบ่อยนะพยายมจนซื้กันทำบุญให้ท่านเหลือทหารนักกฏหมายซึ่งติดต่อภาควิญญานยังไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะ ภาษาบาลีก็เหมือนกันพระสงฆ์ท่านต้องมาบอกมาสอนมาเล่าให้ประชาชนฟัง แต่ที่พิเศษในกาลสมัยนี้ก็คือในประเทศไทย มีอนาคตวงค์องค์ต่อไปคือพระนเรศวร ซึ่งตอนนี้แค่คนธรรมดาอยู่เรียนผิดเรียนถูกในโลกใบนี้และลำดับที่2.ร.4พระธรรมราชา อนาคตวงศ์ในภัทรกัลป์หน้าท่านเป็นคนไทยพระสงฆ์จึงต้องพูดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายจะได้เกิดทันอนาคตวงศ์ท่าน  ไปเกิดที่ไหนก็จะพูดภาษาที่นั่น รักใครชอบใครก็จะเจอกันสร้างอุปนิสัยให้ตรงท่านไว้ พระศาสดาองค์ปัจจุบันใช้ภาษามคธปัจจุบันอินเดียไม่มีคนพุทธแล้วมีแต่จันฑาล ในประเทศไทยมีคนศึกษาธรรมจึงพูดให้เข้าใจเพื่อให้การสอนธรรมะพุทธแล้วต้องมีคนบรรลุธรรมตาม นั่นเอง คือความสำเร็จของศาสนาพุทธ คนไทยเหนืออิสานเกจิอาจารย์ต่างๆๆท่านจะใช้ภาษาง่ายๆๆ หากในพระสงฆ์ด้วยกันจะใช้บาลี-สันกฤษจำกันเอาไว้ให้ได้ เหมือนจารึกศิลาก็ต้องแปลให้เป็นภาษาให้อ่านได้ เข้าใจสำหรับประเทศนั้นๆๆ หากใช้นักประวัติศาสตร์มาแปลอีกจะไม่มีคนทำในอนาคตมันหาอยากจึงใช้ภาษาท้องถิ่นหากเข้าใจแล้วต่อไปมาเรียน บาลี-สันกฤต ส่วนราตินนั้นมีเเพทย์ -พยาบาลรักษาไว้ให้แล้วจึงมีอยู่ในทุกวันนี้เพื่อส่งต่ออนาคต ที่ประเทศไทยมีแค่อาชีพชาวบ้านแล้วเอาลูกชาวบ้านมาบวชเป็นภิกษุมาเรียน มาศึกษา มาท่องจำเพื่อรักษาพระธรรมคำสอนไว้ให้ลูกหลานในอนาคต  หากย้ายไปตะวันตกต้องแปลสมองจากภาษาบาลี-สันสกฤษเทศน์เป็นภาษาท้องถิ่นเช่นภาษาอังกฤษ เยรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปนเพื่อให้คนบรรลุธรรมตาม มิใช่เทศน์ให้สัตว์ฟังเพราะไม่แปลงข้อมูลให้ตรงกลุ่มคน วัฒนธรรม ภาษาเขามันจึงไม่ได้ผลในการเผยเเผ่ศาสนาพุทธอันประเสริฐนี้ คิดตามพระศาสนดาสิตอนแรกท่านเทศน์ธรรมจักรให้12ราศรีฟัง ไม่ได้ผลต่อไปจึงต้องไปให้มนูษยืได้รู้ธรรมตามได้บรรลุตามและต้องคนที่รู้จักท่านด้วยจึงจะประสพสำเร็จในการเผยเเผ่นี้ หากปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ได้รับรู้ตอนพระองค์ประสูตรได้เห็นบลุกคลิกลักษณะ คงไม่ใจโน้มลงว่าพระองค์ตรัสรู้แจ้งในอริยสัท4และเจริญมรรค8แตกต่างจากผู้อื่น หากพระสงฆ์สักแต่เทศน์คนฟังไม่รู้เรื่อง พระสูตรนั้นก็จะแค่ลมผ่านปาก สวดโพชฌังคปริตรคนป่วยก็ไม่หายเพราะไม่เข้าใจว่าสวดให้พระอรหันต์ฟังเพื่อจะได้ไม่ท้อไม่ถอย ที่ทำๆๆมาถูกต้องแล้ว มิใช่รับจ้างพูดๆๆจริงไม่จริงก็ทำๆๆไปสวดผิดสวดถูกคนไม่รู้ตาม ต้องฟังรู้เรื่องแปลให้เข้าใจจึงจะซาบซึ้งในรสพระธรรมคำสอน บางคนปลื้มปิติ น้ำตาไหลในกรรมของตนในอดีตและปารวณาตนเป็นพุทธมากะถือศีล5พยายามรักษาพยายามฝึก มิใช่ทำไปงั้นๆๆตามใจคนจัดงาน จัดงานมิใช่ได้บุญหากมีคนบาปขัดขวางานบุญท่านก็หนีไม่พ้นคนบาปตามเขาที่ส่งเสริมให้ร่วมด้วยช่วยเกาะบุญ แบบนี้เทวดาร้อนที่อยู่จะลงโทษเอา ไม่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์เกาะจีวรขึ้นก็เป็นเห็บไปก่อกวนชาวสวรรค์เป็นไวรัสขึ้นบนอาวกาศงานนี้น่าสงสารจัง นะเอาให้ตรงๆๆอันที่จริงเค้าทำให้คนมาเกิดใหม่ใช้ต่อยอดสะสมบารมี…มิได้ทำศิลาจารึกให้คนอ่านแปลไม่ได้มาใช้กัน ภาษาคนไทยฟังออกนำไปใช้ๆๆแล้วได้ผลจริงจึงจะสัมผัส…ธรรมรสอันเลิศนี้

y- Timor - Leste (5)ปธ.สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต(ใกล้อินโดนีเซีย)ประเทศน้องใหม่กำลังสนใจจะร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับ11 (ใช้ภาษาโปรตุเกส-ฝรั่งเศส)

ทิศทางแน่นอนและตื่นเต้นสายแรกในการเชื่อมโยงโลกใบนี้ก็คือ….การเชื่อมโยงที่เป็นกลไกที่สำคัญนั้นมั่นคงประชาชนเอาด้วยช่วยปกป้อง จุดสำคัญที่สุดนั้นมีเจ้าของงานครบแล้วจุดนี้จีนคือพี่ใหญ่ร่วมยุโรปคือเยรมันนี้รอรับลูกๆๆอาเซียนเส้นทางนี้ก็คือ หนองคาย เชียงใหม่ เนปิดอร์ ไปบังคลาเทศ ไปทาจิสถาน อุซเบกิสถาน อิหร่านไปตุรกี เส้นทางสายไหมทั้งรถไฟรางคู่ ถนนมอเตอร์เวอร์ รภไฟฟ้าความเร็วสูง เข้าใจไหมคนตาบอดไทย ญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นช้ากว่า นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนำโดยนิเคอินั้นจึงให้จับคู่กับท่าน อาเบะและทุกคนอยู่ในตำแหน่งปริหารประเทศญี่ปุ่น-ไทย ซึ่งชาวโลกเลือก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประสานงานระดับโลกไปช่วยอาเซียนให้ตั้งไข่ขึ้นโดยมีญี่ปุ่นนำร่องเจ้าภาพ ในเส้นทางเวียดนาม เขมร ไทย ไปทวายก็ทำคู่กันตอนนี้เส้นนี้กำลังบลูมแต่ก็มีพวกเสื้อเหลือง อำมาตย์ขัดขวางอยู่มาก รวมภาคใต้เฉยเมยลูกอีเฉย ไฟฟ้า ซึมามิ ถนนพังไม่พอ ใช้ไฟฟ้าเกินต้องอาศัยคนอื่นภาคอื่นประเทศอื่น ลูกชูชกอีชั่งขอ เกษตรกรก็ขอก็ทิ้งๆๆขว้างๆๆ ไปติดต่อรถไฟสมัยนายชวน นายมาร์คก็ดีแต่พูดขอๆๆๆกู้ๆๆ สร้างเอร์พอร์ตลิ้งค์ก็สอบตก บริหารไม่เป็น สุรยุทธ์ จุลนานนท์ ไม่มีวิสัยทัศน์ตกลงเซ็นส์โน่นนั่นนี้ ลูกหลานต้องลำบากทั้งแก็สทั้งน้ำมันและอื่นๆๆ คือเอาเงินอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไป เป็นภาระให้คนไทยที่แท้จริงพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ดีแต่พูดแต่ด่าดีแต่ขวาง อริยสัท4ไม่รู้แต่พูดดะ

y-vnt (2)ปธ.วานูอาตู ประเทศในมหาสมุทร์เเฟซิฟิกบนออสเตเรีย-นิวซีแลนด์ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฟิจิ(ใช้ภาษาโปรตุเกส-ฝรั่งเศส)

คือตอนนี้มาละลายการเกิดมานั้นเป็นทุกข์ทำชั่วทำบาปมามาก รวยตายไปเกาะไหนที่ไปฝากก็หายวับหมดนะจะบอกให้ คือคนโดนมาแล้วลูกหลานไม่ได้ใช้ตามคนรับฝากสบายที่สุดเงินอีแอบนี้กูชอบมาก เขาให้คนรวยแล้วบริจาคการกุศลออกช่วยผู้คน เราฆ่าคนมามากก็หยุดที่เราซะ และบอกสอนคนอื่นๆๆด้วยว่าไม่ดี น้ำในเขื่อนพระโพธิสัว์นำมาสร้างช่วยชาวนาชาวสวนชาวไร่ ไม่ได้ปล่อยมาท่วมประชาชนไทย น่าจะอายตนเองซะบ้าง ชาวโลกเขาระอาหมดแล้ว พูดทำแต่ละอย่างล้วนซาตานจริงๆๆ ส่วนนายพลนายพันงบลับ คมชออกไปหาประชาชนล้างสมอง บอกก่อนนะตีนรอตึบ คือทำอย่างไรให้ประชาชนมีงาน เงิน รายได้ก่อนเถอะ ม็อบโน่นนี้นั่นนะงานนี้โดนตีนประชาชนทั้งเหลืองทั้งแดง ตอนนี้หากฉลาดนะคะอยู่ในที่ตั้ง ทำงานสุจริต อีกอย่างอำมาตย์ต่อวิทยุชุมชนปีต่อปีเพื่อหาข่าวกับประชาชนแท้ลงพื้นที่เจอตีน ตามหลักการต้องให้สอบใบประกอบสื่อสารมวลชน ต้องรู้การพูด กูมึงด่าออกสื่อไม่ได้

asia-tjk-eujpgเชื่อมเอเชียด้วยร้อยใจไหมสู่ประชาคมโลก

ภาคอีสานภูมิใจไทยเช่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ดนั้นก็จะโทรมาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยหาก…บลาๆๆๆก็ไม่ต้องเลือกนะคะคุณชอบใครก็ลงคะแนนนะค่ะ สู้กันให้ตรงสนาม เล่นโทรมางั้นนี้ แม้หนองกี่สาวกก็โดนฟ้าผ่า ลูกเห็บลง พายุพัดถล่ม แบบสหรัฐโดนเดี๋ยวอุกาบาท หากใครทำตามพันธมาร และหากใครฟังคลิปด่าพูดไม่ดีก็โดนลูกเห็บถล่มรถนะลิ้มสนธิในนานคลิปบรรพตนะขอบอกก่อน งานนี้เทวดาท่านดูแลจุดที่ทำลายชาติไทยทุกชนิดอยู่ จัญไรกันนักนี่!!!บนบานสารกล่าวก็ไม่รู้ท่านสถิตอยู่ที่ไหน แม่ย่านางในรถท่านคงจะเคืองนะ เห็นมาแล้ว รถยนต์นั้นก็คือธาตุเหล็กต่างๆๆของอัฐฐิคนตายแล้วในประเทศมาหลอมรวมกันเป็นรถพาหนะ  น้ำมันก็น้ำเหลืองคนตายทับถทกันนะต้องให้ท่านฟังเพลงเพราะๆๆ ฟังผีก็เจอผี สวดมนต์เจอทั้งผีทั้งเทวดา ตั้งใจขับกลับบ้านดีกว่านะคะ ให้ท่านฟังเพลงเบาๆๆไม่เครียดดีที่สุด กล่อมท่านให้อารมย์ดี สงสารนะค่ะเห็นตายกันเยอะ จากรถภาคเหนือพังจากแนวจำลองยึดทำเนียบ ลูกเห็บพายุเล่นงานรถยนต์ บ้านพังพินาศสันตโล แต่ก่อนบ้านพันธมารเชียงรายแผ่นดินแยกจากการทำบาปทุกชนิด ทัวว์สวิงกิ้งคู่รัก ต่อไปจะเจอไฟปลัยกัลล์ล้างโลกนะค่ะ แสงอาทิตย์เเรงมากโฟกัสตรงและแรง ต้องระวังด้วยค่ะ ต้องพูด และงานเขียน งานเพลงนั้นมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะค่ะ เราไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิ่งมองไม่เห็นคลุมชาวโลกอยู่ทุกแห่ง ทำแต่สิ่งดีงามสร้างสรรค์โลกกันนะค่ะ ธรรมะไม่กลับมา…โลกาวินาศจาก น้ำ ลม และไฟ ล้างมนุษย์โลกแน่นอน ตามกฏโลก

y-b 2ndwsth ปธ.บังคลาเทศในงาน 2nd water summitเชียงใหม่

ทิศทางประเทศไทยนั้นจีน รัสเซียไทย กำลังจะไปหากัน ข้ามไปแคนาดา แอฟริกาไปเชื่อมอเมริกาใต้นะค่ะตอนนี้ บังคลาเทศ  อินเดีย ภูฐานปากีสถาน อิหร่าน  ตุรกี คือมิตรของเรากำลังจะไปหากันในไม่ช้านี้นะค่ะ สังเกตไหมค่ะเขามั่นคงในการเมืองการปกครองกันอยู่มาก เหลือประเทศไทยยังเหี้ยอยู่ก็หยุดให้ข่าวลบต่อประเทศกันนะค่ะ การสร้างอะไรต่างๆๆนั้นเเค่กลุ่มจิตอาสาลงขันกันทำนะค่ะ เช่นตึกสูงๆๆนั้นก็เอกชนทำกันไม่งั้นประเทศไทยมีแต่บ้านชาวเลเช่นภาคใต้พอเพียงศรีทนได้ นะคะ อย่ามาอ้างภาษีฉันทั้งนั้นลูกหลานชั้นต้องเป็นหนี้ บลาๆๆอีกนะค่ะ ท่านเสียภาษีปีละเท่าไหร่กันค่ะยิ่งภาคใต้รวยแต่ไม่เคยส่งภาษีให้รัฐบาลไทยเลยโกง คอรับชั่น บ้านพอเพียง สส อบต ผู้ว่าคนภาคใต้ทั้งนั้น ที่โกงคอรับชั่นอีแอบงุบงิบเงิน ไปแต่เมืองนอกหยุดทีไปหาเเหล่งฝากเงินที่โกงมาจากประเทศไทยใช้สนั่นโน่น นั่นนี้ อย่าหาว่าไม่รู้ไม่เห็นนะ นายพลกองทัพต่างๆๆด้วย ตายไปเงินธนาคารต่างๆๆก็เก็บคืนคลังธนาคารนั้นๆๆพวกเขาก็รวยๆๆโคตรๆๆไม่ได้ส่งรัฐบาลไทย เงินใครไม่รู้ หวานหมูรีบมาฝากเร็วๆๆนายทุนธนาคารเขารวย โคตรรวยจากกลุ่มโกงคอรับชั่น เงินมาจากไหนไม่รู้กูได้ฟรีๆๆ!!!คุณควรจะส่งให้รัฐบาลดีกว่าแล้วให้รัฐบาลไทยเขานำไปสร้างถนนหนทาง สาธารณสุข เพื่อระยะยาวของลูกหลานท่านนะค่ะ รวยแล้วส่งให้แบงค์ต่างชาติน่าอดสูจริงๆๆ ห้ามขวางทางเจริญประเทศไทยไม่พอดันยักย้ายเงินหลวงอีกตะหาก ถนน4เลนภาคใต้ทำไมไม่มี บ้านที่มีเเฟลต คอนโดให้มุสลิมอยู่สร้างให้เขาซิ จะได้สวดมนต์5เวลาได้แบบอาหรับ แอฟริกาเขาไหนภาคใต้ฉลาดนัก การไฟฟ้าโฆษณาว่าไฟฟ้าดับ5นาทีต่อติดไวไงค่ะคุณ ดีแต่พูดนะค่ะจุดนี้ แก้ไขซิค่ะ ยังไงต้องพัฒนาภาคใต้จะเป็นอีเฉยไม่สนไม่เเคร์ คนตายมิใช่กูพอนะค่ะคุณ นะคิดใหม่ทำใหม่เป็นคนไทยรึเปล่า??? คุณเปรมกับคุณผู้อาศัยอยู่ภาคใต้นั้นก็อาศัยร่วมกันไปนะคะ คนไทยส่วนใหญ่ แผ่นดินผืนใหญ่เค้าจะไปทิศทางเหนือกันขึ้นไปทางประเทศจีน อินเดีย อาหรับ ยุโรป เราจะเป็นบ้านหลังใหม่ สันติสุขภาคใต้มีเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากัน!!!!

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง